• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-07Toon alle posts

Ontslag op staande voet wegens verduistering

Arbeidsrecht

De bedrijfsleider van een autobedrijf werd op staande voet ontslagen wegens verduistering. De bedrijfsleider had een contante betaling van een klant niet in het kasboek verwerkt. Dat kwam aan het licht toen de betreffende klant korte tijd later met een ander probleem aan zijn auto bij het bedrijf kwam. De klant meldde dat een week eerder de accu was vervangen bij het bedrijf. De klant had contant betaald aan de...

 • 31-07-2013
Lees meer 

Niet te snel aansturen op ontslag

Arbeidsrecht

Een werkgever die meent dat een werknemer niet functioneert, mag niet te snel overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voordat de werkgever inzet op ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zal hij maatregelen moeten treffen om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Van een goede werkgever mag immers verwacht worden dat hij aan de werknemer concreet aangeeft wat er aan schort en vervolgens een verbetertraject voorstelt. Dat traject moet voor beide...

 • 31-07-2013
Lees meer 

Aanpak faillissementsfraude

Algemeen

Er komen ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude strafrechtelijk aan te pakken. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat binnenkort wordt ingediend. Het wetsvoorstel maakt het verder mogelijk om bewust onbehoorlijk ondernemerschap te bestrijden. Overtreding van de administratieplicht bij faillissement kan leiden tot gevangenisstraf tot een maximum van twee jaar. Niet alleen laakbaar handelen wat tot een faillissement heeft geleid kan worden aangepakt, maar ook frauduleus handelen waardoor een onderneming in...

 • 26-07-2013
Lees meer 

Oninbare vordering? vraag BTW terug

Omzetbelasting

Ondernemers moeten aan hun afnemers btw in rekening brengen. Na afloop van het tijdvak waarin de btw in rekening is gebracht, moet deze worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dat moet ongeacht of de debiteur al heeft betaald. In deze crisisperiode met oplopende betalingstermijnen en omvallende bedrijven nemen ook de debiteurenrisico’s toe. Als vaststaat dat de afnemer uw factuur niet of niet volledig betaalt, kunt u de Belastingdienst om teruggaaf van btw vragen. U mag...

 • 26-07-2013
Lees meer 

Forensenbelasting voor simpele recreatiewoning

Overige heffingen

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een forensenbelasting in te stellen. Een forensenbelasting kan worden geheven van mensen die in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben en die in de gemeente op meer dan negentig dagen in een jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Het begrip woning moet worden uitgelegd aan de hand van het dagelijkse taalgebruik. Er is sprake van een woning als een gebouw beschikt...

 • 25-07-2013
Lees meer 

Speculatieverlies niet aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Wil een activiteit resultaat uit overige werkzaamheden opleveren, dan moet de betreffende activiteit een bron van inkomen zijn. Daarvoor is deelname aan het economische verkeer vereist, evenals het beogen van voordeel. Dat voordeel moet redelijkerwijze te verwachten zijn. Het laatste criterium is van belang voor het verschil tussen belaste transacties en speculatieve transacties.Een kunsthandelaar claimde een verlies uit een werkzaamheid. Samen met enkele anderen had hij een schilderij gekocht in...

 • 25-07-2013
Lees meer 

Gevolgen schuld bij overgang woning naar privévermogen

Inkomstenbelasting

De woning van een ondernemer kan tot zijn ondernemingsvermogen behoren. Als dat het geval is, gaat de woning bij beëindiging van de onderneming over naar het privévermogen. Rust er op dat moment nog een schuld op de woning, dan gaat deze schuld ook over naar het privévermogen. De vraag is of deze schuld kan worden aangemerkt als een eigenwoningschuld. Tot 1 januari 2013 was dit het geval voor zover de woning na de overgang...

 • 24-07-2013
Lees meer 

Waardering nalatenschap

Successiewet

Na iemands overlijden moeten zijn erfgenamen erfbelasting betalen over hun aandeel in de nalatenschap. De bestanddelen van de nalatenschap moeten gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer op de dag van overlijden. De waarde in het economische verkeer is niet altijd even makkelijk vast te stellen, zeker niet als het gaat om bijzondere of zeldzame voorwerpen.Tot de nalatenschap van een erflater behoorde een aantal kunstvoorwerpen, waaronder een zeldzame...

 • 17-07-2013
Lees meer 

Tarieven griffierecht omhoog

Algemeen

Volgens plannen van het kabinet gaat het griffierecht per 1 januari 2014 omhoog. Voor zaken bij de kantonrechter en voor civiele zaken bij de rechtbank bedraagt de voorgenomen stijging 2%. Voor hoger beroep en cassatie gaan de tarieven sterker omhoog. Reden daarvoor is dat de tarieven op dit moment niet substantieel afwijken van de tarieven in eerste aanleg, ondanks de beduidend hogere kosten van behandeling in hoger beroep en cassatie.

 • 17-07-2013
Lees meer 

Nieuwe regels voor publicatie gegevens ANBI

Algemeen

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. De wijzigingen betreffen de nieuwe regels voor ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen hun naam, het door de KvK toegekende nummer, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en een financiële verantwoording bekendmaken. Deze gegevens moeten op het internet geplaatst worden. De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen bepaalt welke informatie in ieder geval op het internet...

 • 17-07-2013
Lees meer 

Centraal aandeelhoudersregister

Ondernemingsrecht

Eerder is de instelling van een centraal aandeelhoudersregister aangekondigd. Doel van een centraal aandeelhoudersregister is vereenvoudiging van de controle, het toezicht op vennootschappen en daarbij betrokken personen en de opsporing van financieel-economische fraude. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Veiligheid en Justitie laten weten dat hij met de bewindspersonen van Financiën en van Economische Zaken heeft besloten dat dit aandeelhoudersregister wordt ondergebracht bij het Handelsregister. Dat...

 • 11-07-2013
Lees meer 

Voorlopig geen kabinetsreactie rapport commissie Van Dijkhuizen

Inkomstenbelasting

Het lijkt erop dat het kabinet niet van plan is iets met de door de commissie Van Dijkhuizen gedane voorstellen te gaan doen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financiën namelijk toe dat het kabinet voor 1 april 2014 met een reactie komt. Als reden voor deze vertraging voert de staatssecretaris de drukte op het departement, ondermeer in verband met het Belastingplan 2014, aan.

 • 11-07-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel compartimentering deelnemingsvrijstelling

Vennootschapsbelasting

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad over aandelen die door wijziging van de wet met ingang van 2007 onder de deelnemingsvrijstelling vallen, heeft de staatssecretaris van Financiën een aanpassing van de wet aangekondigd. In de memorie van toelichting bij de Wet werken aan winst heeft de wetgever gezegd dat en hoe toerekening van voor- en nadelen uit aandelen bij een sfeerovergang aan de belaste en de onbelaste...

 • 11-07-2013
Lees meer 

Willekeurige afschrijving voor investeringen in tweede helft 2013

Ondernemingswinst

Vanwege de slechte economische situatie heeft het kabinet de tijdelijke regeling voor de willekeurige afschrijving op investeringen van stal gehaald. Deze regeling biedt ondernemers de mogelijkheid om op investeringen, die zij in de tweede helft van 2013 doen, eenmalig maximaal 50% van de aanschaf- of voortbrengingskosten willekeurig af te schrijven. In de volgende jaren is de reguliere afschrijvingsmethodiek van toepassing. Voorwaarde voor willekeurige afschrijving is dat het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016...

 • 08-07-2013
Lees meer