• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-02Toon alle posts

Herhaalde diefstal blikjes cola reden voor ontslag

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden op grond van een dringende reden. Er is een dringende reden als een werknemer zich zodanig gedraagt dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan. De kantonrechter heeft onlangs een verzoek van een werkgever behandeld om een arbeidsovereenkomst wegens dringende reden te ontbinden. De dringende reden was dat de werknemer herhaaldelijk en zonder toestemming blikjes cola uit het...

 • 27-02-2013
Lees meer 

Twee aangrenzende huizen vormden samen eigen woning

Inkomstenbelasting

Een eigen woning in fiscale zin is het gebouw dat aan iemand op grond van eigendom anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Uit de tekst van de wetsbepaling volgt dat slechts één zelfstandig gebouw een eigen woning kan vormen, met andere woorden, twee zelfstandige gebouwen vormen niet samen een eigen woning. De eigenaar van twee aangrenzende woningen die onderling waren verbonden, wilde beide woningen als zijn eigen woning aanmerken.

 • 27-02-2013
Lees meer 

Voor golfcursus gereden kilometers waren zakelijk

Loonbelasting

Een werknemer moet voor het privégebruik van een auto van de zaak een bijtelling bij zijn inkomen doen. De bijtelling hoeft niet plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat hij de auto op jaarbasis voor minder dan 500 km privé gebruikt. Een dga had in het jaar 2008 een sluitende kilometerregistratie voor de auto van de zaak bijgehouden. Volgens de kilometeradministratie had hij in 2008 327 kilometer privé...

 • 20-02-2013
Lees meer 

Door wijziging activiteiten drukte concurrentiebeding zwaarder

Arbeidsrecht

Wil een non-concurrentiebeding voor een werknemer geldig zijn, dan moet het schriftelijk worden overeengekomen. Bij een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding die tot gevolg heeft dat het non-concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer moet het beding nogmaals schriftelijk worden overeengekomen. Bij de beoordeling of een non-concurrentiebeding zwaarder drukt, moet de rechter onderzoeken of en in welke mate de wijziging in de arbeidsverhouding bij een beëindiging van het dienstverband...

 • 20-02-2013
Lees meer 

Tandartsen niet in dienst bij BV

Loonbelasting

Een BV dreef een tandartsenpraktijk. De beide dga’s waren als tandartsassistent werkzaam in de praktijk. Daarnaast verzorgden zij de patiëntenadministratie en de facturering. In de praktijk werkten vier tandartsen in deeltijd. Zij waren niet in loondienst bij de BV. Met de tandartsen waren afspraken gemaakt over de verdeling van de door de tandarts gerealiseerde omzet. De vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten van de BV was begrepen in de...

 • 20-02-2013
Lees meer 

Kamervragen postcode-afhankelijke premie overlijdensrisicoverzekeringen

Algemeen

De minister van Financiën heeft gereageerd op Kamervragen over de invoering van een overlijdensrisicoverzekering op basis van postcode. De minister vindt dat verzekeraars individuele risico’s moeten spreiden over een grotere groep mensen. Zij moeten verschillen in risico verdisconteren in de premie. Bij een aantal verzekeringen kan de woonplaats of de regio mede bepalend zijn voor de hoogte van het risico. Dat gebeurt onder andere bij opstal,- inboedel- en autoverzekeringen. De...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Aftrek voor buitenlands monumentenpand?

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 kent een bijzondere regeling die het mogelijk maakt om de kosten van een monumentenpand in aftrek te brengen op het inkomen. De mogelijkheid tot aftrek bestaat zowel voor eigen woningen als voor monumentenpanden in box 3, zoals tweede woningen en beleggingspanden. De regeling houdt in dat onderhoudskosten van een monumentenpand boven een bepaalde drempel aftrekbaar zijn. Een monumentenpand is een pand dat staat ingeschreven in een...

 • 13-02-2013
Lees meer 

CO2-afhankelijke bijtelling privégebruik auto niet onverbindend

Loonbelasting

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een werknemer een aan de catalogusprijs van de auto gerelateerd bedrag bij zijn loon tellen. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Standaard bedraagt de bijtelling 25%, maar voor auto’s met een lagere uitstoot geldt een bijtelling van 14% of 20%.  Een werknemer bestreed de bijtelling van 25% van de catalogusprijs van zijn auto van de zaak...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Geen vrijstelling medische prestaties voor uitlening personeel

Omzetbelasting

Voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent ondernemer. Hof Amsterdam moest onlangs in hoger beroep oordelen over het ondernemerschap van een maatschap, waarvan de maten werkzaamheden verrichtten in ziekenhuizen. De maatschap presenteerde zich op haar eigen website als een collectief waar een ziekenhuis terecht kan bij een tekort aan personeel en bood haar diensten aan tegen een vergoeding. In de opdrachtovereenkomsten...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Geen partnervrijstelling zonder mantelzorgcompliment

Successiewet

De Successiewet kent een hoge vrijstelling voor de toepassing van de erfbelasting voor partners. Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen echter geen partner van elkaar zijn. Er geldt een uitzondering op deze regel voor de bloedverwant in de eerste graad die een zogenaamd mantelzorgcompliment heeft genoten. Dat is een uitkering op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.  In een procedure was in geschil of een bloedverwant in de rechte lijn,...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Uitstel verplichte invoering werkkostenregeling

