• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-03Toon alle posts

Naheffing ten onrechte berekende omzetbelasting

Omzetbelasting

Wanneer de heffing van omzetbelasting is verlegd van de leverancier naar de afnemer, mag de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengen op de factuur die hij aan de afnemer uitreikt. Doet de leverancier dat wel, dan is sprake van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting die hij op grond van de enkele vermelding op de factuur verschuldigd is.  De Belastingdienst heeft de keuze om, wanneer ten onrechte op een factuur...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Aansprakelijkheid werkgever voor ongeval van werknemer

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving voor hun werknemers te waarborgen. Uitvloeisel van deze verplichting is de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werk. Aan deze aansprakelijkheid kan de werkgever alleen ontkomen als hij kan aantonen dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Multiplier giftenaftrek blijft tot 2018

Inkomstenbelasting

Giften die particulieren en bedrijven doen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van inkomen of winst. Voor giften aan culturele instellingen geldt sinds 2012 een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De vermenigvuldigingsfactor is 1,25 voor particulieren en 1,50 voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Voor deze regeling was goedkeuring nodig van de Europese Commissie. De definitieve goedkeuring is inmiddels verleend. De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat het gebruik...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Bezwaarschrift te vroeg ingediend

Formeel recht

Tegen een belastingaanslag kan bezwaar gemaakt worden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De bezwaartermijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift dat buiten de bezwaartermijn wordt ingediend kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat geldt niet alleen voor een te laat ingediend bezwaar, maar ook voor een te vroeg ingediend bezwaarschrift. Niet-ontvankelijkverklaring van een te vroeg...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Vermindering overdrachtsbelasting bij verkoop nieuwbouwwoning kort na oplevering

Overdrachtsbelasting

Er geldt een vermindering van overdrachtsbelasting bij kort op elkaar volgende verkrijgingen van onroerende zaken. Door deze regeling hoeft bij de tweede verkrijging niet over de volle waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting te worden betaald, maar alleen over het deel van de waarde waarover bij de eerdere verkrijging geen belasting is betaald. De waarde van de onroerende zaak is in het algemeen gelijk aan de in rekening gebrachte verkoopprijs. Bij de...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Grondige omzetprognose nuttiger dan jaarrekening

IT-audit

Veel financiële technieken staan in de schijnwerpers van financials en financiële media. Maar één techniek staat altijd in de schaduw; de omzetprognose.

 • 27-03-2013
Lees meer 

4 mythes over Big Data

IT-audit

Je kunt gerust stellen dat Big Data een hype is; bijna dagelijks wordt er over gepubliceerd en bijna wekelijks kun je een evenement bezoeken over Big Data.

 • 27-03-2013
Lees meer 

Bedrijfsopvolgingsregeling niet discriminatoir

Successiewet

Om te voorkomen dat een materiële onderneming in financiële problemen terecht komt als gevolg van het overlijden van de ondernemer of bij schenking van de onderneming, is de bedrijfsopvolgingsregeling in het leven geroepen. Aan toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt de eis gesteld dat de verkrijger de onderneming tenminste vijf jaren voortzet. Wie geen materiële onderneming verkrijgt, heeft geen recht op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Bij verkrijgingen van privévermogen en ondernemingsvermogen spelen verschillende...

 • 27-03-2013
Lees meer 

Best Practices voor het maken van een effectieve liquiditeitsprognose

IT-audit

Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling, maar veel bedrijven ontbreekt adequaat inzicht in de cashflows.

 • 25-03-2013
Lees meer 

Bedrijfsleven kan mening geven over aanpassing werkkostenregeling

Loonbelasting

De omschakeling van werkgevers op de in 2011 geïntroduceerde werkkostenregeling verloopt moeizaam. Op dit moment past nog maar 10 tot 15% van de werkgevers de regeling toe. De verplichte omschakeling, die gepland stond voor 1 januari 2014, is uitgesteld tot (vermoedelijk) 1 januari 2015. Om de werkkostenregeling toch tot een succes te maken wil de staatssecretaris van Financiën de bestaande regeling verbeteren en vereenvoudigen. Hij hoopt op de inbreng van...

