• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-11Toon alle posts

Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Invordering

Ondernemers voor de omzetbelasting kunnen een fiscale eenheid vormen als zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling voldoende zijn verweven. Het bestaan van een fiscale eenheid wordt bij beschikking vastgesteld. De Belastingdienst geeft de beschikking fiscale eenheid af. Dat kan op verzoek van één of meer van de betrokken ondernemers of op eigen initiatief van de Belastingdienst. De fiscale eenheid gaat in op de eerste dag van de maand...

 • 27-11-2014
Lees meer 

Incidenteel fiscaal voordeel

Ondernemingswinst

Bij het beëindigen van een onderneming moet belasting worden betaald over in de onderneming aanwezige stille reserves. Overdracht van een onderneming aan een (eigen) BV is ook een vorm van beëindiging van de onderneming. Belastingheffing kan in dergelijke gevallen worden uitgesteld door de onderneming geruisloos in te brengen in een BV. Bij geruisloze inbreng neemt de BV de vermogensbestanddelen over tegen de oude boekwaarden. Geruisloze inbreng is onder voorwaarden mogelijk...

 • 27-11-2014
Lees meer 

Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling

Successiewet

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de toepassing van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Een van de vragen betreft de aanwending van de schenking voor een verbouwing. Voor de toepassing van de vrijstelling is vereist dat de verbouwing voor 1 januari 2017 is afgerond. De vragensteller wil weten of ook vereist is dat de ontvanger van de schenking op het moment van de...

 • 27-11-2014
Lees meer 

Cultuurgrondvrijstelling voor ponyfokkerij

Onroerende zaken

De Wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. De cultuurgrondvrijstelling is van toepassing op grond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd in het kader van een landbouwbedrijf. Wat onder een landbouwbedrijf moet worden verstaan is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een procedure als uitgangspunt genomen dat het begrip landbouw ook veehouderij en weidebouw omvat. Het laten begrazen van weilanden door pony’s kan volgens het hof als veehouderij...

 • 21-11-2014
Lees meer 

Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats

Douane en Accijnzen

Op grond van een EG-verordening geldt een verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van persoonlijke goederen. De vrijstelling is van toepassing wanneer iemand zijn woonplaats verlegt van buiten de EU naar binnen de EU.In een procedure over de toepassing van deze vrijstelling van douanerechten heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU. De procedure had betrekking op een Nederlander die enkele jaren in het buitenland had gewoond...

 • 21-11-2014
Lees meer 

Pas uw pensioenregeling op tijd aan

Loonbelasting

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers op haar website dat zij de pensioenregelingen van werknemers voor 1 januari 2015 moeten aanpassen aan de op die datum ingaande nieuwe regels. Het gaat om de verlaging van de opbouwpercentages en de beperking van het pensioengevend loon op € 100.000.Werkgevers die voor 1 januari 2015 een aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst ter beoordeling voorleggen, krijgen de mogelijkheid om de regeling zo nodig in de loop van...

 • 21-11-2014
Lees meer 

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingplan

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Daaraan voorafgaand heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief een overzicht gegeven van de op het wetsvoorstel ingediende amendementen en moties met zijn oordeel daarover. De volgende ingediende amendementen zijn aangenomen.Amendement om de bewijslastverdeling tussen Belastingdienst en ondernemer bij de gebruikelijkloonregeling beter in balans te brengen. De kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers,...

 • 21-11-2014
Lees meer 

Verhoging AOW-leeftijd sneller

Sociale verzekeringen

Nadat de AOW-leeftijd vanaf de invoering jarenlang 65 jaar is geweest, wordt deze met ingang van 2013 geleidelijk verhoogd tot in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar bedraagt. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Voor het eerst in 2024 zou dan een verdere verhoging mogelijk worden indien de gestegen levensverwachting daartoe in 2019 aanleiding zou geven. Het kabinet heeft nu een wetsvoorstel ingediend om de verhoging van...

 • 20-11-2014
Lees meer 

Wettelijke rente naar 2%

Civiel recht

Per 1 januari 2015 daalt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2%.

 • 19-11-2014
Lees meer 

Innovatiebox bevat geen lek

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over mogelijk misbruik van de innovatiebox beantwoord. Anders dan de vragensteller meent bevat de innovatiebox volgens de staatssecretaris geen lek. Wel kan er onduidelijkheid bestaan over de toepassing van de innovatiebox. Om die onduidelijkheid en eventuele onwenselijke gevolgen van de toepassing van de innovatiebox weg te nemen, komt de staatssecretaris binnenkort met een voorstel tot aanpassing van de innovatiebox.

 • 13-11-2014
Lees meer 

Wetsvoorstel om doorwerkbelemmeringen weg te nemen

Arbeidsrecht

Ruim 8 jaar nadat de SER advies heeft uitgebracht over het wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd ligt er nu een wetsvoorstel om dat te regelen. Hoewel zich naar verwachting binnen afzienbare tijd geen krapte op de arbeidsmarkt zal voordoen, vindt het kabinet het toch nodig om nu met dit wetsvoorstel te komen. Om het risico van verdringing op de arbeidsmarkt te beperken is het...

