• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-01Toon alle posts

Geen indexering kinderbijslag per 1 juli 2013

Sociale verzekeringen

Als onderdeel van het regeerakkoord heeft de minister van Sociale Zaken een wetsvoorstel ingediend om de wettelijk voorgeschreven indexering van het basisbedrag van de kinderbijslag niet door te voeren per 1 juli 2013. Eerder is al bij wet geregeld dat het basisbedrag van de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Het nu ingediende wetsvoorstel bevat het voorstel om voor de indexatie per 1...

 • 31-01-2013
Lees meer 

Contouren overbruggingsregeling AOW

Sociale verzekeringen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren aangegeven van de overbruggingsregeling die samenhangt met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De doelgroep voor de overbruggingsregeling bestond aanvankelijk uit mensen met een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering die eindigt op 65 jaar en voor wie het AOW-pensioen het belangrijkste deel van het inkomen is. De doelgroep is uitgebreid...

 • 30-01-2013
Lees meer 

BV liet voordeel toekomen aan aandeelhouders

Ondernemingswinst

Wanneer een BV zich bewust en op onzakelijke gronden een voordeel laat ontgaan ten behoeve van haar aandeelhouders, is sprake van een uitdeling van winst. Dat leidt tot een winstcorrectie bij de BV en een inkomenscorrectie bij de aandeelhouders. De bewijslast dat er sprake is van een winstuitdeling rust op de inspecteur.Een kantoorgebouw werd begin 2006 door een aantal kopers gekocht voor € 5,3 miljoen. Een van de kopers was...

 • 30-01-2013
Lees meer 

Sloop pand om nieuwbouw mogelijk te maken

Omzetbelasting

Als hoofdregel in de omzetbelasting geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld. Op de hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, waaronder de levering van een bouwterrein.Volgens de Nederlandse regelgeving wordt als bouwterrein beschouwd grond, waarop niet gebouwd is ena. die is of wordt bewerkt met het oog op bebouwing, ofb. waarvoor voorzieningen worden of zijn getroffen met het oog op bebouwing, ofc. waarvoor een bouwvergunning is verleend.Over de vraag wanneer...

 • 30-01-2013
Lees meer 

Praktische innovatie - 6 principes uit opkomende markt India

IT-audit

Het belang van innovatie kan moeilijk worden overschat. Volgens de auteurs van het boek 'Jugaad Innovation' is innoveren in het Westen echter te ingewikkeld geworden.

 • 28-01-2013
Lees meer 

Vermenigvuldigingsfactor giftenaftrek

Inkomstenbelasting

De Geefwet heeft een vermenigvuldigingsfactor ingevoerd voor de aftrek van giften aan culturele instellingen. Door toepassing van een vermenigvuldigingsfactor wordt de aftrekpost hoger dan de omvang van de gift en ontstaat een voordeel voor de schenker. Er gelden verschillende factoren voor de verhoging van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting. Deze vermenigvuldigingsfactoren zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Tot op heden is deze goedkeuring nog niet...

 • 24-01-2013
Lees meer 

Wanneer is een brief een bezwaarschrift?

Formeel recht

Wie het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst, kan dat kenbaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. De wet stelt een aantal minimumeisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen. Is dat niet het geval, dan moet het bestuursorgaan de indiener de gelegenheid geven om het verzuim te herstellen. Volgens vaste jurisprudentie is niet nodig dat in een bezwaarschrift uitdrukkelijk wordt gezegd dat het om...

 • 24-01-2013
Lees meer 

Wel of geen nieuw feit?

Formeel recht

Wanneer de inspecteur beschikt over een nieuw feit kan hij een navorderingsaanslag opleggen als de aanslag te laag is vastgesteld. Ook voor de herziening van een beschikking vaststelling verlies heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Een feit dat de inspecteur bekend was of had kunnen zijn is geen nieuw feit en verhindert navordering of herziening van een verliesbeschikking. De inspecteur heeft geen nieuw feit nodig als de belastingplichtige te...

