• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-09Toon alle posts

Hoe zit het met vermelding van btw-nummer op de website?

Omzetbelasting

Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft in korte tijd drie artikelen aan dit onderwerp gewijd, waarbij steeds de eerdere artikelen werden teruggenomen. Probleem is dat er diverse EU-richtlijnen zijn die in de nationale wetgeving verwerkt moeten worden. De richtlijnen omvatten voorschriften voor ondernemersactiviteiten via internet, zoals webshops. Voor dergelijke activiteiten gelden informatieverplichtingen, waaronder het verstrekken van...

 • 26-09-2013
Lees meer 

Geen compensatie dga's voor Wet uniformering loonbegrip

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een compensatie voor de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Het betreft dga’s, IB-ondernemers en ZZP’ers en (vroeg-)gepensioneerden. Wanneer dga’s er door de invoering van de Wet ULB niet meer dan 1,5% op achteruit mogen gaan, kost dat ongeveer € 3,5 miljard. Volgens de staatssecretaris is de enige effectieve methode van...

 • 25-09-2013
Lees meer 

Frequente ziekmelding kan aanleiding vormen voor ontslag

Arbeidsrecht

Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is echter dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Onder omstandigheden kan frequent ziekteverzuim zodanig ingrijpen in het productie- of bedrijfsproces dat van de werkgever niet meer gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Dergelijke omstandigheden zullen zich eerder voordoen bij een kleinere organisatie. In die...

 • 25-09-2013
Lees meer 

Belastingschulden en box 3

Inkomstenbelasting

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen. Wie verwacht dat hij belasting moet (bij)betalen kan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag of een aangifte indienen en de aanslag voor...

 • 23-09-2013
Lees meer 

Bepaling toetsingsinkomen na overlijden

Belastingplan

Wanneer een toeslaggerechtigde is overleden, kan op verzoek het inkomen van de overledene van het berekeningsjaar vóór het overlijdensjaar als toetsingsinkomen worden gehanteerd. Deze optie is een aanvulling op de bestaande regeling waarin het inkomen in het jaar van overlijden tijdsevenredig wordt herleid. Herleiding kan ongunstig uitvallen waardoor de erfgenamen met een terugvordering van betaalde toeslagen worden geconfronteerd. Voor toeslaggerechtigden met een partner blijft sinds 1 januari 2012 herleiding van...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Overige fiscale maatregelen 2014

Belastingplan

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2014. Het kabinet vindt inwerkingtreding per 1 januari 2014 wel wenselijk. Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:het toestaan van onderhandse akten bij periodieke giften;aanpassing van het regime voor afgezonderde particuliere vermogens (APV-regime) om misbruik te voorkomen;regeling voor bijkomende werkzaamheden van fiscale beleggingsinstellingen;het hanteren van de waarde...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Aanpassingen loon- en inkomstenbelasting

Belastingplan

Algemene heffingskortingHet maximum van de algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2014 verhoogd met € 138 naar € 2.100. Na aftrek van de in het Belastingplan 2012 geregelde verlaging per 1 januari 2014 van € 39 stijgt de heffingskorting dus met € 99. Voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (€ 19.645) wordt de algemene heffingskorting verminderd met het toenemen van het inkomen tot...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Verruiming eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

Belastingplan

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt verruimd. De vrijstelling wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verhoogd van € 51.407 tot € 100.000. In diezelfde periode vervalt de eis dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 en 40...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Maatregelen werkgevers

Belastingplan

StamrechtenDe eis dat onder de vrijstelling vallende stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd vervalt per 1 januari 2014. Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente ineens worden uitgekeerd. De uitkering ineens is belast in box 1. Bij uitkering in 2014 wordt 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting voor nieuwe gevallen afgeschaft. Gouden handdrukken worden vanaf 1 januari...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Drempelbedragen investeringsaftrek

Belastingplan

Het drempelbedrag voor energie-investeringen en voor milieu-investeringen wordt verhoogd naar € 2.500 per investering. Aan de EIA, de MIA en de Vamil wordt een horizonbepaling gekoppeld. Dat houdt in dat voor 1 januari 2019 een evaluatie van de regelingen gehouden moet worden. Bij een positieve uitkomst kan besloten worden de regelingen te continueren. Anders worden de regelingen beëindigd.

 • 18-09-2013
Lees meer 

Afschaffing integratieheffing btw

Belastingplan

De integratieheffing is een correctie op de btw-heffing bij in eigen beheer vervaardigde goederen die gebruikt gaan worden voor vrijgestelde prestaties. Voorgesteld wordt om de integratieheffing af te schaffen. Dat moet de ombouw van leegstaande kantoren in te verhuren nieuwe woningen en de verhuur van voor de verkoop gebouwde nieuwbouwwoningen stimuleren.

 • 18-09-2013
Lees meer 

Fiscale innovatieregelingen

Belastingplan

In het regeerakkoord is een beperking van de fiscale innovatieregelingen opgenomen. In 2014 wordt het budget van de Research en Development Aftrek (RDA) met € 138 miljoen teruggebracht tot € 302 miljoen.De eerste schijf van de afdrachtvermindering S&O wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Het beschikbare budget voor de afdrachtvermindering bedraagt in 2014 € 756 miljoen.De...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol

Belastingplan

De accijnstarieven van diesel en LPG worden verhoogd. Voor diesel is de verhoging naast de jaarlijkse inflatiecorrectie 3 cent per liter. Voor LPG is de verhoging 7 cent per liter. In verband met de verhoging van de accijns van LPG komt er een tijdelijke en gedeeltelijke teruggaaf van accijns voor LNG. LNG valt onder het accijnstarief van LPG. Voor de jaren 2014 tot en met 2018 is er een gedeeltelijke...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Belastingplan 2014

Belastingplan

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Dit jaar gaat het om de volgende wetsvoorstellen:het eigenlijke Belastingplan 2014;het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit;het wetsvoorstel Wijziging percentage belasting- en invorderingsrente;het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014.Het wetsvoorstel Belastingplan 2014 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van het komende jaar. Het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit is bedoeld...

