• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-10Toon alle posts

Verlenging subsidieregelingen voor ondernemers

Subsidies

De minister van Economische Zaken is van plan om een aantal subsidieregelingen voor ondernemers te verlengen. Het gaat om de regeling seed capital technostarters, de borgstellingsregeling mkb-kredieten, de regeling groeifaciliteit en de garantieregeling ondernemingsfinanciering. Deze regelingen hebben momenteel 1 juli 2017 als einddatum.Seed capital technostartersDeze regeling biedt participatiefondsen de mogelijkheid om renteloos te lenen van de Nederlandse staat om participaties in technostarters te verkrijgen. Het voornemen is om deze regeling...

 • 27-10-2016
Lees meer 

Afkoop lijfrente en revisierente

Inkomstenbelasting

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de uitkeringen uit de lijfrente te zijner tijd belast zijn. Bij de afkoop van een lijfrenteverzekering wordt de ontvangen afkoopsom belast. Het gaat dus niet alleen om een correctie van de eerder in aftrek gebrachte premies, maar ook om het op de inleg behaalde rendement. Daarnaast wordt bij afkoop revisierente in rekening gebracht. Het...

 • 27-10-2016
Lees meer 

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van een no-riskpolis naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief legt de minister uit dat het gaat om een experiment om mensen met een ziektewetuitkering al na de eerstejaars ziektewetbeoordeling in aanmerking te laten komen voor een no-riskpolis. De minister wil onderzoeken of dit de arbeidsparticipatie bevordert van de doelgroep. Het...

 • 27-10-2016
Lees meer 

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Arbeidsrecht

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet beëindigen van een arbeidsovereenkomst na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte. Werkgevers kiezen ervoor om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. De minister vindt dat niet van fatsoenlijk werkgeverschap getuigen.Hof Den Haag deelt de opvatting van de minister niet. De werkgever heeft de keuzevrijheid om de kantonrechter te verzoeken...

 • 27-10-2016
Lees meer 

Wiebes maakt einde aan huuraftrek ZZP’ers

Staatssecretaris Wiebes bereidt een nota van wijziging voor waarin de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn wordt gebracht met die van ondernemers met een koopwoning.

 • 26-10-2016
Lees meer 

Niet melden cybercrime is vaak verstandiger

IT-audit

Bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een digitaal misdrijf, kiezen er vaak om goede redenen voor het incident binnenskamers op te lossen. Dat zegt Aldo Verbruggen, partner bij het internationaal opererende advocatenkantoor Jones Day in een gesprek met het FD.

 • 24-10-2016
Lees meer 

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

Agro

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de kentekenplicht voor landbouwtrekkers en andere langzame motorvoertuigen. Aanvankelijk werd uitgegaan van inwerkingtreding van de kentekenplicht per 1 januari 2017. Het lijkt erop dat deze datum niet gehaald gaat worden. Voor voertuigen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijziging al in het verkeer zijn, komt een aangepaste procedure voor de kentekenplicht. Via...

 • 20-10-2016
Lees meer 

Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting

Inkomstenbelasting

Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet gaan om de uitgaven die iemand doet voor het volgen van een opleiding, die is gericht op het verwerven van inkomen in box 1. De opleiding kan gevolgd worden om nieuwe vakkennis of bekwaamheid te verwerven, maar ook om bestaande vakkennis of bekwaamheid in stand te houden.Een procedure voor de rechter ging over de vraag of...

 • 19-10-2016
Lees meer 

Uitbreiding kraamverlof partner

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen invoering van de uitbreiding van het kraamverlof voor de partner met drie dagen. Het UWV moet deze regeling gaan uitvoeren. Op dit moment ligt een wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Het UWV heeft 1 januari 2019 genoemd als datum waarop de regeling kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat...

