• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-10Toon alle posts

Nota van wijziging Belastingplan 2013

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging betreffende het Belastingplan 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat enkele eerder aangekondigde wijzigingen in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland. Daarnaast vervalt, als gevolg van het vervallen van de verhoging van het collegegeld voor langstudeerders, het uitsluiten van deze verhoging als uitgaven voor levensonderhoud en als scholingsuitgaven. Het Belastingplan 2013 bevat een aanpassing van de Invorderingswet...

 • 26-10-2012
Lees meer 

Ontslag op staande voet na overtreding geheimhoudingsbeding

Arbeidsrecht

Een werknemer werd op staande voet ontslagen wegens schending van het voor hem geldende geheimhoudingsbeding. Op grond van dat beding mocht de werknemer zowel tijdens als na afloop van de arbeidsovereenkomst geen mededelingen doen over zaken van zijn werkgever, waarvan hij wist of kon weten dat zij een vertrouwelijk karakter hadden. De werkgever diende een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De ontslagen werknemer beriep...

 • 26-10-2012
Lees meer 

Teveel ingehouden pensioenpremie was loon

Loonbelasting

Loonbelasting wordt geheven over het belastbare loon. Loon is het totaal van voordelen dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. De ingehouden premie voor een pensioenregeling behoort niet tot het loon. Volgens de Wet op de Loonbelasting wordt loon beschouwd te zijn genoten op het moment dat het:- betaald of verrekend wordt, - ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of rentedragend wordt, of - vorderbaar en...

 • 26-10-2012
Lees meer 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013

Loonbelasting

De bedragen van het minimumloon veranderen per 1 januari 2013. Voor iemand van 23 of ouder is het wettelijk minimumloon (WML) € 1.469,40 per maand, € 339,10 per week of € 67,82 per dag. De bedragen zijn verhoogd met 0,91%. Voor mensen die jonger zijn dan 23 jaar gelden lagere bedragen, zie onderstaande tabel. LeeftijdPercentageWMLPer maandPer weekPer dag  22 jaar85%€ 1.249,00€ 288,25€ 57,6521 jaar72,5%€ 1.065,30€ 245,85€ 49,1720 jaar61,5%  € 903,70€ 208,55€ 41,7119...

 • 26-10-2012
Lees meer 

MRB van auto met buitenlands kenteken

Autobelastingen

Volgens de wet met de houder van een auto motorrijtuigenbelasting betalen. De houder van een auto is: 1. de persoon op wiens naam het kenteken van de auto is gesteld;2. de persoon die een auto zonder kenteken feitelijk ter beschikking heeft;3. de persoon die een in het buitenland geregistreerde auto in Nederland feitelijk ter beschikking heeft.De heffing van motorrijtuigenbelasting is niet beperkt tot ingezetenen van Nederland. Voor in het buitenland wonende...

 • 18-10-2012
Lees meer 

Onjuist gebruik wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. Een wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet een zwaarwichtig belang hebben om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te mogen wijzigen. Het disfunctioneren van een werknemer of het minder werken dan de overeengekomen uren per week is geen zwaarwichtig belang en rechtvaardigt daarom geen beroep op het wijzigingsbeding. Als een werknemer daadwerkelijk disfunctioneert of de afgesproken uren niet werkt, dan...

 • 18-10-2012
Lees meer 

Opheffing concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Ter bescherming van de belangen van de werkgever kan een arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding bevatten. Een non-concurrentiebeding verbiedt in de meeste gevallen de werknemer gedurende een zekere periode na het eindigen van de arbeidsrelatie activiteiten te verrichten waarmee in concurrentie wordt getreden met de werkgever. Een arbeidsovereenkomst bevatte een non-concurrentiebeding voor een periode van twee jaar. Nadat de arbeidsovereenkomst per 1 september 2011 was geëindigd, trad de voormalige werknemer elders in dienst.

 • 18-10-2012
Lees meer 

Voorstel wijziging Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Enige tijd geleden is een commissie ingesteld die moet onderzoeken of de tarieven van de inkomstenbelasting budgetneutraal verlaagd kunnen worden. De belastingcommissie heeft een interim-rapport uitgebracht. Volgens dat rapport kunnen de tarieven verlaagd worden door het schrappen van aftrekposten.  Lagere tarievenIn plaats van de huidige vier tarieven moeten er twee tarieven komen. Het lage tarief van maximaal 37% zou kunnen gelden voor bijna 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen door...

 • 18-10-2012
Lees meer 

Recht op MKB-winstaftrek in jaar van staking

Inkomstenbelasting

Ondernemers hebben onder voorwaarden recht op een aantal fiscale faciliteiten. Een daarvan is de MKB-winstvrijstelling. Die vrijstelling houdt in dat een percentage van de winst is vrijgesteld van belasting. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was of de MKB-winstvrijstelling ook van toepassing is in een jaar waarin een ondernemer in verband met staking van zijn onderneming geen andere winst geniet dan stakingswinst. De Hoge Raad ziet geen reden...