 • 13-11-2014
Lees meer 

Verkapte winstuitdelingen

Inkomstenbelasting

Tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoren ook verkapte winstuitdelingen. Een verkapte winstuitdeling is een vorm van bevoordeling van een aandeelhouder. Ook bij een verkapte winstuitdeling moet er een vermogensverschuiving van de vennootschap naar de aandeelhouder zijn die wordt gedekt door winst van de vennootschap. Verder is vereist dat de vennootschap haar aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen en de aandeelhouder zich daarvan bewust is geweest of redelijkerwijs bewust had...

 • 13-11-2014
Lees meer 

Werknemer klimt over hek: werkgever aansprakelijk

Arbeidsrecht

De werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werk. De wet bepaalt dat de werkgever verplicht is om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten zodanig in te richten en te onderhouden en zodanige maatregelen te treffen en de nodige aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. De werkgever heeft de mogelijkheid om tegenbewijs...

 • 12-11-2014
Lees meer 

Voorstellen autobelastingen 2016

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft snel gereageerd op de kritiek die van alle kanten is geuit op de in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 voorgestelde veranderingen in de autobelastingen. In de derde nota van wijziging is een variant opgenomen die wel voldoet aan de wensen van diverse betrokken partijen. Het gaat nog steeds om aanpassingen voor het jaar 2016, dat als een overgangsjaar is aangemerkt. Tot...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Aangifte btw laatste tijdvak kalenderjaar

Eindejaarsactualiteiten

HerrekeningBij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het jaar kan het nodig zijn om een herrekening te maken van de af te dragen btw over het kalenderjaar. Indien het gebruik van bedrijfsmiddelen is veranderd van belaste naar vrijgestelde prestaties of omgekeerd moet een herrekening plaatsvinden van de in aftrek gebrachte btw. Voor roerende bedrijfsmiddelen is het herrekentijdvak 5 jaar en voor onroerende zaken is dit 10 jaar. Als een...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Wet Werk en Zekerheid

Eindejaarsactualiteiten

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Die wet bevat een aantal veranderingen in het arbeidsrecht. De wet bevat ook wijzigingen die pas op een later moment van kracht worden.ProeftijdDe mogelijkheid om een proeftijd te bedingen in een arbeidscontract vervalt voor contracten met een duur tot zes maanden. In contracten met een duur langer dan zes maanden maar niet langer dan twee jaar mag een...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Wijzigingen pensioen en lijfrente

Eindejaarsactualiteiten

Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen verder beperkt. De opbouw- en premiepercentages voor de pensioenopbouw zijn verlaagd en het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op een bedrag van € 100.000. Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen worden beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven een bedrag van € 100.000 toch een vorm van oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen kan...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015

Eindejaarsactualiteiten

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers en vervalt de keuzemogelijkheid voor de oude regeling. De werkkostenregeling in de loonbelasting omvat de systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel.Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook al zijn de kosten voor 100% zakelijk. Binnen de vrije ruimte kunnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven worden. De vrije ruimte bedraagt 1,2% (2014:...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Bespaar belasting met de middelingsregeling

Eindejaarsactualiteiten

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt, kan het zijn dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan bij een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen over de jaren het geval zou zijn geweest. Met de middelingsregeling...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Los extra af op uw hypotheekschuld

Eindejaarsactualiteiten

Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente momenteel historisch laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing met spaargeld verlaagt bovendien de rendementsgrondslag van box 3.Tip! Overweeg om extra af te lossen op uw...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Maak nog gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling

Eindejaarsactualiteiten

Tot en met 31 december 2014 geldt nog een verruimde vrijstelling voor schenkingen ter financiering van de eigen woning van € 100.000. Tot die datum is de vrijstelling niet beperkt tot een bepaalde familierelatie tussen schenker en verkrijger en geldt evenmin een beperking qua leeftijd van de verkrijger. Het bedrag van € 100.000 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Optimaliseer uw giftenaftrek

Eindejaarsactualiteiten

Onder voorwaarden kunt u gedane giften van uw inkomen aftrekken. Het gaat dan om giften aan het Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en bepaalde religieuze instellingen. Er geldt een aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.Tip! Vanwege de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Verlaag uw vermogen in box 3

Eindejaarsactualiteiten

Box 3 omvat de vermogensbestanddelen die niet in box 1 of box 2 vallen. Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum (1 januari) te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen. Tip! Betaal belastingschulden voor 1 januari en...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Hevel vermogen voordelig over naar uw kinderen

Eindejaarsactualiteiten

Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Het is verstandig om een schenkingsprogramma op te stellen. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen.Tip! Schenken kan door geld te geven, maar ook 'op papier'. U moet de...

 • 06-11-2014
Lees meer 

Overweeg om de BV in 2014 dividend te laten uitkeren

Eindejaarsactualiteiten

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan werknemers met een aanmerkelijk belang in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is tot een bedrag van € 200.000 belast met 20% vennootschapsbelasting. Als de winst van de BV meer bedraagt dan € 200.000 geldt voor...

 • 06-11-2014
Lees meer