• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-09Toon alle posts

Verduidelijking terugkomen op willekeurige afschrijving vóór 2007

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2012 goedgekeurd dat wordt teruggekomen op willekeurige afschrijving vóór 2007 in verband met het verdampen van verrekenbare verliezen. Met ingang van 2007 is de voorwaartse verrekening van verliezen namelijk beperkt tot negen jaar. Belastingplichtigen die vóór 2007 gebruik maakten van de willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke of andere aangewezen bedrijfsmiddelen hebben destijds geen rekening kunnen houden met de latere beperking van de...

 • 28-09-2012
Lees meer 

Werkneemster moet redelijke aanpassing arbeidstijden accepteren

Arbeidsrecht

Wanneer in een arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever alleen met instemming van de werknemer daarin wijzigingen aanbrengen. Daarbij geldt, dat werkgever en werknemer over en weer verplicht zijn zich als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen. Dit brengt mee dat de werknemer voorstellen van de werkgever, die verband houden met wijzigingen in de omstandigheden op het werk, alleen mag afwijzen als aanvaarding redelijkerwijs...

 • 28-09-2012
Lees meer 

Geen toepassing 30%-regeling voor Nederlandse tandarts

Loonbelasting

Voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst mag de werkgever een belastingvrije vergoeding geven aan uit het buitenland afkomstige werknemers. Op grond van de 30%-regeling mag als onbelaste vergoeding 30% van de som van het salaris en de vergoeding voor extraterritoriale kosten worden aangemerkt. De werknemer moet beschikken over bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. Een Nederlandse tandarts, die geen werknemer maar zelfstandig...

 • 28-09-2012
Lees meer 

Meer grip op compliance en corporate governance

IT-audit

Compliance is voldoen aan wet- en regelgeving, maar het is ook meer dan dat. Cultuur en gedragsnormen ook onderdeel van compliance geworden.

 • 27-09-2012
Lees meer 

Aanvang navorderingstermijn Successiewet

Successiewet

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt in het algemeen wanneer de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen. Daarnaast kan in een specifieke belastingwet worden aangegeven in welke gevallen nog meer kan worden nagevorderd. De Successiewet bepaalt dat navordering ook kan plaatsvinden wanneer van een verkrijger te weinig belasting is geheven als gevolg van de vermindering van de aan een andere verkrijger opgelegde aanslag. Deze bepaling geldt voor gevallen waarin een relatie...

 • 21-09-2012
Lees meer 

Definitie zzp'er

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden om te komen tot een eenduidige definitie van het begrip zelfstandige zonder personeel, de zogenaamde zzp’er. Het aantal zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk gestegen. De zzp’er bevindt zich op het snijvlak van ondernemerschap en werknemerschap. Veel zzp’ers bieden voornamelijk arbeid aan en vertonen qua werkzaamheden overeenkomsten met...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Belastingplan 2013

Belastingplan

Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen dan in voorgaande jaren het geval was. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen was al bekend sinds het tot stand komen van het Lenteakkoord dit voorjaar. Naast het Belastingplan zelf en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen omvat het Belastingplan dit jaar een wetsvoorstel ter herziening van het fiscale regime voor de eigen woning, een wetsvoorstel ter herziening van de fiscale behandeling...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Aanpassing eigenwoningregeling

Belastingplan

Hoewel de hypotheekrenteaftrek vaak als onaantastbaar wordt aangemerkt, is deze in de loop der jaren al meerdere keren ingeperkt. Zo geldt de aftrek sinds een aantal jaren niet meer voor een tweede woning, is de aftrekperiode gemaximeerd op 30 jaar en beperkt de bijleenregeling bij aanschaf van een andere woning de ongebreidelde aftrek van hypotheekrente. Verder geldt voor dure woningen een hoger eigenwoningforfait. In het Lenteakkoord is een verdere beperking...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Overige maatregelen particulieren

