• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-03Toon alle posts

Geen 30%-regeling voor tweede deeltijdbaan door tijdverloop

Loonbelasting

Volgens de Hoge Raad mag de 30%-regeling niet worden toegepast op een tweede parttime betrekking, die meer dan drie maanden na het einde van de eerste fulltime betrekking aanvangt. De Hoge Raad volgt daarmee de conclusie van de Advocaat-generaal (AG). Hof Den Bosch meende dat de regeling wel mocht worden toegepast en door de Belastingdienst ten onrechte was geweigerd.De 30%-regeling is een forfaitaire regeling ter vergoeding van de extra kosten...

 • 27-03-2014
Lees meer 

Voorkom belastingrente door vóór 1 april btw over 2013 te corrigeren

Omzetbelasting

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2013 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2013 willen aangeven, kunnen belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2014 te doen. Voor een suppletieaangifte dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde formulier dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. Er volgt dan een teruggaafbeschikking of een naheffingsaanslag. Bedragen van minder dan € 1.000 kunnen op de eerstvolgende...

 • 26-03-2014
Lees meer 

Geen recht op WW door verwijtbare werkloosheid

Sociale verzekeringen

Een werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering als hij verwijtbaar werkloos is geworden. Daarvan is sprake als de dienstbetrekking is beëindigd door de werknemer, tenzij voortzetting van de dienstbetrekking zo bezwaarlijk zou zijn dat dit van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs in een procedure een tussen werkgever en werknemer gesloten vaststellingsovereenkomst als een ontslagverzoek van de werknemer aangemerkt. Dat wil nog...

 • 26-03-2014
Lees meer 

Splitsing pensioen sorteert geen effect

Inkomstenbelasting

Splitsing van pensioenuitkering heeft geen gevolgen voor belastingheffing. Dat is de uitkomst van een procedure bij de Hoge Raad. Ondanks de splitsing bleven de pensioenuitkeringen loon uit vroegere dienstbetrekking van de man, met andere woorden, het karakter veranderde niet door de splitsing.De casus was als volgt. Een man droeg de helft van zijn ouderdomspensioen over aan zijn vrouw in een notariële akte van cessie. In hun aangiften inkomstenbelasting gaven de...

 • 25-03-2014
Lees meer 

Toepassing verlengde opzegtermijn

Arbeidsrecht

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. Partijen kunnen een andere termijn overeenkomen, maar dat moet schriftelijk worden vastgelegd. In geen geval mag de opzegtermijn voor de werknemer langer zijn dan zes maanden. Voor de werkgever geldt dat de opzegtermijn niet korter mag zijn dan het dubbele van de termijn die voor de werknemer geldt. Wanneer voor de werknemer een opzegtermijn van...

 • 25-03-2014
Lees meer 

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften

Arbeidsrecht

Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator wegens overtreding van het veiligheidsbeleid. Binnen het bedrijf van de werkgever wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. De procesoperators zijn verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Het melden van veiligheidsincidenten vormt onderdeel van het veiligheidsbeleid. Het lekken van vloeistoffen is een veiligheidsincident dat gemeld dient te worden. De procesoperator werd verweten dat hij geen melding had gemaakt...

 • 20-03-2014
Lees meer 

Transactievoordeel toe te rekenen aan onderneming

Ondernemingswinst

De voordelen die iemand behaalt met transacties in de privésfeer zijn onbelast. Valt een transactie en dus het behaalde voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het voordeel belast in box 1. Transacties die een ondernemer verricht liggen niet snel in de privésfeer als er een verband is met de onderneming. Dat bleek onlangs in een procedure over de aan- en verkoop van het huurrecht van een...

 • 19-03-2014
Lees meer 

Paardentrailer geen ondernemingsvermogen

Ondernemingswinst

Een ondernemer kan niet alle uitgaven die hij doet als kosten van zijn onderneming aanmerken. Alleen uitgaven die op zakelijke gronden zijn gedaan kunnen ten laste van de winst worden gebracht. Als leidraad geldt dat de ondernemer zelf bepaalt op welke wijze hij zijn onderneming drijft en dat het aan de ondernemer is om te beoordelen of bepaalde uitgaven voor de onderneming nut hebben. De bewijslast dat uitgaven niet zijn...

