• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2017-01Toon alle posts

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

Loonbelasting

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een personenauto, maar ook voor een bestelauto van de zaak. De wet gaat uit van de veronderstelling dat een auto die zakelijk ter beschikking staat, ook voor privégebruik ter beschikking staat. Het is vervolgens aan de werknemer om te bewijzen dat op jaarbasis niet meer dan 500 km privé wordt gereden met...

 • 26-01-2017
Lees meer 

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

Vennootschapsbelasting

De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële activa, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. De opbrengsten deze immateriële activa zijn per saldo belast tegen een laag tarief van 5%. Niet alle opbrengsten zijn zondermeer toe te rekenen aan de innovatiebox. Voor de bepaling daarvan wordt gebruikt gemaakt van verschillende toerekeningsmethoden. Om discussie over de omvang van de aan de innovatiebox toe te rekenen voordelen te...

 • 26-01-2017
Lees meer 

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Vennootschapsbelasting

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd de stemming uit te stellen. De reden daarvoor was de angst dat op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting van het pensioen de toegezegde toekomstige indexatie van de pensioenuitkeringen in één keer ten laste van de winst zou worden gebracht. Dat zou een...

 • 26-01-2017
Lees meer 

du ROI Audit & Monitoring is Arbutus Analyzer distributeur Nederland

300

Data-analyse en sampling zijn voor ons en onze klanten dagelijkse kost en vormen een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. We hebben gekozen voor Analyzer van Arbutus: hét pakket voor data-analyse en sampling. Via het distributeurschap van de Analyzer software voor Nederland kunnen we u deze krachtige oplossing nu aanbieden. Het blijft niet bij software alleen: door onze jarenlange ervaring leveren we tevens daadwerkelijke ondersteuning bij de inzet van Analyzer in uw relevante omgeving.

 • 24-01-2017
Lees meer 

Liquidatie-uitkering bv aan in België wonende aandeelhouder hier belast

Inkomstenbelasting

Een procedure voor de rechtbank betrof de vraag of Nederland volgens het belastingverdrag met België belasting mocht heffen over de liquidatie-uitkering die een bv deed aan haar in België wonende aandeelhouder. Indien Nederland inderdaad heffingsbevoegd is, luidde de vervolgvraag of de inspecteur een naheffingsaanslag dividendbelasting aan de bv had moeten opleggen in plaats van een aanslag inkomstenbelasting op te leggen aan de aandeelhouder. Volgens de rechtbank had de inspecteur ervoor kunnen kiezen...

 • 19-01-2017
Lees meer 

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

Inkomstenbelasting

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bv’s kocht in december 2004 voor 20%-belangen in twee Duitse vennootschappen voor ieder € 5.000. Kort daarna kochten de Duitse vennootschappen onroerende zaken voor een bedrag van € 21 miljoen. De aandeelhouders van de Duitse vennootschappen besloten in 2005 tot verkoop van de aandelen voor een bedrag van ten minste € 35 miljoen. In juni 2005 werd een koper gevonden die...

 • 19-01-2017
Lees meer 

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

Invordering

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting na verkoop van de aandelen. Voor die aansprakelijkheid moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het aandelenbelang moet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal omvatten en de bezittingen van de bv moeten in belangrijke mate bestaan uit beleggingen. Verder moet het vermogen van de bv door andere oorzaken dan...

 • 19-01-2017
Lees meer 

Proefprocedure box 3

Inkomstenbelasting

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Inbreuk op dat recht is toegestaan in het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.Inzet van een proefprocedure voor de rechtbank was of de forfaitaire rendementsheffing van box 3 voor het...

 • 19-01-2017
Lees meer 

Goedkeuring schulden en vruchtgebruik in box 3

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit van 31 oktober 2016 over box 3 van de inkomstenbelasting gewijzigd. De wijziging betreft een goedkeuring voor de toerekening van schulden die deel uitmaken van een algemeenheid van goederen waarop door erfrecht een vruchtgebruik rust. De goedkeuring heeft betrekking op de jaren 2012 tot en met 2016.Wanneer door het erfrecht de langstlevende ouder een vruchtgebruik heeft gekregen van de nalatenschap en de erfgenamen...

