• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : OndernemingsrechtToon alle posts

Sierviskwekerij is landbouwbedrijf

Ondernemingsrecht

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een sierviskwekerij een landbouwbedrijf. Dat heeft tot gevolg dat de landbouwvrijstelling van toepassing is op de grond die voor de kwekerij wordt gebruikt. De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardestijging van landbouwgrond tot het niveau van de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik niet wordt belast.De Wet IB 2001 bevat de volgende omschrijving van een landbouwbedrijf. Dat is een bedrijf dat producten van...

 • 15-10-2015
Lees meer 

Centraal aandeelhoudersregister

Ondernemingsrecht

Eerder is de instelling van een centraal aandeelhoudersregister aangekondigd. Doel van een centraal aandeelhoudersregister is vereenvoudiging van de controle, het toezicht op vennootschappen en daarbij betrokken personen en de opsporing van financieel-economische fraude. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Veiligheid en Justitie laten weten dat hij met de bewindspersonen van Financiën en van Economische Zaken heeft besloten dat dit aandeelhoudersregister wordt ondergebracht bij het Handelsregister. Dat...

 • 11-07-2013
Lees meer 

Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012

Ondernemingsrecht

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door de grondige herziening die nu heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht vervalt en wordt vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de wet een basisregeling geeft, waarvan in de statuten kan worden afgeweken. Bevatten de statuten op een bepaald punt geen afwijkende bepalingen, dan geldt de wettelijke regeling.

 • 27-07-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel personenvennootschappen ingetrokken

Ondernemingsrecht

De minister van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Eerste Kamer meegedeeld dat hij een tweetal wetsvoorstellen intrekt. Het gaat om het wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek en het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek. Dat laatste wetsvoorstel bevatte een aanpassing van het vennootschapsrecht, waarin nieuwe vennootschapsvormen waren opgenomen. De behoefte aan deze nieuwe vennootschapsvormen blijkt in de praktijk niet te...

 • 04-01-2012
Lees meer 

Oprichting BV gemakkelijker en goedkoper

Ondernemingsrecht

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in een kranteninterview gezegd dat een wetswijziging in voorbereiding is om de verplichte notariële akte bij de oprichting van een BV af te schaffen. Het wetsvoorstel zou in 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd kunnen worden. De afschaffing van de verplichte notariële akte zal niet gelden voor een aantal BV’s met afwijkende statuten.Op dit moment is een wetsvoorstel om het verplichte minimumkapitaal...

 • 08-09-2011
Lees meer 

Concurrentiebeding in maatschapsovereenkomst

Ondernemingsrecht

In arbeidsovereenkomsten is het niet ongebruikelijk om, ter bescherming van de belangen van de werkgever, een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen. Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om gedurende een zekere periode na beëindiging van de dienstbetrekking bij een concurrent van de werkgever in dienst te treden of als zelfstandige de werkgever te beconcurreren. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na beëindiging van de dienstbetrekking zaken te doen met relaties...

 • 09-06-2011
Lees meer 

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

Ondernemingsrecht

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Flexibilisering BV-recht ingediend. In het voorstel voor de Invoeringswet wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten van dat wetsvoorstel. De gevolgen daarvan zijn beperkt in die zin dat aanpassing van de bestaande wetgeving nauwelijks nodig is. Hierna wordt de invloed van de flexibilisering op een aantal fiscale onderwerpen bekeken.  VennootschapsbelastingBV’s blijven ook na de herziening van het BV-recht onderworpen aan...

 • 22-07-2010
Lees meer 

Ontbinding rechtspersoon op vordering KvK

Ondernemingsrecht

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een rechtspersoon door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken worden ontbonden als ten minste twee van vier in de wet genoemde omstandigheden zich voordoen. Deze omstandigheden zijn: 1. de rechtspersoon heeft de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het Handelsregister niet binnen een jaar betaald; 2. er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders in het Handelsregister ingeschreven; 3. de rechtspersoon is...

 • 27-05-2008
Lees meer 

Kamervragen over topsalarissen

Ondernemingsrecht

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de minister van Financiën over topsalarissen van bestuurders. Internationaal bezien is Nederland geen koploper in de beloningshoogte. De minister vindt dat goede prestaties van bestuurders beloond mogen worden. Nederlandse beursvennootschappen moeten in staat blijven om gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken en te behouden. Dat hoeft niet te leiden tot excessieve beloningen, aldus de minister.

 • 20-03-2008
Lees meer 

Kabinetsmaatregelen tegen excessieve bestuurdersbeloningen

Ondernemingsrecht

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op het derde rapport van de in 2004 ingestelde commissie die toeziet op de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze code is van toepassing op Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en bevat een aantal voorschriften waar deze vennootschappen zich aan dienen te houden. Waar wordt afgeweken van de code moet gemotiveerd worden aangegeven waarom dat...

 • 14-03-2008
Lees meer 

Aanpassing bestuur en toezicht NV en BV

Ondernemingsrecht

De minister van Justitie heeft een voorontwerp van een wetswijziging gepubliceerd waarin mogelijke veranderingen in de regelgeving voor het bestuur van een NV of BV zijn opgenomen. De bedoeling is dat belanghebbenden commentaar leveren op het voorontwerp om zo tot nieuwe regelgeving te komen. Belangrijke aspecten vanhet voorontwerp zijn een alternatief bestuurssysteem en de arbeidsrechtelijke positie van de directeur. Het interne toezicht op het bestuur van een NV of BV...

 • 13-03-2008
Lees meer 

Ontbinding BV door Kamer van Koophandel

Ondernemingsrecht

De Kamer van Koophandel en Fabrieken kan een in het Handelsregister ingeschreven rechtspersoon ontbinden als de rechtspersoon niet aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoet. Het gaat om het niet betalen van de bijdrage voor inschrijving in het Handelsregister binnen een jaar, het langer dan een jaar in gebreke zijn met het publiceren van de jaarrekening of het langer dan een jaar geen gevolg geven aan een aanmaning tot het doen...

 • 02-11-2006
Lees meer