• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-07Toon alle posts

Tijdelijke regeling pensioenknip

Inkomstenbelasting

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de tijdelijke regeling pensioenknip weer ingesteld. De regeling is bedoeld voor pensioenregelingen waarbij een kapitaal wordt opgebouwd waarmee op de ingangsdatum de uitkeringen worden aangekocht. De pensioenknip is niet van belang voor pensioenregelingen waarbij de pensioenuitkering al vaststaat.De pensioenknip maakt het mogelijk om op de pensioeningangsdatum in plaats van een direct ingaande levenslange uitkering een direct...

 • 30-07-2015
Lees meer 

Toepassing urencriterium

Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in het kalenderjaar ten minste 1.225 uren aan zijn onderneming moet besteden. Wanneer de ondernemer daarnaast in loondienst werkzaam is, geldt als aanvullende eis dat hij meer dan de helft van zijn totale arbeidstijd besteedt aan zijn onderneming. Deze aanvullende eis staat bekend onder de naam grotendeelscriterium.Uit een arrest van de...

 • 30-07-2015
Lees meer 

Geen MIA door gebruik niet gecertificeerd hout

Ondernemingswinst

Ondernemers, die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen, hebben recht op milieu-investeringsaftrek (MIA). Welke bedrijfsmiddelen als milieu-investeringen zijn aangewezen is te zien in de jaarlijks gepubliceerde milieulijst. In die lijst staat per bedrijfsmiddel omschreven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor MIA. De investering in een nieuw duurzaam gebouw of de renovatie van een bestaand gebouw tot een duurzaam gebouw komt in aanmerking voor MIA.

 • 30-07-2015
Lees meer 

Waardering landbouwgrond

Ondernemingswinst

De waardeverandering van tot het ondernemingsvermogen behorende landbouwgrond is in beginsel vrijgesteld van belastingheffing. Volgens de Hoge Raad wil dat niet zeggen dat landbouwgrond daarom mag worden gewaardeerd op de WEVAB in plaats van op de aanschafwaarde. De landbouwvrijstelling is beperkt tot de werkelijk gerealiseerde waardeverandering van grond. Dat is de bij vervreemding of onttrekking gerealiseerde boekwinst.Winst uit onderneming is het totaal van de voordelen die iemand uit een onderneming...

 • 23-07-2015
Lees meer 

Verhuiskosten ondernemer

Ondernemingswinst

De uitgaven die iemand doet in het belang van zijn onderneming komen in beginsel ten laste van de winst. Onder omstandigheden is denkbaar dat de kosten van verhuizing van de ondernemer zijn gedaan in het belang van de onderneming. Volgens de Uitvoeringsregeling IB 2001 vindt een verhuizing van de ondernemer binnen twee jaar na een verplaatsing van de onderneming plaats in het kader van de onderneming. Wel moet dan worden...

 • 23-07-2015
Lees meer 

Appartement in woonzorgcentrum

Overige heffingen

Een appartement in een woonzorgcentrum is volgens Hof Den Haag een voor het voeren van een particuliere huishouding bestemd perceel zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Op grond van die vaststelling is terecht een aanslag in de gemeentelijke afvalstoffenheffing opgelegd. De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het hof.Volgens de gemeentelijke verordening wordt in Den Haag afvalstoffenheffing geheven van degene die in deze gemeente gebruik maakt van een perceel ten...

 • 23-07-2015
Lees meer 

Conclusie A-G over crisisheffing

Loonbelasting

In 2013 gold de pseudo-eindheffing hoge beloningen. Dat was een tijdelijke belastingheffing van werkgevers over in 2012 betaalde lonen voor zover deze per werknemer hoger waren dan € 150.000. Het tarief van de belasting was 16%. De heffing staat bekend onder de naam crisisheffing. De regeling is aangekondigd op 25 mei 2012. Aanvankelijk zou de heffing eenmalig zijn, maar de regeling is verlengd en gold daardoor ook in 2014. Bij...

 • 23-07-2015
Lees meer 

Uitwerking alternatieven pensioen in eigen beheer

Vennootschapsbelasting

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij. Anders dan voor reguliere werknemers bestaat voor een dga daarnaast de mogelijkheid om zijn pensioenvoorziening door de BV in eigen beheer te laten opbouwen. Over opbouw van pensioen in eigen beheer is veel te doen. Door steeds strengere voorschriften is de vorming van een pensioen in eigen beheer niet echt interessant meer voor de dga. De...

 • 23-07-2015
Lees meer 

Deskundigheidsnorm 30%-regeling

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, kan op verzoek de 30%-regeling worden toegepast. Per 1 januari 2012 is deze regeling op een aantal punten gewijzigd. Zo geldt sinds die datum dat werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel aan de deskundigheidseis voldoen indien hun salaris hoger is dan een bepaald bedrag. In een procedure voor...