 • 18-09-2013
Lees meer 

Valkuilen MKB-gerichte IT-audits

IT-audit

Bron: Accountancynieuws, auteur Jack van Crooij (IT-auditor Full Finance Consultants)

Als kwaliteitsbewuste accountant, die net de rapportages van de AFM heeft gelezen, besluit u om uw controleaanpak voor komend jaar aan te passen en meer aandacht aan IT te gaan besteden. U leest zich grondig in en laat u zelfs trainen door een IT-auditor om uw kennis op peil te brengen. Kortom, u bent tot de tanden gewapend....

Dit artikel gaat in op de uitdagingen van IT-auditing in de MKB-praktijk.

 • 13-09-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel vereenvoudiging kindregelingen

Toeslagen

In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen. Het wetsvoorstel waarin dat voornemen is uitgewerkt is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de hervorming is vereenvoudiging van het stelsel, verhoging van de arbeidsparticipatie en het beperken van inkomensondersteuning tot diegenen die deze het hardst nodig hebben. Na de hervorming blijven er vier regelingen bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting...

 • 12-09-2013
Lees meer 

Compartimentering deelnemingsvoordelen

Vennootschapsbelasting

Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. In het arrest geeft de Hoge Raad aan dat de wetgever het compartimenteren van voordelen bij aanpassingen van de deelnemingsvrijstelling in de wet moet regelen. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op een aandelenbelang van 5% of meer. De voordelen uit dit aandelenbelang zijn voor de aandeelhouder belastingvrij. Wanneer de aandeelhouder...

 • 12-09-2013
Lees meer 

Afschaffing integratieheffing btw in zicht?

Omzetbelasting

Het kabinet lijkt van plan te zijn om de integratieheffing in de btw af te schaffen. Dat blijkt uit een brief van de minister van Wonen en Rijksdienst. De brief bevat een bijlage met afspraken die de minister heeft gemaakt met de woningcorporaties. Volgens die afspraken zorgt het kabinet voor extra middelen om corporaties in staat te stellen om te investeren. Het afschaffen van de integratieheffing moet de corporaties ongeveer...

 • 12-09-2013
Lees meer 

Geld ligt op straat

IT-audit

In deze barre economische tijd draaien bedrijven elke dubbeltje om voordat het wordt uitgegeven en wordt flink bezuinigd. Maar bezuinigen - met name op administratief personeel - werkt in de hand dat betalingen onverschuldigd of voor te hoge bedragen de deur uit gaan, dat betaalde btw niet wordt terug geclaimd, dat teveel douanerechten worden betaald enz. Ook het risico van fraude neemt toe.

Data-analyse kan helpen 'verloren geld' en fraude op te sporen.

 • 05-09-2013
Lees meer 

Leegstand en bestemming woning niet bewezen

Inkomstenbelasting

Anders dan andere privé vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de inkomstenbelasting. Alleen het hoofdverblijf komt in aanmerking voor de kwalificatie eigen woning; een tweede woning niet. Er geldt een uitbreiding van het begrip eigen woning voor een woning die leeg staat of in aanbouw is en die is bedoeld om in de nabije toekomst als hoofdverblijf voor de eigenaar en zijn...

 • 05-09-2013
Lees meer 

Tijdelijke versoepeling inkeerregeling

Formeel recht

De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat wie tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 vrijwillig meldt dat hij te weinig inkomstenbelasting heeft betaald, geen boete hoeft te betalen. Deze maatregel is het gevolg van een ingediend wetsvoorstel dat  de Belastingdienst toestaat om tot 12 jaar terug aanslagen en boetes op te leggen aan zwartspaarders en fraudeurs. Box 3Vanaf 1 juli 2014 geldt de normale inkeerregeling weer...

 • 05-09-2013
Lees meer 

Combinatie van arbeidsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Arbeidsrecht

Volgens het Burgerlijk Wetboek geldt een maximum van drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook mogen opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd niet langer dan drie jaar duren. Een vierde contract of een totaal van meer dan drie jaar leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van deze bepaling kan bij CAO worden afgeweken. Na drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sloten een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

 • 04-09-2013
Lees meer 

Aan- en verkooptransactie door ondernemer belast

Ondernemingswinst

Voordelen die iemand behaalt met aan- en verkoop van vermogensbestanddelen in de privésfeer zijn onbelast. Valt een dergelijk voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het belast in box 1. Transacties die een ondernemer verricht liggen niet snel in de privésfeer als er een verband is met de onderneming. Dat bleek onlangs in een procedure over de aan- en verkoop van het huurrecht van een benzinestation. Het...

 • 04-09-2013
Lees meer 

Kabinet wil afkoop vakantiedagen niet fiscaal stimuleren

Loonbelasting

Het kabinet vindt het niet wenselijk om de afkoop van bovenwettelijke vakantiedagen fiscaal te stimuleren door een lager tarief dan het reguliere tarief. Het afkopen (laten uitbetalen) van vakantiedagen is overigens alleen mogelijk voor bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een vijfdaagse werkweek heeft iemand recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Deze kunnen alleen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden afgekocht. Heeft een werknemer meer vakantiedagen dan het wettelijke aantal, dan is afkoop...

 • 04-09-2013
Lees meer