• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-07Toon alle posts

Optredens van artiesten

Loonbelasting

Voor de optredens van artiesten en buitenlandse beroepssporters geldt een bijzondere regeling voor de loonheffingen. Deze artiesten- en beroepssportersregeling is van toepassing als iemand een artiest of sporter inhuurt voor een publiek optreden of evenement. Onder artiesten vallen natuurlijke personen, die artistieke prestaties leveren, zoals muzikanten, acteurs, cabaretiers en poppenspelers, maar ook gezelschappen. De regeling is niet van toepassing in de volgende situaties:De artiest of de sporter is bij de...

 • 28-07-2016
Lees meer 

Aanpassing ketenbepaling seizoensarbeid

Civiel recht

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden per 18 juni 2016. Onderdeel van deze wet is een bepaling die een aanpassing van de Wet werk en zekerheid (Wwz) inhoudt. Het gaat een aanpassing van de ketenbepaling voor seizoensarbeid. De periode, die tussen twee arbeidscontracten moet liggen om geen sprake te laten zijn van opvolgende contracten, bedraagt zes maanden.

 • 28-07-2016
Lees meer 

Waardering renteloze vordering

Ondernemingswinst

Bij de winstbepaling van een onderneming moet rekening worden gehouden met de voorschriften van goed koopmansgebruik. Een van de voorschriften betreft de waardering van een renteloze en niet opeisbare vordering op de contante waarde. Er kunnen echter redenen zijn waarom dit voorschrift niet van toepassing is.Een BV verstrekte een renteloze en aflossingsvrije lening aan haar dga. De lening had een looptijd van 30 jaar. De lening was volgens de leningovereenkomst...

 • 28-07-2016
Lees meer 

Verkapte winstuitdeling aan dga

Inkomstenbelasting

Zakendoen met de eigen BV blijft een gebied waar objectief handelen geboden is. Er is geen sprake van partijen met een tegengesteld belang. De Belastingdienst volgt dergelijke transacties met grote belangstelling om te zien of er sprake is van bevoordeling van de dga. Alle voordelen die een dga behaalt uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Daaronder vallen ook verkapte winstuitdelingen. Een...

 • 28-07-2016
Lees meer 

Staatssecretaris wil kleine ondernemersregeling behouden

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling in de btw af te schaffen. Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris aan de vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer. De kleine ondernemersregeling houdt in dat natuurlijke personen die ondernemer zijn voor de omzetbelasting recht hebben op een vermindering van de af te dragen omzetbelasting. Deze vermindering is maximaal € 1.345, maar nooit meer...

 • 21-07-2016
Lees meer 

Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout

Ondernemingswinst

Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, hebben mogelijk recht op milieu-investeringsaftrek (MIA). Voorwaarde is dat de bedrijfsmiddelen als milieu-investeringen zijn aangewezen. Welke bedrijfsmiddelen dat zijn is te zien in de jaarlijks gepubliceerde milieulijst. In die lijst staat per bedrijfsmiddel omschreven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor MIA. De investering in een nieuw duurzaam gebouw of de renovatie van een bestaand gebouw tot een duurzaam...

 • 21-07-2016
Lees meer 

Uitwerking Autobrief II aangenomen

Loonbelasting

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitwerking Autobrief II aangenomen. De wet uitwerking Autobrief II bevat het beleid op het gebied van de autobelastingen voor de periode van 2017 tot en met 2020. Het gaat niet alleen om de bijtellingspercentages voor het privégebruik van een auto van de zaak, maar ook om de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). De wet treedt op 1 januari 2017...

 • 21-07-2016
Lees meer 

Voorstel reparatie bedrijfsopvolgingsregeling

Successiewet

De Successiewet kent een bijzondere faciliteit voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat de verkrijging van ondernemingsvermogen tot een bedrag van ongeveer € 1 miljoen is vrijgesteld. Is de onderneming meer waard, dan is het meerdere voor 83% vrijgesteld. De toepassing van deze regeling is aan voorwaarden gebonden. De faciliteit geldt ook voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen in een NV of BV. De...

 • 21-07-2016
Lees meer 

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

Civiel recht

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het verbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd of die zich heeft misdragen in de aanloop naar een faillissement. Een bestuursverbod wordt opgelegd door de civiele rechter op verzoek van het Openbaar Ministerie of van de curator. Een bestuursverbod geldt voor maximaal vijf jaar. Deze wijziging van de Faillissementswet is...

 • 21-07-2016
Lees meer 

Pensioen in eigen beheer

Sociale verzekeringen

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zijn niet opgenomen in verplichte pensioenverzekeringen. Indien zij een pensioenvoorziening wensen hebben ze de keuze om een vrijwillige pensioenverzekering af te sluiten of in eigen beheer een pensioenreserve op te bouwen. Het voordeel van een pensioen in eigen beheer is dat de benodigde premie niet contant aanwezig hoeft te zijn. De opgebouwde reserve kan dienen ter financiering van het bedrijf. Dit voordeel kan omslaan in een nadeel indien...

