• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-01Toon alle posts

Staatssecretaris van Financiën stapt op

Algemeen

Frans Weekers is per direct opgestapt als staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding vormde een debat over problemen met toeslagen bij de Belastingdienst in de Tweede Kamer. De staatssecretaris had al eerder problemen met de Kamer over zijn optreden. De minister van Financiën neemt voorlopig de taken van de staatssecretaris waar.

 • 30-01-2014
Lees meer 

Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf

Inkomstenbelasting

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens. Als het inkomen per jaar sterk wisselt, kan de progressie in het tarief tot gevolg hebben dat per saldo meer belasting wordt betaald dan wanneer de inkomens gelijkmatig zouden zijn verdeeld over de jaren. De regeling werkt als volgt. De inkomens van box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren worden bij elkaar...

 • 30-01-2014
Lees meer 

Toekomst systeem waardeoverdracht pensioen

Arbeidsrecht

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over aanpassing van de bestaande regeling van waardeoverdracht van pensioenen. De doelstelling van deze regeling was het voorkomen van pensioenverlies bij eindloonregelingen als gevolg van wisseling van baan. Door de omschakeling van eindloon- op middelloonregelingen is deze doelstelling achterhaald. Daar komt bij dat het bestaande systeem voor werknemers niet inzichtelijk is en met name door bijbetaling tot...

 • 29-01-2014
Lees meer 

Korting op loondoorbetalingsverplichting

Arbeidsrecht

Bij ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Deze doorbetalingsverplichting geldt in beginsel voor de eerste twee jaren van ziekte, maar kan worden verlengd als het UWV een zogenaamde loonsanctie oplegt. De omvang van de loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar was inzet van een geschil bij de kantonrechter. Onderdeel van dat geschil was of het door te betalen loon mag...

 • 29-01-2014
Lees meer 

Onttrekking aan vermogen stichting belast bij bestuurders

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst constateerde bij een boekenonderzoek dat het theoretische kassaldo van een stichting beduidend hoger was dan het werkelijke kassaldo. Het verschil bedroeg ruim € 300.000. Dit bedrag werd aangemerkt als door de penningmeester en de voorzitter van de stichting aan het vermogen van de stichting onttrokken bedragen. Bij elk van hen werd de helft van dit bedrag als resultaat uit overige werkzaamheden bij het aangegeven belastbaar inkomen opgeteld.De rechtbank...

 • 28-01-2014
Lees meer 

Voorwaarden voor het succesvol toepassen van data-analytics

IT-audit

Business Intelligence (BI) en Analytics staan al enige jaren hoog op de agenda van het topmanagement van bedrijven. De voornaamste reden is de toenemende globalisering en transparantie, met name door de komst van internet. Digitalisering van onze maatschappij levert potentiële klanten en concurrenten op, en het vraagt tevens om een hoge verandersnelheid. Dit artikel bespreekt de vijf randvoorwaarden voor inrichting van een solide structuur om Analytics effectief en efficiënt toe te passen.

 • 22-01-2014
Lees meer 

'Password' niet langer het domste wachtwoord

IT-audit

In 2013 was password niet langer het vaakst gebruikte wachtwoord op het internet. SplashData heeft een nieuwe lijst met veelgebruikte wachtwoorden gepubliceerd en afgelopen jaar werd deze aangevoerd door 123456. SplashData's lijst is samengesteld op basis van data betreffende gestolen wachtwoorden. Het bedrijf meldt dat veel wachtwoorden afkomstig zijn vanuit de hack van Adobe, die medio november heeft plaatsgevonden.

 • 22-01-2014
Lees meer 

Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk

Inkomstenbelasting

Een bank verstrekte in 2004 een financiering aan een BV voor de aankoop van een deelneming. De dga was hoofdelijk aansprakelijk. Hij verstrekte een tweede hypotheek op zijn woning als zekerheid aan de bank. Nadat in de loop van 2006 achterstanden ontstonden in de betaling van rente en aflossing, betaalde de dga in 2007 tegen finale kwijting een bedrag van € 160.000 aan de bank. De dga financierde deze betaling...