Belastingplan

Vereenvoudiging scholingsuitgavenScholingsuitgaven zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. De aftrek van scholingsuitgaven wordt beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van een opleiding of studie. De afwijkende regeling voor mensen die recht hebben op studiefinanciering vervalt, omdat deze regeling te ingewikkeld is.  Aftrek zorgkostenUitgaven voor zorg die niet langer onder de verzekerde zorg vallen, zijn in een aantal gevallen aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Dat is niet de bedoeling en daarom wordt...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Afstempeling pensioen eigen beheer

Belastingplan

In antwoord op Kamervragen is onlangs toegezegd dat onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan om pensioenen in eigen beheer te verminderen zonder fiscale gevolgen. Het gaat dan om pensioenen van dga’s bij de eigen BV of bij een speciale pensioen-BV. Als het vermogen van de BV onvoldoende is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, mogen op de pensioeningangsdatum de pensioenaanspraken eenmalig worden verminderd. Op dit moment kwalificeert het prijsgeven van in eigen...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Woon-werkverkeer

Belastingplan

Een van de maatregelen uit het Lenteakkoord is de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor kosten van woon-werkverkeer. Daarmee samenhangend wordt het woon-werkverkeer met een auto van de zaak aangemerkt als privégebruik. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Met deze maatregel wordt teruggegrepen naar de tijd voor 2004, toen er in fiscaal opzicht onderscheid werd gemaakt tussen reizen in het kader van regelmatig woon-werkverkeer en andere...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Afdrachtverminderingen

Belastingplan

Afdrachtvermindering onderwijsDe afdrachtvermindering onderwijs is bedoeld om werkgevers te ondersteunen die kosten maken voor begeleiding van werknemers die een leerwerktraject volgen. De afdrachtvermindering onderwijs geldt voor deelname aan een volledige opleiding. De omvang van het opleidingsprogramma wordt bepalend voor de maximale periode waarin de afdrachtvermindering onderwijs kan worden toegepast. Er komt een aanvullende afdrachtvermindering voor de varianten bbl en werkend-leren op hbo-niveau. Voorwaarde voor deze aanvullende afdrachtvermindering is het behalen...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Fiscale eenheid en nieuw BV-recht

Belastingplan

Eén van de voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen is dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom heeft van ten minste 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij. Daarmee heeft de moedermaatschappij ook ten minste 95% van de stemrechten in de dochtermaatschappij. Door de flexibilisering van het BV-recht wordt het mogelijk winst- en stemrechten over verschillende aandelen te verdelen. Hierdoor kan zich de situatie voordoen dat een moedermaatschappij...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen

Belastingplan

In het buitenland gevestigde lichamen zijn in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als zij werkzaamheden verrichten als bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam. Het begrip bestuurder wordt daarbij formeel uitgelegd. In toenemende mate worden door in België gevestigde vennootschappen managementdiensten verricht voor in Nederland gevestigde vennootschappen zonder dat sprake is van formeel bestuurderschap. Daarom wordt voorgesteld om de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht uit te breiden tot materiële bestuurdersbeloningen.Onder de...

 • 20-09-2012
Lees meer 

Afschaffing thincapregeling

Belastingplan

De zogenaamde onderkapitalisatieregeling of thincapregeling wordt afgeschaft. Deze aftrekbeperking past bij nadere beschouwing niet goed bij de andere aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. In de praktijk is gebleken dat deze regeling ook het midden- en kleinbedrijf raakt, terwijl de regeling niet voor hen was bedoeld.

 • 20-09-2012
Lees meer 

Aankondiging mogelijkheid verlaging pensioen uit eigen beheer

Loonbelasting

Werknemers met een belang van 10% of meer in de BV waarvoor zij werkzaam zijn, kunnen hun pensioen opbouwen in eigen beheer bij de BV. Ook kunnen zij de pensioenvoorziening onder laten brengen bij een aparte pensioen-BV. Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën zijn Kamervragen gesteld over de mogelijkhied tot vermindering van pensioenaanspraken van pensioen-BV's.Anders dan pensioenfondsen kunnen pensioen-BV’s de pensioenuitkeringen niet verlagen zonder...