 • 17-03-2014
Lees meer 

Aandachtspunten bij controle aangiften inkomstenbelasting 2013

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt op welke onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra gelet zal worden. Het gaat om de volgende zaken:de aftrek van zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen;gastouderschap;zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget;hypotheekverhogingen;de aftrek van giften;het aanhouden van vermogen in het buitenland;het ontvangen van Belgisch pensioen;echtscheiding.

 • 13-03-2014
Lees meer 

Tweede Kamer neemt gewijzigd wetsvoorstel aanpassing pensioenen aan

Loonbelasting

De Tweede Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale facilitering van pensioenen aangenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn enkele amendementen ingediend die zijn verworpen of ingetrokken. De amendementen betroffen het vervallen van de zogenaamde nettolijfrentefaciliteit in box 3, het betrekken van de waarde van een aanspraak op een nettolijfrente in box 1 ingeval van afkoop en het verbieden van medische keuring voor de nettolijfrente. De staatssecretaris...

 • 12-03-2014
Lees meer 

Parkeren of laden en lossen?

Overige heffingen

Volgens de Gemeentewet houdt het begrip parkeren in het gedurende enige tijd laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het in- en uitstappen van personen of het laden en lossen van zaken. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1999 laden en lossen uitgelegd als “ het bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand...

 • 12-03-2014
Lees meer 

Verschil in bijtellingspercentage is geoorloofd

Loonbelasting

Het voordeel dat een werknemer heeft wanneer hij een auto van zijn werkgever privé mag gebruiken vormt loon in natura. Het voordeel wordt gesteld op een percentage van de catalogusprijs van de auto. Dat bedrag wordt bij het loon geteld. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Die differentiatie in bijtelling is geen vorm van verboden ongelijke behandeling, omdat er een objectieve rechtvaardiging voor...

 • 12-03-2014
Lees meer 

Lening ging vooraf aan aandeelhouderschap

Vennootschapsbelasting

In een arrest uit 2008 heeft de Hoge Raad het begrip onzakelijke lening geïntroduceerd. Er is sprake van een onzakelijke lening indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een geldlening verstrekt onder zodanige voorwaarden dat de vennootschap daardoor een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben geaccepteerd. Ook in de omgekeerde situatie kan een lening onzakelijk zijn. Volgens de Hoge Raad moet in die gevallen worden aangenomen dat de...

 • 06-03-2014
Lees meer 

Hoge ontslagvergoeding door handelen werkgever

Arbeidsrecht

Na een dienstverband van 9 jaar werd een werknemer op non-actief gesteld. De werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. De werkgever onderbouwde het disfunctioneren van de werknemer echter niet. De werkgever verscheen zelf niet op de zitting en kon daardoor de klachten over het functioneren niet toelichten. Omdat de gemachtigde van de werkgever aangaf dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemer absoluut niet wilde voortzetten, zag de...

 • 05-03-2014
Lees meer 

Schade door ongeluk op het werk

Arbeidsrecht

Iedere werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers oplopen in de uitoefening van hun werk. De werkgever is niet aansprakelijk als hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of als hij aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij de nodige maatregelen moet treffen en aanwijzingen moet geven om schade te...

 • 04-03-2014
Lees meer 

Vooraf ingevulde aangifte kan gedownload worden

Inkomstenbelasting

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2013 is sinds 1 maart beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Voor ongeveer zes miljoen mensen is de aangifte al volledig ingevuld. Zij hoeven de aangifte alleen maar te controleren en in te dienen. Voor ongeveer vier miljoen mensen is de aangifte gedeeltelijk ingevuld.Nieuw dit jaar is een aangifte app. Deze app is een proef van de Belastingdienst. De app is alleen geschikt voor...

 • 03-03-2014
Lees meer