• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : Douane en AccijnzenToon alle posts

Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats

Douane en Accijnzen

Op grond van een EG-verordening geldt een verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van persoonlijke goederen. De vrijstelling is van toepassing wanneer iemand zijn woonplaats verlegt van buiten de EU naar binnen de EU.In een procedure over de toepassing van deze vrijstelling van douanerechten heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU. De procedure had betrekking op een Nederlander die enkele jaren in het buitenland had gewoond...

 • 21-11-2014
Lees meer 

Evaluatie accijnsverhoging diesel en LPG

Douane en Accijnzen

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die verband houden met de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Uit de evaluatie blijkt niet dat de accijnsverhoging in de grensstreek grote gevolgen heeft gehad. De geconstateerde grenseffecten passen volgens de staatssecretaris in de meerjarige trend van teruglopende verkopen en lijken slechts gedeeltelijk het gevolg van de accijnsverhoging. De verhoging heeft geleid tot meeropbrengsten voor de staat. De staatssecretaris is...

 • 04-06-2014
Lees meer 

Douane controleert internetaankopen

Douane en Accijnzen

Bij het bestellen van goederen uit landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld via internet, kan het zijn dat omzetbelasting en/of douanerechten moeten worden betaald. Omzetbelasting moet worden betaald als de waarde van de goederen € 22 of hoger is. Is de waarde hoger dan € 150 dan moeten ook nog douanerechten worden betaald.De Douane waarschuwt voor het bestellen van namaakgoederen. Dat zijn imitaties van merkgoederen. Dergelijke goederen mogen niet ingevoerd...

 • 16-11-2012
Lees meer 

In- en uitslag accijnsgoederen

Douane en Accijnzen

Een groothandel in alcoholhoudende dranken had een vergunning voor een accijnsgoederenplaats waarin zij alcoholhoudende dranken onder schorsing van accijns voorhanden mocht hebben. Eind 2002 kocht de groothandel een partij van 82.763 liter alcoholhoudende producten. Voor deze partij was accijns voldaan naar het toen geldende tarief. Op 30 december 2002 werd 42.000 liter aan alcoholhoudende producten verkocht en uit de accijnsgoederenplaats uitgeslagen. Daarbij werd op aangifte accijns voldaan naar het op...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Leidraad Accijns gewijzigd

Douane en Accijnzen

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het beleid op het terrein van de accijns geactualiseerd. Naast enige aanpassingen van redactionele aard zijn enkele beleidsregels vervallen, gewijzigd of nieuw opgenomen.Vervallen zijn de beleidsregels over rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, de rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht naar een afnemer met een AGP vergunning en de rechtstreekse aflevering van tabaksproducten die...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Extra betaling geen inkoopcommissie

Douane en Accijnzen

Bij de invoer van goederen van buiten de Europese Unie kan belasting worden geheven. De belasting bij invoer wordt geheven over de zogenaamde douanewaarde van de goederen. Uitgangspunt voor de douanewaarde is de voor de ingevoerde goederen werkelijk betaalde prijs. Deze wordt verhoogd met door de koper naast de prijs voor de goederen te betalen commissies, maar met uitzondering van inkoopcommissies.  Inkoopcommissies zijn de door een importeur aan de agent...

 • 12-01-2012
Lees meer 

Hoge Raad vraagt uitleg douanewetgeving

Douane en Accijnzen

Wanneer goederen van buiten de Europese Unie de Unie binnenkomen, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de douane. Afhankelijk van de bestemming van de goederen moeten douanerechten en/of omzetbelasting worden betaald. Bestaat er bij aankomst van de goederen op de plaats van bestemming een verschil in aantallen goederen ten opzichte van de aangifte bij de douane, dan moeten over het verschil ook douanerechten en omzetbelasting worden betaald. De douanewetgeving bepaalt wie...

 • 07-10-2011
Lees meer 

Voorhanden hebben van accijnsgoederen

Douane en Accijnzen

Het voorhanden hebben van accijnsgoederen is een belastbaar feit voor de heffing van accijns. Aan iemand die accijnsgoederen voorhanden heeft kan een naheffingsaanslag accijns worden opgelegd wanneer niet op de normale wijze aan de accijnsverplichtingen wordt voldaan. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2004 over de heffing van accijns een uiteenzetting gegeven van het begrip feitelijke beschikkingsmacht over accijnsgoederen. Wanneer aan alle aspecten daarvan is voldaan, heeft iemand...

