• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2017-04Toon alle posts

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

Inkomstenbelasting

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de tijd dat rente in Nederland progressief werd belast. België, Luxemburg en Zwitserland waren populaire bestemmingen voor landgenoten die hun geld buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden. Door de structurele uitwisseling van gegevens met buitenlandse overheden is de kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt steeds groter. Ook de...

 • 26-04-2017
Lees meer 

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

Inkomstenbelasting

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale vermogen op 1 januari van het jaar het heffingvrije vermogen van € 25.000 overschrijdt. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, Kamervragen over de fiscale positie van dergelijke verzekeringsuitkeringen beantwoord.In zijn antwoord maakt de staatssecretaris duidelijk dat voor de berekening van eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke...

 • 26-04-2017
Lees meer 

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. De aangifteformulieren erf- en schenkbelasting zijn pas vanaf april of mei 2017 beschikbaar, terwijl de nieuwe regels op 1 januari 2017 zijn ingevoerd. Gevraagd is waarom de formulieren niet eerder beschikbaar waren.Door het vervallen van een ontheffingsmogelijkheid van voor aangiftes geldende vormvoorschriften per 1 januari moet voor aangiftes die betrekking hebben op overlijdens en schenkingen na 1...

 • 26-04-2017
Lees meer 

Data-analyse: steekwoordencheck

IT-audit

Deze bijdrage toont een data-analyse toepassing in Arbutus Analyzer, genaamd "SteekwoordenCheck". Het gaat om de mogelijkheid om met een (groot) aantal steekwoorden te kunnen zoeken in één of meer velden van een bestand. Het voorbeeld dat wordt uitgewerkt gaat uit van een bestand met financiële mutaties, waarin een omschrijving voorkomt in een veld genaamd "Tekst". Het doel is om na te gaan of er financiële mutaties zijn, die mogelijk onder de fiscale werkkostenregeling (WKR) vallen.

 • 24-04-2017
Lees meer 

Gebruik data uit legacy-systemen voor Continuous Auditing & Monitoring: back to the past!

IT-audit


Het toepassen van data-analyse biedt grote kansen voor auditors en controllers. Via Continuous Auditing en Monitoring kunnen bedrijfsprocessen en datastromen voortdurend worden gemonitord. Toch blijken audit teams met de implementatie hiervan te worstelen. Een belangrijk struikelblok: legacy-systemen. Is deze horde te nemen?

 • 21-04-2017
Lees meer 

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Sociale verzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld. De regeling Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt op welke wijze de sectorindeling plaatsvindt. Wanneer werkzaamheden worden verricht in een bedrijfs- of beroepstak die is opgenomen in een bijlage bij de regeling, vindt indeling plaats op basis van die bijlage. Werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de bijlage worden ingedeeld...

 • 20-04-2017
Lees meer 

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

Inkomstenbelasting

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de forfaitaire rendementen in box 3 voor de jaren 2018 en 2019. Het forfaitaire rendement voor het jaar 2018 wordt gebaseerd op de gegevens van 2016. Deze gegevens zijn inmiddels bekend. De spaarrente bedroeg in 2016 0,56%, het aandelenrendement 7,90%, het rendement op obligaties 0,29% en de huizenprijsontwikkeling was 5,08%. Het forfaitaire rendement voor...

 • 20-04-2017
Lees meer 

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

Autobelastingen

Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van schorsing hoeft geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te worden betaald. Het voertuig mag tijdens schorsing niet op de openbare weg komen. Gebeurt dat toch en wordt dat vastgesteld, dan wordt een naheffingsaanslag opgelegd.Aan de eigenaar van een auto werd een naheffingsaanslag mrb met een boete opgelegd. De reden daarvoor was dat met de auto was...

 • 20-04-2017
Lees meer 

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

Arbeidsrecht

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer houvast te bieden wanneer de omvang van de arbeid niet of niet duidelijk is afgesproken of wanneer de feitelijke omvang van de arbeid structureel hoger is dan de overeengekomen arbeidsduur.De vraag in een procedure voor de kantonrechter was of het rechtsvermoeden van arbeidsomvang ook speelt bij een min/max-overeenkomst. Een min/max-overeenkomst houdt in dat werkgever en...

 • 14-04-2017
Lees meer 

Cao-voorziening bij ontslag

Arbeidsrecht

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt. Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.De vraag in een procedure voor de kantonrechter was of de in de cao opgenomen voorziening gelijkwaardig was aan de transitievergoeding. De procedure had betrekking...

 • 13-04-2017
Lees meer 

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor aanpassing van een pensioenvoorziening in eigen beheer gepubliceerd. Dga’s hebben tot en met 30 juni 2017 de tijd voor:het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen;het overbrengen van elders verzekerd pensioen naar de eigen bv;het aanpassen van de pensioenbrief;de besluitvorming in de algemene vergadering over het pensioen.Op grond van de goedkeuring blijft een bv...

 • 13-04-2017
Lees meer 

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

Loonbelasting

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken kiezen werknemers soms voor een relatief kleine auto of voor een elektrische of hybride auto. Door het formaat of de bescheiden actieradius van deze auto worden de mogelijkheden voor het gebruik beperkt. Vooral tijdens vakanties doen die beperkingen zich gelden. Reizen met een caravan of met veel bagage wordt lastig...

 • 06-04-2017
Lees meer 

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Ondernemingen

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De richtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een centraal register van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.De ministers van Financiën, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken hebben een wetsvoorstel gepubliceerd ter implementatie van de Europese richtlijn. Naast bestrijding van witwassen en...

 • 06-04-2017
Lees meer 

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

Civiel recht

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dat geldt ook als de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten en herplaatsing niet mogelijk is. Het moeten betalen van een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door werkgevers als onrechtvaardig ervaren.Nu wordt voorgesteld om werkgevers in die...

 • 06-04-2017
Lees meer 

Gebreken in administratie

Formeel recht

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalbedragen per bestelling, de datum van de bestelling, het tijdstip van verkoop en de betaalwijze waren nog te raadplegen. De Belastingdienst meende dat de ondernemer niet aan zijn wettelijke administratieverplichtingen had voldaan door de detailgegevens niet te bewaren.Hof Den Bosch oordeelde dat dit niet tot gevolg had dat...

 • 06-04-2017
Lees meer 

Vermogensetikettering woning ondernemer

Ondernemingswinst

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt begrensd door de redelijkheid. Zo vormt de woning van de ondernemer, behoudens bijzondere omstandigheden, naar zijn aard privévermogen. Pas bij een zakelijk gebruik van 10% of meer kan de woning tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Toch kan een woning ook bij minder zakelijk...

 • 06-04-2017
Lees meer