• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl

Woningcorporaties

Advies voor woningcorporaties

du ROI is landelijk gezien één van de weinige kleinere spelers, die zich specifiek op woningcorporaties richt en daarvoor specialistische kennis heeft verworven. Wij onderscheiden ons door onze flexibiliteit en zeer dienstverlenende houding. Wij zijn laagdrempelig, staan graag midden in uw organisatie en bieden voor de praktijk toepasbare oplossingen.

Het is een strategische keuze geweest van du ROI om in de woningcorporatiemarkt te investeren, met als doel om een serieus alternatief te zijn in deze branche die traditioneel door de ‘grote kantoren’ wordt bediend. In de afgelopen jaren heeft zich het specialisme ‘Woningcorporaties’ binnen du ROI steeds verder ontwikkeld, waardoor wij nu – als één van de weinige organisaties in heel Nederland, náást de ‘grote kantoren’ – in staat zijn om woningcorporaties op een breed gebied van dienst te zijn.

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke doelstelling: een bijdrage leveren aan het leefbaar houden en maken van onze woonomgeving. Dat maakt dat onze dienstverlening uiteindelijk ook een steentje bijdraagt aan deze maatschappelijke doelstelling. Combineren we dit met de fiscale vastgoedproblematiek en de specifieke fiscale positie van woningcorporaties, dan resulteert een bijzonder uitdagende branche, waarin we met heel erg veel plezier werken.

Onze keuze om bewust te specialiseren in de woningcorporatiesector, betekent dat u kan rekenen op een vast team dat ‘kort op de bal zit’ en dat nauw zal samenwerken met uw organisatie en uw medewerkers.

 

Welke diensten verrichten wij?

Fiscale diensten

De werkzaamheden die wij voor corporaties verrichten variëren van het reguliere fiscale jaarwerk (zoals de beoordeling van de fiscale positie in de jaarrekening en het verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting), tot interim opdrachten op het gebied van ondersteuning bij fiscale processen en rapportages, tot adviesopdrachten op fiscaal, organisatorisch en financieel gebied, tot het implementeren van een volledig Tax Control Framework en het monitoren daarvan.

Administratieve ondersteuning

Ook bieden wij onze woningcorporaties administratieve ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening, prognose- (dPi) en verantwoordingsinformatie (dVi), begrotingen en tussentijdse rapportages. Onze mensen zijn vaak meerdere maanden gedetacheerd bij een woningcorporatie. Hierdoor krijgen wij een goed en volledig inzicht in de financiële organisatie en de administratieve processen en systemen. Dit stelt ons nog beter in staat om zaken te signaleren en hier proactief op in te spelen.

Audit & Monitoring

Wij zien de afgelopen jaren dat woningcorporaties stappen in de goede richting aan het zetten zijn voor wat betreft het onderkennen van het belang van een deugdelijke fiscale huishouding. Onze expertise kan uw woningcorporatie helpen om daarbij de ‘puntjes op de i te zetten’. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het inventariseren, beoordelen, inrichten, controleren en evalueren van fiscale beheersingsmaatregelen. Deze werkzaamheden leiden tot systematische aanpassing of aanvulling van de interne beheersingsmaatregelen, zodat eventueel geconstateerde zwakten kunnen worden hersteld en voorkomen.

Concrete voorbeelden die wij in dit verband o.a. verrichten zijn:

 • de inzet van data-analyse software voor detectie van fiscale risico's en kansen, bijvoorbeeld voor de correcte toepassing van de WKR
 • het toepassen van statistische steekproeven voor gegevensgerichte detailcontroles, bijvoorbeeld op de classificatie onderhoud en verbetering
 • het stroomlijnen, automatiseren en valideren van de BTW pro-rata berekening en de vaste activastaat
 • het softwarematig structureren en verankeren van een TCF
 • het uitvoeren van een Tax Audit

Voor de ondersteuning ten aanzien van het bovenstaande beschikt du ROI over een afdeling Audit & Monitoring die kennis van fiscaliteit, processen en automatisering koppelt en uitwerkt in concrete oplossingen.

 

Wat hebben wij te bieden?

Multidisciplinair team

Ondanks onze bescheiden omvang kunnen we uw corporatie bedienen met een multidisciplinair team. Naast fiscalisten, maken ook accountants en een EDP-auditor vast deel uit van ons corporatieteam. Alle teamleden hebben aantoonbare kennis van en ervaring met de corporatiesector. Behalve de benodigde fiscale kennis, hebben we daarom ook de kennis in huis van onder meer jaarverslaggevingsregels, inrichting van de financiële administratie, dVi/dPi, IT-systemen, processen, beheerssystemen en de corporatiebranche als zodanig. Een aantal van onze mensen is regelmatig en gedurende langere tijd binnen de organisatie van een woningcorporatie werkzaam geweest. Een ander deel van ons team heeft langere tijd bij de Belastingdienst gewerkt.

