• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-11Toon alle posts

Conceptbesluit gegevensverstrekking leningen

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het UBIB 2001 schrijft onder meer voor welke inlichtingen en gegevens bepaalde administratieplichtigen moeten aanleveren aan de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2013 komen daar gegevens bij vanwege de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning. In aanvulling op de gegevens die nu al voor schulden...

 • 29-11-2012
Lees meer 

Strategisch plan nodig voor een strategische rol financiele functie

IT-audit

De omgeving van de financiële functie is aan sterke veranderingen onderhevig en wordt steeds complexer. Onder de huidige moeilijke marktomstandigheden neemt de druk op groei en winstgevendheid bij organisaties toe. Hierdoor moet de financiële functie binnen een bedrijf steeds meer een strategische rol gaan spelen.

 • 29-11-2012
Lees meer 

Inspecteur mag VAR-loon afgeven op andersluidend verzoek

Inkomstenbelasting

Wie twijfelt over de aard van zijn arbeidsrelatie kan aan de Belastingdienst vragen om de afgifte van een verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Belastingdienst beoordeelt de werkzaamheden en geeft in de VAR zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.Op het verzoek om afgifte van een VAR door een tandarts, die zijn beroep uitoefende in de vorm van een BV, merkte de Belastingdienst de werkzaamheden aan als loon uit dienstbetrekking. De rechtbank...

 • 29-11-2012
Lees meer 

Risicovolle belegging overtollige liquiditeiten

Ondernemingswinst

Natuurlijke personen die een onderneming drijven, hebben een privévermogen en een ondernemingsvermogen. De grens tussen privé en onderneming is niet altijd even scherp, waardoor nog wel eens onduidelijkheid bestaat over de invloed van een bepaalde handeling op het resultaat van de onderneming. Voor het antwoord op de vraag of een door een ondernemer verstrekte lening al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen moet worden gerekend, is beslissend of hij die lening...

 • 29-11-2012
Lees meer 

Operationeel riskmanagement ondergesneeuwd door financiele risico's

IT-audit

Operationeel riskmanagement wordt binnen organisaties ervaren als belangrijk, maar in de uitvoering nadrukkelijk naar de achtergrond verschoven. De financiële risico's eisen alle aandacht op.

 • 28-11-2012
Lees meer 

Dienstbetrekking eindigt niet automatisch bij 65 jaar

Arbeidsrecht

In de arbeidsovereenkomst of in een CAO kan worden bepaald dat de dienstbetrekking van rechtswege eindigt bij het bereiken van een zekere leeftijd. Veelal is dat de 65-jarige leeftijd, aangezien dat de leeftijd is waarop de AOW-uitkering ingaat en ook de leeftijd is waarop veel pensioenregelingen gaan uitkeren. Bevat de arbeidsovereenkomst niet zo’n bepaling, dan loopt de dienstbetrekking in beginsel gewoon door.  Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bevatte geen bepaling...

 • 23-11-2012
Lees meer 

Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan ondermeer eindigen door opzegging door de werknemer of de werkgever of met wederzijds goedvinden. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt moet de werkgever zich ervan vergewissen dat de wil van de werknemer is gericht op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de werkgever er niet te snel van mag uitgaan dat de werknemer inderdaad de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. In de rechtspraak is dat meerdere malen...

 • 23-11-2012
Lees meer 

Herziening fiscale behandeling eigen woning

Inkomstenbelasting

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, dat de fiscale behandeling van de eigen woning moet herzien, aangenomen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2013. De Kamer heeft nog twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.De eerste wijziging betreft de verlenging van de termijn waarin de rente op restschulden kan worden afgetrokken van vijf naar tien jaar. De tweede wijziging betreft het overgangsrecht voor mensen die op 31 december 2012 geen...

 • 22-11-2012
Lees meer 

Reserve kan niet nogmaals vrijvallen

Ondernemingswinst

Met toepassing van de foutenleer kan een fout in een balans van een onderneming, die in een eerder jaar is ontstaan, worden hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet definitief vaststaat. Op die manier kan bijvoorbeeld een fiscale reserve die ten onrechte is gehandhaafd in een later jaar vrijvallen ten gunste van de winst. Kan de Belastingdienst een beroep doen op de foutenleer om een eerder aangebrachte...