 • 14-09-2012
Lees meer 

WOZ-waarde niet aannemelijk gemaakt

Onroerende zaken

De moeizame markt voor onroerende zaken heeft gevolgen voor de WOZ-waarden. Iemand zette zijn woning in oktober 2008 te koop voor een vraagprijs van € 279.500. Na verlaging van de vraagprijs tot € 265.000 in 2010, werd de woning uiteindelijk in 2011 voor € 252.500 verkocht. De gemeentelijke heffingsambtenaar had de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2009 gesteld op een bedrag van € 292.000. Na bezwaar was de WOZ-waarde verlaagd...

 • 13-09-2012
Lees meer 

De opmars van de inkoopcontroller

IT-audit

Inkoop gaat over kosten en prijs is slechts een onderdeel daarvan. Je moet als inkoper weten welke kosten er gemaakt worden in je organisatie. Dat is moeilijk, omdat kosten in allerlei vormen voorkomen. Van de inkoper wordt verwacht dat hij het proces begrijpt en kan verbeteren. Interessant, maar voor de meeste inkopers ook ingewikkeld. Hier kan de inkoopcontroller een belangrijke taak vervullen.

 • 11-09-2012
Lees meer 

Wanneer sluit uw bedrijf de maand af?

IT-audit

Binnen de LinkedIn-groep Finance Professionals Netherlands is een boeiende discussie ontstaan over maandafsluiting, een onderwerp dat sterk leeft onder de doelgroep blijkend uit de al bijna 400 reacties.

 • 10-09-2012
Lees meer 

Aanpassen aangifte IB wordt eenvoudiger

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën bereidt een wijziging van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen voor. Door deze wijziging wordt het eenvoudiger om een ingediende aangifte Inkomstenbelasting te wijzigen. Het is de bedoeling dat er na het indienen van de aangifte niet langer een voorlopige aanslag wordt opgelegd. In plaats daarvan komt er één aanslag, die tot anderhalf jaar na de aangifte kan worden aangepast door aanvullingen van de belastingplichtige. Deze aanvullingen...

 • 06-09-2012
Lees meer 

Werkgever mocht loonbetaling niet opschorten

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht het loon bij ziekte van werknemers door te betalen. De werknemer mag zijn herstel niet belemmeren, maar heeft een grote mate van vrijheid bij de keuze van de wijze waarop hij wil genezen. Die vrijheid vloeit voort uit het recht op lichamelijke integriteit en het recht op eerbiediging van het privéleven. Beide rechten zijn zogenaamde grondrechten. Bij toepassing van in grondrechten vastgelegde vrijheden in de verhouding tussen...

 • 05-09-2012
Lees meer 

Schaarste tandartsen of niet?

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is, kent de belastingwetgeving een bijzondere faciliteit. Deze faciliteit, die bekend staat onder de naam 30%-regeling, houdt in dat 30% van de bruto beloning als onbelaste vergoeding kan worden gegeven voor de extra kosten van verblijf buiten het eigen land.  Een uit het buitenland afkomstige tandarts diende een verzoek in om toepassing van...

 • 05-09-2012
Lees meer 

C-TPAT Kosten & Baten Analyse: positief, zij het niet in geld

IT-audit

De 2011 C-TPAT Costs & Savings Survey (CSS) geeft een beeld van de gedetailleerde kosten en besparingen van een beperkte groep C-TPAT leden. Het grote bereik en de details van de ervaringen die in deze 2011 CSS naar voren komen, illustreren de verscheidenheid en de omvang van de problemen waarmee C-TPAT leden worden geconfronteerd.

 • 05-09-2012
Lees meer 

Tijdelijke verruiming doorverkoopregeling overdrachtsbelasting

Onroerende zaken

Bij de overdracht van bestaande onroerende zaken moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Voor woningen bedraagt de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom, voor andere onroerende zaken is het tarief 6%. Om stapeling van overdrachtsbelasting te voorkomen geldt een bijzondere regeling wanneer binnen korte tijd een onroerende zaak meerdere keren wordt overgedragen. Wanneer dat binnen zes maanden gebeurt, hoeft de koper bij de tweede overdracht alleen overdrachtsbelasting te betalen over het gedeelte...

 • 05-09-2012
Lees meer