• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-09Toon alle posts

Verlofuren geen studiekosten

Inkomstenbelasting

Een werknemer volgde in 2008 een opleiding naast zijn werk. Voor het volgen van de opleiding nam de werknemer in 2008 20 verlofdagen op. In zijn aangifte inkomstenbelasting bracht hij naast de betaling van het cursusgeld een bedrag van € 6.595 in aftrek. Dat bedrag had hij berekend door zijn uurloon te vermenigvuldigen met het aantal verlofuren dat hij aan zijn opleiding had besteed. Bij het opleggen van de aanslag...

 • 30-09-2014
Lees meer 

Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van de “beschikking geen loonheffingen” ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet de bestaande regeling van de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) vervangen. De VAR biedt geen zekerheid voor de opdrachtnemer. De fiscale kwalificatie van inkomen voor de inkomstenbelasting vindt pas plaats bij de afhandeling van diens aangifte inkomstenbelasting op basis van de VAR en gegevens over de feitelijke arbeidsrelatie. Deze kwalificatie...

 • 30-09-2014
Lees meer 

Contouren herziening belastingstelsel

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft parallel aan het Belastingplan 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke keuzes bij een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil via een stelselherziening de werkgelegenheid bevorderen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te verwerven is het kabinet op zoek naar steun vanuit de politiek en de maatschappij. Randvoorwaarden zijn dat een evenwichtige inkomensverdeling niet wordt opgeofferd voor economische groei en dat...

 • 29-09-2014
Lees meer 

Modernisering verlofregelingen

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel modernisering regeling voor verlof en arbeidstijden. Deze nota van wijziging bevat het voorstel voor een regeling van overgang van het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht aan de partner als de moeder tijdens het bevallingsverlof komt te overlijden. De regering vindt het wenselijk om dit wettelijk te regelen. Het verlof kan alleen worden overgedragen aan...

 • 26-09-2014
Lees meer 

Boete bij naheffing MRB verminderd

Autobelastingen

Tijdens een periode van schorsing van het kenteken van een auto hoeft geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te worden betaald en hoeft de auto ook niet verzekerd te zijn. Voorwaarde voor toepassing van de schorsingsregeling is dat de auto niet op de openbare weg komt. Niet alleen rijden met de auto is verboden, ook parkeren op de openbare weg is niet toegestaan. Wordt geconstateerd dat een geschorst voertuig zich op de openbare...

 • 24-09-2014
Lees meer 

Houdsterverliesregeling

Vennootschapsbelasting

Een verlies, dat een vennootschapsbelastingplichtig lichaam in enig boekjaar maakt, is in beginsel verrekenbaar met door het lichaam in een ander jaar behaalde winst. De mogelijkheid van verliesverrekening is beperkt wanneer de feitelijke werkzaamheid van een lichaam gedurende het jaar (nagenoeg) uitsluitend heeft bestaan uit het houden van deelnemingen. Deze houdsterverliesregeling is een van de maatregelen ten gevolge van zogenaamde Bosalarrest van het Hof van Justitie EU uit 2003. De...

 • 24-09-2014
Lees meer 

Tariefverschil boeken en e-boeken

Omzetbelasting

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat de lidstaten naast het normale btw-tarief ook een of twee verlaagde tarieven mogen toepassen. De verlaagde tarieven mogen alleen worden toegepast op in een bijlage bij de richtlijn omschreven categorieën van leveringen en diensten. Een van deze categorieën is de levering van boeken. Tot 1 juni 2009 was de richtlijnbepaling toegespitst op gedrukte (fysieke) boeken. Sinds die datum is de omschrijving ruimer en omvat zij...

 • 24-09-2014
Lees meer 

Besluit toepassing innovatiebox

Vennootschapsbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kent sinds enkele jaren een bijzondere regeling voor innovatie, de zogenaamde innovatiebox. Omdat in de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg van het gehanteerde begrippenkader heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de toepassing van de innovatiebox gepubliceerd. In het besluit worden verschillende elementen van de innovatiebox uitvoerig beschreven en nader toegelicht.Binnen de Belastingdienst is de Coördinatiegroep Taxhavens...