 • 22-11-2012
Lees meer 

Belastingplan 2013 door Tweede Kamer

Loonbelasting

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2013 aangenomen na daarin twee wijzigingen te hebben aangebracht.Ten eerste wordt aan de in het Belastingplan voorgestelde werkbonus een zogenaamde horizonbepaling verbonden. De werkbonus vervalt daardoor zonder nadere regeling per 1 januari 2020.Ten tweede vervalt het bestaande overgangsrecht van de per 1 januari 2012 afgeschafte levensloopregeling per 1 januari 2022. Werknemers die op 31 december 2011 een tegoed op hun levenslooprekening hadden van €...

 • 22-11-2012
Lees meer 

Overige Fiscale Maatregelen 2013

Algemeen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 aangenomen. De Kamer heeft twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel. De eerste wijziging betreft het tijdelijk mogelijk maken van variatie in hoogte van pensioenen die vóór 1 januari 2013 zijn ingegaan. Op deze manier kan een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld door tijdelijk een hoger pensioen uit te laten keren. De tweede wijziging betreft...

 • 22-11-2012
Lees meer 

Vierde nota van wijziging fiscale behandeling eigen woning

Inkomstenbelasting

De tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente in aftrek te brengen na een periode van verhuur van een voormalige eigen woning zou per 1 januari 2013 vervallen. Door een wijziging van het wetsvoorstel dat de aanpassing van de fiscale behandeling van de eigen woning regelt, wordt deze regeling verlengd tot 1 januari 2014. Dat geldt ook voor de termijn van de verhuisregeling bij aan- of verkoop. Deze termijn...

 • 21-11-2012
Lees meer 

Derde nota van wijziging Belastingplan 2013

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota van wijziging is opgenomen dat de aangekondigde verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling met 0,1% van de loonsom niet doorgaat. Dat was al in het Regeerakkoord aangekondigd. De verhoging met 0,1% vanwege de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip blijft in stand. Daarmee komt de vrije...

 • 16-11-2012
Lees meer 

Douane controleert internetaankopen

Douane en Accijnzen

Bij het bestellen van goederen uit landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld via internet, kan het zijn dat omzetbelasting en/of douanerechten moeten worden betaald. Omzetbelasting moet worden betaald als de waarde van de goederen € 22 of hoger is. Is de waarde hoger dan € 150 dan moeten ook nog douanerechten worden betaald.De Douane waarschuwt voor het bestellen van namaakgoederen. Dat zijn imitaties van merkgoederen. Dergelijke goederen mogen niet ingevoerd...

 • 16-11-2012
Lees meer 

Voorwaarden aan toepassing afroommethode gebruikelijk loon bij BV in maatschapsverband

Loonbelasting

Een werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de werkgever moet voor zijn werkzaamheden tenminste het salaris ontvangen dat gebruikelijk is voor een soortgelijke baan waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. De gebruikelijkloonregeling speelt bijvoorbeeld bij de arbeidsverhouding van de dga en zijn BV. Het gebruikelijke loon kan niet alleen door vergelijking met het salaris van andere werknemers worden vastgesteld, maar ook met de zogenaamde afroommethode. De afroommethode kan...

 • 16-11-2012
Lees meer 

7 gewoonten van hoogst effectieve credit managers

IT-audit

De DSO omlaag brengen, het gezond houden van het debiteurensaldo, het verbeteren van het werkkapitaal... allemaal opdrachten waar credit managers zich dagelijks mee bezig houden. Maar kijkend naar de kwaliteit en resultaten van de credit management functie bij diverse bedrijven zijn er behoorlijke verschillen. Wat maakt een credit manager echt effectief?

 • 16-11-2012
Lees meer 

Afroommethode en overig personeel

Loonbelasting

Een werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in een BV waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijke loon is het salaris dat een vergelijkbare werknemer verdient die geen aanmerkelijk belang heeft en bedraagt in ieder geval € 42.000 per jaar. Als de BV meerdere werknemers heeft is het gebruikelijke loon tenminste gelijk aan het salaris van de meestverdienende werknemer. Naar aanleiding van een boekenonderzoek...