 • 19-10-2016
Lees meer 

Pand ondernemer was keuzevermogen

Ondernemingswinst

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Deze keuzevrijheid van de ondernemer voor de vermogensetikettering wordt beperkt door de redelijkheid. De grenzen van de redelijkheid worden overschreden als een ondernemer een gedeelte van een juridisch niet gesplitst pand tot zijn ondernemingsvermogen rekent terwijl dat gedeelte zelfstandig rendabel is te maken en op geen enkele wijze wordt gebruikt voor...

 • 13-10-2016
Lees meer 

Oud pand was bestemd voor bewoning

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in afwijking van het normale tarief van 6% een lager tarief van 2% van de waarde. Volgens de memorie van toelichting op de wetswijziging waarbij de tariefverlaging is ingevoerd wordt onder woning verstaan een onroerende zaak die op het moment van de juridische overdracht naar zijn aard is bestemd voor bewoning. Een onroerende zaak, die feitelijk wordt...

 • 13-10-2016
Lees meer 

Dienstbetrekking in meerdere landen

Sociale verzekeringen

Op een werknemer, die op het grondgebied van twee of meer lidstaten van de EU zijn werkzaamheden verricht, is de wetgeving van de woonstaat van toepassing wanneer hij een deel van zijn werkzaamheden op het grondgebied van de woonstaat uitoefent. De werkzaamheden moeten wel van voldoende omvang zijn.Een inwoner van België was in dienstbetrekking werkzaam bij een Belgische werkgever. Voor deze werkgever verrichtte hij werkzaamheden op projectbasis in Nederland. Regelmatig...

 • 12-10-2016
Lees meer 

Omvang privégebruik auto

Loonbelasting

De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van de cataloguswaarde van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer voor het privégebruik betaalt. Er hoeft geen bijtelling voor privégebruik te worden gedaan als de werknemer kan aantonen dat het privégebruik niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis bedraagt.Een werknemer probeerde zijn vakantiekilometers buiten het privégebruik te...

 • 06-10-2016
Lees meer 

Mogelijke aanpassingen box 3

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing in box 3. Er is onderzocht of en in hoeverre de ombouw naar een heffing op het werkelijk behaalde rendement mogelijk is. De voorlopige conclusie is dat het mogelijk is om bij de belastingheffing een betere benadering van het werkelijke rendement als grondslag te hanteren. Wel zal het altijd om een hybride stelsel gaan, met andere...

 • 06-10-2016
Lees meer 

Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie

Loonbelasting

De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Tweede Kamer bezighouden. Deze onzekerheid heeft geleid tot een nieuwe reeks vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding is een video van de Belastingdienst waarin wordt gezegd dat werken via een bv niet de oplossing is om buiten loondienst bij een opdrachtgever te werken. Ook in die gevallen zal de arbeidsverhouding met de opdrachtgever worden...

 • 06-10-2016
Lees meer 

Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend

Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet. Dat is het geval wanneer hij ten minste 1.225 uren en meer dan 50% van zijn tijd aan zijn onderneming besteedt. De tijd die een ondernemer besteedt aan werkzaamheden van ondersteunende aard in een samenwerkingsverband met een verbonden persoon telt niet mee voor het urencriterium, als het ongebruikelijk is voor niet-verbonden personen om een...

 • 06-10-2016
Lees meer 

Onderneming naast dienstbetrekking

Inkomstenbelasting

Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het urencriterium. Daarmee heeft hij recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.Een werknemer met een fulltime dienstverband kreeg in de jaren 2010 en 2011 van zijn werkgever de gelegenheid om 25% van zijn arbeidstijd te besteden aan zijn nevenactiviteiten. In 2012 werkte hij weer fulltime bij zijn werkgever. Met de nevenactiviteiten behaalde de werknemer...

 • 06-10-2016
Lees meer 

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

Sociale verzekeringen

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:er is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid,er is een gezagsverhouding, ener is de verplichting tot het betalen van loon.Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. Het kan zijn dat wat als een dienstbetrekking wordt gepresenteerd dat in werkelijkheid niet is. In het verleden gold als vaste...

 • 06-10-2016
Lees meer