• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-08Toon alle posts

Voortzetting arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Tussen een werkgever en een werknemer bestond een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Geruime tijd voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst spraken werkgever en werknemer over verlenging daarvan. Nadat de werknemer zich nog tijdens de aanvankelijk overeengekomen arbeidsperiode ziek had gemeld, deelde de werkgever mee dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en van rechtswege eindigde op de aanvankelijk overeengekomen datum.De werknemer beriep zich op een onregelmatige opzegging en vorderde schadevergoeding...

 • 31-08-2012
Lees meer 

Staatssecretaris oneens met uitbreiding bedrijfsopvolgingsregeling

Successiewet

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Breda over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet zijn Kamervragen gesteld. De staatssecretaris van Financiën is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en deelt mee dat hoger beroep wordt ingesteld. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2011 de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel ontkennend beantwoord. De staatssecretaris is daarom van...

 • 31-08-2012
Lees meer 

Concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

In een procedure in kort geding verzocht een werkgever om veroordeling van een voormalige werknemer tot betaling van een voorschot op de boete wegens overtreding van zijn non-concurrentiebeding. De kantonrechter wees de vordering van de werkgever af omdat niet zou zijn voldaan aan het vereiste dat een non-concurrentiebeding schriftelijk is vastgelegd. Tussen werkgever en werknemer was aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Die arbeidsovereenkomst bevatte een non-concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst...

 • 31-08-2012
Lees meer 

Veel gemaakte fouten bij organisatieveranderingen

IT-audit

Veel grote implementatietrajecten mislukken, omdat er te veel nadruk is op wát er geïmplementeerd gaat worden en te weinig aandacht is voor het waarom van de implementatie: het communicatie en changemanagement vraagstuk.

 • 30-08-2012
Lees meer 

Kamervragen invoering SEPA

Algemeen

Binnen de Europese Unie wordt de zogenaamde Single European Payments Area (SEPA) ingevoerd. Gevolg daarvan is dat overgestapt moet worden op het zogenaamde International Bank Account Number (IBAN). De overgang naar SEPA is een stap in de richting van het realiseren van één grote betaalmarkt in Europa.Over de gevolgen en de kosten voor ondernemers van het nieuwe betaalsysteem zijn Kamervragen gesteld. Volgens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie...

 • 30-08-2012
Lees meer 

Moet IT onder Finance vallen?

IT-audit

In hedendaagse organisaties valt IT veel vaker onder deverantwoordelijkheid van de financiële functie. Logisch ook,omdat finance toch eindverantwoordelijk is voor deintegriteit van alle data binnen de onderneming. Maar waarvinden financials eigenlijk zelf dat de verantwoordelijkheidvoor IT zou moeten liggen?

 • 29-08-2012
Lees meer 

Boete voortijdig einde leasecontract voor werknemer

Arbeidsrecht

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt is het gebruikelijk dat tussen de werkgever en de werknemer een gebruikersovereenkomst wordt gesloten waarin rechten en verplichtingen met betrekking tot de auto zijn vastgelegd. Wanneer de auto wordt geleaset zal de gebruikersovereenkomst vaak ook een regeling bevatten voor het geval de leaseovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat het dienstverband van de werknemer eindigt.  Hof Amsterdam moest onlangs oordelen...

 • 24-08-2012
Lees meer 

Fraudebestrijding toeslagen

Toeslagen

Uit onderzoek is gebleken dat het uitvoeringsproces van de toeslagen niet alleen gevoelig is voor fouten, maar ook voor fraude en oneigenlijk gebruik. Het systeem van toeslagen werkt met het toekennen van voorschotten die zijn gebaseerd op door de aanvrager verstrekte gegevens, zoals een schatting van het inkomen. Bij de definitieve toekenning blijkt het inkomen vaak te hoog of te laag te zijn geschat. Binnen het huidige systeem is het...

 • 24-08-2012
Lees meer 

Ongevallenuitkering behoort tot loon

Loonbelasting

Loon is een ruim begrip en omvat alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking geniet. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan ook de schadevergoeding die een werkgever aan een werknemer betaalt na een ongeval loon vormen. Dat doet zich voor als de werkgever aansprakelijk is en de uitkering voortvloeit uit afspraken in de arbeidsovereenkomst of andere regelingen, waaraan de werknemer onder omstandigheden een recht op vergoeding ontleent. Het...

