• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : InvorderingToon alle posts

Aansprakelijkheid bestuurder

Invordering

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst. De mededeling van betalingsonmacht moet uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting moet zijn voldaan worden gedaan. Is de melding van de betalingsonmacht op de...

 • 20-02-2020
Lees meer 

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Invordering

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening.In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst geen verzuimboete op mag leggen als een belastingplichtige de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij het niet ontvangen van de aanmaning aan de belastingplichtige is toe te rekenen. Volgens de Hoge Raad geldt dat ook voor het verschuldigd worden van invorderingsrente.De Ontvanger mocht geen...

 • 17-10-2019
Lees meer 

Berekening invorderingsrente

Invordering

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht.In een procedure voor de rechtbank meende de belanghebbende dat hij geen invorderingsrente hoefde te betalen omdat het rentebedrag was opgelopen door de lange duur van de behandeling van zijn bezwaar en beroep tegen de aanslag. De rechtbank stelde vast dat de betalingstermijn was verstreken terwijl slechts een deel van de aanslag...

 • 28-09-2017
Lees meer 

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

Invordering

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders en executanten. De aansprakelijkheid betreft de omzetbelasting die verschuldigd is bij de levering van een verpande of verhypothekeerde zaak of van een zaak waarop beslag is gelegd. Door de invoering van de aansprakelijkheid worden deze leveringen materieel hetzelfde behandeld als leveringen die onder de verleggingsregeling in de omzetbelasting vallen. De aansprakelijkheid moet voorkomen dat de Belastingdienst...

 • 21-09-2017
Lees meer 

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

Invordering

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon verschuldigd is. De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders van een nv of een bv, maar ook voor bestuurders van een stichting of van een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De rechtspersoon moet, zodra duidelijk is dat de loonbelasting niet betaald kan worden, daarvan mededeling doen aan de ontvanger. Als de melding van de betalingsonmacht tijdig is gedaan,...

 • 31-08-2017
Lees meer 

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

Invordering

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. Het gaat om vier invorderingsmaatregelen ter bestrijding van in de praktijk geregeld voorkomende invorderingsconstructies. Twee maatregelen verruimen de mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen. De andere twee maatregelen moeten formele drempels bij de aansprakelijkstelling wegnemen door een nieuwe manier van bekendmaking van een...

 • 26-07-2017
Lees meer 

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

Invordering

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting na verkoop van de aandelen. Voor die aansprakelijkheid moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het aandelenbelang moet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal omvatten en de bezittingen van de bv moeten in belangrijke mate bestaan uit beleggingen. Verder moet het vermogen van de bv door andere oorzaken dan...

 • 19-01-2017
Lees meer 

Wel of geen betalingskenmerk meegeven?

Invordering

De Belastingdienst vraagt bij betaling om de vermelding van een betalingskenmerk. Betalingen met een onjuist kenmerk worden teruggestort. Betaling met een onjuist kenmerk kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag wegens te late betaling. Hof Amsterdam heeft in 2008 geoordeeld dat de Belastingdienst, gezien de omvang van het betalingsverkeer en de automatische verwerking daarvan, mag eisen dat een betalingskenmerk wordt vermeld. Naheffing is dan terecht wanneer geen of een onjuist...

 • 25-08-2016
Lees meer 

Er komt een nieuw stelsel g-rekeningen

Invordering

Aannemers van werk en inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van premies en loon- en omzetbelasting door onderaannemers en uitleners van personeel. Ter beperking van hun aansprakelijkheid kunnen aannemers en inleners de belasting- en premiecomponent van de facturen, die zij in dit verband ontvangen, storten op een geblokkeerde (g-)rekening van de onderaannemer of de uitlener. Op deze g-rekeningen heeft de Belastingdienst een eerste pandrecht. De rekeninghouder kan het saldo...