 • 22-01-2014
Lees meer 

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat in eigen zaak

Formeel recht

Het verzoek om een proceskostenvergoeding van een advocaat die een procedure voor zijn partner voerde is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden terecht afgewezen. Er is namelijk geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in een geval waarin de belastingplichtige zelf als bijstandsverlener optreedt in zijn eigen zaak, ook al geschiedt dit namens een rechtspersoon. De procedure betrof een tweetal WOZ-beschikkingen. De advocaat was mede-eigenaar en medegebruiker van beide onroerende zaken.De...

 • 22-01-2014
Lees meer 

Gewijzigd wetsvoorstel hervorming pensioenen ingediend

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter verlaging van de maximale opbouw- en premiepercentages en de maximering van het pensioengevend inkomen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is in de Eerste Kamer dermate kritisch ontvangen dat het kabinet heeft besloten de behandeling daarvan aan te houden. Het gewijzigde wetsvoorstel is het uitvloeisel van overleg met de fracties van D66, ChristenUnie en de SGP. De staatssecretaris verzoekt...

 • 22-01-2014
Lees meer 

Rechtsgeldige opzegging

Arbeidsrecht

Volgens de zogenaamde Ragetlie-regel moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door opzegging worden beëindigd als deze een voortzetting is van een eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regel is afgeleid uit een arrest van de Hoge Raad uit 1986 en is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen als onderdeel van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Daarbij is als voorwaarde opgenomen in de wet dat de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet...

 • 16-01-2014
Lees meer 

Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft de lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA) aangepast voor 2014. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. De EIA is bedoeld om:1. investeringen in technisch bewezen bedrijfsmiddelen die energiezuiniger zijn dan de in de markt gangbare bedrijfsmiddelen te stimuleren;2. vervanging van bestaande bedrijfsmiddelen door energiezuinigere bedrijfsmiddelen te stimuleren.Omdat in het verleden veel aanvragen voor de EIA werden gedaan voor...

 • 16-01-2014
Lees meer 

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd

Ondernemingswinst

De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn bedoeld als stimuleringsregeling voor de investering in milieuvriendelijke apparatuur. De regelingen gelden niet voor alle investeringen. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil zijn opgenomen in de Milieulijst. Deze Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. De regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de opvolger van Agentschap NL. De nieuwe milieulijst is te vinden...

 • 16-01-2014
Lees meer 

Opzegverbod tijdens ziekte

Arbeidsrecht

Tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon door te betalen en om zich in te spannen voor re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Die re-integratie kan zowel binnen het bedrijf van de werkgever plaatsvinden als elders. Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt een verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vanwege dat verbod wees de kantonrechter een...

 • 16-01-2014
Lees meer 

Afwaardering vordering op werkgever

Inkomstenbelasting

Een werkgever had een betalingsachterstand bij de Belastingdienst. De werkgever beschikte over onvoldoende middelen om te betalen en kreeg geen krediet van een bank vanwege zijn slechte financiële positie. Een werknemer was zo bang dat hij zijn baan zou verliezen, dat hij een geldlening verstrekte aan zijn werkgever. Deze vordering werd waardeloos toen de werkgever enkele jaren later failliet ging.Volgens de Hoge Raad had de werknemer geld aan zijn werkgever geleend met...

 • 16-01-2014
Lees meer 

Bezwaar correctie privégebruik auto 2013

Omzetbelasting

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet bij de laatste aangifte omzetbelasting over een jaar een correctie worden aangegeven. Die regeling is al jaren inzet van discussie met de Belastingdienst. Wie al bezwaar heeft gemaakt tegen de aangegeven correctie over 2011 of over 2012 hoeft dat volgens een mededeling van de Belastingdienst over 2013 niet ook te doen. De Belastingdienst gaat ervan uit, dat het bezwaar ook...

 • 16-01-2014
Lees meer 

Landbouwnormen 2013

Ondernemingswinst

De Landelijke Landbouwnormen 2013 zijn gepubliceerd. Deze normen hebben betrekking op onttrekkingen aan de onderneming, op de waardering van ondermeer vee en gewassen en op de afschrijvingen. De Belastingdienst hanteert de normen bij de beoordeling van de aangiften van ondernemers in de agrarische sector.

