• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : Europese regelgevingToon alle posts

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

Europese regelgeving

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de omzetbelasting. Het gaat om nieuwe regels voor bedrijven die online goederen verkopen. Die moeten het eenvoudiger maken dat deze bedrijven hun btw-verplichtingen in de EU op één plaats kunnen nakomen. De Commissie wil de regels voor start-ups en micro-ondernemingen, die online verkopen, vereenvoudigen door de btw over grensoverschrijdende omzetten tot € 10.000 in het binnenland af te...

 • 15-12-2016
Lees meer 

Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting

Europese regelgeving

De Europese Commissie wil de wijze waarop in Europa belastingen op vennootschappen worden geheven ingrijpend hervormen. Dat moet gebeuren door een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting ofwel een Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Daarnaast stelt de commissie voor om het huidige mechanisme ter beslechting van geschillen over dubbele belastingheffing in de EU te verbeteren en om de bestaande antimisbruikregels aan te scherpen. De plannen van de Commissie zien...

 • 10-11-2016
Lees meer 

Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

Europese regelgeving

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting is betaald kunnen niet onbelast worden verplaatst naar een land met een lager belastingtarief. Er komt een algemene anti-misbruikbepaling die kunstmatige constructies tegengaat. Verder moet voorkomen worden dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een lager...

 • 30-06-2016
Lees meer 

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene

Europese regelgeving

Het Hof van Justitie EU heeft prejudiciële vragen van de Hoge Raad over het recht op aftrek van hypotheekrente voor een buitenlands belastingplichtige beantwoord. De casus betrof iemand die gedurende de eerste drie maanden van 2008 in Duitsland woonde en in Nederland werkte. Daarna vertrok hij naar de VS. De eigen woning in Duitsland werd op 20 juni van dat jaar verkocht. Zou deze persoon in de eerste drie maanden...

 • 16-07-2015
Lees meer 

Aftrek kosten buitenlands monumentenpand

Europese regelgeving

De Wet IB 2001 bevat een regeling voor de aftrek van de kosten van een monumentenpand. Voorwaarde voor de aftrek van kosten is dat het pand is ingeschreven in een van de registers van de Monumentenwet 1988. De mogelijkheid van aftrek van kosten bestaat zowel voor eigen woningen als voor monumentenpanden in box 3. De Monumentenwet stelt niet expliciet de voorwaarde dat een monument op het Nederlandse grondgebied moet zijn...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Verrekening belastingkorting verlies box 2

Europese regelgeving

Inkomen uit een aanmerkelijk belang is belast in box 2 van de Inkomstenbelasting. Wanneer een belastingplichtige en zijn partner geen aanmerkelijk belang meer hebben, wordt een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang op verzoek omgezet in een belastingkorting. Deze belastingkorting wordt verrekend met verschuldigde belasting in box 1. Die verrekening vindt uiterlijk plaats met de belasting over het negende jaar na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang...

 • 19-06-2014
Lees meer 

Prejudiciële vragen teruggaaf en verrekening dividendbelasting

Europese regelgeving

Bij het uitkeren van dividend door een vennootschap aan haar aandeelhouders moet de vennootschap dividendbelasting inhouden. De vraag is of daarbij onderscheid gemaakt wordt tussen binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders. De staatssecretaris van Financiën meent dat dit niet het geval is, omdat in beide gevallen gelijke bedragen aan dividendbelasting worden ingehouden door de uitkerende vennootschap. Volgens de staatssecretaris is de verdere belastingheffing over het ontvangen dividend voor de vergelijking niet van...

 • 31-12-2013
Lees meer 

Staat mogelijk aansprakelijk voor pensioentekorten

Europese regelgeving

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs in een pensioenzaak gezegd dat de staat aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies aan pensioenrechten. Het arrest heeft betrekking op Ierse werknemers die door het faillissement van hun werkgever meer dan de helft van hun pensioenrechten verloren hebben. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de gevolgen van dit arrest voor Nederland. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in...

