• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-11Toon alle posts

Eindejaarstips btw

Eindejaarsactualiteiten

Laag tarief bouw en renovatie geldt heel 2014Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor het hele jaar 2014. Het lage tarief geldt niet voor materialen, maar alleen voor arbeid, inclusief diensten van architecten en hoveniers.Btw-correctie privégebruik autoHet privégebruik van een auto van de zaak geldt voor de btw als een fictieve dienst. Het gaat dan om het privégebruik door de ondernemer zelf of door zijn werknemers van een...

 • 29-11-2013
Lees meer 

Eindejaarstips particulieren

Eindejaarsactualiteiten

Schenkingen (aan kinderen)Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Het is verstandig om daarvoor een schenkingsprogramma op te stellen. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen.Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook 'op papier'.

 • 29-11-2013
Lees meer 

Verhoogde schenkingsvrijstelling en boeterente bij aflossing hypotheek

Inkomstenbelasting

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om banken aan te moedigen om geen boeterente te berekenen als extra wordt afgelost met gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000. Rabobank en SNS berekenen als aan deze voorwaarde is voldaan geen boeterente. ING en ABN Amro staan boetevrij extra aflossen alleen toe als de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Voor...

 • 28-11-2013
Lees meer 

Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers

Internationaal

Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Duitsland. Voordat dit verdrag in werking treedt moet het worden goedgekeurd door het parlement. Het wetsvoorstel ter goedkeuring is in behandeling bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op dat wetsvoorstel ingediend.Volgens het nieuwe verdrag heeft Nederland het heffingsrecht over pensioenuitkeringen die inwoners van Duitsland ontvangen uit Nederland als...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Eindejaarstips ondernemers

Eindejaarsactualiteiten

Belastinguitstel door herinvesteringsreserveBij de verkoop van bedrijfsmiddelen moet in beginsel belasting worden betaald over de behaalde boekwinst. Belastingheffing over de boekwinst kan worden uitgesteld door vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op andere investeringen.Zorg ervoor dat u deze reserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet u dat niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop, dan moet u alsnog...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend

Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Dat is het oordeel van de Hoge Raad in een aantal proefprocedures. Aanleiding daartoe was een uitspraak van de rechtbank Breda uit 2012. Deze uitspraak heeft een stroom aan bezwaarschriften tot gevolg gehad.De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is bedoeld om liquiditeitsproblemen bij ondernemingen in verband met de heffing van schenk- of erfbelasting te voorkomen. Dat wordt bereikt door het ondernemingsvermogen, dat...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Eindejaartips dga en BV

Eindejaarsactualiteiten

Dividend uitkerenHet kan voor een dga voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst 25%) vennootschapsbelasting. Van de resterende 80% gaat 25% af als u die uitkeert als dividend. Van iedere...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Exploitatie kunstgrasveld is onderneming

Omzetbelasting

Ieder die zelfstandig een economische activiteit verricht, is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Het oogmerk of het resultaat van de economische activiteit is niet van belang. De exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen vormt een economische activiteit.Een stichting die een kunstgrasveld had laten aanleggen en exploiteerde door het te verhuren aan een sportvereniging is door de rechtbank aangemerkt als ondernemer. De stichting was een...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Eindejaarstips werkgever en werknemers

Eindejaarsactualiteiten

StamrechtvrijstellingPer 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. De stamrechtvrijstelling wordt vaak gebruikt om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen. Wanneer een ontslagvergoeding in een eigen stamrecht-BV wordt ondergebracht, kan deze worden gebruikt om de opbouw van een eigen onderneming te financieren. Met ingang van 1 januari 2014 kan dat niet meer en worden dergelijke uitkeringen volledig belast in het jaar van ontvangst. Wie in onderhandeling...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Eindejaarstips m.b.t. eigen woning

Eindejaarsactualiteiten

WoningmarktEr geldt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren:- Zo is de periode waarbinnen mensen dubbele hypotheeklasten in aftrek kunnen brengen verlengd tot drie jaar. Deze verlengde periode geldt ook nog in 2014. Per 1 januari 2015 geldt weer de oude termijn van twee jaar.- Ook de regeling, die mensen na een periode van tijdelijke verhuur van een eigen woning weer recht geeft op hypotheekrenteaftrek zolang de periode van dubbele aftrek...

 • 27-11-2013
Lees meer 

Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer

Belastingplan

De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2013 de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, overige fiscale maatregelen 2014, aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en wijziging percentages belasting- en invorderingsrente aangenomen. Er is een aantal amendementen ingediend, waarvan het merendeel is verworpen. De volgende amendementen zijn aangenomen:Belastingplan 2014Er is een amendement aangenomen waardoor ook schenkingen voor de aflossing van restschulden, die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012, in aanmerking...

 • 21-11-2013
Lees meer 

Kredietfaciliteit MKB

Algemeen

De overheid kent een kredietfaciliteit voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze faciliteit was beperkt tot een krediet van € 50.000, maar is onlangs verruimd tot een bedrag van € 150.000. De faciliteit is bedoeld voor de financiering van start- en groeiplannen. De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Microkrediet Nederland. Aanvragen van een krediet kan via de website www.Qredits.nl. De stichting is een samenwerkingsverband van de ministeries van...

 • 21-11-2013
Lees meer 

Proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon

Loonbelasting

Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 hebben het aanbod gekregen om aan te sluiten bij proefprocedures die daarover worden gevoerd. Om van dat aanbod gebruik te maken moet de werkgever een vaststellingsovereenkomst sluiten met de Belastingdienst. De termijn om dat te doen is verlengd tot 1 december 2013. Het bezwaarschrift van werkgevers die op die datum geen vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst hebben gesloten wordt na...