 • 23-08-2012
Lees meer 

Voordeel uit incidentele activiteit onderneming

Ondernemingswinst

Winst is een ruim begrip en omvat alle voordelen die voortvloeien uit de uitoefening van een bedrijf, inclusief incidentele voordelen. Ondernemingen zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie moeten voeren dat rechten en verplichtingen en alle verdere voor de heffing van belasting van belang zijnde gegevens daaruit op ieder moment duidelijk zijn. Een BV had in haar administratie de voordelen uit de incidentele verkoop van een partij meubels...

 • 23-08-2012
Lees meer 

Presenteren: Cijfers boeien niet, het verhaal erachter wel!

IT-audit

De meeste mensen denken dat financiële presentaties vooral interessant zijn voor financiële mensen zelf. Regelmatig worden presentaties over financiën zelfs gezien als saai, terwijl u als financieel expert wel beter weet. Er zit een hele wereld achter deze cijfers!

 • 18-08-2012
Lees meer 

Dageneis voor recht op WW

Sociale verzekeringen

Een werknemer, wiens dienstverband wordt beëindigd, heeft in beginsel recht op een WW-uitkering. Volgens de wet bedraagt de uitkeringsduur drie maanden. De uitkeringsduur wordt verlengd wanneer de werknemer aantoonbaar in tenminste vier van de vijf kalenderjaren die voorafgaan aan het kalenderjaar waarin hij werkloos is geworden, gedurende 52 of meer dagen per kalenderjaar loon heeft ontvangen.Deze bepaling bevat geen beperking naar het aantal gewerkte dagen per week. Volgens de Centrale...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Correctie te hoge vergoeding bijdrage Zvw

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 moeten verzekeringsplichtigen een inkomensafhankelijke bijdrage betalen die wordt ingehouden op het loon. De werkgever vergoedt deze bijdrage aan zijn werknemers. De inkomensafhankelijke bijdrage kent een maximumbedrag aan inkomen waarover deze wordt berekend. Wanneer in een jaar teveel inkomensafhankelijk bijdrage is ingehouden, wordt het teveel aan de werkgever teruggegeven omdat hij in een dergelijke situatie een te hoge vergoeding zal hebben gegeven.

 • 17-08-2012
Lees meer 

Overzicht belastingverdragen

Internationaal

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van op 15 juli 2012 bestaande verdragen op het gebied van directe belastingen.

 • 17-08-2012
Lees meer 

Praktische handleiding btw-verhoging

Omzetbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een aantal vragen en antwoorden over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 gepubliceerd.Factuur voor 1 oktoberVolgens deze publicatie mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 al voor 1 oktober 2012 het nieuwe btw-tarief van 21% in rekening brengen om te voorkomen dat zij aanvullende facturen moeten sturen voor het verschil tussen 19% en 21%. Deze btw kan worden opgenomen in rubriek...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Cassatieberoep uitspraak proceskostenvergoeding ingetrokken

Formeel recht

De staatssecretaris heeft het tegen een uitspraak van Hof Den Haag ingestelde cassatieberoep ingetrokken. De uitspraak heeft betrekking op de kostenvergoeding in de bezwaarfase. Hof Den Haag was van oordeel dat de inspecteur onzorgvuldig had gehandeld bij het opleggen van een voorlopige aanslag door deze te baseren op de winst van het voorafgaande jaar waarin een bijzondere bate was genoten. De Hoge Raad heeft in een aantal vergelijkbare zaken beslist...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Afwaardering aandelen wegens vervreemdingsverbod

Loonbelasting

De staatssecretaris heeft laten weten dat hij niet in cassatie gaat tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de waardebepaling van aan werknemers toegekende aandelen. Het hof bepaalde de afwaardering van de aandelen als gevolg van het opgelegde vervreemdingsverbod op 10% voor 2 jaar. Het hof heeft de afwaardering in goede justitie vastgesteld omdat geen van beide partijen in staat was om de mate van afwaardering overtuigend te kwantificeren. Omdat...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Bouwvergunning terecht als privévermogen aangemerkt