 • 29-10-2015
Lees meer 

Aansprakelijkheid volgens Invorderingswet

Invordering

De Invorderingswet bevat een specifieke bepaling waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld van de aandeelhouder die de aandelen van een BV heeft vervreemd voor vennootschapsbelastingschulden. Deze bepaling ziet op BV’s die geen actieve onderneming meer drijven maar waarvan de bezittingen bestaan uit liquide middelen en beleggingen. De Advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is van mening dat deze bepaling alleen geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen.Zowel Hof Amsterdam als...

 • 26-08-2015
Lees meer 

Onterechte aansprakelijkstelling inlener

Invordering

Volgens de Invorderingwet kunnen anderen dan de belastingschuldige aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van belasting. Voorbeelden daarvan zijn de bestuurder van een BV en de ondernemer die personeel van een ander inleent. Aansprakelijkstelling mag niet plaatsvinden vóór het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld. Met een beroep op die laatste bepaling in de Invorderingswet bestreed een ondernemer de aansprakelijkstelling door de Ontvanger.

 • 10-02-2015
Lees meer 

Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Invordering

Ondernemers voor de omzetbelasting kunnen een fiscale eenheid vormen als zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling voldoende zijn verweven. Het bestaan van een fiscale eenheid wordt bij beschikking vastgesteld. De Belastingdienst geeft de beschikking fiscale eenheid af. Dat kan op verzoek van één of meer van de betrokken ondernemers of op eigen initiatief van de Belastingdienst. De fiscale eenheid gaat in op de eerste dag van de maand...

 • 27-11-2014
Lees meer 

Uitstel van betaling

Invordering

Naar aanleiding van berichten in de media zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de omvang van en de voorwaarden voor uitstel van betaling aan ondernemers. Volgens de staatssecretaris loopt het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend sinds 2008 op, maar daalt het bedrag dat de Belastingdienst misloopt door faillissementen van ondernemers. De staatssecretaris ziet geen reden om de werkwijze van de Belastingdienst bij het beoordelen van...

 • 09-04-2014
Lees meer 

Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten

Invordering

Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap moet betalen. Als de vennootschap niet kan betalen, moet daarvan melding gedaan worden bij de Ontvanger. Wordt de melding niet tijdig gedaan, dan kan de Ontvanger de bestuurder aansprakelijk stellen, uitgaande van het vermoeden dat de niet-betaling is te wijten aan onbehoorlijk bestuur.Een BV nam in haar jaarrekeningen over de jaren 2007, 2008 en 2009 steeds...

 • 13-02-2014
Lees meer 

Toeslagen en teruggaven op één bankrekeningnummer

Invordering

Op 1 december 2013 is de regeling ingegaan dat de Belastingdienst toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer uitbetaalt. Deze bankrekening moet op naam staan van degenen die recht heeft op de betaling. Dat moet fraude verminderen. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2014. Er is gekozen voor een overgangsperiode om mensen in staat te stellen wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven.Burgers en bedrijven van wie momenteel een bankrekening...

 • 04-12-2013
Lees meer 

Vervanging G-rekeningen start 1 juli 2014

Invordering

In de Invorderingswet 1990 is ondermeer geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. Zo is geregeld dat opdrachtgevers bij onderaanneming en inleners van personeel aansprakelijk zijn voor de betaling van loon- en omzetbelasting door opdrachtnemers c.q. uitleners van personeel. Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer of uitlener van personeel kan de aansprakelijkheid worden beperkt. Al enkele jaren geleden is in de...

 • 13-11-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen aangenomen

Invordering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitstel van betalingen exitheffingen aangenomen. Onder de exitheffingen vallen de eindafrekeningsbepalingen in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb ’69. Het wetsvoorstel wijzigt de Invorderingswet 1990 en is een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU (arrest National Grid Indus) van 29 november 2011 inzake exitheffingen. Het Hof van Justitie EU heeft in dit arrest beslist dat op het tijdstip...