 • 16-01-2014
Lees meer 

Kamervragen over verhoging eigenwoningforfait

Inkomstenbelasting

In de zogenaamde bijstellingsregeling directe belasting is opgenomen dat het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 is verhoogd van 0,6% voor 2013 naar 0,7% in 2014. In de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De verhoging is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 december 2013. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de prijsontwikkeling van woningen en van...

 • 09-01-2014
Lees meer 

Ondanks twee diëten slechts eenmaal aftrek

Inkomstenbelasting

De extra uitgaven die iemand moet doen voor een medisch voorgeschreven dieet zijn aftrekbaar als ziektekosten. De aftrek is niet onbeperkt, maar kent vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type dieet. Er is geen aftrek mogelijk voor kosten van een dieet dat niet is opgenomen in het schema dat hoort bij de dieetkostenregeling. Verder geldt nog de beperking dat per ziektebeeld slechts één dieet in aanmerking komt voor aftrek. Heeft iemand...

 • 08-01-2014
Lees meer 

Onredelijke eis werkgever bij re-integratie elders

Arbeidsrecht

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer rust op de werkgever de verplichting om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Wanneer er binnen het eigen bedrijf van de werkgever geen mogelijkheden voor re-integratie van de werknemer zijn, moet gezocht worden naar mogelijkheden voor re-integratie elders. Een werkgever stelde bij re-integratie in het tweede spoor als voorwaarde dat de werknemer ontslag nam en in dienst trad bij het re-integratiebureau. De werknemer...

 • 08-01-2014
Lees meer 

Wijziging landbouwregeling

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de toepassing van de landbouwregeling in de omzetbelasting gewijzigd. Ten opzichte van het eerdere besluit uit 2006 zijn de volgende onderdelen gewijzigd:– Bij wijze van goedkeuring mogen paarden(op)fokbedrijven de landbouwregeling toepassen op de levering van paarden.– Bij wijze van goedkeuring mogen paardenopfokbedrijven de landbouwregeling toepassen op de opfok van paarden.– De regeling voor kleine ondernemers is ook van toepassing op nevenactiviteiten van...

 • 08-01-2014
Lees meer 

Wijzigingen loonbelasting 2014

Loonbelasting

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting. Afschaffing stamrechtvrijstellingDe stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor op 31 december 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht. Voor toepassing van het overgangsrecht moet ingeval van een ontslaguitkering aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:Aard en omvang van de aanspraak waren op 31 december 2013 voldoende bepaalbaar.Er is vóór 1 januari 2014 een vaststellingsovereenkomst opgesteld en ondertekend waaruit het...

 • 02-01-2014
Lees meer 

Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014

Loonbelasting

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de afdrachtverminderingen.OnderwijsDe afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan is de subsidieregeling praktijkleren gekomen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De aanvraag wordt gedaan door de werkgever. De werkgever ontvangt de subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd.

 • 02-01-2014
Lees meer 

Wijzigingen inkomstenbelasting 2014

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting.Tarieven box 1Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,15% (2013: 5,85%). De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,25% en in de tweede schijf 42%. Vanaf de derde schijf worden geen premies volksverzekeringen geheven. Het tarief inclusief premies in de tweede schijf is gelijk aan het belastingtarief...

 • 02-01-2014
Lees meer 

Premiepercentages sociale verzekeringen 2014

Sociale verzekeringen

Het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen en de ZVW bedraagt in 2014 € 51.414 (2013: € 50.853) per jaar. Het aantal SV-dagen in 2014 bedraagt 261 (2013: 261).Voor 2014 zijn de premiepercentages voor de sociale verzekeringen als volgt. 20142013AOW17,9017,90Anw0,601,10AWBZ12,6512,65WAO/WIA basis4,954,65Werkhervattingskas rekenpremie1,030,54Awf2,151,70ZVW7,507,75UFO0,780,78Sectorfonds, gem.2,682,76Kinderopvang0,500,50

 • 02-01-2014
Lees meer