• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

Fiscale oplossingen voor gemeentendu ROI heeft 'Gemstone' ontwikkeld om gemakkelijk de fiscale administratie van uw gemeente te kunnen doorlichten.

Met Gemstone kunt nu in een handomdraai zelf rapportages maken en controles uitvoeren, op elk moment dat het u uitkomt, vanaf elke locatie. Gemstone vereist geen software-installatie.

Kijk hier voor de 10 voordelen die Gemstone voor uw gemeente kan opleveren.

 

Oplossingen per belastingmiddel

Fiscaal Management

Bent u geïnteresseerd in Tax Control of Horizontaal Toezicht? Klik dan hier voor meer informatie over het Fiscaal Management Model van du ROI.

 

Nieuwsbrief gemeenten

Bent u geïnteresseerd in onze nieuwsbrief gemeenten? Klik dan op de button hierna om u aan te melden.

Aanmelden nieuwsbrief    afmelden

 

du ROI en gemeenten

BTW, VPB en Loonheffingen brengen nogal wat verplichtingen voor gemeenten met zich mee. Fiscale sturing, - risicobeheersing en - compliance behoren daarbij niet bepaald tot de kernactiviteiten van een gemeente! du ROI reikt gemeenten de hand door een breed spectrum aan fiscale oplossingen aan te bieden. We doen dat niet zomaar. Onze leidraad is het du ROI Fiscaal Management Model waarin alle facetten van fiscaal management zijn opgenomen:

Peilers du ROI en Gemeenten

Bent u geïnteresseerd in Tax Control of Horizontaal Toezicht? Klik dan hier voor meer informatie over het Fiscaal Management Model van du ROI.

Als u concreet wilt weten welke fiscale oplossingen wij gemeenten kunnen bieden, kijk dan in onze du ROI Gemeente productportfolio of neem contact op.

 

Gemeente en VPB

Sinds 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen - waaronder gemeenten - ook onderworpen aan Vennootschapsbelasting (VPB). Zij zijn vanaf die datum in beginsel VPB-plichtig voor alle werkzaamheden, die als een ondernemingsactiviteit kunnen worden aangemerkt.

Gemeenten verrichten - zoals hiervoor al genoemd - een grote diversiteit aan activiteiten. Voor elke activiteit afzonderlijk moet de gemeente beoordelen of die activiteit een onderneming vormt. Als dat het geval is, bestaat de volgende stap uit het in kaart brengen welke opbrengsten, welke kosten en welke vermogensbestanddelen aan die activiteit worden toegerekend (vermogensetikettering). De laatste stap bestaat uit een onderzoek of (een deel van) de ondernemingswinst mogelijk is vrijgesteld. De wet bevat namelijk enkele vrijstellingen. In de aangifte Vpb worden uiteindelijk alle resultaten van alle ondernemingen gezamenlijk verwerkt.

Van het drijven van een onderneming is sprake als:

 1. door een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal
 2. wordt deelgenomen aan het economische verkeer
 3. met het oogmerk daarmee winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt.

Voor deelname aan het economische verkeer is vereist dat de activiteiten worden verricht buiten de eigen kring. Wanneer bijvoorbeeld een ICT-afdeling van een gemeente uitsluitend voor de eigen gemeente werkt is er geen sprake van deelname aan het economisch verkeer. Bij het innen van marktgelden is dit bijvoorbeeld wél het geval.

Aan de eis van ‘winstoogmerk’ is al voldaan als er geregeld overschotten worden behaald, ook al wordt er niet naar winst gestreefd. Als een gemeente in concurrentie treedt met ondernemingen die worden gedreven door de private sector, vervalt de eis van het winstoogmerk. In dat geval is sprake van een onderneming, als met een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Hierdoor kan Vpb-plicht ontstaan voor bijvoorbeeld afvalverwerking, onderhoud van groenvoorzieningen of de exploitatie van zwembaden en sportcomplexen (tenzij die activiteiten structureel verliesgevend zijn).

Gemeenten zijn verplicht om vast te stellen of bepaalde activiteiten onderworpen zijn aan VPB. Dat onderzoek omvat het inventariseren, classificeren, identificeren, registreren, rapporteren en controleren van alle gemeentelijke acitviteiten. Dat is geen eenmalige actie, ook voor toekomstige boekjaren moet dit worden gedaan. Het komt erop neer dat een gemeente een stelsel van organisatorische- en administratieve maatregelen moet treffen, om ervoor te zorgen dat zij netjes aan haar VPB-verplichtingen voldoet.

kijk in onze du ROI Gemeente vpb-productportfolio of neem contact op.

du ROI Kernteam Gemeenten

De volgende medewerkers van du ROI houden zich elk vanuit de eigen expertise - fiscaliteit, accountancy en IT - bezig met onze gemeenteklanten:

Partner Fiscalist Partner Accountant, IT-auditor Manager belastingadviespraktijk Senior manager Manager belastingadviespraktijk Manager belastingadviespraktijk BTW-specialist Lh/wkr-specialist Assistent aangiftepraktijk Junior consultant Marketing & Sales Executive

 

Fiscale informatie gemeenten

Via onderstaande link krijgt u toegang tot een uitgebreide verzameling fiscale informatie die van belang is voor gemeenten.

