• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-01Toon alle posts

Beheer vakantiewoningen geen onderneming

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting kent een rangorderegeling om te bepalen hoe een bepaald voordeel als belastbaar inkomen moet worden aangemerkt wanneer dat voordeel in beginsel op meerdere manieren in de belastingheffing zou kunnen worden betrokken. Volgens de rangorderegeling wordt een voordeel toegerekend aan het eerste hoofdstuk van de wet waaraan het voordeel zou kunnen worden toegerekend. De winst uit onderneming gaat in de wet vooraf aan het resultaat uit overige werkzaamheden en...

 • 29-01-2015
Lees meer 

Ontslag op staande voet na niet toegestane vakantie

Arbeidsrecht

De enige werknemer en directeur van een BV werd op staande voet ontslagen omdat hij ondanks een geweigerd verzoek om vakantiedagen op te nemen toch op vakantie ging. Kort voor het indienen van het vakantieverzoek had de andere werknemer van de BV ontslag genomen. De werkgever weigerde de gevraagde vakantie met een beroep op zwaarwichtige bedrijfsbelangen. De werknemer bestreed het ontslag op staande voet, maar zowel in eerste aanleg bij...

 • 29-01-2015
Lees meer 

Toelichting voorlopige aanslagen IB

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven over de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2015. Uitgangspunt is dat de Belastingdienst probeert om de voorlopige aanslag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de definitieve aanslag. Op die manier wordt de bijbetaling of teruggave zo klein mogelijk gehouden. Het zal echter vrijwel nooit lukken om de definitieve aanslag inkomstenbelasting gelijk te laten zijn aan de...

 • 29-01-2015
Lees meer 

Geen fiscale eenheid zustermaatschappijen

Vennootschapsbelasting

In juni 2014 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat de Nederlandse regelgeving van de fiscale eenheid niet voldoet aan de Europese regelgeving. Volgens het Hof van Justitie EU moet ook een fiscale eenheid mogelijk zijn tussen grootmoedermaatschappij en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij niet in Nederland is gevestigd en ook geen vaste inrichting heeft in Nederland. Ook een fiscale eenheid tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen zou mogelijk moeten zijn.

 • 29-01-2015
Lees meer 

Einde dienstverband door opzegging of door vroegpensioen?

Arbeidsrecht

In verband met slechte bedrijfsresultaten vroeg een werkgever aan het UWV om een ontslagvergunning voor 18 van zijn 20 werknemers. Met 15 van deze werknemers werd een beëindigingsovereenkomst gesloten voordat de ontslagvergunning was verleend. Nadat voor de resterende drie werknemers de ontslagvergunning was verleend, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomsten met hen opgezegd tegen 31 maart 2011. Een van deze drie werknemers maakte gebruik van de mogelijkheid om met vroegpensioen te...

 • 29-01-2015
Lees meer 

Parkeren of laden en lossen?

Overige heffingen

Een van de mogelijke gemeentelijke heffingen is de parkeerbelasting. De Gemeentewet omschrijft parkeren als het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig anders dan voor het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden of lossen van zaken. De Hoge Raad heeft vervolgens uitgelegd dat onder “onmiddellijk laden en lossen” moet worden verstaan het bij voortduring in- of uitladen van zaken van enige omvang of gewicht...

 • 22-01-2015
Lees meer 

Waardering verpachte grond

Inkomstenbelasting

Bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting moeten worden aangegeven voor de waarde in het economische verkeer op de peildatum. Voor onroerende zaken is dat meestal de WOZ-waarde. De Belastingdienst publiceert jaarlijks cijfers voor de waardering van verpachte grond, die in box 3 valt. Deze cijfers zijn te vinden op de website www.belastingdienst.nl. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de gepubliceerde gegevens, is ook de Belastingdienst daar niet aan gebonden.

 • 22-01-2015
Lees meer 

Aanpassing besluit fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Het Hof van Justitie EU heeft eerder dit jaar in reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam geoordeeld dat het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen tekort schiet. De vragen van Hof Amsterdam betroffen de onmogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen tussen een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij wanneer de tussenliggende dochtermaatschappij in het buitenland is gevestigd. Het Hof van Justitie EU is van oordeel...