 • 24-09-2014
Lees meer 

Levensloopregeling

Belastingplan

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht gold in 2013 dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% werd belast. Wie in 2013 geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling krijgt in 2015 een nieuwe kans. De 80%-regeling geldt in 2015 voor maximaal het bedrag van het levenslooptegoed op 31 december 2013.

 • 18-09-2014
Lees meer 

Heffingskortingen

Belastingplan

Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan 2015.ArbeidskortingDe arbeidskorting, een extra heffingskorting voor werkenden, begint bij een bepaalde hoogte van het inkomen te dalen. Deze zogenaamde afbouwgrens van de arbeidskorting gaat volgend jaar omhoog om werken lonender te maken. Het maximum van de arbeidskorting was overigens door het Belastingplan 2014 al verhoogd.Algemene heffingskortingOok de algemene heffingskorting begint na het bereiken van zijn maximum bij een...

 • 18-09-2014
Lees meer 

Gebruikelijk loon

Belastingplan

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben. In het merendeel van de gevallen gaat het om een dga. De regeling wordt volgend jaar duidelijker omschreven in de wet. Met ingang van 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het loon van een dga ten minste gelijk moet zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:75% van...

 • 18-09-2014
Lees meer 

Versnelde invordering toeslagen

Belastingplan

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om in het kader van de dwanginvordering van belastingschulden over te gaan tot versnelde invordering. Deze bevoegdheid wordt nu uitgebreid naar de toeslagen, inclusief eventuele rente en bestuurlijke boeten. Versnelde invordering kan alleen worden toegepast in situaties zoals faillissement, emigratie of als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan.

 • 18-09-2014
Lees meer 

Werkkostenregeling

Belastingplan

De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer geldt met ingang van 2015 verplicht. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervalt dan. De werkkostenregeling is bedoeld als vereenvoudiging van de regelgeving. Eerder werden al vijf aanpassingen van de regeling aangekondigd om de geconstateerde knelpunten van de regeling weg te nemen. Het gaat om de invoering van:het...

 • 17-09-2014
Lees meer 

Materialiteitstabel belastingdienst: Objectieve maatstaf voor rechtsgelijkheid in het toezicht?

IT-audit

De materialiteitstabel wordt door controlemedewerkers van de belastingdienst trouw gehanteerd. Ook organisaties en adviseurs varen blind op de materialiteit die voortvloeit uit de tabel. Maar leidt de tabel altijd tot bevredigende uitkomsten? In de praktijk blijken verschillende problemen te bestaan bij het toepassen ervan. In deze bijdrage een analyse van de materialiteitstabel van de belastingdienst. Aan de orde komt hoe de tabel is opgebouwd en in welke situaties ongewenste effecten kunnen optreden. Geëindigd wordt met voorstellen tot verbetering.

 • 17-09-2014
Lees meer 

Kindgebonden budget

Belastingplan

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen voor gezinnen met lagere inkomens. Het kindgebonden budget daalt met het stijgen van het inkomen van de ouders wanneer dat hoger is dan een bedrag van € 19.767. Het percentage waarmee de uitkering wordt verminderd wordt verlaagd van 7,6% naar 6,75%.

 • 17-09-2014
Lees meer 

Aftrek buitenlandse boete

Belastingplan

Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie zijn in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van aftrek uitgesloten. Op dit moment geldt dat niet voor boeten die worden betaald aan een buitenlandse overheid. Dat verandert per 1 januari 2015. Ook aan de aftrekbaarheid van in het buitenland betaalde bedragen ter voorkoming van strafvervolging komt een einde. Om te voorkomen dat...

