• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : SubsidiesToon alle posts

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Subsidies

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. De regeling gaat naar verwachting op 1 juli in. De subsidie geldt niet alleen voor de koop van een elektrische auto, maar ook voor private...

 • 05-03-2020
Lees meer 

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Subsidies

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een bedrijfsschool, loopbaanadviezen voor personeel of het volgen van een (deel van een) mbo-opleiding. In september volgt een tweede openstelling. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 25.000. De regeling wordt uitgevoerd door het ministerie...

 • 23-01-2020
Lees meer 

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Subsidies

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een subsidie voor eigenaren-bewoners, verenigingen van eigenaren, wooncoöperaties en woonverenigingen, die minimaal twee grote isolerende maatregelen laten uitvoeren aan hun woning. In verband met het bereiken van het subsidieplafond is de SEEH in 2017 voor eigenaren-bewoners stopgezet. Vanaf 2 september 2019 kunnen eigenaren-bewoners weer subsidie aanvragen. Werkzaamheden, die verricht zijn vanaf...

 • 29-08-2019
Lees meer 

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

Subsidies

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor rijksmonumenten aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van een tweetal moties. Als gevolg daarvan is de minimumdrempel van € 1.000 vervallen, is de reikwijdte van de regeling uitgebreid en het subsidieplafond verhoogd van € 40 naar € 45 miljoen. De regeling geldt nu voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met...

 • 27-09-2018
Lees meer 

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Subsidies

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling komt ten laste van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister van OCW heeft een concept beleidskader voor de subsidieregeling voor de instandhouding van woonhuizen die als rijksmonument zijn aangewezen gepubliceerd.De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de subsidiabele kosten €...

 • 06-09-2018
Lees meer 

Aanvragen subsidie praktijkleren

Subsidies

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling geldt voor de volgende onderwijscategorieën:vmbo (voor leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg);mbo (beroepsbegeleidende leerweg (bbl));hbo (duale...

 • 09-08-2018
Lees meer 

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Subsidies

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten. De regeling is bedoeld voor zorginstellingen die geen gebruik kunnen maken van de energie-investeringsaftrek. Maatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen zijn onder meer:het aanbrengen van ledverlichting;ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp;verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte uit...

 • 02-08-2018
Lees meer 

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Subsidies

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Voorwaarde voor het ontvangen van LKV is een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer.De regeling kent vier doelgroepen:oudere werknemers (56 jaar en ouder);arbeidsbeperkte werknemers, die nieuw in dienst komen;werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;arbeidsbeperkte...

 • 04-01-2018
Lees meer 

Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers

Subsidies

De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te verlengen. Het gaat om de regeling seed capital technostarters, de borgstellingsregeling mkb-kredieten, de regeling groeifaciliteit en de garantieregeling ondernemingsfinanciering. Deze regelingen hebben momenteel 1 juli 2017 als einddatum.Seed capital technostartersDeze regeling biedt participatiefondsen de mogelijkheid om renteloos te lenen van de Nederlandse staat om participaties in technostarters te verkrijgen. Het voornemen is om deze regeling...

 • 27-10-2016
Lees meer 

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

Subsidies

In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Economische Zaken mee dat de subsidieregeling voor jonge landbouwers binnenkort zal worden opengesteld. De Regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De openstelling van deze subsidieregeling is voorzien van 1 maart tot en met 15 april 2016. Voor deze regeling zullen de provincies het budget inzetten van de jaren 2014 en 2015. De openstelling 2016 zal worden...

 • 04-02-2016
Lees meer 

Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw

Subsidies

De minister van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie verlenging van de Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw (SIS) heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de Commissie moet zijn verleend voordat subsidie kan worden verstrekt. De SIS is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juni en opengesteld op 20 juni 2014. Al op de eerste dag zijn er zoveel subsidieaanvragen binnengekomen dat het beschikbare budget naar...

 • 16-07-2014
Lees meer 

Afschaffen basisbeurs masterfase geschrapt

Subsidies

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de vierde nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging van de Wet Studiefinanciering 2000 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in een sociaal leenstelsel maakt niet langer deel uit van het wetsvoorstel. De betreffende bepalingen zijn daarom geschrapt. De beperking van het reisrecht voor studenten en...

 • 07-06-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget

Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget in verband met bezuiniging naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is bedoeld om gezinnen met lage en middeninkomens te compenseren voor het achterblijven in koopkracht ten opzichte van andere gezinnen. Daarom worden de bedragen van de kinderbijslag verlaagd en de bedragen van het kindgebonden budget verhoogd. Het...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget

Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget in verband met bezuiniging naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is bedoeld om in het kindgebonden budget rekening te houden met grote gezinnen. De eerder voorgestelde beperking van het kindgebonden budget tot twee kinderen komt hiermee te vervallen.Voorgesteld wordt nu om voor het derde kind een...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Uitbreiding en verlenging overheidsgaranties

Subsidies

De bestaande garantieregelingen voor kredietverlening aan het bedrijfsleven worden uitgebreid en verlengd. Het budget voor de garantieregeling voor het midden- en kleinbedrijf wordt verhoogd van € 765 miljoen naar € 1 miljard. De garantieregeling voor grotere bedrijven, die per 1 januari 2012 zou vervallen, wordt met tenminste een jaar verlengd. Deze regeling is ingesteld in 2008 in verband met de kredietcrisis.

