• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : Overige heffingenToon alle posts

Parkeerbelasting te laat betaald

Overige heffingen

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk is. Met deze uitvoeringshandelingen moet direct nadat de auto is geparkeerd worden begonnen.Hof Den Haag oordeelde dat een parkeerder niet binnen redelijke termijn de verschuldigde parkeerbelasting had betaald. Uit de gemaakte...

 • 12-09-2019
Lees meer 

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Overige heffingen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden en lossen van zaken.Volgens Hof Amsterdam betekent dit dat het stilzetten van een auto om een telefoongesprek te voeren op een parkeerplaats onder het begrip parkeren valt. Dat geldt ook als...

 • 15-08-2019
Lees meer 

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Overige heffingen

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke belastingen. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor heffingen wegens bepaalde verleende diensten.Volgens Hof Den Haag betekent dit dat een diplomaat is vrijgesteld van parkeerbelasting. Dat is een gemeentelijke belasting die niet kan worden aangemerkt als een heffing...

 • 11-07-2019
Lees meer 

Forensenbelasting

Overige heffingen

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer een gemeubileerde woning is bestemd voor de verhuur, maar ook door de eigenaar zelf wordt gebruikt, wordt de gehele periode waarin eigen gebruik niet in verband met verhuur is uitgesloten, toegerekend aan de periode waarin de...

 • 20-02-2019
Lees meer 

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

Overige heffingen

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. De tekst van deze bepaling houdt in dat een naheffing niet behoeft te worden beperkt tot de te weinig betaalde belasting, zoals Hof Arnhem-Leeuwarden onlangs in een procedure heeft geoordeeld.Volgens de Hoge Raad is uit de totstandkomingsgeschiedenis...

 • 24-01-2019
Lees meer 

Plan invoeren vliegbelasting

Overige heffingen

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt, dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Het voorstel gaat uit van een vast tarief per passagier en sluit daardoor aan bij de belastingen op luchtvaart van andere Europese landen.

 • 13-12-2018
Lees meer 

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

Overige heffingen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een openbare aankondiging is een tot het publiek gerichte mededeling, die erop is gericht de belangstelling van het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd. Het begrip openbare aankondiging omvat elke tot het publiek gerichte mededeling van commerciële of ideële aard waarmee de aandacht wordt getrokken...

 • 29-11-2018
Lees meer 

Naheffing parkeerbelasting

Overige heffingen

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld kosten. De naheffingsaanslag betrof een bedrag van € 63,50, waarvan € 2,60 parkeerbelasting voor een uur parkeren en € 60,90 kosten. De belanghebbende had € 1 aan parkeerbelasting betaald. De begintijd was volgens het parkeerkaartje 13.58 uur en de eindtijd was 14.21 uur. Parkeercontroleurs constateerden om 14.24...

 • 09-08-2018
Lees meer 

Vliegbelasting

Overige heffingen

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze verschuiving is het heffen van belasting op vliegverkeer. Met ingang van 2021 wil Nederland belasting gaan heffen op vliegverkeer.Het liefst zou Nederland zien dat er een eenduidige Europese vliegbelasting wordt geïntroduceerd. Mocht dit niet lukken dan wordt er een belasting per vliegtuig en/of een belasting per passagier ingevoerd.

 • 12-07-2018
Lees meer 

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Overige heffingen

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. De parkeerder moet de verschuldigde belasting direct na het parkeren van zijn auto betalen. De betaling van de parkeerbelasting moet bij controle kenbaar zijn. Naheffingsaanslagen parkeerbelasting leiden behalve tot ergernis nogal eens tot procedures. Een tweetal zaken ter illustratie.Een parkeercontroleur, die...

 • 15-03-2018
Lees meer 

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

Overige heffingen

In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met heffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verbrand. Deze exportheffing is op 1 juli 2015 in werking getreden. Naar nu blijkt is de exportheffing in strijd met het Europese recht. Daarom zal in het Belastingplan 2017 worden voorgesteld om het tarief van de exportheffing op nihil te stellen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot en met...

 • 31-03-2016
Lees meer 

Geen naheffing parkeerbelasting bij onjuiste invoer kenteken

Overige heffingen

Wanneer belasting, die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen, niet is betaald kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Een gemeentelijke heffingsambtenaar meende dat ook een naheffingsaanslag kan worden opgelegd wanneer de verplichte aangifte niet correct is gedaan. Volgens Hof Amsterdam is bepalend of de belasting al dan niet is voldaan.Hof Amsterdam heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd die was opgelegd omdat bij het doen van de aangifte een onjuist kenteken...

 • 12-11-2015
Lees meer 

Appartement in woonzorgcentrum

Overige heffingen

Een appartement in een woonzorgcentrum is volgens Hof Den Haag een voor het voeren van een particuliere huishouding bestemd perceel zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Op grond van die vaststelling is terecht een aanslag in de gemeentelijke afvalstoffenheffing opgelegd. De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het hof.Volgens de gemeentelijke verordening wordt in Den Haag afvalstoffenheffing geheven van degene die in deze gemeente gebruik maakt van een perceel ten...

 • 23-07-2015
Lees meer 

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015

Overige heffingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds enkele jaren wordt apart van het jaarlijkse Belastingplan een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen ingediend. Het doel hiervan is een meer over het jaar heen gespreide behandeling van fiscale wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel bevat enkele inhoudelijke maatregelen en voor het overige technische en redactionele wijzigingen.1. Rentekorting personeelsleningDoor de nihilwaardering in de loonbelasting van het rentevoordeel...

