• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-12Toon alle posts

Verbeter je concurrentiepositie met toegang tot actuele informatie

IT-audit

(Financieel) bestuurders en riskmanagers hebben onvoldoende toegang tot up-to-date informatie om de juiste beslissingen te nemen als gevolg van schommelingen op de beurs. Dat bleek afgelopen maand uit internationaal onderzoek dat onderzoeksbureau Lepus uitvoerde in opdracht van business intelligence (BI-)specialist QlikTech.

 • 29-12-2012
Lees meer 

Geen levering door einde ondernemerschap dga

Omzetbelasting

In een geruchtmakend arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad een dga die werkzaamheden verrichtte voor zijn BV als ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt. Dat gold ook voor de dga die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam was. Het arrest werd gevolgd door een aantal besluiten van het ministerie van Financiën. Op grond van die besluiten zijn veel dga’s met hun BV aangemerkt als fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Met...

 • 21-12-2012
Lees meer 

Goedkeuring startersleningen 2013

Inkomstenbelasting

Zogenaamde startersleningen zijn bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat een starter op de woningmarkt maximaal kan lenen. In zijn huidige vorm voldoet de starterslening niet aan de vanaf 1 januari 2013 geldende voorwaarden voor aftrekbaarheid van betaalde rente. Dat komt door het ontbreken van de contractuele verplichting om in maximaal 30 jaar de lening volledig af te lossen.Vooruitlopend op een in...

 • 21-12-2012
Lees meer 

Vaststelling marktrentetarieven 2012

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën publiceert jaarlijks een overzicht van de maandelijkse marktrente. Vanaf 1 januari 2004 is de marktrente gebaseerd op het U-rendement zoals dat wordt vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De marktrente van een kalendermaand is het laagste van het maandelijkse U-rendement van de betreffende maand en de acht voorafgaande maanden en wordt naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma. Voor de waardering kan worden uitgegaan...

 • 19-12-2012
Lees meer 

3 factoren bepalen ROI van cloud-applicaties

IT-audit

Wie de return on investment (ROI) van cloud-applicaties wil berekenen, is vrij snel klaar met de kostenkant. De opbrengsten van dit soort softwarediensten, laten zich daarentegen minder makkelijk berekenen.

 • 19-12-2012
Lees meer 

Lening door vader aan BV van zoon kan ook onzakelijk zijn

Inkomstenbelasting

Wanneer de houder van een aanmerkelijk belang in een BV aan die BV een lening verstrekt, is daarop de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. Een eventueel verlies op de lening is aftrekbaar van het inkomen. Dat geldt niet als de lening als onzakelijk wordt aangemerkt. De terbeschikkingstellingsregeling is ook van toepassing als iemand een lening verstrekt aan een BV waarin zijn kinderen een aanmerkelijk belang hebben, als de lening onder zulke omstandigheden...

 • 19-12-2012
Lees meer 

Belastingplan 2013 c.s. aangenomen

Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013 en herziening fiscale behandeling eigen woning aangenomen. De stemming over het voorstel Wet verhuurderheffing is aangehouden in afwachting van een reactie van de regering op een aangenomen motie om de verhuurderheffing 2013 en de verhuurderheffing over de volgende jaren te splitsen. Inmiddels is ook dat wetsvoorstel aangenomen.

 • 18-12-2012
Lees meer 

Overtreding concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Door in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- of een relatiebeding op te nemen proberen werkgevers hun bedrijfsbelangen te beschermen tegen inbreuken die daarop gemaakt worden wanneer werknemers vertrekken. De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een concurrentiebeding op grond waarvan het hem verboden was om binnen 2 jaar na de beëindiging van zijn dienstbetrekking binnen de Benelux voor een concurrent van zijn werkgever te werken. Op overtreding van dit verbod stond een boete...

 • 13-12-2012
Lees meer 

iPad van de baas is belast

Loonbelasting

Verstrekkingen, die in het algemeen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen niet onder het -ruime- loonbegrip van de loonbelasting. Daarbij dient nog wel gelet te worden op de geldende normeringen en beperkingen. Zo geldt voor verstrekkingen van telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen als voorwaarde dat het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang moet zijn om onbelast te zijn. Voor computers geldt dat deze alleen dan vrijgesteld verstrekt kunnen worden...

 • 13-12-2012
Lees meer 

Vaststellingsovereenkomst bindt partijen

Arbeidsrecht

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, is met wederzijds goedvinden. In dat kader wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin wordt vastgelegd wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. Vaak wordt daarin opgenomen, dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen, zodat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.Een vaststellingsovereenkomst wordt door partijen gesloten om een einde te maken aan tussen partijen bestaande onzekerheid of...

