• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : InternationaalToon alle posts

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU. Het wetsvoorstel moet een einde maken aan belastingontwijking door het gebruik van structuren die zijn gericht op verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybride mismatches. Deze mismatches bestaan eruit dat een betaling in het ene land...

 • 18-07-2019
Lees meer 

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal belastingwetten, waardoor het Verenigd Koninkrijk voor het jaar 2019 c.q. voor boekjaren die vóór 30 maart 2019 zijn aangevangen beschouwd wordt als lid van de Europese Unie. De algemene goedkeuring geldt voor:de Wet inkomstenbelasting 2001;de Wet op de loonbelasting...

 • 14-03-2019
Lees meer 

Zwarte lijst laagbelastende landen

Internationaal

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant.Naast de vijf landen van de zwarte lijst van de Europese Unie heeft Nederland landen opgenomen zonder winstbelasting of met een winstbelasting met een tarief van minder dan 9%. De lijst bevat de volgende landen: Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguilla, de Bahama’s, Bahrein,...

 • 04-01-2019
Lees meer 

Vernieuwing rulingpraktijk

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende maatregelen.De Belastingdienst publiceert van elke afgegeven internationale ruling een geanonimiseerde samenvatting.De Belastingdienst publiceert in een jaarverslag alle rulings met een internationaal karakter.Alle rulings met een internationaal karakter worden periodiek onderzocht door onafhankelijke experts.In het jaarverslag zal worden ingegaan op belangrijke vragen die dat jaar in de uitvoering zijn beantwoord...

 • 29-11-2018
Lees meer 

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

Internationaal

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen opgesteld. De vernieuwing van het verdragsbeleid past binnen de maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan. Tegelijkertijd moet Nederland aantrekkelijk blijven voor het bedrijfsleven.Nederlandse lijstDe lijst met laagbelastende landen bevat landen zonder winstbelasting of met een tarief van minder dan 7%. Nederland is...

 • 04-10-2018
Lees meer 

Internetconsultatie rulingpraktijk

Internationaal

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige waarin, voordat de aangifte is ingediend, zekerheid vooraf wordt gegeven over de fiscale gevolgen van bepaalde rechtshandelingen. De staatssecretaris van Financiën heeft in februari 2018 aangekondigd dat hij de internationale rulingpraktijk wil herzien. In dat licht heeft hij nu een internetconsultatie geopend waarin betrokkenen worden uitgenodigd om...

 • 06-09-2018
Lees meer 

Rulings procedureel niet altijd in orde

Internationaal

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd. De procedurele fouten zijn vooral opgetreden bij de rulings die niet door het APA/ATR-team zijn afgegeven, maar door lokale inspecteurs. Daar zijn in 72 van de 1.361 onderzochte gevallen fouten vastgesteld. In dit onderzoek is alleen de inhoud onderzocht van de...

 • 22-02-2018
Lees meer 

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat, zij het dat onder voorwaarden ook de vroegere werkstaat belasting mag heffen. Een van die voorwaarden houdt in dat het pensioen in de woonstaat onvoldoende wordt belast. Volgens de Belgische rechter kan België op grond van het nationale...

 • 15-02-2018
Lees meer 

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

Internationaal

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Dat voorkomt dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen via de inkomstenbelasting terug moeten betalen wanneer zij daar geen recht op hebben. Het gaat om circa 350.000 buitenlandse belastingplichtigen. Er zijn circa 130.000 buitenlandse belastingplichtigen, die recht hebben op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Zij kunnen de heffingskortingen via hun aangifte inkomstenbelasting incasseren. Via...

 • 25-01-2018
Lees meer 

Onderzoek naar IKEA-rulings

Internationaal

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft gemaakt met IKEA. De aanleiding voor dit onderzoek is dat deze afspraken verboden staatssteun inhouden doordat IKEA wordt bevoordeeld ten opzichte van andere bedrijven. Het is niet de eerste keer dat Nederlandse belastingafspraken onderwerp zijn van onderzoek door de Europese Commissie. Eerder ging het om afspraken met Fiat en Starbucks.Het IKEA-concernHet IKEA-concern bestaat uit twee groepen...