 • 18-10-2012
Lees meer 

Presentatie Monitoring AEO, geautomatiseerde hulpmiddelen en tools, Douanecongres 2012

IT-audit

Presentatie Monitoring AEO, inzet geautomatiseerde hulpmiddelen en tools. Douanecongres 2012, 11 oktober 2012, Ahoy Rotterdam.

 • 12-10-2012
Lees meer 

Vervoerbewijs nodig voor reisaftrek

Inkomstenbelasting

Een werknemer die per openbaar vervoer naar en van zijn werk reist, heeft onder voorwaarden recht op reisaftrek. De voorwaarden houden ondermeer in dat tenminste eenmaal per week binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd en dat de reisafstand meer dan tien kilometer bedraagt. Het recht op reisaftrek moet de werknemer bewijzen aan de hand van een door het openbaarvervoerbedrijf afgegeven openbaarvervoerverklaring of een reisverklaring. De werknemer die gebruik maakt...

 • 12-10-2012
Lees meer 

Door overgang onderneming niet langer werkgever

Arbeidsrecht

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen, zoals die op het tijdstip van overgang voor de werkgever voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomsten, van rechtswege over op de verkrijger. Dat betekent dat alle bij de onderneming werkzame personen in dienst blijven van de onderneming op de voor hen geldende voorwaarden. Alleen de persoon van de werkgever verandert door een overgang van een onderneming. Een verzoek tot ontbinding van...

 • 12-10-2012
Lees meer 

Doorwerken na opzegging arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Opzegging van een arbeidsovereenkomst is een eenzijdige rechtshandeling. De opzegging werkt zodra zij degene bereikt tot wie zij is gericht. Intrekking van een gedane opzegging is mogelijk, maar werkt alleen wanneer de intrekking de geadresseerde uiterlijk gelijktijdig met de ingetrokken opzegging bereikt.  Een procedure voor Hof Leeuwarden ging over de vraag wat de status is van een arbeidsverhouding wanneer de werknemer, nadat hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en de opzegging...

 • 12-10-2012
Lees meer 

Verrekening vordering op met schuld aan BV

Inkomstenbelasting

Een vordering die een aanmerkelijkbelanghouder heeft op zijn BV valt in het zogenaamde werkzaamheidsvermogen van box 1 van de inkomstenbelasting. De opbrengsten van de vordering zijn derhalve progressief belast. Een eventuele afwaardering van de vordering komt in beginsel ten laste van het resultaat uit werkzaamheid. Een dga had zowel een vordering op als een schuld aan zijn BV. Bij de verkoop van de aandelen werden vordering en schuld gesaldeerd en werd...

 • 12-10-2012
Lees meer 

Pijpfitter bezit geen bijzondere deskundigheid

Loonbelasting

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding. Voor toepassing van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt als eis dat zij over specifieke deskundigheid beschikken die in Nederland niet of onvoldoende aanwezig is. Om die specifieke deskundigheid te bereiken moet de werknemer een...

 • 12-10-2012
Lees meer 

Voorgestelde forensentaks van de baan?

Loonbelasting

Een van de voorgestelde maatregelen in het Belastingplan 2013, die voortvloeit uit het Lenteakkoord, is de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor kosten van woon-werkverkeer. Daarmee samenhangend wordt het woon-werkverkeer met een auto van de zaak aangemerkt als privégebruik. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Met deze maatregel zou worden teruggegrepen naar de tijd voor 2004, toen er in fiscaal opzicht onderscheid werd gemaakt tussen reizen...

 • 04-10-2012
Lees meer 

Teruggave dividendbelasting aan buitenlandse vennootschap

Internationaal

Dividend dat wordt uitgekeerd aan een vennootschap, die in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd, mag fiscaal niet anders worden behandeld dan dividend dat wordt uitgekeerd aan een vennootschap, die in dezelfde lidstaat als de uitkerende vennootschap is gevestigd. Het verbod op een dergelijke ongelijke behandeling geldt ook voor de behandeling met betrekking tot de inhouding en teruggaaf van dividendbelasting. Een in Spanje gevestigde vennootschap die in Spanje...

 • 04-10-2012
Lees meer 

Doorschuifregeling vrijstelling BPM bestelauto

Autobelastingen

Bij de registratie van een bestelauto moet BPM worden betaald. Voor ondernemers geldt een vrijstelling van BPM voor bestelauto’s die zij voor hun onderneming gebruiken. Wanneer binnen vijf jaar na de registratie van de bestelauto niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling, moet de ondernemer de BPM binnen een maand op aangifte voldoen.Wanneer de bestelauto binnen de vijfjaarstermijn wordt overgeschreven op naam van een andere ondernemer, geldt...

 • 04-10-2012
Lees meer