 • 24-01-2013
Lees meer 

Herinvesteringsreserve bij tijdelijk stilgelegde activiteiten

Ondernemingswinst

Een ondernemer hoeft over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel niet direct belasting te betalen. Voorwaarde is dat hij het voornemen heeft deze boekwinst te herinvesteren in andere bedrijfsmiddelen. Als aan het voornemen tot herinvestering is voldaan, kan de boekwinst tot uiterlijk drie jaar na het jaar waarin deze is behaald gereserveerd blijven. Onder omstandigheden is verlening van de herinvesteringstermijn mogelijk. Door ziekte zag een ondernemer zich...

 • 24-01-2013
Lees meer 

Landbouwnormen 2012

Ondernemingswinst

Het Platform Land- en Tuinbouw van de Belastingdienst heeft in samenspraak met landbouworganisaties de Landelijke Landbouwnormen 2012 opgesteld. Deze publicatie bevat normbedragen voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor in Nederland uitgeoefende akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. Er zijn geen aparte normbedragen vastgesteld voor de biologische land- en tuinbouw. Deze sector is te kleinschalig om normen te ontwikkelen.

 • 17-01-2013
Lees meer 

Datum invoering AGS2 (invoer) bekend

IT-audit

De Douane maakt bekend dat de nieuwe datum voor de invoering van het onderdeel invoer van AGS2 gepland staat op 6 oktober 2013. Eerder was al bekend gemaakt dat het nieuwe systeem AGS2 dat Douane Sagitta Invoer (DSI) zal vervangen vroeg in het vierde kwartaal van 2013 zou worden ingevoerd.

 • 17-01-2013
Lees meer 

Verkoopkosten dochter uit fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een bepaling waarin staat dat de kosten van verkoop van een deelneming niet aftrekbaar zijn van de winst. Volgens de Hoge Raad is deze wetsbepaling bedoeld om de verkoopkosten van een belang, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing kan zijn, van aftrek uit te sluiten. Het Besluit fiscale eenheid 2003 bepaalt dat, als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt verbroken door de verkoop van aandelen...

 • 17-01-2013
Lees meer 

Niet voldaan aan voorwaarden afdrachtvermindering

Loonbelasting

In een aantal situaties bestaat recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Dat geldt onder meer voor diverse vormen van scholing. Eén van de gevallen waarin de afdrachtvermindering onderwijs van toepassing is, betreft een werknemer die beroepspraktijkvorming volgt via de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. De beroepsopleiding moet voor tenminste 60% uit praktijk bestaan. Een werkgever die de afdrachtvermindering wil toepassen moet kunnen bewijzen dat...

 • 17-01-2013
Lees meer 

VAR-dga terecht geweigerd

Loonbelasting

Ter verkrijging van zekerheid over de status van een arbeidsverhouding kan een verklaring arbeidsrelatie (VAR) worden gevraagd aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de kwalificatie van de arbeidsrelatie kan dat een VAR-winst, een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), een VAR-dga of een VAR-loon zijn. Iemand die zijn BV liet factureren voor door hem verrichte werkzaamheden als lid van een gemeentelijke bezwarencommissie, vroeg om een VAR-dga. De inspecteur gaf echter een VAR-row...

 • 17-01-2013
Lees meer 

Levering gedeeltelijk gesloopt pand

Overdrachtsbelasting

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Don Bosco geoordeeld dat in geval van de levering van een bestaande onroerende zaak, die wordt gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken, sprake kan zijn van...

 • 17-01-2013
Lees meer 

Eerste kassa-systemen krijgen keurmerk Betrouwbare Afrekensysteem

IT-audit

Ongeveer 15% van de ondernemers blijkt volgens inschatting van de Belastingdienst gebruik te maken van een afrekensysteem met een zogenoemde afroomfunctie waardoor onderdelen van de omzet voor de ogen van de fiscus te verbergen zijn.