 • 22-03-2013
Lees meer 

AFM: Ernstige tekortkomingen kwaliteit accountantscontrole middelgrote kantoren

IT-audit

De AFM heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van het eerste onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontroles door negen middelgrote accountantsorganisaties met een OOB-vergunning. En de uitkomst is behoorlijk negatief: de toezichthouder heeft geconstateerd dat bij alle onderzochte accountantskantoren de controles op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen bevatten waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als geheel tekortschiet.

 • 21-03-2013
Lees meer 

Corporate Financial Management (CFM) als basis voor groei

IT-audit

In de huidige economie staan CFO's voor de moeilijke opgave om de groei en winstgevendheid van hun organisatie te vergroten. Naast het realiseren van een optimale bedrijfsvoering, moeten zij daarom ook bijdragen aan de bedrijfsstrategie.

 • 21-03-2013
Lees meer 

6 manieren om managementinformatie in SAP te optimaliseren

IT-audit

'Als je met de inzichten van nu terug zou kijken, denk ik dat ik het anders gedaan zou hebben' waren de legendarische woorden van een oud-premier. Helaas gelden ze ook vaak voor de ooit gekozen inrichting van een SAP systeem.

 • 21-03-2013
Lees meer 

150 km-grens in 30%-regeling is discriminerend

Loonbelasting

Met ingang van 1 januari 2012 gelden enkele beperkingen voor de 30%-regeling. Een van deze beperkingen houdt in dat de buitenlandse werknemer voor zijn tewerkstelling in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Deze beperking is volgens de rechtbank Haarlem een inbreuk op het EU-recht. Volgens de rechtbank is sprake van discriminatie, ook al wordt de buitenlandse werknemer niet slechter behandeld dan een Nederlandse...

 • 21-03-2013
Lees meer 

Kosten vwo-opleiding alleen in bijzondere gevallen aftrekbaar

Inkomstenbelasting

De kosten van het volgen van een opleiding kunnen als scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht op het inkomen. Voorwaarde voor aftrek is dat de opleiding wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen. Een algemeen vormende opleiding zoals het vwo staat volgens de Hoge Raad in het algemeen te ver af van een concrete vorm van inkomensverwerving. Dat betekent dat de kosten van het volgen van een dergelijke...

 • 20-03-2013
Lees meer 

Wetenschap bestuurder leidt tot aansprakelijkheid

Invordering

Wanneer een BV niet in staat is om de verschuldigde loon- en/of omzetbelasting te betalen, moet het bestuur van de BV dat melden aan de ontvanger. Door het op de juiste wijze melden van de betalingsonmacht kan een bestuurder voorkomen dat hij aansprakelijk is voor de door de BV verschuldigde belasting. Als de ontvanger aannemelijk kan maken dat het niet betalen van belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, dan...

 • 20-03-2013
Lees meer 

Kostenbeheersing, uitdagingen voor de CFO

IT-audit

Het zijn uitdagende tijden. De wereld om ons heen verandert snel. De beproefde manieren van (samen)werken en daarmee geld verdienen zijn niet vanzelfsprekend meer. Iedere organisatie wordt gedwongen na te denken over de marktpositie, de kostenstructuur en het verdienmodel.

 • 18-03-2013
Lees meer 

5 praktische tips voor Business Intelligence

IT-audit

Het is zeker één van de meest interessante technologische trends van dit moment: Business Intelligence, ook wel BI genoemd. Het verzamelen van data en het daarop uitvoeren van slimme acties is een potentiële goudmijn voor veel bedrijven.