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat geen beroep in cassatie wordt ingesteld tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de vermogensetikettering van een bouwvergunning. De procedure had betrekking op een landbouwer die in het jaar 2000 een perceel cultuurgrond van ruim 10 hectare kocht. Twee hectare merkte hij aan als privévermogen, de rest was ondernemingsvermogen. De landbouwer verzocht de gemeente om wijziging van het bestemmingsplan, zodat hij op...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Kosten verontreinigde grond

Inkomstenbelasting

Inkomsten die geen winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking vormen, zijn belast in box 1 van de Inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt bepaald op gelijke wijze als winst uit onderneming. Dat betekent dat kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden in mindering komen op het resultaat.De eigenaar van twee naast elkaar gelegen percelen grond stelde een deel van een van de percelen...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Vestiging in Zwitserland niet bewezen

Internationaal

Tot voor enige jaren moest bij de uitgifte van aandelenkapitaal kapitaalsbelasting worden betaald over het op de aandelen gestorte bedrag.De belastingdienst legde een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op aan een naar Nederlands recht opgerichte holdingvennootschap. De vennootschap was statutair in Nederland gevestigd en feitelijk in Zwitserland. In het jaar 2000 gaf de vennootschap aandelen uit aan een NV naar Antilliaans recht. De NV was al houder van 50% van de aandelen van...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Aanvullend servicecertificaat

Omzetbelasting

Een winkelier in elektrische apparaten en elektronica bood zijn klanten de mogelijkheid bij aanschaf van een nieuw product ook een servicecertificaat aan te schaffen. De winkelier verplichtte zich dan om een product gedurende een zekere periode zonder verdere kosten te repareren of, als herstel niet mogelijk was, een soortgelijk product tegen een gereduceerde prijs aan te bieden. Dit alles ongeacht of de fabrieksgarantie van toepassing was. De vraag was of...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Geen laag tarief voor rondleiding in stadion

Omzetbelasting

Volgens de Nederlandse Wet op de Omzetbelasting 1968 is het verlaagde tarief ondermeer van toepassing op het verlenen van toegang tot openbare musea, sportwedstrijden en attractieparken.De exploitant van een sportstadion hanteerde het lage tarief niet alleen voor het verlenen van toegang tot evenementen die plaatsvonden in het stadion, maar ook voor rondleidingen door het stadion die gekoppeld waren aan een bezoek aan het museum van de sportvereniging die zijn thuishaven...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Inspecteur honoreerde bezwaren tijdens procedure

Formeel recht

In een procedure over de hoogte van een opgelegde vergrijpboete was Hof Den Bosch van oordeel dat een vermindering moest worden toegepast wegens overschrijding van de redelijke termijn. De vermindering moest volgens het hof 20% van de boete bedragen, met een maximum van € 20.000. Hoewel de inspecteur bij de uitspraak op bezwaar de boete al had verminderd van € 150.000 tot € 60.000, verminderde het hof de oorspronkelijk opgelegde...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Geen recht op vrijstelling voor zorginstelling

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een aantal vrijstellingen, ondermeer voor zorginstellingen. Als voorwaarde voor de vrijstelling geldt dat de behaalde winst uitsluitend mag worden gebruikt voor een lichaam waarop de vrijstelling van toepassing is of ten behoeve van een algemeen maatschappelijk belang.Een landelijk opererende thuiszorginstelling, met als rechtsvorm een BV, claimde over het jaar 2006 toepassing van de vrijstelling van vennootschapsbelasting. De statuten van de BV bevatten ten aanzien...

 • 17-08-2012
Lees meer 

Geen aftrek voorbelasting voor niet verrichte levering

Omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting die hem door andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening is gebracht op een correcte factuur. De leverancier moet een factuur uitreiken vóór de vijftiende dag na de maand waarin hij de levering of dienst heeft verricht. Als er vooruitbetalingen worden gedaan moet de factuur daarvoor worden uitgereikt voordat de betaling opeisbaar is. De leverancier is volgens de wet de omzetbelasting...

 • 17-08-2012
Lees meer