Fiscale informatie gemeenten

 

Fiscaal Management

du ROI begeleidt gemeenten bij het implementeren van oplossingen voor fiscaal management. We hebben al veel gemeenten geholpen om hun ambities op het vlak van fiscale sturing, - beheersing en - compliance te realiseren. We adviseren, leveren kennis, bieden ondersteuning en voorzien u van de juiste softwareoplossingen om dit alles voor elkaar te krijgen. Wij stellen de gemeente centraal; 'one-size-fits-all' bestaat niet. Elke gemeente is anders en fiscaal management is maatwerk.

Er wordt van gemeentes verwacht dat zij 'in control' zijn en dit bij voortduring aantonen. Een nobel streven, maar fiscale wet- en regelgeving is complex en veranderlijk. De praktijk leert dan ook dat het adequaat sturen en beheersen van de fiscale processen geen eenvoudige opgave is.

De grote uitdaging is om op het juiste moment de juiste fiscale beslissingen te nemen. Dit is een voorwaarde voor adequaat fiscaal management. Door een slimme inrichting van uw organisatie, uw administratieve systemen en het gebruik van de juiste softwareoplossingen, bent u in staat fiscale taken effectiever en efficiënter te organiseren. Het resultaat is dat u doelgerichter kunt sturen, dat u fiscale risico's kunt vermijden, fiscale kansen kunt benutten en tijdig aan uw fiscale verplichtingen kunt voldoen.

Hierdoor verbetert u de fiscale grip op uw gemeente, optimaliseert u uw belastingposities en stelt u in- en externe belanghebbenden als accountant en belastingdienst tevreden.

De manier waarop wij onze rol invullen stemmen we af op wat uw gemeente nodig heeft. Dit kan variëren van advies op onderdelen tot het volledig fiscaal ontzorgen van uw gemeente en alle denkbare tussenvormen.

 

Gemeente en BTW

Gemeenten zijn btw-plichtig voor de activiteiten waarbij ze als ondernemer optreden. Een voorbeeld is de exploitatie van de kantine van de gemeentelijke sporthal. Wanneer een gemeente of provincie echter opereert in de hoedanigheid van overheid hoeft over de prestaties geen BTW in rekening te worden gebracht. Daar staat dan tegenover dat de gemeente de btw niet kan aftrekken die door derden is doorberekend. Een voorbeeld daarvan is het door gemeenten onderhouden van de riolering. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Ook dat verstoort de concurrentiepositie in de markt.

Daarom heeft de Nederlandse overheid in 2003 het BTW-compensatiefonds in het leven geroepen. Voor de activiteiten waarbij de gemeente optreedt als overheidsinstantie kan - onder voorwaarden - btw worden teruggevraagd via het BTW-compensatiefonds. Als de gemeente echter goederen of diensten aankoopt die zij - anders dan in de hoedanigheid van ondernemer - gebruikt voor individuele derden dan geldt noch btw-aftrek, noch btw-compensatie via het compensatiefonds. In dat geval is de btw een kostenpost.

Gemeenten zijn verplicht een btw-administratie te voeren waarbij alle bovengenoemde nuances netjes worden geregistreerd. Dit is geen gemakkelijke taak vanwege de complexe regels en uitzonderingen daarop.

kijk in onze du ROI Gemeente btw-productportfolio of neem contact op.

 

Gemeenten zijn bijzonder

Gemeenten zijn bijzondere organisaties. Zo is de aanwezigheid van een politiek apparaat iets dat bij de meeste andere organisaties niet speelt. Gemeenten onderscheiden zich ook door een veelheid van taken die zij uitvoeren. Hier een korte opsomming:

 • Burgerzaken
 • Ruimte en bereikbaarheid
 • Milieu en duurzaamheid
 • Leefomgeving
 • Veiligheid en openbare orde
 • Jeugd en onderwijs
 • Hulp aan huis
 • Werk en inkomen
 • Lokale economie
 • Cultuur en sport

Gemeenten hebben voor een deel allemaal dezelfde taken. Maar voor een deel maken ze eigen keuzes waar ze hun geld aan uitgeven. Daarom zijn er verschillen tussen gemeenten. Gemeenten moeten een aantal landelijke wetten uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, bijstand en burgerzaken. Dat doen ze allemaal op bijna dezelfde manier. Maar ze maken ook eigen beleid. Daarbij maken zij eigen keuzes voor wat er in hun gemeente nodig is. Dat is niet overal hetzelfde, want er bestaan grote verschillen tussen gemeenten. In de ene gemeente is bijvoorbeeld sprake van vergrijzing van de bevolking, in de andere gemeente staan scholen leeg en in weer een andere gemeente hebben veel mensen geen werk.

Gemeenten worden al geruime tijd in de fiscaliteit betrokken. Dat gebeurt om een gelijk speelveld te creëeren, waarin de spelers - gemeenten en ondernemers - gelijke kansen hebben. Dit is beleid vanuit de Europese Unie, waar zowel Nederland als de overige lidstaten zich aan moeten houden.