 • 16-07-2015
Lees meer 

Kabinetsplannen autobelastingen 2017-2020 in Autobrief II

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft de al veel eerder aangekondigde Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief bevat de plannen voor de aanpassing van de belastingen op de aanschaf, het bezit en gebruik van auto’s voor de komende jaren. Aanleiding voor herziening van de autobelastingen is de constatering dat de gewenste belastingopbrengsten en de milieudoelstelling niet worden gehaald. De Autobrief II ziet op de periode van 2017 tot...

 • 16-07-2015
Lees meer 

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene

Europese regelgeving

Het Hof van Justitie EU heeft prejudiciële vragen van de Hoge Raad over het recht op aftrek van hypotheekrente voor een buitenlands belastingplichtige beantwoord. De casus betrof iemand die gedurende de eerste drie maanden van 2008 in Duitsland woonde en in Nederland werkte. Daarna vertrok hij naar de VS. De eigen woning in Duitsland werd op 20 juni van dat jaar verkocht. Zou deze persoon in de eerste drie maanden...

 • 16-07-2015
Lees meer 

Vrijstelling btw sportorganisaties

Omzetbelasting

Op grond van een arrest van het Hof van Justitie EU uit 2013 mag voor de vrijstelling van btw van sportverenigingen geen onderscheid gemaakt worden tussen prestaties aan leden en aan niet-leden. Naar aanleiding van dit arrest is een analyse gemaakt van de financiële gevolgen die een verruiming van de btw-vrijstelling heeft voor gemeenten en sportverenigingen. Duidelijk is dat de vrijstelling zoals deze in de Nederlandse Wet is opgenomen moet...

 • 09-07-2015
Lees meer 

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016

Toeslagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het ontwerpbesluit worden de maximum uurprijzen geïndexeerd. De verhoging bedraagt 0,7%. Ook worden de inkomensklassen in de toeslagtabel geïndexeerd en worden de toetsingsinkomens voor de aanspraak op 18% of op minder dan 33,3% van de kosten van kinderopvang van het eerste kind aangepast.

 • 09-07-2015
Lees meer 

Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

Successiewet

Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan of op andere wijze een negatief vermogen vormen. Een voorbeeld daarvan is een erfenis die bestaat uit een huis en een daarop rustende hypotheekschuld. Zelfs als de verkoopopbrengst van het huis de schuld overtreft, kan de erfenis negatief zijn als het huis na lange tijd wordt verkocht en de erfgenamen in de tussentijd...

 • 09-07-2015
Lees meer 

Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk

Ondernemingswinst

De winst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Dat heeft uitstel van belastingheffing tot gevolg. Voorwaarde voor de vorming van een herinvesteringsreserve is het bestaan van het voornemen om tot herinvestering over te gaan. Dat voornemen moet niet alleen bij de vorming maar ook tijdens het bestaan van de reserve aanwezig zijn. Uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin...

 • 02-07-2015
Lees meer 

Aflossing schuld of verstrekking lening?

Inkomstenbelasting

Een dga had een schuld in rekening-courant aan zijn BV. In 2009 ontving de dga een uitkering uit een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Het bedrag van de uitkering was ruim € 122.000. In datzelfde jaar betaalde de dga € 122.000 aan de BV, verdeeld in vier bedragen van respectievelijk € 27.500, € 50.000, € 15.000 en € 29.500. De omschrijving op de bankafschriften was “terugbetaling”. De dga claimde dat hij een lening...

 • 02-07-2015
Lees meer 

Non-concurrentiebeding en faillissement werkgever

Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding moet de belangen van de werkgever beschermen wanneer de werknemer vertrekt. Op straffe van nietigheid van het beding moet een non-concurrentiebeding schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer de werkgever failliet gaat, blijft het non-concurrentiebeding van kracht. De wet bepaalt niet dat het beding vervalt bij faillissement. Dat wil echter niet zeggen dat in alle gevallen een beroep op het beding na...

 • 02-07-2015
Lees meer 

Medisch specialist kan nog steeds fiscaal ondernemer zijn

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een regeling van integrale vergoeding voor medische zorg en hebben medisch specialisten geen zelfstandig declaratierecht meer. In beginsel betekent dit het einde van het fiscale ondernemerschap voor deze beroepsgroep. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mede namens de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord over de positie van medisch specialisten. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan een medisch specialist nog steeds...

 • 02-07-2015
Lees meer 

Invordering rijbewijs geen reden voor ontslag

Arbeidsrecht

Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van een arbeidsovereenkomst omdat het rijbewijs van de werknemer was ingetrokken. De werknemer had in zijn vrije tijd een verkeersongeval gehad. Omdat hij onder invloed van alcohol was, werd zijn rijbewijs ingevorderd. Voor de uitoefening van zijn dienstbetrekking had hij zijn rijbewijs nodig. De kantonrechter wees het verzoek af. De werkgever had de werknemer geschorst zonder behoud van loon. Als gevolg van de...

 • 02-07-2015
Lees meer