 • 16-11-2012
Lees meer 

Ontslagbesluit statutair bestuurder

Arbeidsrecht

De bestuurder van een BV kan worden ontslagen door het orgaan van de BV dat de bevoegdheid heeft om hem te benoemen. Meestal wordt in de statuten van de BV bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders het orgaan is dat benoeming en ontslag van bestuurders regelt.  In een voorkomend geval werd het ontslagbesluit van een directeur buiten vergadering genomen. De BV meende dat dit mogelijk was omdat alle aandelen...

 • 15-11-2012
Lees meer 

Aansprakelijkheid ondanks onjuiste beschikking fiscale eenheid

Invordering

Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht sterk verweven zijn, kunnen voor de omzetbelasting als fiscale eenheid worden aangemerkt. Een beschikking fiscale eenheid wordt door de Belastingdienst afgegeven. Eén van de gevolgen van een fiscale eenheid is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de samenstellende delen voor omzetbelastingschulden van de eenheid. Naar aanleiding van een arrest uit 2002 van de Hoge Raad zijn dga’s gedurende enige tijd als ondernemer voor de...

 • 15-11-2012
Lees meer 

Ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Wanneer iemand die een aanmerkelijk belang heeft in een BV vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan deze BV zijn de resultaten daarvan belast in box 1 door de werking van de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Onder deze regeling vallen ook de resultaten van een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling aan een BV van familieleden in de rechte lijn. Voor de beantwoording van de vraag of een terbeschikkingstelling in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk...

 • 15-11-2012
Lees meer 

Concurrerende nevenactiviteiten waren onrechtmatig

Arbeidsrecht

Op grond van zijn arbeidsovereenkomst was het een werknemer verboden om zonder voorafgaande toestemming van de werkgever betaalde nevenfuncties te aanvaarden. Indien de werknemer zonder toestemming van de werkgever toch een nevenfunctie zou aanvaarden, leverde dat volgens de arbeidsovereenkomst een reden op voor ontslag op staande voet. De werkgever vorderde schadevergoeding van een werknemer die tijdens zijn dienstverband ook had gewerkt voor een concurrent van de werkgever. Volgens de werknemer zag...

 • 15-11-2012
Lees meer 

Aftrek lijfrentepremies

Eindejaarsactualiteiten

Wie jonger is dan 65 jaar heeft de mogelijkheid om een bestaand pensioentekort aan te vullen door middel van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaar- of beleggingsrekening. De premie daarvan is tot een zeker maximum aftrekbaar. Om in 2012 aftrekbaar te zijn moet de premie voor 1 januari 2013 betaald zijn.Tip! Laat tijdig een berekening maken van de hoogte van de aftrekbare premie, zodat u voor het einde van het jaar...

 • 12-11-2012
Lees meer 

Plan uw investeringen

Eindejaarsactualiteiten

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben onder voorwaarden recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het investeringsbedrag moet in 2012 meer dan € 2.300 en minder dan € 306.931 bedragen. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.470. Vanaf een investeringsbedrag van € 102.311 daalt de investeringsaftrek met 7,56% van het meerdere. Voor samenwerkingsverbanden geldt het gezamenlijke investeringsbedrag als uitgangspunt voor de aftrek.Tip! Optimaliseer uw recht op KIA...

 • 12-11-2012
Lees meer 

Boekwinst en herinvestering

Eindejaarsactualiteiten

Belastingheffing over de boekwinst op een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Ondernemers die een herinvesteringsreserve hebben gevormd, moeten ervoor zorgen dat zij deze reserve tijdig benutten voor nieuwe investeringen. Doen zij dat niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop, dan moet er alsnog ineens belasting over de boekwinst betaald worden. Gedurende de termijn van drie jaren moet er een...

 • 12-11-2012
Lees meer 

Terugnemen van willekeurige afschrijving

Eindejaarsactualiteiten

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2012 goedgekeurd dat wordt teruggekomen op willekeurige afschrijving vóór 2007 in verband met het verdampen van verrekenbare verliezen. Met ingang van 2007 is de voorwaartse verrekening van verliezen namelijk beperkt tot negen jaar. Belastingplichtigen die vóór 2007 gebruik maakten van de willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke of andere aangewezen bedrijfsmiddelen hebben destijds geen rekening kunnen houden met de latere beperking van de...

 • 12-11-2012
Lees meer