 • 20-06-2013
Lees meer 

Verlengde loondoorbetaling geen strafsanctie

Europese regelgeving

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bij ziekte van werknemers het loon gedurende twee jaar in ieder geval gedeeltelijk door te betalen. Tijdens ziekte van de werknemer is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Als de werkgever zich niet genoeg inspant voor de re-integratie van de werknemer kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengen met maximaal een jaar. Deze zogenaamde loonsanctie is geen straf...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Prejudiciële vragen over dubbele registratie auto

Europese regelgeving

Over de heffing van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) zijn al veel procedures gevoerd. Een van de onderwerpen van discussie is het gebruik in Nederland van een auto met buitenlands kenteken door iemand die in Nederland woont. De Hoge Raad heeft onlangs moeten oordelen in een dergelijke situatie. Het betrof iemand die zowel in Nederland als in België woonde, in Nederland werkte en de beschikking had over een...

 • 12-04-2012
Lees meer 

Recht op verrekening negatieve inkomsten eigen woning

Europese regelgeving

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU is een niet-ingezetene vergelijkbaar met een ingezetene als hij vrijwel zijn hele inkomen in de werkstaat verdient en in de woonstaat geen rekening kan worden gehouden met zijn persoonlijke en gezinssituatie. De werkstaat moet de niet-ingezetene dan als ingezetene behandelen. Met betrekking tot de negatieve opbrengst van in het buitenland gelegen woningen heeft het Hof van Justitie EU nadere regels gegeven...

 • 12-04-2012
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting bij niet EU-aandeelhouder

Europese regelgeving

Wanneer een vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet daarop in beginsel dividendbelasting worden ingehouden. In een aantal gevallen verhindert de Europese regelgeving dat dividendbelasting moet worden ingehouden. De inhouding en afdracht van dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen kan zowel onder de bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging als onder de bepalingen betreffende de vrijheid van kapitaalverkeer vallen. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2010 vloeit voort dat een dividenduitkering op...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering buitenlander

Europese regelgeving

Per 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. De zorgverzekering vervangt de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Verzekerden betalen naast de premie een inkomensafhankelijke bijdrage. Die inkomensafhankelijke bijdrage moet ook betaald worden door in het buitenland wonende pensioengerechtigden die een wettelijk pensioen, zoals een AOW-uitkering, uit Nederland ontvangen.  Een inwoner van Spanje, die op grond van Verordening 1408/71 recht had op zorg in Spanje ten laste van Nederland...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Dividendbelasting discriminerend indien verrekening niet mogelijk is

Europese regelgeving

Wanneer een Nederlandse vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet zij dividendbelasting inhouden. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat houdt in, dat de ingehouden dividendbelasting wordt verrekend met de door de aandeelhouder verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. In het buitenland wonende aandeelhouders kunnen de Nederlandse dividendbelasting niet altijd verrekenen. In Nederland hebben zij geen recht op teruggaaf of vermindering van belasting.Een in België wonende aandeelhouder van...

 • 04-11-2011
Lees meer 

Verbetering rechtsbescherming bij controle belastingdienst

Europese regelgeving

In 2006 is door enkele Tweede Kamerleden een initiatiefvoorstel ingediend ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de belastingdienst. Het voorstel biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzoek van de belastinginspecteur om informatie te verstrekken. Dergelijke informatieverzoeken kunnen worden vastgelegd in voor beroep vatbare beschikkingen. De belastingplichtige kan dan aan de rechter de vraag voorleggen of een verzoek om informatie rechtmatig is. De...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting bij uitkering aan Antilliaanse moeder

Europese regelgeving

Een vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet dividendbelasting inhouden op de dividenduitkering. Wanneer het belang van de aandeelhouder in de uitkerende vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling valt, hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden. Is de aandeelhouder gevestigd op de Antillen, dan geldt onder de Belastingregeling voor het Koninkrijk een verlaagd tarief van 8,3% aan dividendbelasting.  In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of de inhouding van dividendbelasting...

 • 20-01-2011
Lees meer 

Partnerregeling tast recht op respect voor gezinsleven niet aan

Europese regelgeving

De Wet Werk en Bijstand kent een regeling op grond waarvan personen geacht worden een gezamenlijke huishouding te hebben wanneer zij op hetzelfde adres wonen en een kind van een van hen door de ander is erkend. Op grond van deze regeling trok een gemeente een toegekende bijstandsuitkering in en vorderde deze terug. De belanghebbende meende dat dit in strijd was met het in het EVRM opgenomen recht op respect...