Loonbelasting

De werkkostenregeling is bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven te verminderen door de veelheid aan regelingen rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te verminderen en te vereenvoudigen. De regeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Tot 1 januari 2014 is toepassing van de regeling facultatief. Op die datum vervalt de mogelijkheid voor werkgevers om te kiezen voor de oude regeling. Ook de nieuwe regeling is echter ingewikkeld en lijkt...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Wijzigingen maatregelen woningmarkt

Onroerende zaken

Om de maatregelen voor de woningmarkt ook door de Eerste Kamer te kunnen krijgen, heeft het kabinet met een aantal oppositiepartijen een akkoord gesloten over aanpassingen van deze maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:1. Huurmarkt Voor huurders met een inkomensgroep van meer dan € 43.000 per jaar wordt de maximale huurverhoging verlaagd tot 4% boven de inflatie. Voor huurders met een inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 wordt de huurstijging...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Waardering zelfbewoond pand

Ondernemingswinst

Een vermogensbestanddeel, dat van het privévermogen naar het ondernemingsvermogen of van het ondernemingvermogen naar het privévermogen gaat, moet worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. Bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer wordt rekening gehouden met omstandigheden die de waarde kunnen beïnvloeden, zoals zelfbewoning. In een arrest uit 2000 oordeelde de Hoge Raad dat de beslissing om een tot het ondernemingsvermogen behorend pand duurzaam zelf te...

 • 08-02-2013
Lees meer 

Niet langer sprake van een eigen woning

Inkomstenbelasting

Voor een eigen woning geldt een bijzondere regeling in de Inkomstenbelasting. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de Inkomstenbelasting. Als voorwaarde voor de kwalificatie eigen woning geldt dat een woning aan de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. In een aantal gevallen kan een woning die niet als...

 • 07-02-2013
Lees meer 

Geen toepassing 30%-regeling omdat werknemer al in Nederland woonde

Loonbelasting

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse markt niet of schaars aanwezig is. De regeling geldt voor een periode van maximaal 8 jaar. Deze periode wordt gekort met perioden van eerder verblijf in Nederland. De regeling houdt in dat 30% van het totaal van salaris en vergoedingen van uit het buitenland afkomstige werknemers als vrije vergoeding wordt...

 • 07-02-2013
Lees meer 

Rechtsmiddelverwijzing op aangifteformulier niet nodig

Formeel recht

In de belastingwetgeving is geregeld op welke wijze een belasting wordt geheven. Een van de methoden van belastingheffing is voldoening op aangifte. Dat houdt in, dat de belastingplichtige zelf aangifte doet van de verschuldigde belasting en deze belasting zelf moet betalen (voldoen), zonder dat daar een handeling van de Belastingdienst, zoals het vaststellen van een aanslag, aan te pas komt. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de voldoening op...

 • 07-02-2013
Lees meer 

Omvang aantal privékilometers

Loonbelasting

Het privégebruik dat een werknemer mag maken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Voor het privégebruik wordt een bedrag bij het loon van de werknemer geteld. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km bedraagt. Met behulp van een verklaring geen privégebruik auto kan de bijtelling achterwege blijven. De inspecteur kan in die situatie...

 • 07-02-2013
Lees meer 

Ingehouden loonheffing moet worden afgedragen

Loonbelasting

Een inhoudingsplichtige is verplicht om de loonheffingen die hij heeft ingehouden op aangifte af te dragen. Dat geldt ook als bedragen ten onrechte zijn ingehouden. De Belastingdienst kan voor ingehouden bedragen die niet zijn afgedragen een naheffingsaanslag opleggen. Tegen een dergelijke naheffingsaanslag kan de inhoudingsplichtige uiteraard bezwaar maken. Hij kan zich echter niet met succes tegen de naheffingsaanslag verzetten met als argument dat de door hem ingehouden loonheffingen materieel niet verschuldigd zijn.Voor zover een...

 • 06-02-2013
Lees meer 

Verandermanagement bij een SBR-implementatie

IT-audit

Of u het nu wilt of niet: Standard Business Reporting (SBR) is de toekomst. Voor de digitale belastingaangifte is de overstap vooral een kwestie van een formaatwijziging en de aanpassing van uw financiële software. Voor kredietrapportage is dit een heel ander verhaal: accountants die hun werkprocessen niet tijdig veranderen, missen de boot!

 • 04-02-2013
Lees meer 

Fiscale eenheid via buitenlandse tussenholding?

Vennootschapsbelasting

Voor de Vennootschapsbelasting is het mogelijk een fiscale eenheid te vormen tussen een moedermaatschappij en haar (klein)dochtermaatschappij(en). Daarvoor geldt als voorwaarde dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit van 95% of meer van de aandelen in de dochtermaatschappij. Aan de bezitseis kan direct (moeder - dochter) of indirect (moeder - kleindochter) worden voldaan. Van belang is dat er een ononderbroken keten van vennootschappen is. Het is niet mogelijk...

 • 01-02-2013
Lees meer