 • 27-04-2011
Lees meer 

Aanpassing accijnstarief sigaretten

Douane en Accijnzen

Het accijnstarief voor sigaretten is afhankelijk van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse. In verband met een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse wordt de Wet op de Accijns aangepast. De kleinhandelsprijs van de nieuwe meest gevraagde prijsklasse sigaretten bedraagt € 5,00 per pakje van 19 sigaretten. Per 1.000 stuks is de kleinhandelsprijs € 263,16. De totale accijns bedraagt per 1.000 stuks € 156,00. Daarmee is voldaan aan de...

 • 13-04-2011
Lees meer 

Wijziging uitvoeringsregeling accijns per 1 april

Douane en Accijnzen

De Uitvoeringsregeling Accijns bevat de hoeveelheden die verpakkingen van tabaksproducten mogen bevatten. Op verzoek van de tabaksbranche wordt voor rooktabak een verpakking van 37,5 gram toegevoegd aan de bestaande verpakkingseenheden van 35 en 38 gram. De wijziging treedt in werking op 1 april 2011.

 • 10-03-2011
Lees meer 

Eindarrest na Gaston Schul BV C-354/09

Douane en Accijnzen

Grondslag voor de heffing van douanerechten is de douanewaarde. De douanewaarde is normaliter gelijk aan de betaalde prijs. In het Communautair Douane Wetboek (CDW) is bepaald dat elementen die van de voor ingevoerde goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs zijn te onderscheiden geen deel uitmaken van de douanewaarde. Het gaat dan om invoerrechten en andere belastingen die vanwege de invoer of de verkoop betaald moeten worden.  De vraag in...

 • 01-03-2011
Lees meer 

Accijnsvrijstelling commerciële luchtvaart

Douane en Accijnzen

Er geldt een vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor de voortstuwing van commerciële vliegtuigen. Met commerciële vliegtuigen worden andere dan pleziervliegtuigen bedoeld.  De verhuurder van een vliegtuig verzocht om teruggaaf van accijns voor de brandstof die gedurende de huurperiode door het vliegtuig werd verbruikt. De inspecteur verleende de teruggaaf aanvankelijk, maar legde na een bij de verhuurder ingesteld onderzoek een naheffingsaanslag accijns op. Hof Amsterdam vernietigde...

 • 09-02-2011
Lees meer 

Naheffing douanerecht vernietigd

Douane en Accijnzen

De douanewetgeving is geregeld op Europees niveau in het Communautair Douane Wetboek. Het Hof van Justitie EU is de gerechtelijke instantie die over de uitleg van Europese regelgeving gaat. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU bestaan naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen, waarvan de grondrechten een integrerend deel vormen. Het Hof van Justitie EU verzekert de eerbiediging van de wet en de rechtsbeginselen. De eerbiediging van de...

 • 26-01-2011
Lees meer 

Tijdelijke noodmaatregel accijns

Douane en Accijnzen

Per 1 januari 2011 moeten accijnsgoederen binnen de Europese Unie worden verzonden met gebruikmaking van het Excise Movement and Control System (EMCS). In Nederland kunnen accijnsgoederen pas met ingang van 16 januari 2011 met gebruikmaking van EMCS worden verzonden. In de tussenliggende periode van 1 januari tot en met 15 januari 2011 zal de zogenaamde noodprocedure toegepast moeten worden. Dit houdt in dat een nooddocument ten geleide van de accijnsgoederen...

 • 16-12-2010
Lees meer 

Geen vergunning met terugwerkende kracht

Douane en Accijnzen

Een bedrijf, dat onderdelen voor zijn producten inkocht bij leveranciers binnen de Europese Gemeenschap (EG) en de ingekochte onderdelen buiten de EG liet assembleren tot eindproducten, diende bij de douane een aanvraag in voor een doorlopende vergunning passieve veredeling. Deze vergunning was nodig om te voorkomen dat invoerheffingen over de eindproducten moesten worden betaald wanneer deze na assemblage binnen de EG werden verkocht. De vergunning werd afgegeven met als ingangsdatum...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Geen invoer van communautair goed

Douane en Accijnzen

In een procedure over de heffing van accijns was de centrale vraag of een in Nederland in het vrije verkeer geproduceerd accijnsgoed dat nooit buiten Nederland is geweest ter zake van invoer in de heffing van accijns kan worden betrokken. De procedure had betrekking op door een Nederlandse bierbrouwer in Nederland gebrouwen bier dat met bestemming Macedonië onder de regeling extern communautair douanevervoer op transport was gesteld. Het bier heeft...