 • 22-01-2015
Lees meer 

RDA blijft in 2015 op 60%

Ondernemingswinst

De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor 2015 vastgesteld op 60. De RDA is een extra fiscale aftrek voor andere kosten en uitgaven voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) dan de loonkosten die onder de WBSO vallen. Het RDA-percentage kan ieder jaar worden gewijzigd.

 • 22-01-2015
Lees meer 

Voorwaardelijke vergoeding privégebruik auto

Loonbelasting

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt die ook privé gebruikt mag worden, moet de werkgever rekening houden met een bijtelling voor privégebruik van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer betaalt voor privégebruik. Er hoeft geen bijtelling te worden gedaan als blijkt dat de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt.De Belastingdienst legde een naheffing loonbelasting...

 • 15-01-2015
Lees meer 

Ketenbepaling arbeidsrecht niet omzeilen met vaststellingsovereenkomst

Civiel recht

Volgens de Hoge Raad kan de zogenaamde ketenbepaling in het arbeidsrecht niet worden omzeild door een arbeidsovereenkomst te sluiten voor onbepaalde tijd en tegelijk een aanvullende overeenkomst te sluiten waarin staat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De ketenbepaling houdt in dat niet meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten tussen dezelfde partijen. Ook mag de totale duur van de arbeidsovereenkomsten niet langer zijn dan drie jaar.In een...

 • 15-01-2015
Lees meer 

Kamervragen mogelijk misbruik premiekortingsregeling

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de premiekortingsregeling voor oudere werknemers beantwoord. Eind augustus 2013 werd de regeling toegepast voor ruim 35.000 oudere werknemers. De mate van gebruik van de regeling in 2014 is nog niet bekend. Volgens de vragensteller laat de regelgeving toe dat werkgevers en werknemers samen besluiten om een oudere werknemer met een beëindigingovereenkomst uit dienst te laten gaan om deze werknemer na...

 • 15-01-2015
Lees meer 

Wijzigingen arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Onderstaand een overzicht van de maatregelen.  Wet Werk en ZekerheidWijzigingen per 1 januari 2015Deze wijzigingen zien met name op tijdelijke arbeidscontracten. Het betreft zaken als proeftijdbeding, concurrentiebeding, uitzendbeding, loondoorbetalingsverplichting en aanzegtermijn.ProeftijdDe mogelijkheid om een proeftijd te bedingen in een arbeidscontract is...

 • 09-01-2015
Lees meer 

Premies werknemersverzekeringen 2015

Sociale verzekeringen

Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringenWW-Awf2,07%WAO/WIA basis5,25%Bijdrage kinderopvang0,50%Whkvariabel, zie beschikkingZvw6,95%Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing)4,85%Idem, zeevarenden0,00%Ufo0,78%Maximum premieloon per loontijdvak Loontijdvak Maximum premieloon Dag € 199,90 Week € 999,53 Vier weken € 3.998,15 Maand € 4.331,33 Kwartaal € 12.994   Jaar € 51.976Het aantal SV-dagen in 2015 bedraagt 261. Voor de premieberekening wordt uitgegaan van 260 dagen.

 • 09-01-2015
Lees meer 

Wijzigingen IB 2015

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting.Tarieven box 1Het tarief in de eerste schijf bedraagt 8,35% (2014: 5,15%). Het tarief in de tweede schijf bedraagt 13,85% (2014: 10,85%). De tarieven in de derde en de vierde schijf zijn gelijk gebleven. Inclusief 28,15% (2014: 31,15%) premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,5% (2014: 36,25%) en in de tweede schijf 42% (2014:...

 • 09-01-2015
Lees meer 

Wijzigingen loonbelasting

Loonbelasting

Per 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting. 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoedIn 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011 loonheffingen werden ingehouden. Wie in 2013 geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling, krijgt in 2015 een herkansing. Bij volledige opname hoeft slechts over 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief...

 • 09-01-2015
Lees meer 

Investeringsaftrek 2015

Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). De bedragen voor 2015 zijn als volgt.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen € 2.300 (2014: idem) en € 309.693 (2014: € 306.931). Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. Geen KIA wordt verleend...

 • 09-01-2015
Lees meer