 • 25-06-2015
Lees meer 

Geen forensenbelasting bij verhuur aan eigen BV

Overige heffingen

Een van de belastingen die gemeenten volgens de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die in een andere gemeente wonen maar in de gemeente die de belasting heft op meer dan 90 dagen van het jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad wordt bij een combinatie van verhuur en eigen gebruik een...

 • 22-05-2015
Lees meer 

Overname parkeerkaartje

Overige heffingen

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat het overnemen van een parkeerkaartje kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Volgens de rechtbank vormt elk parkeren van een auto een afzonderlijk belastbaar feit. Voor ieder belastbaar feit is parkeerbelasting verschuldigd. De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om parkeerbelasting te heffen. Betaling van de verschuldigde belasting gebeurt door middel van voldoening op aangifte. Voor de parkeerbelasting houdt dat in dat...

 • 26-03-2015
Lees meer 

Parkeren of laden en lossen?

Overige heffingen

Een van de mogelijke gemeentelijke heffingen is de parkeerbelasting. De Gemeentewet omschrijft parkeren als het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig anders dan voor het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden of lossen van zaken. De Hoge Raad heeft vervolgens uitgelegd dat onder “onmiddellijk laden en lossen” moet worden verstaan het bij voortduring in- of uitladen van zaken van enige omvang of gewicht...

 • 22-01-2015
Lees meer 

Uitbreiding afvalstoffenheffing aangekondigd

Overige heffingen

Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting weer ingevoerd voor stortafval. De beoogde opbrengst van de afvalstoffenbelasting is € 100 miljoen per jaar. Omdat dit bedrag niet gehaald gaat worden in de huidige vorm, stelt de staatssecretaris van Financiën voor om ook  afvalstoffenbelasting te heffen over afval dat wordt aangeboden voor verbranding. De belasting wordt dan niet alleen geheven van stortinrichtingen maar ook van verbrandingsinrichtingen. Het voorgestelde tarief bedraagt € 13,00...

 • 09-07-2014
Lees meer 

Stijging OZB-tarief leidt niet tot onredelijke heffing

Overige heffingen

De Gemeentewet bepaalt dat gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen maatstaven. Het bedrag van een gemeentelijke belasting mag niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen.Een procedure over een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) spitste zich toe op de verhoging van het belastingtarief. Het OZB-tarief van 2013 in de betreffende gemeente was 89% hoger dan het tarief van 2012. De vaststelling van het OZB-tarief...

 • 25-06-2014
Lees meer 

Parkeren of laden en lossen?

Overige heffingen

Volgens de Gemeentewet houdt het begrip parkeren in het gedurende enige tijd laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het in- en uitstappen van personen of het laden en lossen van zaken. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1999 laden en lossen uitgelegd als “ het bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand...

 • 12-03-2014
Lees meer 

Reclamebelasting voor gevelbeschildering

Overige heffingen

Het uiterlijk van een gebouw kan een uiting zijn waarvoor reclamebelasting verschuldigd is. Tot dat oordeel kwam Hof Den Haag onlangs in een procedure die betrekking had op een logistiek bedrijf met meerdere vestigingen. Het ontwerp, de afbeeldingen en de kleurstelling van de gevels van alle vestigingen van het bedrijf waren identiek. Het hof merkte de gevels aan als een beeldmerk. Met het beeldmerk wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op...

 • 12-12-2013
Lees meer 

Forensenbelasting voor simpele recreatiewoning

Overige heffingen

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een forensenbelasting in te stellen. Een forensenbelasting kan worden geheven van mensen die in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben en die in de gemeente op meer dan negentig dagen in een jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Het begrip woning moet worden uitgelegd aan de hand van het dagelijkse taalgebruik. Er is sprake van een woning als een gebouw beschikt...

 • 25-07-2013
Lees meer 

Opbrengstlimiet gemeentelijke heffingen

Overige heffingen

Voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een bouwvergunning kunnen gemeenten leges heffen. De bevoegdheid daartoe is geregeld in de Gemeentewet. Bij de vaststelling van de tarieven moeten gemeenten rekening houden met de in de Gemeentewet opgenomen opbrengstlimiet. Volgens deze mogen de geraamde baten van de gemeentelijke belastingheffing niet hoger zijn dan de geraamde lasten. Overschrijding van de opbrengstlimiet kan leiden tot onverbindendverklaring van de gemeentelijke belastingverordening.  In een...

 • 04-07-2012
Lees meer 

Onduidelijke omschrijving van betaald parkeren

Overige heffingen

Volgens de gemeentelijke belastingverordening van Utrecht wordt parkeerbelasting geheven op een aantal aangewezen plaatsen op maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 18.00 uur. Om half een in de nacht van zaterdag op zondag legde de gemeentelijke heffingsambtenaar een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. De belanghebbende meende dat hij geen parkeerbelasting verschuldigd was omdat hij op zondag had geparkeerd en de betreffende zondag...

 • 04-07-2012
Lees meer 

Geen precariobelasting van terras boven eigen kelder

Overige heffingen

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om een aantal gemeentelijke heffingen en belastingen in te stellen. Een van die belastingen is de precariobelasting. Dat is een belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente Amsterdam kent een precariobelasting. Die wordt ondermeer geheven van terrassen van horecagelegenheden. Volgens de gemeentelijke belastingverordening wordt geen belasting geheven ter zake van een...

 • 21-06-2012
Lees meer