• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : OverdrachtsbelastingToon alle posts

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde woning met een hoger tarief te maken moeten krijgen.De staatssecretaris van Financiën heeft de onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer gestuurd.Voor het onderzoek is een starter gedefinieerd als een natuurlijke persoon die voor het...

 • 25-06-2020
Lees meer 

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende zaak. Voor een woning geldt een tarief van 2%, voor andere onroerende zaken bedraagt het tarief 6%. In een reeks arresten uit 2017 heeft de Hoge Raad uitleg gegeven over het begrip woning.Volgens die arresten gaat het erom dat een onroerende zaak naar zijn aard voor...

 • 05-12-2019
Lees meer 

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij de verkrijging van aandelen in een dergelijke rechtspersoon is niet de waarde van de aandelen, maar...

 • 05-12-2018
Lees meer 

Verbouw kantoorpand tot woning

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen geldt een lager tarief van 2%.Volgens de rechtbank Den Haag is in de volgende casus sprake van de verkrijging van een woning. Het betrof een appartementsrecht in een oorspronkelijk als kantoor gebouwd pand, dat destijds als zodanig in gebruik is genomen. Voor de levering van het appartementsrecht...

 • 25-01-2018
Lees meer 

Teruggave overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting worden verleend, wanneer door de werking van een ontbindende voorwaarde de oude situatie zowel juridisch als feitelijk wordt hersteld.Een akte van levering bevatte een ontbindende voorwaarde. In de akte was verder opgenomen, dat de koper een bedrag per maand zou betalen aan de verkoper als voorschot op de koopsom. Dat vooruitbetaalde bedrag...

 • 14-09-2017
Lees meer 

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij de verkrijging van aandelen in een dergelijke rechtspersoon is niet de waarde van de aandelen, maar...

 • 20-07-2017
Lees meer 

Vergoeding uitstel levering

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, waarbij de waarde ten minste gelijk is aan de waarde van de tegenprestatie. De tegenprestatie is het totaal van de prestaties waartoe de verkrijger zich bij de koop heeft verbonden om de onroerende zaak te verkrijgen.Volgens de rechtbank is de vergoeding die een...

 • 29-06-2017
Lees meer 

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief is 6% van de koopsom. Voor woningen geldt een lager tarief van 2% van de koopsom. Sinds de verlaging van het tarief voor de overdrachtsbelasting voor woningen zijn er diverse procedures gevoerd over het begrip woning. De Hoge Raad heeft dat begrip in een aantal arresten uitgelegd.Uitleg begripVolgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, waarin de...

 • 02-03-2017
Lees meer 

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen van toepassing is. De Advocaat-generaal (AG) heeft aan deze procedures enkele conclusies en een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies gewijd. Naar zijn mening is de bouwkundige bestemming van een onroerende zaak in eerste aanleg bepalend voor het tarief. De onroerende zaak hoeft niet bewoond te worden en zelfs niet bewoonbaar...

 • 15-12-2016
Lees meer 

Oud pand was bestemd voor bewoning

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in afwijking van het normale tarief van 6% een lager tarief van 2% van de waarde. Volgens de memorie van toelichting op de wetswijziging waarbij de tariefverlaging is ingevoerd wordt onder woning verstaan een onroerende zaak die op het moment van de juridische overdracht naar zijn aard is bestemd voor bewoning. Een onroerende zaak, die feitelijk wordt...

 • 13-10-2016
Lees meer 

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

Overdrachtsbelasting

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:die is of wordt bewerkt;waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond;in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; ofwaarvoor een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond.Door bebouwing ontstaat een bouwwerk. Het begrip...

 • 23-06-2016
Lees meer 

Overdrachtsbelasting over tegenprestatie

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van de wet wordt overdrachtsbelasting berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De waarde in het economisch verkeer is niet minder dan de voldane tegenprestatie. In veel gevallen is deze wetsbepaling aanleiding om over een hoger bedrag dan de tegenprestatie belasting te heffen omdat de prijs lager lag dan de...

 • 05-08-2015
Lees meer 

Cultuurgrondvrijstelling voor ondergrond opstallen

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal gevallen geldt een vrijstelling. Een van deze vrijstellingen is de cultuurgrondvrijstelling. De cultuurgrondvrijstelling heeft betrekking op binnen de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond inclusief de ondergrond van glasopstanden.Naar het oordeel van Hof Den Haag valt ook grond onder andere opstallen dan glasopstanden onder de cultuurgrondvrijstelling. Dat valt af te leiden uit de wetsgeschiedenis. De strekking van de cultuurgrondvrijstelling...

 • 24-04-2014
Lees meer 

Vermindering overdrachtsbelasting bij verkoop nieuwbouwwoning kort na oplevering

Overdrachtsbelasting

Er geldt een vermindering van overdrachtsbelasting bij kort op elkaar volgende verkrijgingen van onroerende zaken. Door deze regeling hoeft bij de tweede verkrijging niet over de volle waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting te worden betaald, maar alleen over het deel van de waarde waarover bij de eerdere verkrijging geen belasting is betaald. De waarde van de onroerende zaak is in het algemeen gelijk aan de in rekening gebrachte verkoopprijs. Bij de...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Levering gedeeltelijk gesloopt pand

Overdrachtsbelasting

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Don Bosco geoordeeld dat in geval van de levering van een bestaande onroerende zaak, die wordt gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken, sprake kan zijn van...

