• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-06Toon alle posts

Realisatie verkoopopbrengst landbouwgrond

Ondernemingswinst

Een agrarisch ondernemer verkocht in 1997 landbouwgrond onder de voorwaarde dat de agrarische bestemming zou worden gewijzigd in woningbouw. De voorziene bestemmingswijziging vond plaats in 2007. In dat jaar werd de grond geleverd. De verkoper meende dat de landbouwvrijstelling van toepassing was op de gerealiseerde meerprijs boven de boekwaarde van de grond. Hij beriep zich daarbij op de landbouwvrijstelling zoals die in 1997 gold.Hof Arnhem Leeuwarden merkte de koopovereenkomst aan...

 • 25-06-2014
Lees meer 

Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen

Toeslagen

De Eerste Kamer heeft de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn er nog maar vier subsidieregelingen voor ouders met kinderen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. De nieuwe wet moet een besparing opleveren van € 0,5 miljard per jaar. Daarnaast regelt de nieuwe wet dat alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit gaan als ze gaan werken...

 • 25-06-2014
Lees meer 

Stijging OZB-tarief leidt niet tot onredelijke heffing

Overige heffingen

De Gemeentewet bepaalt dat gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen maatstaven. Het bedrag van een gemeentelijke belasting mag niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen.Een procedure over een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) spitste zich toe op de verhoging van het belastingtarief. Het OZB-tarief van 2013 in de betreffende gemeente was 89% hoger dan het tarief van 2012. De vaststelling van het OZB-tarief...

 • 25-06-2014
Lees meer 

Regeling fiscale eenheid in strijd met Europees recht

Vennootschapsbelasting

Door de vorming van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt belasting geheven over het geconsolideerde resultaat van moeder- en dochtermaatschappij. De vorming van een fiscale eenheid is gebonden aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat een fiscale eenheid alleen kan bestaan tussen in Nederland gevestigde vennootschappen of vaste inrichtingen van buitenlandse deelnemingen. Volgens het Hof van Justitie EU is die beperking in strijd met het Europese recht, met name...

 • 25-06-2014
Lees meer 

Verrekening belastingkorting verlies box 2

Europese regelgeving

Inkomen uit een aanmerkelijk belang is belast in box 2 van de Inkomstenbelasting. Wanneer een belastingplichtige en zijn partner geen aanmerkelijk belang meer hebben, wordt een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang op verzoek omgezet in een belastingkorting. Deze belastingkorting wordt verrekend met verschuldigde belasting in box 1. Die verrekening vindt uiterlijk plaats met de belasting over het negende jaar na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang...

 • 19-06-2014
Lees meer 

Maatschap operatieassistenten en anesthesiemedewerkers verricht vrijgestelde prestaties

Omzetbelasting

De diensten van een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers vallen onder de vrijstelling van omzetbelasting voor medische diensten. Dat is de inhoud van een arrest van de Hoge Raad. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt dat het begrip medische verzorging uit de BTW-richtlijn 2006 inhoudt de verlening van diensten op het gebied van de diagnose, de behandeling en zo mogelijk de genezing van ziekten en gezondheidsproblemen van...

 • 19-06-2014
Lees meer 

Herziening aftrek voorbelasting bij leegstand pand

Omzetbelasting

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers aan hen in rekening brengen. Bij voorgenomen gebruik voor belaste prestaties komt deze omzetbelasting ineens en geheel in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. De aftrek van voorbelasting op investeringsgoederen moet bij veranderingen in het gebruik in de negen jaren na het jaar van ingebruikname worden herzien. Volgens de Hoge Raad is beëindiging van vrijgestelde verhuur van een...

 • 19-06-2014
Lees meer 

Risico-opslag op zakelijke rente

Inkomstenbelasting

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door die ter beschikking te stellen aan een vennootschap waarin men een aanmerkelijk belang heeft is een vorm van een werkzaamheid. Het resultaat uit werkzaamheden is belast in box 1. Een vordering geldt voor deze regeling als een vermogensbestanddeel. Het resultaat van een werkzaamheid wordt op dezelfde wijze bepaald als het resultaat van een onderneming. Dat betekent dat de invloed van onzakelijk handelen moet worden...

 • 11-06-2014
Lees meer 

Samenwonen en AOW

Sociale verzekeringen

De uitkering van een samenwonende AOW-gerechtigde bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon. Een alleenstaande AOW-gerechtigde heeft een uitkering van 70% van het wettelijk minimumloon. Gezien dit verschil in uitkering is het lonend om als alleenstaand te worden aangemerkt. Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de AOW in behandeling dat duidelijkheid moet verschaffen op dit punt. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om regels te stellen aan de hand...

 • 11-06-2014
Lees meer 

Verhuur werkkamer aan eigen BV

Omzetbelasting

Volgens de Hoge Raad kwalificeert de verhuur van een werkkamer in de woning van de dga aan zijn BV als een economische activiteit voor de omzetbelasting. Het begrip economische activiteit is ruim en heeft een objectief karakter. Dat betekent dat een activiteit economisch is wanneer zij permanent wordt verricht en daarvoor een vergoeding wordt betaald.De Hoge Raad kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking had op een dga...

 • 11-06-2014
Lees meer 

Wet Werk en Zekerheid aangenomen!

Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. De Wet Werk en Zekerheid treedt op 1 januari 2015 in werking. Een deel van de wijzigingen wordt pas op een later moment van kracht. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014, maar vanwege de korte voorbereidingstijd is besloten tot uitstel. De wijzigingen hebben betrekking op het ontslagrecht, op de tijdelijke arbeidscontracten en...

 • 11-06-2014
Lees meer 

IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak MKB

IT-audit

De tijden van een papieren administratie zijn voorgoed voorbij, ook in het mkb. Niet langer kan de accountant zich veroorloven zijn controle ‘om de automatisering heen’ uit te voeren. In de dagelijkse accountantspraktijk groeit de behoefte om IT-aspecten concreet en gestructureerd te integreren in de accountantscontrole. Accountants worstelen regelmatig met deze integratie en het blijkt vaak niet eenvoudig te zijn om IT-deskundigheid goed in te zetten in het team.

 • 11-06-2014
Lees meer 

Geen bijtelling, wel eigen bijdrage

Loonbelasting

Volgens de wettelijke regeling van de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak komt een eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik in aftrek op de bijtelling. De bijtelling kan door een eigen bijdrage van de werknemer niet negatief worden. Wanneer er geen bijtelling plaatsvindt omdat er geen sprake is van privégebruik, komt een eigen bijdrage van de werknemer voor de ter beschikking gestelde auto niet...

 • 04-06-2014
Lees meer 

Minimumloon per 1 juli 2014

Sociale verzekeringen

Per 1 juli 2014 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast. De stijging bedraagt 0,65%. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden op die datum ook met dat percentage verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2014 € 198,28 per dag. Het jaarbedrag wordt € 51.751,08. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt in de loop van een kalenderjaar niet aangepast. De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014...

 • 04-06-2014
Lees meer 

Evaluatie accijnsverhoging diesel en LPG

Douane en Accijnzen

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die verband houden met de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Uit de evaluatie blijkt niet dat de accijnsverhoging in de grensstreek grote gevolgen heeft gehad. De geconstateerde grenseffecten passen volgens de staatssecretaris in de meerjarige trend van teruglopende verkopen en lijken slechts gedeeltelijk het gevolg van de accijnsverhoging. De verhoging heeft geleid tot meeropbrengsten voor de staat. De staatssecretaris is...

 • 04-06-2014
Lees meer