 • 13-12-2012
Lees meer 

Geen winstcorrectie ondanks bevoordeling aandeelhouder

Ondernemingswinst

Wanneer een vennootschap haar aandeelhouder bewust bevoordeelt, bijvoorbeeld door de verkoop van een bezitting tegen een te lage prijs, is sprake van een uitdeling van winst. Die leidt normaliter tot een correctie van de winst bij de vennootschap. Een BV kocht twee naast elkaar gelegen en onderling verbonden onroerende zaken van dezelfde verkoper. De verkoper was niet bereid de zaken afzonderlijk te verkopen. Omdat de BV slechts een van beide...

 • 13-12-2012
Lees meer 

Herziening fiscale behandeling eigen woning en verhuurderheffing

Inkomstenbelasting

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de memorie van antwoord inzake de wetsvoorstellen herziening fiscale behandeling eigen woning en verhuurderheffing naar de Eerste Kamer gestuurd.In de memorie van antwoord wordt ondermeer ingegaan op de mogelijkheid om onder het overgangsrecht voor mensen met een bestaande eigenwoningschuld na 31 december 2012 een in box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of...

 • 13-12-2012
Lees meer 

10 praktijkaanbevelingen voor transfer pricing

IT-audit

In het kader van een verdere optimalisatie van het Tax Controle Framwork (TCF) en de tendens om afspraken te maken met de Belastingdienst omtrent Horizontaal Toezicht besteden bedrijven meer en meer aandacht aan een juiste toepassing van transfer pricing en de wijze hoe een en ander tot stand komt en vastgelegd moet worden in de AO/IC processen.

 • 10-12-2012
Lees meer 

Nota van wijziging Wet uitstel van betaling exitheffingen

Internationaal

Het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen moet ervoor zorgen dat de Nederlandse belastingwetgeving bij emigratie van ondernemingen wordt aangepast aan het Europese recht. Heffing op het moment van vertrek is toegestaan, maar invordering van de belasting op dat moment is in strijd met de vrijheid van vestiging. Het wetsvoorstel regelt daarom dat automatisch uitstel van betaling voor dergelijke vertrekheffingen wordt gegeven.De staatssecretaris van Financiën heeft in een nota van wijziging...

 • 07-12-2012
Lees meer 

Uitstel aanvulling partnerbegrip in Awir

Toeslagen

Per 1 januari 2013 wordt het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aangepast. In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is nog een aanvulling op de criteria voor partnerschap opgenomen. Deze aanvulling houdt in dat ook degene die op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven en die in het voorafgaande jaar partner was van de belanghebbende, als partner wordt aangemerkt. Omdat de situatie van het voorafgaande jaar bepalend is...

 • 06-12-2012
Lees meer 

Btw-correctie privégebruik auto tot 1 juli 2011

Omzetbelasting

Volgens de Nederlandse regelgeving op het gebied van de omzetbelasting kan een ondernemer de voorbelasting op een auto die hij zowel zakelijk als privé gebruikt volledig in aftrek brengen. Voor het privégebruik van de auto moest de ondernemer tot 1 juli 2011 jaarlijks 12% van de bijtelling privégebruik in de inkomstenbelasting aan omzetbelasting afdragen. Vanaf 1 juli 2011 is het werkelijke privégebruik bepalend voor de correctie op de aftrek voorbelasting,...

 • 06-12-2012
Lees meer 

Constructie om overdrachtsbelasting te ontgaan mislukt

Overdrachtsbelasting

In de jurisprudentie is het leerstuk van fraus legis ontwikkeld; kort gezegd het handelen in strijd met doel en strekking van de belastingwetgeving met als doel het verijdelen van belastingheffing. De vraag is of de toepassing van het leerstuk afhankelijk is van wie de handelingen heeft verricht. De rechtbank Arnhem was van oordeel dat alleen de handelingen die de belanghebbende zelf heeft verricht of waarbij hij betrokken was meetellen. De rechtbank...

 • 06-12-2012
Lees meer 

Harmonie geen ANBI

Successiewet

Om donaties aan instellingen aftrekbaar te laten zijn bij de schenker, moet de instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Kwalificatie als ANBI heeft voor de instelling als voordeel dat ontvangen donaties vrij van schenkbelasting zijn. Per 1 januari 2010 gelden strengere voorwaarden om als ANBI te worden aangemerkt. Sinds die datum moeten de activiteiten van een instelling voor 90% het algemeen belang dienen. In verband met de strengere voorwaarden...

 • 06-12-2012
Lees meer