 • 20-11-2013
Lees meer 

Wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen

Arbeidsrecht

De Wet Arbeid Vreemdelingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. Daardoor wordt het lastiger om werknemers van buiten de Europese Unie aan te nemen. Voor hen is een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze wordt met ingang van 1 januari 2014 nog maar voor een jaar toegekend. Als de werknemer in dienst blijft, moet na een jaar een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten werkgevers aan...

 • 20-11-2013
Lees meer 

Verbetering combinatie werk en zorg

Arbeidsrecht

Het kabinet vindt dat werknemers werk en zorg beter moeten kunnen combineren. Volgens het kabinet gaan te veel werknemers minder werken of stoppen zij met werken vanwege hun zorgtaken. Dat geldt met name voor vrouwen. Omdat het kabinet de economische zelfstandigheid van vrouwen wil bevorderen gaat het onderzoeken of de regeling voor zorgverlof aangepast moet worden. Verder zal worden bekeken of de verlofmogelijkheden voor vaders na de geboorte van een...

 • 20-11-2013
Lees meer 

Keurmerk voor ritregistratiesystemen

Loonbelasting

Werkgevers moeten voor werknemers met een auto van de zaak rekening houden met een bijtelling bij het loon. Het voordeel dat werknemer heeft van het privégebruik van de auto vormt namelijk loon. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer is dan 500 km. Het bewijs dat niet meer dan 500 privékilometers worden gereden kan ondermeer geleverd worden met...

 • 20-11-2013
Lees meer 

Schaarste aan tandartsen leidt tot 30%-regeling

Loonbelasting

De 30%-regeling is een bijzondere faciliteit voor uit het buitenland afkomstige werknemers. Een van de voorwaarden voor toekenning is dat de werknemer beschikt over een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. De faciliteit houdt in dat 30% van de bruto beloning als onbelaste vergoeding kan worden gegeven voor de extra kosten van verblijf buiten het eigen land. Een uit Duitsland afkomstige tandarts diende in...

 • 20-11-2013
Lees meer 

Omvang doorbetalingsverplichting tijdens loonsanctie

Arbeidsrecht

Tijdens ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Deze doorbetalingsverplichting geldt in beginsel voor de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Daarna neemt het UWV de betaling over omdat de werknemer dan in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Behalve de verplichting om het loon door te betalen heeft de werkgever ook de verplichting om te zorgen dat de werknemer terugkeert in het arbeidsproces. Als...

 • 14-11-2013
Lees meer 

Programma aanvraag voorlopige aanslag 2014 beschikbaar

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft laten weten dat met ingang van 11 november 2013 het programma voorlopige aanslag 2014 beschikbaar is. Dat programma kan worden gebruikt om een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen daarvoor gebruik maken van een formulier dat van de website van de Belastingdienst kan worden gedownload.Mensen die een voorlopige aanslag 2013 hebben ontvangen, krijgen automatisch een voorlopige aanslag 2014. Zij hoeven dus geen...

 • 13-11-2013
Lees meer 

Vervanging G-rekeningen start 1 juli 2014

Invordering

In de Invorderingswet 1990 is ondermeer geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. Zo is geregeld dat opdrachtgevers bij onderaanneming en inleners van personeel aansprakelijk zijn voor de betaling van loon- en omzetbelasting door opdrachtnemers c.q. uitleners van personeel. Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer of uitlener van personeel kan de aansprakelijkheid worden beperkt. Al enkele jaren geleden is in de...

 • 13-11-2013
Lees meer 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging laat zich niet gemakkelijk beëindigen. Alleen ernstige redenen of wederzijds goedvinden kunnen aanleiding vormen voor voortijdige beëindiging van een dergelijke arbeidsovereenkomst. Bij ontbreken daarvan duurt de arbeidsovereenkomst voort gedurende de afgesproken periode.Korte tijd nadat een arbeidsovereenkomst met een duur van drie maanden was verlengd voor een periode van zes maanden, wilde de werkgever deze tussentijds beëindigen. De aanleiding daarvoor was...

 • 13-11-2013
Lees meer 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

Algemeen

Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen. In verband daarmee heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2014 de bedragen als volgt vastgesteld. Voor iemand van 23 jaar of ouder is het wettelijk minimumloon per maand € 1.485,65. Per week bedraagt dit € 342,85 en per dag € 68,57.Voor mensen jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen...

 • 13-11-2013
Lees meer 

IT en Financiële audit

IT-audit

Bron: Accountancynieuws, auteur Bert Bakker

Gaan controlerend accountant en IT-auditor intensiever samenwerken en wordt audit integration uiteindelijk de standaardaanpak? Of zijn IT- en financiële audit juist bezig zich meer en meer los van elkaar te ontwikkelen, en blijft samenwerking beperkt tot het naar behoefte inkopen - of afkijken van vaktechnische inzichten?

 • 12-11-2013
Lees meer 

Toepassing 30%-regeling op later betaalde bonus

Loonbelasting

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding voor de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst mag worden gegeven. Ook variabele loonbestanddelen vallen onder de grondslag voor de 30%-regeling.Een procedure had betrekking op de vraag of een bonus, die na afloop van de looptijd van de...

 • 12-11-2013
Lees meer 

Karakter van gecombineerde zakelijke en privé ritten

Loonbelasting

Een procedure over de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak spitste zich toe op het karakter van een aantal ritten. De betreffende werknemer combineerde een bezoek aan een klant in Oostenrijk met een wintersportvakantie met zijn gezin. Het hof zag zich geplaatst voor de vraag of bij deze ritten het privé of het zakelijk karakter doorslaggevend was. Aannemelijk was dat het bezoek aan de klant een van...

 • 07-11-2013
Lees meer