• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-12Toon alle posts

Prejudiciële vragen teruggaaf en verrekening dividendbelasting

Europese regelgeving

Bij het uitkeren van dividend door een vennootschap aan haar aandeelhouders moet de vennootschap dividendbelasting inhouden. De vraag is of daarbij onderscheid gemaakt wordt tussen binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders. De staatssecretaris van Financiën meent dat dit niet het geval is, omdat in beide gevallen gelijke bedragen aan dividendbelasting worden ingehouden door de uitkerende vennootschap. Volgens de staatssecretaris is de verdere belastingheffing over het ontvangen dividend voor de vergelijking niet van...

 • 31-12-2013
Lees meer 

Aangepaste voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Loonbelasting

Onlangs heeft de Eerste Kamer voorstellen van het kabinet om de fiscale behandeling van pensioenen te versoberen afgewezen. Na overleg met diverse fracties uit de oppositie is er een akkoord gesloten. De belangrijkste bezwaren tegen de oorspronkelijke voorstellen worden daarmee weggenomen. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor pensioen op basis van middelloon zou van 2,15 teruggaan naar 1,75. Op basis van de nieuwe voorstellen geldt met ingang van 2015 een opbouwpercentage van 1,875.

 • 19-12-2013
Lees meer 

Belastingplan 2014 c.s. door Eerste Kamer aangenomen

Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente aangenomen. Het debat in de Eerste Kamer heeft niet geleid tot aanpassingen in de wetsvoorstellen, zoals zij na de behandeling bij de Tweede Kamer luiden. Een motie van de PVV om de overgangsregeling in de Motorrijtuigenbelasting ook te laten gelden voor auto’s op diesel en LPG haalde...

 • 19-12-2013
Lees meer 

Extra standaardvoorwaarde geruisloze inbreng buitenlandse onderneming mag

Inkomstenbelasting

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU is op het gebied van de inkomstenbelasting de situatie van ingezetenen en van niet ingezetenen in het algemeen niet vergelijkbaar. Wel kan een ongelijke behandeling van deze twee categorieën worden aangemerkt als discriminatie. Dat doet zich voor wanneer niet-ingezetenen een bepaald fiscaal voordeel niet krijgen, terwijl er geen objectief verschil bestaat voor een ongelijke behandeling op dit punt. Voor de beoordeling...

 • 18-12-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel maatregelen Woningmarkt 2014 II aangenomen

Algemeen

Ondanks alle commotie vooraf en tijdens het debat heeft de Eerste Kamer ook het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II aanvaard. Het wetsvoorstel regelt onder meer de invoering van de verhuurderheffing. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft in een brief enkele aanpassingen van de wet toegezegd.

 • 18-12-2013
Lees meer 

Customs data-analytics: analyse douanemaatregelen

IT-audit

We beschikking over douanetariefgegevens in "werkbaar formaat". Hierdoor zijn we in staat om allerlei vernuftige analyses los te laten op uw goederenpakket en -stromen. Analyses die antwoord geven op vragen die nu niet of moeilijk te beantwoorden zijn, maar waarvan het antwoord voor uw bedrijf wel uitermate belangrijk kan zijn.

 • 17-12-2013
Lees meer 

Waarschuwing voor phishingmails in verband met overgang op IBAN

Algemeen

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor zogenaamde phishingmails die worden verstuurd in verband met de overgang van de huidige bankrekeningnummers naar IBAN. Een van die e-mails betreft het aanbod voor een gratis nieuwe betaalpas met uw IBAN. In de e-mail wordt het IBAN-logo misbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk bericht vindt u hier. Instanties als banken of de overheid zullen u nooit via e-mail vragen om persoonlijke informatie. Wanneer u een dergelijk...

 • 13-12-2013
Lees meer 

Kamervragen over btw-nummers van ZZP'ers

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het btw-nummer van ZZP’ers beantwoord. Het btw-nummer van een ondernemer-natuurlijke persoon bestaat uit zijn burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een persoonsgegeven. De staatssecretaris vindt de risico’s van het gebruik van het BSN als btw-identificatienummer niet zo groot dat zij opwegen tegen de administratieve last van het hanteren van meerdere nummers. Wel moeten ondernemers zorgvuldig omgaan met documenten waarop persoonsgegevens zijn vermeld. De Tweede...

 • 12-12-2013
Lees meer 

Reclamebelasting voor gevelbeschildering

Overige heffingen

Het uiterlijk van een gebouw kan een uiting zijn waarvoor reclamebelasting verschuldigd is. Tot dat oordeel kwam Hof Den Haag onlangs in een procedure die betrekking had op een logistiek bedrijf met meerdere vestigingen. Het ontwerp, de afbeeldingen en de kleurstelling van de gevels van alle vestigingen van het bedrijf waren identiek. Het hof merkte de gevels aan als een beeldmerk. Met het beeldmerk wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op...