 • 12-01-2017
Lees meer 

Gebruikelijk loon in 2017

Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;3. € 45.000 (2016: € 44.000).De bv heeft de mogelijkheid om...

 • 12-01-2017
Lees meer 

Codes aangifte loonheffingen 2017

btw_vorderingenDe Belastingdienst heeft de codes voor de aangifte loonheffingen 2017 gepubliceerd. Deze codes worden gebruikt voor het invullen van de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen.

 • 11-01-2017
Lees meer 

Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

BTW

btw_vorderingenVanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

 • 10-01-2017
Lees meer 

Pensioen in eigen beheer

Vennootschapsbelasting

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij. Anders dan voor reguliere werknemers bestaat voor een dga  (nog) de mogelijkheid om zijn pensioenvoorziening door de bv in eigen beheer te laten opbouwen. Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat de opbouw van pensioen in eigen beheer afschaft per 1 januari 2017. De stemming over dit wetsvoorstel is op het laatste moment uitgesteld...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Wijzigingen loonbelasting

Loonbelasting

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,30 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,50 per dag.Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Bedragen kindregelingen

Toeslagen

KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € 198,38;6 t/m 11 jaar € 240,89;12 t/m 17 jaar € 283,40.KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2017 zijn als volgt.Dagopvang € 7,18;Buitenschoolse opvang € 6,69;Gastouderopvang € 5,75.Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.Aantal kinderenInkomen tot € 20.108 1€ 1.142 2€ 2.040 3€ 2.325 4€ 2.610Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Lage-inkomensvoordeel

Sociale verzekeringen

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming over 2017 wordt automatisch berekend aan de hand van de loonaangifte over 2017 en in 2018 door het UWV uitbetaald. De tegemoetkoming wordt verleend voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 9,54 en € 11,92. Zij moeten in 2017 ten minste 1.248 uren verloond worden en mogen...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

Ondernemingswinst

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2017 9,8% van de winst, maar maximaal € 8.946. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.OndernemersaftrekEen ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. Door te voldoen aan het urencriterium heeft de ondernemer recht op ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek omvat:de zelfstandigenaftrek;de aftrek...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Investeringsaftrek 2017

Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). KIAVoor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het totale investeringsbedrag in 2017 ligt tussen € 2.300 en € 312.176. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. De maximale KIA bedraagt € 15.734. Dit bedrag wordt bereikt bij een investeringsbedrag...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Wijzigingen inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt 0,75% van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 bedraagt 2,35%.Aftrek van betaalde hypotheekrente in de vierde tariefschijf gaat tegen 50% in plaats van tegen het tabeltarief van 52%. Het percentage waartegen aftrek in de vierde tariefschijf wordt verleend daalt ieder jaar met 0,5%.De rente in een uitkering...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Tarieven en heffingskortingen

Inkomstenbelasting

Tarieven box 1Inkomen vantot Jonger dan AOW-leeftijdAOW-gerechtigd € 0 € 19.98236,55%18,65% € 19.982 € 33.79140,8%22,9% € 33.791 € 67.07240,8%40,8% € 67.07252%52%Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt in de eerste twee schijven een lager tarief omdat zij geen AOW-premie hoeven te betalen.Tarief box 2Het tarief in box 2 bedraagt 25%.Tarief box 3Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30% over een fictief rendement. Dat fictieve rendement wordt berekend over het vermogen in box 3 verminderd met de vrijstelling...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Onderzoek naar samenvoeging MIA en Vamil

Ondernemingswinst

Met enige vertraging heeft de staatssecretaris van Financiën een rapport van een onderzoek naar het samenvoegen van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een eerdere evaluatie uit 2013 toonde aan dat MIA en Vamil effectieve instrumenten zijn. Bij die evaluatie is geconstateerd dat MIA en Vamil qua aard van investeringen en qua gebruikers naar elkaar toe zijn gegroeid. Dat is de aanleiding geweest...

 • 05-01-2017
Lees meer