• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-07Toon alle posts

Geen MKB-winstvrijstelling voor dga

Inkomstenbelasting

IB-ondernemers kunnen op grond van de MKB-winstvrijstelling een percentage van hun winst onbelast genieten. In feite betekent de MKB-winstvrijstelling een verlaging van het IB-tarief voor winst uit onderneming.Een dga claimde in zijn aangifte IB de MKB-winstvrijstelling over zijn salaris. De dga deed daarbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel en het verbod op ongelijke behandeling. De rechtbank Gelderland stelt voorop dat niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen is verboden. Een...

 • 31-07-2014
Lees meer 

Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Vennootschapsbelasting

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winst tweemaal wordt belast. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op voor- en nadelen van een aandelenbelang. Voorwaarde voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling is een aandelenbelang van 5% of meer. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op het belang van een medeaandeelhouder, ook niet als een aandeelhouder een voorkeursrecht heeft op de aandelen van de medeaandeelhouder. De bedragen die de medeaandeelhouder aan een...

 • 30-07-2014
Lees meer 

Achterwaartse verliesverrekening

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting is mogelijk met winst van het voorgaande jaar en met winsten van de 9 volgende jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 kon gekozen worden voor verrekening van verliezen met winsten van 3 voorgaande jaren. Daar stond dan een beperking van de verrekening van verliezen met...

 • 30-07-2014
Lees meer 

Onduidelijke bepaling over overname leaseauto bij einde dienstverband

Arbeidsrecht

De leaseregeling van een werkgever bevatte een bepaling waardoor bij einde dienstverband de werknemer verplicht kon worden om het leasecontract voort te zetten of de auto over te nemen. Deze bepaling gold wanneer het ontslag aan de werknemer te wijten was en de auto ook privé door de werknemer werd gebruikt. Een werkneemster gebruikte de leaseauto aanvankelijk ook privé. Zolang het privégebruik per jaar niet meer dan 10.000 km bedroeg,...

 • 23-07-2014
Lees meer 

Aanvullend actieplan mkb-financiering

Ondernemingswinst

In de vorm van het aanvullende actieplan mkb-financiering neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren. Versterking van het eigen vermogen gebeurt doordat het ministerie van Economische Zaken zich voor € 500 miljoen garant stelt voor de financiering van een nog op te richten Achtergestelde Leningenfonds. Daarnaast stelt het ministerie € 100 miljoen extra beschikbaar voor het Dutch...

 • 23-07-2014
Lees meer 

Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst

Civiel recht

Uitgangspunt van het Nederlandse het huwelijksvermogensrecht is de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie niet van tevoren huwelijkse voorwaarden laat opmaken om de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk afwijkend te regelen, trouwt in gemeenschap van goederen. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter modernisering van het huwelijksvermogensrecht. De strekking van dat wetsvoorstel is dat een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht wordt. Die beperkte...

 • 23-07-2014
Lees meer 

Overname exploitatie onderneming

Omzetbelasting

Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag of een ondernemer zijn onderneming had overgedragen tegen een periodieke vergoeding of zijn onderneming verhuurde. Afhankelijk van het antwoord op die vraag moest over de ontvangen termijnen omzetbelasting worden berekend.De exploitant van een kinderdagcentrum verhuurde per 1 februari 2011 zijn onderneming. Volgens Hof Den Haag werd vanaf die datum het kinderdagcentrum op naam en voor rekening en risico van...

 • 23-07-2014
Lees meer 

Geen verplichte herwaardering bij inbreng

Ondernemingswinst

De winst van een ondernemer wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Die beginselen houden ondermeer in dat winst pas genomen hoeft te worden wanneer deze is gerealiseerd en dat verliezen genomen kunnen worden wanneer zij voorzienbaar zijn. Wanneer een ondernemer een activum voor een hogere waarde dan de fiscale boekwaarde in een vennootschap inbrengt, is hij niet verplicht om de meerwaarde in het jaar van inbreng als...

 • 17-07-2014
Lees meer 

Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw

Subsidies

De minister van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie verlenging van de Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw (SIS) heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de Commissie moet zijn verleend voordat subsidie kan worden verstrekt. De SIS is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juni en opengesteld op 20 juni 2014. Al op de eerste dag zijn er zoveel subsidieaanvragen binnengekomen dat het beschikbare budget naar...

 • 16-07-2014
Lees meer 

Kamerbrief btw-onderwerpen

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele btw-onderwerpen. Het gaat om het tarief voor isolatiewerkzaamheden, de vrijstelling voor zzp-ers in de zorg en het hanteren van een ander btw-nummer dan het BSN voor zzp-ers. Sinds 1 januari 2014 geldt voor isolatiewerkzaamheden niet langer het lage tarief. De staatssecretaris is niet van plan om alsnog met een overgangsregeling te komen om bedrijven die door...