 • 17-01-2013
Lees meer 

Nieuwe MIA-lijst gepubliceerd

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Milieulijst 2013 gepubliceerd. Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen die in 2013 voor vervroegde afschrijving of milieu-investeringsaftrek in aanmerking komen. Net als in voorgaande jaren is de Milieulijst 2013 ingedeeld in negen milieuthema’s:1. duurzame productiemiddelen;2. klimaatverandering;3. luchtverontreiniging;4. overlast en gezondheid;5. mobiele werktuigen en transportmiddelen;6. externe veiligheid en preventieve voorzieningen;7. biodiversiteit en natuurlijke omgeving;8. duurzaam grondstoffengebruik;9. afvalstromen.

 • 10-01-2013
Lees meer 

5 best practices voor IT governance

IT-audit

Om te weten waar het geld heen gaat, en om de ROI (Return on Investment) van IT te verbeteren, hebben finance professionals meer nodig dan comités en vergaderingen. Ze moeten de comités aan het uitvoeren krijgen. In dit artikel vindt u 5 manieren om dit succesvol te realiseren.

 • 10-01-2013
Lees meer 

Vervallen looptijdeis KEW in bijzondere gevallen

Inkomstenbelasting

Voor bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW) geldt een vrijstelling voor de rentecomponent in de uitkering als tenminste 15 jaar of tenminste 20 jaar premie is betaald. De vrijstelling geldt ook voor een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Als een KEW, SEW of BEW tot uitkering komt voordat deze termijnen zijn verstreken, gelden de vrijstellingen niet en moet dus inkomstenbelasting betaald worden over het rentebestanddeel in...

 • 10-01-2013
Lees meer 

Looncorrectie dga

Loonbelasting

Discussies met de Belastingdienst over de hoogte van het salaris van een dga zijn meestal gebaseerd op het standpunt van de Belastingdienst dat het salaris hoger moet zijn. Het komt echter ook voor dat de Belastingdienst van mening is dat het salaris van de dga te hoog is en componenten bevat die geen salaris of tantième vormen.  De rechtbank Leeuwarden heeft onlangs een dergelijke discussie beslecht in het voordeel van...

 • 10-01-2013
Lees meer 

Energie-investeringsaftrek 2013

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft de lijst met bedrijfsmiddelen die in 2013 in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA) gepubliceerd. De lijst wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. De EIA stimuleert:1. investeringen in technisch bewezen bedrijfsmiddelen die energie besparen ten opzichte van in de markt gangbare bedrijfsmiddelen;2. investeringen in de vervanging van bestaande bedrijfsmiddelen door energie-efficiëntere bedrijfsmiddelen;3. investeringen in technisch bewezen bedrijfsmiddelen voor de opwekking van hernieuwbare energie...

 • 10-01-2013
Lees meer 

Nieuw feit ondanks eerdere controles

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de inspecteur dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te mogen leggen moet de inspecteur wel beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de eerdere aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. Wanneer de belastingplichtige te kwader trouw is, heeft de inspecteur geen nieuw...

 • 10-01-2013
Lees meer 

Statistische steekproeven

IT-audit

Hulpmiddel voor de accountant of speeltje van de EDP-auditor?

 • 07-01-2013
Lees meer 

Proeftijd te laat overeengekomen

Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct worden beëindigd zonder enige opzegtermijn. Zowel de werkgever als de werknemer kan de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigen. Een proeftijdbeding moet schriftelijk worden vastgelegd. Dat hoeft niet al bij het begin van de werkzaamheden het geval te zijn, als het proeftijdbeding maar is overeengekomen. Het enkele feit dat een proeftijdbeding pas later schriftelijk wordt vastgelegd,...

 • 03-01-2013
Lees meer 

Wijzigingen Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Forfaitaire regeling innovatieboxDe innovatiebox zorgt ervoor dat voordelen uit zelf ontwikkelde immateriële activa tegen een gunstig tarief belast worden. In het Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting is met ingang van 1 januari 2013 een forfaitaire regeling opgenomen voor het bepalen van het saldo van de  oordelen die kunnen worden toegerekend aan de innovatiebox. Deze forfaitaire regeling is bedoeld om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het MKB. De forfaitaire regeling houdt in, dat 25% van de winst...

 • 03-01-2013
Lees meer