 • 17-01-2013
Lees meer 

Constructie om overdrachtsbelasting te ontgaan mislukt

Overdrachtsbelasting

In de jurisprudentie is het leerstuk van fraus legis ontwikkeld; kort gezegd het handelen in strijd met doel en strekking van de belastingwetgeving met als doel het verijdelen van belastingheffing. De vraag is of de toepassing van het leerstuk afhankelijk is van wie de handelingen heeft verricht. De rechtbank Arnhem was van oordeel dat alleen de handelingen die de belanghebbende zelf heeft verricht of waarbij hij betrokken was meetellen. De rechtbank...

 • 06-12-2012
Lees meer 

Geen overdrachtsbelasting voor onroerende zaak die binnen 24 maanden wordt verkregen

Overdrachtsbelasting

In een besluit over de samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbelasting heeft de staatssecretaris van Financiën ondermeer een goedkeuring gegeven voor de situatie waarin een onroerende zaak binnen zes maanden na ingebruikname of na de ingangsdatum van de verhuur werd verkregen. Op grond van deze goedkeuring geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In verband met de stagnerende vastgoedmarkt heeft de staatssecretaris de termijn van zes maanden verlengd naar 24 maanden. Deze verruiming...

 • 09-11-2012
Lees meer 

Geen herkwalificatie preferente aandelen

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De verkrijging van een aanmerkelijk belang in een onroerendezaaklichaam is gelijkgesteld aan de verkrijging van een onroerende zaak, wat inhoudt dat ook daarbij overdrachtsbelasting moet worden betaald.  Een stichting, die eigenaar was van een onroerende zaak, werd omgezet in een BV. Het geplaatste kapitaal van de BV bestond uit 1.200 gewone aandelen van € 10 en 800 preferente aandelen...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Geen verdere terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Op 1 juli 2011 is in een persbericht meegedeeld dat de overdrachtsbelasting voor woningen voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 werd verlaagd van 6 naar 2%. In een beleidsbesluit van 1 juli 2011, dat is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 juli 2011, heeft de staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op een nog in te dienen wetsvoorstel, goedgekeurd dat het tarief van 2% wordt toegepast voor...

 • 06-07-2012
Lees meer 

Monumentenvrijstelling gold voor gehele pand

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor een aantal situaties en voor bepaalde verkrijgingen bestaan vrijstellingen. Tot 1 januari 2010 kende de wet een vrijstelling voor de verkrijging van een onroerende zaak die als monument staat ingeschreven.  In een procedure voor Hof Amsterdam was de toepassing van deze vrijstelling in geschil. Het ging om de verkrijging van een complex dat was gebouwd op een perceel waar...

 • 04-07-2012
Lees meer 

Verlenging verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Vanaf 15 juni 2011 geldt een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van woningen. Het verlaagde tarief bedraagt 2% in plaats van 6%. De tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat de verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen structureel wordt. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit goedgekeurd dat het verlaagde tarief ook...

 • 07-06-2012
Lees meer 

Afstand vruchtgebruik, gevolgd door nieuw vruchtgebruik

Overdrachtsbelasting

Ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken wordt overdrachtsbelasting geheven. De belasting wordt geheven over de waarde van de verkregen onroerende zaak of over de waarde van het verkregen recht. De wet kent een bijzondere bepaling voor het geval iemand afstand doet van een beperkt recht op een onroerende zaak tegen de verkrijging van een nieuw beperkt...

 • 24-05-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012 ingediend

Overdrachtsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar gaat het om een pakket van drie wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012, het wetsvoorstel Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse en het wetsvoorstel Wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Op verzoek...

 • 03-05-2012
Lees meer 

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng

Overdrachtsbelasting

Bij de inbreng van een bestaande onderneming in een BV geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor onroerende zaken die deel uitmaken van het ondernemingsvermogen. De vrijstelling is aan voorwaarden gebonden. Een van de voorwaarden is dat het hele ondernemingsvermogen wordt ingebracht tegen toekenning van aandelen en dat de oprichters van de BV nagenoeg in dezelfde verhouding gerechtigd zijn in het aandelenkapitaal als in het vermogen van de ingebrachte onderneming. Een...

 • 05-04-2012
Lees meer 

Uitleg begrip kavelruil

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal verkrijgingen bestaat een vrijstelling. Zo geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens Wet inrichting landelijk gebied. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden als opvolger van de Landinrichtingswet. De gedachte achter deze vrijstelling is dat op die manier de verbetering van de inrichting van landelijke gebieden wordt gestimuleerd. Landinrichting kan plaatsvinden in de...

 • 29-03-2012
Lees meer