De ‘klik’

De klik met uw organisatie en uw mensen is voor ons wezenlijk. Ons profiel moet aansluiten bij uw bedrijfscultuur. Wij zijn oprecht van mening dat een juiste match een voorwaarde is voor een prettige en constructieve samenwerking. Ons doel is om een duurzame relatie op te bouwen. Wij hebben ervaren dat het informele, toegankelijke karakter van de mensen in ons team bij onze corporatieklanten bijzonder wordt gewaardeerd. Onze bestaande corporatieklanten zullen het voorgaande graag willen bevestigen.

Continuïteit en onafhankelijkheid

Continuïteit (en de borging daarvan) is voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening van essentieel belang. Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van een duurzame klantrelatie. Omdat we een aantal jaar geleden de wettelijke controlepraktijk hebben losgelaten, worden we in tegenstelling tot vele andere fiscale dienstverleners binnen de sector, niet gehinderd door de strenge onafhankelijkheidseisen uit de accountancy, welke eisen in de nabije toekomst alleen maar scherper zullen worden. Hierdoor zijn we in staat als onafhankelijk (fiscaal) dienstverlener gemakkelijk langdurige, intensieve en persoonlijke relaties op te bouwen met onze klanten.

Samenwerking met andere corporaties

Steeds vaker herkennen wij de behoefte bij woningcorporaties om samen te werken. Mede met die reden hebben wij het initiatief genomen om een kennisplatform voor woningcorporaties op te richten onder de naam 'Wocoinfo'. Dit is een laagdrempelig platform voor alle woningcorporaties met name in Zuid-Oost Nederland. De initiatiefnemers van Wocoinfo beschikken over relevante kennis en ervaring voor woningcorporaties op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, fiscaliteit, accountantscontroles, notariaat en IT-audit. Door middel van dit platform willen we kennis en ervaringen van zowel de initiatiefnemers van Wocoinfo als van de woningcorporaties op eenvoudige wijze toegankelijk maken.

Wat is onze visie op fiscaliteit bij woningcorporaties?

Fiscale beheersing

Woningcorporaties worden de afgelopen jaren – als ondernemingen met een maatschappelijke visie en missie – in toenemende mate geconfronteerd met fiscaliteit in al haar facetten. Door diverse gebeurtenissen de afgelopen jaren en de publieke aandacht die hiernaar uitging, is steeds meer nadruk komen te liggen op zaken zoals intern en extern toezicht, corporate governance en transparantie van de bedrijfsvoering. Versterkt door snel veranderende fiscale wetgeving, hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat woningcorporaties zich meer en meer bewust zijn geworden van fiscaliteit en zijn zij zich daar meer op (moeten) gaan concentreren.

Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van fiscale planning (minimalisatie belastingdruk) in de richting van fiscale risicobeheersing (controle over en beheersing van inkomende en uitgaande geldstromen). Daarbij dringen zich vele vragen op rondom de fiscale visie en het te voeren fiscale beleid, als ook vragen ten aanzien van de operationele en organisatorische kant. Hoe vindt fiscale besluitvorming plaats? Hoe zijn procedures en systemen ingericht met betrekking tot fiscale kwesties? Wie is verantwoordelijk voor welke fiscale processen? En hoe vindt de informatieverstrekking en de vastlegging plaats? Hoe is fiscale kennis geborgd in de organisatie? Hoe vindt aansluiting plaats tussen realiteit en uitgangspunten?

Wij hebben veel ervaring op dit terrein en met het ondersteunen van klanten bij het beantwoorden van deze vragen. We kijken daarbij zowel door de bril van uw woningcorporatie als door die van de Belastingdienst.

Geïntegreerde aanpak

In onze visie is het fiscaal statuut de basis van de wijze waarop uw woningcorporatie de fiscaliteit in haar organisatie kan verankeren op strategisch-, management- en uitvoerend niveau. In deze benadering van de fiscaliteit dient alles op elkaar te zijn afgestemd, zodat uw organisatie niet geconfronteerd wordt met fiscale verrassingen en de uitgaande fiscale kasstroom zoveel mogelijk kan worden gestuurd. Dat vergt maatregelen op het gebied van beheersing en compliance, maar bijvoorbeeld ook een adequate fiscale planning waarin de fiscale effecten van sloop, onderhoud/verbetering, stijging en daling van WOZ-waarden, goed zijn verwerkt. Een adequate fiscale planning heeft niet alleen oog voor de hoogte van het fiscale resultaat in een jaar, maar ook voor de beheersing van de uitgaande kasstroom als gevolg van de toekomstige heffing van onder andere vennootschapsbelasting.

 

Klanten

Onze klantenportefeuille bestaat uit bedrijven uit het middelgrote MKB-segment, diverse gemeenten en verschillende private en (semi-)publieke vastgoedbedrijven, waaronder vastgoedfondsen, gemeentelijke grondbedrijven en woningcorporaties.

De woningcorporaties die wij momenteel als vaste fiscaal dienstverlener bedienen zijn:

 • Woningstichting Servatius
 • Woningstichting HEEMwonen
 • Stichting Weller Wonen
 • Stichting Wonen Meerssen
 • Woningstichting Domus
 • Woningstichting Berg & Terblijt

 

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.