 • 06-01-2011
Lees meer 

Beëindiging arbeidsovereenkomst op pensioenleeftijd

Europese regelgeving

Op grond van Europese richtlijnen zijn de lidstaten verplicht in hun nationale wetgeving een verbod op discriminatie in het kader van arbeid of beroep op te nemen. Het gaat om ongelijke behandeling op grond van ondermeer ras, godsdienst en leeftijd. De richtlijn staat verschillen in behandeling op grond van leeftijd in bepaalde omstandigheden toe mits er een rechtvaardiging bestaat.  Volgens het Hof van Justitie EU is het niet in strijd...

 • 12-11-2010
Lees meer 

Heffing rioolrecht bij verhuurder

Europese regelgeving

De Gemeentewet bepaalt welke belastingen gemeenten mogen heffen. Een van deze belastingen is het rioolrecht. De gemeente heeft de keuze om deze belasting te heffen van de  gebruikers van woningen of van de eigenaren.  De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen om het rioolrecht te heffen van de zakelijk gerechtigden tot woningen. Een verhuurder van een aantal woningen in Rotterdam meende dat heffing van rioolrecht achterwege moest blijven op grond van...

 • 05-11-2010
Lees meer 

Kamervragen over invoering EU-belasting

Europese regelgeving

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij geen voorstander is van de invoering van Europese belastingen op luchtvaart of financiële transacties. Belastingheffing is een bevoegdheid van de lidstaten. Het EG-verdrag kent geen autonome heffingsbevoegdheid voor de EU. Een Europese belasting op financiële transacties mist zijn doel omdat kapitaal zeer mobiel is en daardoor zal verdwijnen buiten de EU.Gezien de huidige economische situatie ligt het niet...

 • 03-09-2010
Lees meer 

Geen beroep op EG-verdrag voor kosten deelneming

Europese regelgeving

Over de aftrekbaarheid van kosten van deelnemingen zijn al vele procedures gevoerd. Een in Nederland gevestigde tussenholding wilde alsnog een bedrag van € 5,5 miljoen aan rentekosten en valutaresultaat in aftrek brengen op haar winst over het jaar 2000. Volgens de wettelijke regeling waren dergelijke kosten van aftrek uitgesloten voor zover ze niet dienstbaar waren aan het behalen van in Nederland belastbare winst. De tussenholding meende dat de uitsluiting strijdig...

 • 21-05-2010
Lees meer 

Geen vrij verkeer voor Bulgaarse en Roemeense werknemers

Europese regelgeving

Werkgevers die werknemers uit Bulgarije of Roemenië in dienst willen nemen blijven een tewerkstellingsvergunning nodig hebben. De ministerraad heeft namelijk besloten dat er voor mensen uit deze landen geen vrij werknemersverkeer komt. Argument is de ontwikkeling van de economie en de onzekere gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Om de problemen met malafide uitzendbureaus op te lossen komt er op korte termijn een wetsvoorstel Inlenersaansprakelijkheid. Dat wetsvoorstel regelt de aansprakelijkheid voor...

 • 28-11-2008
Lees meer 

Premiekorting oudere werknemers

Europese regelgeving

Werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst nemen hebben met ingang van 2009 gedurende drie jaar recht op een premiekorting van EURO 6.500 per jaar. Deze premiekorting geldt ook voor het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat op Prinsjesdag is ingediend. Momenteel geldt bij het in dienst nemen van werknemers ouder dan 50 jaar...

 • 22-10-2008
Lees meer 

Verplichting tot meestbegunstiging?

Europese regelgeving

Een Nederlandse houdstervennootschap vormde met haar (klein)dochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De fiscale eenheid ontving grote bedragen aan rente, dividend en royalty’s van buitenlandse deelnemingen. Sommige deelnemingen waren gevestigd in de EG of de EER, andere in landen waarmee de EG associatieovereenkomsten heeft gesloten, en weer andere in overige landen. De ontvangen dividenden vielen onder de deelnemingsvrijstelling. De fiscale eenheid claimde over de ontvangen bedragen het recht op...

 • 10-10-2008
Lees meer 

Uitsluiting belastingschulden van rendementsgrondslag geen discriminatie

Europese regelgeving

In verband met een ontvangen erfenis ontving de erfgenaam op 18 december 2002 een voorlopige aanslag successierecht die in 2003 werd betaald. Deze aanslag werd bij de aangifte van het inkomen uit sparen en beleggen over het jaar 2002 als schuld meegenomen. De inspecteur accepteerde dat niet, omdat met belastingschulden volgens de wet geen rekening wordt gehouden. Dat vormt geen door het IVBPR en het EVRM verboden discriminatie, aldus de...

 • 09-05-2008
Lees meer