 • 14-07-2016
Lees meer 

Vermelding datum uit dienst op loonstrook

Arbeidsrecht

Opzegging van een arbeidsovereenkomst is een eenzijdige wilsuiting. Opzegging is gericht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst en moet de wederpartij hebben bereikt. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de vraag, of de vermelding van een datum uit dienst op de salarisstrook als opzegging moet worden gezien, ontkennend beantwoord.Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure die een werknemer had aangespannen tegen zijn werkgever. De werknemer kreeg na twee jaar arbeidsongeschiktheid een IVA-uitkering.

 • 14-07-2016
Lees meer 

Toelichting kenmerken beoordeling detachering

Sociale verzekeringen

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is inmiddels in het Staatsblad geplaatst. De wet biedt de mogelijkheid om in een algemene maatregel van bestuur (amvb) nadere kenmerken van detachering op te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitleg over de kenmerken van detachering die hij in de amvb wil opnemen.De Europese richtlijn die de basis vormt voor...

 • 14-07-2016
Lees meer 

Geen aftrek voorbelasting kosten pand tijdens leegstand

Omzetbelasting

Ondernemers mogen de omzetbelasting, die andere ondernemers in rekening hebben gebracht, in aftrek brengen. De aftrek van voorbelasting vindt plaats naar rato van het gebruik van de afgenomen goederen en diensten door de ondernemer voor belaste handelingen. In eerste aanleg is de bestemming van goederen en diensten bepalend voor de mate van aftrek. De in aftrek gebrachte omzetbelasting moet worden gecorrigeerd wanneer het feitelijke gebruik afwijkt van de eerder gekozen...

 • 14-07-2016
Lees meer 

Pachtersvoordeel met toepassing foutenleer bij staking belast

Ondernemingswinst

De winst uit onderneming omvat alle voordelen die uit een onderneming worden verkregen. Om te voorkomen dat door een onjuiste waardering bepaalde voordelen uit een onderneming niet of dubbel worden belast, is de foutenleer ontwikkeld. De foutenleer maakt het mogelijk om de belastinggevolgen van een onjuiste waardering in het ondernemingsvermogen die niet in het jaar van het ontstaan van de fout hersteld kunnen worden, in een volgend jaar te herstellen.Vooruitlopend...

 • 14-07-2016
Lees meer 

Uitfasering pensioen in eigen beheer krijgt langere afkoopperiode

Loonbelasting

AsbestStaatssecretaris Wiebes komt op Prinsjesdag 2016 met een (meer) aantrekkelijke afkoopregeling voor pensioen in eigen beheer (PEB). De afkoopperiode wordt verlengd naar drie jaar met aflopende belastingkorting, waardoor een PEB dat 'onder water' staat wellicht later voordelig kan worden afgekocht.

 • 11-07-2016
Lees meer 

Toepassing compensatieregeling grensarbeiders

Internationaal

Nederland en Duitsland hebben in 2012 een nieuw belastingverdrag ondertekend, dat sinds 1 januari 2016 van toepassing is. Het verdrag bevat een compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders. Een Nederlandse grensarbeider is iemand, die inwoner is van Nederland en die loon verdient dat op basis van het verdrag in Duitsland mag worden belast. Over de toepassing van de compensatieregeling hebben Nederland en Duitsland een overeenkomst gesloten. Volgens deze overeenkomst tellen Duitse sociale...

 • 07-07-2016
Lees meer 

Vrijstelling schenkbelasting

Successiewet

Er geldt een vrijstelling van schenkbelasting voor bedragen die worden geschonken aan iemand, die zijn schulden niet kan betalen. Als voorwaarde voor de vrijstelling geldt dat de schenking moet zijn bedoeld om de begiftigde in staat te stellen zijn schulden af te lossen. Schenkingen met een ander doel delen niet in de vrijstelling. Volgens de wetsgeschiedenis moet deze vrijstelling beperkt worden toegepast en is zij alleen bedoeld voor situaties waarin...

 • 07-07-2016
Lees meer 

Vereiste informatiebeschikking voor omkering bewijslast

Formeel recht

Per 1 juli 2011 is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gewijzigd. Sinds die datum geldt dat de Belastingdienst zich bij een uitspraak op bezwaar alleen dan op omkering en verzwaring van de bewijslast kan beroepen als een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden of als de vereiste aangifte niet is gedaan. Deze wijziging is ingevoerd zonder overgangsrecht. Dat betekent dat de omkering en verzwaring van de bewijslast niet kan worden gebaseerd op...

 • 07-07-2016
Lees meer 

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

Vennootschapsbelasting

De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf jaar. Voor in het buitenland aangehouden vermogen of opgekomen inkomsten geldt een verlengde termijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting geldt een onbeperkte navorderingstermijn als in de aangifte buitenlandse vermogensbestanddelen niet zijn opgenomen. Deze onbeperkte navorderingstermijn is ingevoerd op 1 januari 2012. Bij de invoering van deze wetswijziging is geen overgangsrecht getroffen. Dat wil niet...

 • 07-07-2016
Lees meer