 • 12-12-2013
Lees meer 

Nota van wijziging wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve

Vennootschapsbelasting

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de deelnemingvrijstelling in de vennootschapsbelasting aanpast. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een compartimentering van de voordelen uit een belang in een vennootschap waarop de deelnemingsvrijstelling niet gedurende de gehele bezitsperiode van toepassing is. De staatssecretaris heeft een nota van wijziging ingediend met een aantal inhoudelijke aanpassingen. Als door fusie, splitsing, inbreng of aandelenruil de aandelen waarop de compartimenteringsreserve betrekking...

 • 12-12-2013
Lees meer 

Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer

Vennootschapsbelasting

Een directeur-grootaandeelhouder heeft, anders dan een gewone werknemer, de mogelijkheid om zijn pensioen op te bouwen in eigen beheer bij de BV. Voor een gewone werknemer bestaat deze mogelijkheid niet door de verplichte zekerstelling van pensioentoezeggingen. Door het pensioen in eigen beheer op te bouwen blijft het gereserveerde bedrag beschikbaar voor financiering van de onderneming. Er bestaan grote verschillen tussen de commerciële en fiscale waarderingregels voor pensioen in eigen beheer.

 • 12-12-2013
Lees meer 

Staatssecretaris oneens met uitspraak rechtbank over pensioen

Loonbelasting

Wanneer een pensioenaanspraak niet langer aan de voorwaarden voldoet, geldt dat als afkoop van de hele aanspraak. De waarde van de aanspraak wordt dan als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt en belast. De rechtbank Gelderland heeft onlangs beslist dat deze sanctie beperkt zou moeten worden tot het deel van de opgebouwde pensioenaanspraken, dat bovenmatig is. De rechtbank vond dat rekening gehouden moest worden met het feit dat er geen actieve...

 • 12-12-2013
Lees meer 

Terugvorderingsmogelijkheid buitensporige bonussen

Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om buitensporige bonussen terug te kunnen vorderen. Deze mogelijkheid geldt voor bonussen die zijn toegekend op basis van onjuiste informatie en voor bonussen die onredelijk of onbillijk zijn. De nieuwe wet geldt voor bestuurders van NV's en van financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2014 in werking en geldt ook voor bestaande...

 • 12-12-2013
Lees meer 

Voorstel Wet Werk en Zekerheid

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in het voorjaar van 2013 hebben gesloten. Het wetsvoorstel bevat maatregelen op het gebied van het arbeidsrecht en aanpassingen van de werkloosheidswet.OntslagWerknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd recht op een vergoeding bij...

 • 05-12-2013
Lees meer 

Onvoorzichtig rijgedrag is niet voldoende voor ontslag op staande voet

Arbeidsrecht

Hof Den Bosch is van oordeel dat het veroorzaken van een reeks van schades door een vrachtwagenchauffeur geen reden is voor ontslag op staande voet. Door een werknemer veroorzaakte schade aan goederen van de werkgever is pas aanleiding voor ontslag op staande voet als die het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen. Er was wel sprake van onvoorzichtig en onoplettend handelen.De werkgever had de chauffeur voor het ontslag...

 • 04-12-2013
Lees meer 

Toeslagen en teruggaven op één bankrekeningnummer

Invordering

Op 1 december 2013 is de regeling ingegaan dat de Belastingdienst toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer uitbetaalt. Deze bankrekening moet op naam staan van degenen die recht heeft op de betaling. Dat moet fraude verminderen. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2014. Er is gekozen voor een overgangsperiode om mensen in staat te stellen wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven.Burgers en bedrijven van wie momenteel een bankrekening...

 • 04-12-2013
Lees meer 

Wijziging voorwaarden jaaraangifte btw

Omzetbelasting

In een aantal gevallen is het mogelijk om btw-aangifte per jaar te doen. Daarvoor gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende voorwaarden:Het bedrag aan btw dat de ondernemer per jaar betaalt is minder dan € 1.883.Het bedrag aan intracommunautaire leveringen en diensten is minder dan € 10.000 per jaar.Het bedrag aan intracommunautaire verwervingen is minder dan € 10.000 per jaar.De ondernemer heeft geen vergunning om de btw bij de import...

 • 04-12-2013
Lees meer 

Internetconsultatie nieuw beloningsbeleid financiële sector

Algemeen

De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat het beloningsbeleid in de financiële sector raakt. Zo bevat het wetsvoorstel de invoering van een bonusplafond. Met ingang van 1 januari 2015 mag een bonus niet meer dan 20% van de vaste beloning bedragen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel de volgende maatregelen:Bij vrijwillig vertrek en bij ontslag wegens verwijtbaar tekortschieten mag geen vertrekvergoeding worden betaald.De vertrekvergoeding voor bestuurders mag maximaal één jaarsalaris...

 • 04-12-2013
Lees meer 

Massale btw-nummercontrole in een handomdraai

IT-audit

200Waarom btw-nummercontrole? Als achteraf blijkt dat btw-nummers van afnemers ongeldig zijn riskeert u een naheffing van 21 procent btw over deze omzet! Duroi.am heeft om dit risico in te dammen een webapplicatie gemaakt waarmee u btw-nummers massaal kunt controleren. Massaal, makkelijk, snel en goedkoop. Wat wil je nog meer. Ga naar VATnumbercheck.eu en check die nummers!

 • 01-12-2013
Lees meer