 • 21-12-2017
Lees meer 

Kabinetsreactie op Paradise Papers

Internationaal

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk. De staatssecretaris laat weten dat het kabinet een einde wil maken aan firma’s die zich op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen. Voor dat doel komt het kabinet met voorstellen voor een bronheffing op dividend, rente en royalty's naar...

 • 17-11-2017
Lees meer 

Dga van Belgische bvba

Internationaal

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van een in België wonende dga van een naar Belgisch recht opgerichte bvba, die in Nederland werkzaamheden heeft verricht voor een Nederlandse bv. De werkzaamheden werden feitelijk verricht door de dga van de bvba. De dga werd in België betrokken in de heffing van de personenbelasting. De A-G is van mening dat de fictiefloonregeling van...

 • 06-07-2017
Lees meer 

Toepassing compensatieregeling grensarbeiders

Internationaal

Nederland en Duitsland hebben in 2012 een nieuw belastingverdrag ondertekend, dat sinds 1 januari 2016 van toepassing is. Het verdrag bevat een compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders. Een Nederlandse grensarbeider is iemand, die inwoner is van Nederland en die loon verdient dat op basis van het verdrag in Duitsland mag worden belast. Over de toepassing van de compensatieregeling hebben Nederland en Duitsland een overeenkomst gesloten. Volgens deze overeenkomst tellen Duitse sociale...

 • 07-07-2016
Lees meer 

Nederland in beroep tegen besluit EC in zaak Starbucks

Internationaal

Nederland gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie (EC) om de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks aan te merken als verboden staatssteun.Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het zich niet kan vinden in het oordeel van de EC in deze zaak. Volgens de EC verleent Nederland staatssteun aan Starbucks door de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks in...

 • 03-12-2015
Lees meer 

Aftrek hypotheekrente buitenlander

Internationaal

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak te doen over een aantal vragen. De procedure heeft betrekking op een in Spanje wonende Nederlander die aftrek van in Spanje betaalde hypotheekrente claimt in Nederland. De betrokkene heeft in Spanje geen inkomen. Hij heeft een meerderheidsbelang in een in Nederland gevestigde BV, die hem een salaris betaalt. Ook heeft hij een meerderheidsbelang in een in Zwitserland...

 • 28-05-2015
Lees meer 

EC wil automatische uitwisseling rulings

Internationaal

De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd voor een Tax Transparency Package. De bedoeling daarvan is de bestrijding van belastingontwijking en schadelijke belastingconcurrentie. Dat moet gebeuren door de lidstaten te verplichten om rulings onderling automatisch uit te wisselen. Een ruling is een afspraak met de belastingautoriteiten om zekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling. Het voorstel verplicht niet alleen tot uitwisseling van toekomstige rulings, maar van alle rulings vanaf 2005.

 • 26-03-2015
Lees meer 

Aftrek elders belast voor aan Duitsland toe te rekenen deel ontslagvergoeding

Internationaal

Ontslagvergoedingen voor werknemers zijn belast als loon uit dienstbetrekking. Heeft de ontslagvergoeding (mede) betrekking op in het buitenland verrichte arbeid, dan heeft de werknemer mogelijk recht op aftrek elders belast omdat een deel van de ontslagvergoeding aan de buitenlandse arbeid kan worden toegerekend.Een in Nederland wonende werknemer ontving van zijn werkgever in 2007 een ontslagvergoeding. De werknemer werkte voor 58% in Nederland en voor 42% in Duitsland voor een in...