 • 15-05-2013
Lees meer 

Wetenschap bestuurder leidt tot aansprakelijkheid

Invordering

Wanneer een BV niet in staat is om de verschuldigde loon- en/of omzetbelasting te betalen, moet het bestuur van de BV dat melden aan de ontvanger. Door het op de juiste wijze melden van de betalingsonmacht kan een bestuurder voorkomen dat hij aansprakelijk is voor de door de BV verschuldigde belasting. Als de ontvanger aannemelijk kan maken dat het niet betalen van belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, dan...

 • 20-03-2013
Lees meer 

Aansprakelijkheid ondanks onjuiste beschikking fiscale eenheid

Invordering

Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht sterk verweven zijn, kunnen voor de omzetbelasting als fiscale eenheid worden aangemerkt. Een beschikking fiscale eenheid wordt door de Belastingdienst afgegeven. Eén van de gevolgen van een fiscale eenheid is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de samenstellende delen voor omzetbelastingschulden van de eenheid. Naar aanleiding van een arrest uit 2002 van de Hoge Raad zijn dga’s gedurende enige tijd als ondernemer voor de...

 • 15-11-2012
Lees meer 

Aansprakelijkheid voormalig bestuurder

Invordering

Een bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de door die rechtspersoon verschuldigde maar niet betaalde omzetbelasting. De rechtspersoon is verplicht om, als hij niet tot betaling van omzetbelasting in staat is, daarvan mededeling te doen aan de Belastingdienst. Heeft de rechtspersoon de betalingsonmacht op de juiste wijze medegedeeld, dan is de bestuurder aansprakelijk wanneer aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van onbehoorlijk...

 • 09-08-2012
Lees meer 

Wijziging Leidraad Invordering

Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:- De uitzendonderneming voldoet aan de normen en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.- De inlener stort 25% van de factuur op de G-rekening van de uitzendonderneming. - De...

 • 27-07-2012
Lees meer 

Aansprakelijkstelling en uitstel van betaling

Invordering

Bedrijven die personeel inlenen van andere bedrijven zijn aansprakelijk voor de loonbelasting en premieheffing die deze andere bedrijven moeten betalen voor het uitgeleende personeel. Een BV, die personeel had ingehuurd van een limited, werd door de Ontvanger in 2002 aansprakelijk gesteld voor door de limited verschuldigde loonbelasting. De BV was het niet eens met de aansprakelijkstelling en ging in bezwaar en vervolgens in beroep. Hof Den Bosch verklaarde het ingestelde beroep...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Wijziging Invorderingswet exitheffingen

Invordering

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 november 2011 over zogeheten exitheffingen heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel tot wijziging van de Invorderingswet ingediend. Volgens het arrest mag bij de verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap het land van vertrek een belastingaanslag vaststellen inclusief de exitheffing. Waardevermindering van vermogensbestanddelen na vertrek heeft geen invloed op de verschuldigde belasting.

 • 24-05-2012
Lees meer 

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Invordering

De voormalige bestuurder van een inmiddels ontbonden BV werd aansprakelijk gesteld voor de betaling van een aan de BV opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting. Er volgde een procedure over de vraag of de bestuurder terecht en voor het juiste bedrag aansprakelijk was gesteld. In deze procedure kwam ondermeer aan de orde of de naheffingsaanslag omzetbelasting tijdig was opgelegd en of sprake was geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder.  De naheffingsaanslag...

 • 24-05-2012
Lees meer 

Aansprakelijkheid feitelijk bestuurder

Invordering

Voor niet betaalde belastingschulden van een BV is niet alleen de statutaire bestuurder aansprakelijk, maar ook de persoon die zich als zodanig gedraagt en als feitelijk leidinggevende optreedt. Op grond van de Invorderingswet is de BV verplicht haar betalingsonmacht onverwijld te melden aan de Ontvanger. Wanneer niet of niet op de juiste wijze aan deze mededelingsplicht wordt voldaan, is een bestuurder aansprakelijk. Er geldt een wettelijk vermoeden dat de niet...

 • 16-05-2012
Lees meer