 • 17-09-2014
Lees meer 

Maatregelen eigen woning

Belastingplan

Een van de maatregelen die is getroffen om de woningmarkt te verbeteren is het toestaan van de aftrek van rente op restschulden die zijn overgebleven na de verkoop van een eigen woning voor een lager bedrag dan de hypotheekschuld. De periode van aftrek wordt verlengd van tien jaar naar vijftien jaar. Daarnaast worden twee als tijdelijk bedoelde faciliteiten nu structureel gemaakt. Het gaat om de verlenging van de termijn waarin...

 • 17-09-2014
Lees meer 

Belastingplan 2015

Belastingplan

Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar het de afgelopen jaren gebruikelijk was om meerdere wetsvoorstellen tegelijk in te dienen die gezamenlijk het Belastingplan vormden, bestaat het Belastingplan dit jaar uit slechts een wetsvoorstel, het eigenlijke Belastingplan 2015. Het wetsvoorstel bevat naast de maatregelen die van invloed zijn op de koopkracht maatregelen die voortvloeien uit politieke afspraken en die bij voorkeur per 1...

 • 17-09-2014
Lees meer 

Tarieven IB en LB

Belastingplan

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,25% omhoog van 5,1% naar 5,35%. Dat wordt als lastenverlichting aangekondigd omdat eerder was besloten dat dit tarief hoger zou zijn. Het tarief inclusief premieheffing in de eerste schijf komt in 2015 uit op 36,5%.

 • 17-09-2014
Lees meer 

Opheffing tenaamstellingsverplichting omzetbelasting

Omzetbelasting

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen uit op een bankrekeningnummer op naam van de rechthebbende. In een aantal gevallen leidde dat tot onvoorziene problemen bij de uitbetaling van omzetbelasting. Bedragen die rechtstreeks aan fiscaal vertegenwoordigers moesten worden uitbetaald of aan een gelieerde vennootschap werden geblokkeerd door de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat de tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting niet geldt. Daarmee loopt...

 • 12-09-2014
Lees meer 

Tweede Kamer akkoord met afschaffing product- en bedrijfschappen

Algemeen

Het wetsvoorstel om de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015 op te heffen is aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel wordt ingevoerd vervallen de verplichte heffingen die ondernemers betalen aan de product- en bedrijfschappen.Product- en bedrijfschappen voeren taken uit voor de overheid en voor het bedrijfsleven. Voorbeelden van die taken zijn het bevorderen van plant- en diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Door de afschaffing van deze instellingen neemt...

 • 11-09-2014
Lees meer 

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af

Successiewet

Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Door deze verruiming kan iemand tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de financiering van een koopwoning zonder dat er beperkingen gelden aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Bij de invoering van deze regeling is rekening gehouden met 20.000 schenkingen in de periode tot en met 31 december 2014. De Belastingdienst heeft inmiddels al 50.000 aangiftes schenkbelasting ontvangen waarin...

 • 11-09-2014
Lees meer 

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar aan MKB-Nederland om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het MKB te stimuleren. MKB-Nederland wil de duurzame inzetbaarheid verhogen door mensen tot hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt. Volgens de minister moeten werkgevers door de verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking in werknemers investeren en moeten werknemers bereid zijn...

 • 11-09-2014
Lees meer 

Kamerbrief over Wet minimumloon

Sociale verzekeringen

In de afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat de Wet minimumloon (Wml) niet is toegesneden op de huidige arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. De huidige arbeidsmarkt kent een grote verscheidenheid aan arbeidsverhoudingen. De grens tussen werknemerschap en andere vormen van het verrichten van arbeid is in de loop der tijd vervaagd.Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om ook personen die werken op een overeenkomst van opdracht, niet zijnde ondernemers, onder...

 • 10-09-2014
Lees meer 

Onzakelijke lening

Ondernemingswinst

Aan de lange reeks jurisprudentie over de zogenaamde onzakelijke lening heeft Hof Arnhem onlangs een uitspraak toegevoegd. Een lening is onzakelijk wanneer deze wordt aangegaan tussen gelieerde partijen op zodanige condities dat de crediteur een risico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Er kan in een dergelijk geval geen rente worden vastgesteld waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest de lening te verstrekken onder overigens dezelfde...

 • 03-09-2014
Lees meer