 • 03-11-2010
Lees meer 

Overgangsregeling douane Bonaire

Douane en Accijnzen

Per 1 januari 2011 treedt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar verwachting de Douane- en Accijnswet BES in werking. Op 10 oktober 2010 zijn deze onderdelen van de voormalige Nederlandse Antillen onderdeel geworden van Nederland met de status van openbaar lichaam. Om de heffing en inning van belastingen ter zake van de invoer van goederen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te kunnen waarborgen geldt in de periode van...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Aanpassing Uitvoeringsregeling Administratieve Bijstand Douane

Douane en Accijnzen

Op 10 oktober 2010 worden na Aruba ook Curaçao en Sint Maarten aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden Nederlandse gemeenten. In verband daarmee worden de Uitvoeringsregeling Rijkswet Administratieve Bijstand Douane en de Uitvoeringsregeling artikel 13 Rijkswet Administratieve Bijstand Douane (Nederland) aangepast. De uitvoeringsregelingen wijzen de diverse bevoegde instanties aan die bijstand leveren bij de daadwerkelijke invordering van douanevorderingen.

 • 08-10-2010
Lees meer 

Afwijzing verzoek terugbetaling

Douane en Accijnzen

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG bestaan in het gemeenschapsrecht naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof van Justitie EG de eerbiediging verzekert. De grondrechten maken integrerend deel uit van die algemene rechtsbeginselen. De eerbiediging van de rechten van de verdediging is volgens vaste jurisprudentie te beschouwen als een grondbeginsel van gemeenschapsrecht.In het arrest Sopropé heeft het Hof van Justitie EG bevestigd dat er een...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Wijziging uitvoeringsregeling accijns

Douane en Accijnzen

De Uitvoeringsregeling Accijns bevat voorschriften over de netto inhoud van verpakkingen van tabaksproducten. Tabaksproducten mogen alleen in voorgeschreven hoeveelheden verkocht worden. Op verzoek van de branche kan rooktabak met ingang van 1 oktober ook in een verpakking van 95 gram worden verkocht. De Uitvoeringsregeling is in die zin aangepast.

 • 27-08-2010
Lees meer 

Onttrekking tijdens opslag in douane-entrepot

Douane en Accijnzen

Een zeecontainer die per schip uit Zuid-Afrika naar België werd vervoerd en van daar per vrachtauto naar Nederland zou volgens de bijbehorende documenten drie dure auto’s moeten bevatten. De container was verzegeld. Bij opening van de container bleek deze leeg te zijn. Voorafgaande aan de opening van de container was bij de douane aangifte gedaan. Na de opening van de container werd aan de douane gemeld dat deze leeg was.

 • 20-08-2010
Lees meer 

Indeling all-in-one printer

Douane en Accijnzen

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Amsterdam over de indeling voor de heffing van douanerechten voor een gecombineerde printer/scanner/copier/fax vernietigd. Het Hof was van oordeel dat de afdrukfunctie van het apparaat doorslaggevend was voor de indeling en baseerde dit oordeel op het vastgestelde feitelijke gebruik van het apparaat. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moet het beslissende criterium voor de tariefindeling van...

 • 06-08-2010
Lees meer 

Naheffingsaanslag accijns onterecht

Douane en Accijnzen

De belastingdienst legde een naheffingsaanslag accijns op aan een ondernemer die in België olie had gekocht en doorverkocht. De olie was door de verkoper direct aan de uiteindelijke afnemer in Nederland geleverd. Voor de omzetbelasting had de verkoper het 0%-tarief gehanteerd. De koper had een intracommunautaire verwerving aangegeven. De vraag was of de naheffingsaanslag accijns terecht aan de tussenpersoon was opgelegd.Voorwaarde daarvoor was dat de tussenpersoon de olie op enig...

 • 05-08-2010
Lees meer 

Wijziging Algemene Douaneregeling

Douane en Accijnzen

De minister van Financiën heeft per 1 juli 2010 de Algemene Douaneregeling aangepast. Het gaat met name om verduidelijking van bestaande voorschriften. Overbodige bepalingen zijn vervallen en bepalingen, die gemist worden in de praktijk, zijn toegevoegd.

 • 08-07-2010
Lees meer 

Mobiele applicatie Douane

Douane en Accijnzen

De Douane heeft een applicatie voor bepaalde mobiele telefoons ontwikkeld, waarmee reizigers in binnen- en buitenland op de hoogte zijn van wat ze wel en niet mogen meenemen. Deze zogenaamde “OK-app” bevat een informatief gedeelte met alle regelingen voor namaakartikelen, bedreigde dier- en plantsoorten, nepwapens en contant geld. De OK-app bevat ook een scanfunctie en kan worden gedownload van de website van de Douane.

 • 28-05-2010
Lees meer