 • 16-07-2014
Lees meer 

Ruim gebruik van versoepelde inkeerregeling

Inkomstenbelasting

Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 konden mensen gebruik maken van een versoepeling in de inkeerregeling. Op die manier konden zij zonder boete verzwegen vermogen melden bij de Belastingdienst. Ruim 12.000 mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Naar verwachting levert deze actie ongeveer € 900 miljoen aan belastingopbrengsten op. Dat landen met een bankgeheim zoals Luxemburg en Zwitserland hun bankgeheim opheffen of overgaan tot automatische gegevensuitwisseling was...

 • 16-07-2014
Lees meer 

Regeling premiekorting jongeren

Sociale verzekeringen

Op 1 juli 2014 is de premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde jongeren van kracht geworden. De regeling is tijdelijk en bedoeld om jongeren perspectief te bieden op een plaats op de arbeidsmarkt. De regeling geldt voor nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Voor iedere aangenomen jongere kan de werkgever zolang de jongere in dienst is, maar maximaal twee jaar, een...

 • 10-07-2014
Lees meer 

Kabinet ziet af van invoering winstbox

Inkomstenbelasting

De zogenaamde winstbox komt er niet. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer meegedeeld. De invoering van de winstbox als vierde box in de Wet IB 2001 is een van de onderdelen van het regeerakkoord. In deze vierde box zou de winst van IB-ondernemers worden belast. Nu valt de winst net als inkomen uit dienstbetrekking en de inkomsten uit de eigen woning in box 1. De bedoeling...

 • 09-07-2014
Lees meer 

Einde terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang heeft, is een werkzaamheid die wordt belast in box 1. Die werkzaamheid eindigt op het moment waarop niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang, ook al wordt de verhuur gewoon voortgezet. Het pand gaat op dat moment van box 1 naar box 3. Bij het einde van deze zogenaamde terbeschikkingstelling moet worden...

 • 09-07-2014
Lees meer 

Uitbreiding afvalstoffenheffing aangekondigd

Overige heffingen

Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting weer ingevoerd voor stortafval. De beoogde opbrengst van de afvalstoffenbelasting is € 100 miljoen per jaar. Omdat dit bedrag niet gehaald gaat worden in de huidige vorm, stelt de staatssecretaris van Financiën voor om ook  afvalstoffenbelasting te heffen over afval dat wordt aangeboden voor verbranding. De belasting wordt dan niet alleen geheven van stortinrichtingen maar ook van verbrandingsinrichtingen. Het voorgestelde tarief bedraagt € 13,00...

 • 09-07-2014
Lees meer 

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid

Sociale verzekeringen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat voortaan werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van een sollicitatietraining of scholing. Er is een bedrag van € 34 miljoen beschikbaar om de kansen van deze groep op het vinden van een baan te vergroten. Vorig jaar was een bedrag van € 67 miljoen beschikbaar gesteld...

 • 03-07-2014
Lees meer 

Aanpassingen werkkostenregeling aangekondigd

Loonbelasting

Met ingang van 2015 wordt de werkkostenregeling aangepast. Vooruitlopend op het Belastingplan 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd ter verbetering van de werkkostenregeling. Het gaat om de volgende maatregelen:beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium;invoering van een jaarlijkse afrekensystematiek;invoering van een concernregeling;een vrijstelling voor branche-eigen producten;wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. NoodzakelijkheidscriteriumHet noodzakelijkheidscriterium houdt in dat een werkgever voorzieningen,...

 • 03-07-2014
Lees meer 

Ontslag tijdens proeftijd

Arbeidsrecht

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst is bedoeld om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor de functie waarvoor hij is aangenomen. Tijdens een proeftijd kan ieder der partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De normale rechtsbescherming die in de wet is geregeld geldt niet bij opzeggen tijdens de proeftijd. De ruime opzegbevoegdheid tijdens de proeftijd heeft tot gevolg dat daarvan ook gebruik gemaakt kan worden voor een ander...

 • 02-07-2014
Lees meer 

Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 ingediend. Door de nota van wijziging worden twee foutjes hersteld. Inhoudelijk wijzigt er niets.In de nota naar aanleiding van het verslag zegt de staatssecretaris dat het kabinet geen plannen heeft om de eigenwoningregeling aan te passen. De staatssecretaris geeft toe dat de regeling ingewikkeld is, maar...

 • 02-07-2014
Lees meer 

Arbeidsovereenkomst ontbonden wegens houding werknemer

Arbeidsrecht

De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever een arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een verstoorde relatie met de werknemer. De werkgever had vakinhoudelijk geen enkele kritiek op het functioneren van de werknemer, maar wel op zijn houding ten aanzien van interne regels en ten aanzien van collega’s. De werknemer stelde steeds weer allerlei regels ter discussie en dreef die zaken op de spits. De kantonrechter vond de arbeidsverhouding dermate verstoord, dat...

 • 02-07-2014
Lees meer