 • 26-02-2014
Lees meer 

Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers

Internationaal

Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Duitsland. Voordat dit verdrag in werking treedt moet het worden goedgekeurd door het parlement. Het wetsvoorstel ter goedkeuring is in behandeling bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op dat wetsvoorstel ingediend.Volgens het nieuwe verdrag heeft Nederland het heffingsrecht over pensioenuitkeringen die inwoners van Duitsland ontvangen uit Nederland als...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Vestigingsplaats kasgeld-BV met buitenlandse aandeelhouder

Internationaal

Door een juridische splitsing gingen de bedrijfsactiviteiten van een BV over naar een nieuw opgerichte dochtervennootschap. Na de verkoop van de dochtervennootschap resteerde een BV met als bezittingen alleen liquide middelen. Omdat de aandeelhouder van de BV een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap was, claimde de BV dat zij na de splitsing feitelijk in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd. Op verzoek van de BV tekende de inspecteur een brief...

 • 29-05-2013
Lees meer 

Nota van wijziging Wet uitstel van betaling exitheffingen

Internationaal

Het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen moet ervoor zorgen dat de Nederlandse belastingwetgeving bij emigratie van ondernemingen wordt aangepast aan het Europese recht. Heffing op het moment van vertrek is toegestaan, maar invordering van de belasting op dat moment is in strijd met de vrijheid van vestiging. Het wetsvoorstel regelt daarom dat automatisch uitstel van betaling voor dergelijke vertrekheffingen wordt gegeven.De staatssecretaris van Financiën heeft in een nota van wijziging...

 • 07-12-2012
Lees meer 

Teruggave dividendbelasting aan buitenlandse vennootschap

Internationaal

Dividend dat wordt uitgekeerd aan een vennootschap, die in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd, mag fiscaal niet anders worden behandeld dan dividend dat wordt uitgekeerd aan een vennootschap, die in dezelfde lidstaat als de uitkerende vennootschap is gevestigd. Het verbod op een dergelijke ongelijke behandeling geldt ook voor de behandeling met betrekking tot de inhouding en teruggaaf van dividendbelasting. Een in Spanje gevestigde vennootschap die in Spanje...

 • 04-10-2012
Lees meer 

Vestiging in Zwitserland niet bewezen

Internationaal

Tot voor enige jaren moest bij de uitgifte van aandelenkapitaal kapitaalsbelasting worden betaald over het op de aandelen gestorte bedrag.De belastingdienst legde een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op aan een naar Nederlands recht opgerichte holdingvennootschap. De vennootschap was statutair in Nederland gevestigd en feitelijk in Zwitserland. In het jaar 2000 gaf de vennootschap aandelen uit aan een NV naar Antilliaans recht. De NV was al houder van 50% van de aandelen van...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Overzicht belastingverdragen

Internationaal

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van op 15 juli 2012 bestaande verdragen op het gebied van directe belastingen.

 • 17-08-2012
Lees meer 

Universele uitvoeringsvoorschriften aangepast

Internationaal

Nederland hanteert een aantal universele uitvoeringsvoorschriften die gelden voor alle belastingverdragen behalve het verdrag met de Verenigde Staten van Amerika. De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerde versie van deze regeling gepubliceerd.Ten opzichte van de vorige versie is het begrip dividenden nader toegelicht en is de verjaringstermijn aangepast aan het recht van de Europese Unie. In de meeste Nederlandse belastingverdragen wordt onderscheid gemaakt tussen 'portfolio- of beleggingsdividenden' en 'deelnemingsdividenden'. Voor...

 • 10-08-2012
Lees meer 

Invloed MKB-winstvrijstelling op aftrek elders belast

Internationaal

Ondernemers hebben recht op toepassing van de MKB-winstvrijstelling. Aanvankelijk moest voor de toepassing van deze vrijstelling zijn voldaan aan het urencriterium. De MKB-winstvrijstelling bedraagt momenteel 12% van de winst na vermindering met de ondernemersaftrek. Dit was eerder 10% van de winst.Een ondernemer met een vaste inrichting in het Verenigd Koninkrijk had recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De vermindering van belasting vindt plaats in de verhouding van het...

 • 27-07-2012
Lees meer