 • 18-03-2013
Lees meer 

Standaard betaaltermijn naar 30 dagen

Algemeen

Ter invoering van een Europese Richtlijn uit 2011 die betalingsachterstanden bij handelstransacties wil bestrijden, is het Burgerlijk Wetboek aangepast. De aanpassingen houden in, dat met ingang van 16 maart 2013 bij transacties tussen ondernemingen een betaaltermijn geldt van 30 dagen. Deze termijn geldt alleen als partijen geen andere betaaltermijn hebben afgesproken. De betaaltermijn gaat in op de dag na de dag van ontvangst van de factuur. Partijen kunnen een langere...

 • 14-03-2013
Lees meer 

Versnelde afschrijving over investeringen 2013

Ondernemingswinst

Ter stimulering van de investeringen kunnen ondernemers in 2013 direct 50% van hun investeringen afschrijven ten laste van hun winst. Bij toepassing van de normale regels voor afschrijving op investeringen kan niet meer dan 20% worden afgeschreven in een jaar.De versnelde afschrijvingsregeling is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat door het kabinet aan de Tweede Kamer is voorgelegd.Het kabinet wil ook de export stimuleren. Om dat te bereiken wil de staatssecretaris van Financiën...

 • 14-03-2013
Lees meer 

Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Loonbelasting

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in de loonbelasting ingevoerd. De werkkostenregeling moet de bestaande brij van regelingen, normeringen en waarderingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel vervangen. Tot 1 januari 2014 geldt een keuzeregime, waardoor werkgevers per jaar kunnen kiezen of zij de werkkostenregeling of de oude regeling toepassen. Het aantal werkgevers dat de werkkostenregeling toepast is tot op heden beperkt.De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede...

 • 13-03-2013
Lees meer 

Minister ziet geen heil in arbeidstijdverkorting

Sociale verzekeringen

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat arbeidsduurverkorting niet zal leiden tot meer werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek naar in het verleden toegepaste arbeidsduurverkorting. De minister verwacht van het vroeger uittreden of minder lang doorwerken door ouderen geen gunstig effect voor de werkgelegenheid voor jongeren. Ook dat blijkt uit de ervaringen uit het verleden. Op lange termijn geldt dat het stimuleren van vervroegde...

 • 13-03-2013
Lees meer 

Vooraf ingevulde aangifte IB en controlethema's 2012

Inkomstenbelasting

Sinds een aantal jaren is het mogelijk een vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting te gebruiken. Het aantal opgenomen gegevens wordt steeds verder uitgebreid. Volgens de staatssecretaris van Financiën wordt de aangifte over 2012 voor ruim 4 miljoen mensen helemaal vooraf ingevuld. Dat is de helft van het aantal mensen dat aangifte inkomstenbelasting moet doen. Ook als gebruik gemaakt wordt van de vooraf ingevulde aangifte blijft men zelf verantwoordelijk voor de aangifte.

 • 07-03-2013
Lees meer 

Geen 30%-regeling voor Duitse tandarts

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is, kent de belastingwetgeving een bijzondere faciliteit. Deze faciliteit, die bekend staat onder de naam 30%-regeling, houdt in dat 30% van de bruto beloning als onbelaste vergoeding kan worden gegeven voor de extra kosten van verblijf buiten het eigen land.  Een uit Duitsland afkomstige tandarts diende een verzoek in om toepassing van de...

 • 07-03-2013
Lees meer 

Aanvang fictieve opzegtermijn

Sociale verzekeringen

In een op 29 december 2010 gedateerde beëindigingsovereenkomst kwamen werkgever en werknemer overeen dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen op 31 januari 2011. In de overeenkomst was verder opgenomen dat de opzegtermijn liep van 1 november 2010 tot 1 februari 2011. De werkgever kende de werknemer een beëindigingsvergoeding toe. De werknemer vroeg met ingang van 1 februari 2011 een WW-uitkering aan. Het UWV kende de uitkering toe met ingang van 1 april 2011.

 • 07-03-2013
Lees meer