 • 08-09-2011
Lees meer 

Aanpassingen kindgebonden budget

Subsidies

In het kader van het streven van het kabinet naar het terugdringen van het begrotingstekort ligt er een wetsvoorstel om een aantal bezuinigingen aan te brengen in de regeling van het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De door het vorige kabinet ingevoerde verhoging van de bedragen van het kindgebonden budget in 2011 wordt in 2012 ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld...

 • 24-06-2011
Lees meer 

Aanpassing toeslagen na overlijden partner

Subsidies

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het terug moeten betalen van een toeslag na het overlijden van de partner, over de zorgtoeslag en over een onterechte verlaging van de huurtoeslag bij het overlijden van de partner.Bij het overlijden van een partner wordt zijn inkomen voor de toepassing van de toeslagen omgerekend tot een jaarinkomen. Dit jaarinkomen wordt opgeteld bij het jaarinkomen van de achterblijvende partner. Aan de hand...

 • 23-06-2011
Lees meer 

Overheid stimuleert energieprojecten

Subsidies

Burgers, bedrijven en anderen zoeken steeds vaker zelf oplossingen om slimmer en duurzamer met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen of door zelf energie op te wekken. Vaak gaat het om projecten die zichzelf kunnen terugverdienen, maar die door allerlei oorzaken niet van de grond komen. De overheid gaat daarom helpen bij het realiseren van energieprojecten door waar mogelijk knelpunten weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Subsidie voor rijden op biogas

Subsidies

Met ingang van 1 juli 2011 is binnen het subsidieprogramma "proeftuinen duurzame mobiliteit" een bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar als bijdrage in de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen. Aanvragen kunnen van 1 juli tot uiterlijk 30 december 2011 worden ingediend.Bedrijven en instellingen die tenminste drie nieuwe bedrijfswagens (personenauto’s of bestelauto’s) aanschaffen die aan de voorwaarden voldoen ontvangen een subsidie van...

 • 29-04-2011
Lees meer 

In 2011 47,5 miljoen euro voor innovatiekrediet

Subsidies

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie stelt in 2011 een bedrag van 47,5 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Innovatiekrediet. Het innovatiekrediet is een lening voor bedrijven die technische of klinische ontwikkelingsprojecten uitvoeren. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Op de website www.agentschapnl.nl kan een onderneming een zogenaamde quick scan maken voor een eerste inschatting van de haalbaarheid van het project.De volgende eisen worden aan projecten gesteld:- de...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Verruiming kredietgarantie ook in 2011

Subsidies

De verruiming van de borgstellingsregeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) voor het MKB (de BMKB), waardoor het garantiepercentage 80 in plaats van 50 bedraagt, wordt met een jaar verlengd.De verruimde regeling zou aanvankelijk per 31 december 2010 vervallen. MKB-bedrijven kunnen in 2011 ook nog een beroep doen op de verruimde kredietgarantie.

 • 23-12-2010
Lees meer 

Beëindiging TASK en verlenging exportkredietgarantiefaciliteit

Subsidies

Ter bevordering van de Nederlandse export zijn in 2009 de tijdelijke aanvullende staatskredietverzekering (TASK), de werkkapitaaldekking en de exportkredietgarantiefaciliteit (EKG) ingevoerd. In verband met het herstel van de markt voor kredietverzekeringen heeft de minister van Financiën besloten TASK te laten eindigen per 31 december 2010.De minister is van plan om van de werkkapitaaldekking een permanent exportkredietverzekeringsproduct te maken.De EKG is met name bedoeld voor omvangrijke transacties. Naar verwachting gaat het...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Verruiming TASK-faciliteit

Subsidies

De TASK-faciliteit is een tijdelijke aanvullende staatsverzekering die bedrijven de mogelijkheid biedt om de verzekerde limieten voor exportkredietverzekeringen te verdubbelen. Deze faciliteit is ingesteld omdat ondernemingen door de financiële crisis in sommige gevallen onvoldoende verzekering kunnen krijgen op handelskredieten. De overheidsfaciliteit wordt uitgevoerd door de private kredietverzekeraars. De door de bedrijven te betalen premie gaat omlaag van 1,5% naar 1% per 3 maanden. De voorwaarden zijn aangepast, waardoor meer bedrijven...

 • 19-02-2010
Lees meer 

Subsidie voor voorkomen allergieën op werk

Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een subsidie voor maatregelen die voorkomen dat werknemers allergieën oplopen op het werk. Werknemers die met stoffen werken die bij inademing een allergische reactie kunnen oproepen moeten worden beschermd. Ook wordt onderzocht wat de aanvaardbare blootstelling is van een aantal veel voorkomende stoffen voor werknemers. Werkgevers kunnen op basis van deze waarden vaststellen of de getroffen maatregelen afdoende zijn. Er wordt...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Scholingsbonus

Subsidies

Een van de maatregelen ter bestrijding van de huidige economische crisis is het stimuleren van scholing van werknemers. In dat kader kunnen werkgevers die iemand aannemen die zijn baan dreigt te verliezen een scholingsbonus krijgen. De bonus bedraagt maximaal € 2.500 en wordt verstrekt op voorwaarde dat de werkgever minimaal hetzelfde bedrag uitgeeft aan scholing van de werknemer. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de bijdrage die het...

 • 17-06-2009
Lees meer