• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-07Toon alle posts

Nieuw besluit btw-correctie auto van de zaak

Omzetbelasting

Sinds 1 juli 2011 is de berekening van de correctie op de aftrek van btw door ondernemers in verband met het privégebruik van een auto voor de zaak niet meer gekoppeld aan de forfaitaire bijtelling die in de loon- en inkomstenbelasting geldt. Het privégebruik van een auto door een ondernemer of zijn personeel is een fictief belaste dienst als voor de auto recht op aftrek bestaat en voor het privégebruik...

 • 27-07-2012
Lees meer 

Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012

Ondernemingsrecht

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door de grondige herziening die nu heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht vervalt en wordt vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de wet een basisregeling geeft, waarvan in de statuten kan worden afgeweken. Bevatten de statuten op een bepaald punt geen afwijkende bepalingen, dan geldt de wettelijke regeling.

 • 27-07-2012
Lees meer 

Wijziging Leidraad Invordering

Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:- De uitzendonderneming voldoet aan de normen en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.- De inlener stort 25% van de factuur op de G-rekening van de uitzendonderneming. - De...

 • 27-07-2012
Lees meer 

Ontslag wegens stelselmatig onjuiste declaraties

Arbeidsrecht

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten. Bij een controle door de werkgever bleek dat de werkneemster te veel kilometers had gedeclareerd. Naar aanleiding van de uitkomst van deze controle werden ook eerdere declaraties van de werkneemster gecontroleerd. Over de periode van 2007 tot 2012...

 • 27-07-2012
Lees meer 

Invloed MKB-winstvrijstelling op aftrek elders belast

Internationaal

Ondernemers hebben recht op toepassing van de MKB-winstvrijstelling. Aanvankelijk moest voor de toepassing van deze vrijstelling zijn voldaan aan het urencriterium. De MKB-winstvrijstelling bedraagt momenteel 12% van de winst na vermindering met de ondernemersaftrek. Dit was eerder 10% van de winst.Een ondernemer met een vaste inrichting in het Verenigd Koninkrijk had recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De vermindering van belasting vindt plaats in de verhouding van het...

 • 27-07-2012
Lees meer 

Niet ontvangen van aanslagbiljet aannemelijk

Formeel recht

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan op de dag na die van de dagtekening van een aanslagbiljet, tenzij de aanslag na de dagtekening is bekendgemaakt. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als het vóór het einde van de bezwaartermijn is ontvangen of als het binnen de termijn is gepost en binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een belanghebbende bestreed in...

 • 27-07-2012
Lees meer 

Matiging verzuimboete te late aangifte

Formeel recht

Een groep van vijf BV’s deed pas aangifte vennootschapsbelasting nadat de in de aanmaning om aangifte te doen vermelde uiterste aangiftetermijn was verstreken. In verband daarmee legde de inspecteur aan iedere vennootschap ambtshalve een aanslag vennootschapsbelasting op en een verzuimboete van € 2.460 wegens het niet tijdig doen van aangifte.De rechtbank matigde de boetes tot € 500 omdat de vennootschappen een fiscale eenheid hadden kunnen aangaan. In dat geval zou...

 • 26-07-2012
Lees meer 

Bosbouwvrijstelling voor tuindersbedrijf

Ondernemingswinst

De bosbouwvrijstelling houdt in dat de voordelen die een ondernemer behaalt met een bosbedrijf niet tot de winst behoren. Het belang van de bosbouwvrijstelling is het in stand houden van bossen. Er is sprake van een bosbouwbedrijf als de instandhouding van het bos voorop staat binnen de bedrijfsuitoefening. Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag is de bosbouwvrijstelling niet van toepassing bij een tuinder die bomen in stand houdt voor...

 • 26-07-2012
Lees meer 

Geen afboeking herinvesteringsreserve door bestemmingswijziging

Ondernemingswinst

Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt voor een bedrag hoger dan de boekwaarde, kan hij directe belastingheffing over de ze boekwinst voorkomen door de boekwinst in een herinvesteringsreserve op te nemen. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaf van andere bedrijfsmiddelen in het jaar van verkoop of de drie jaren daarna. Voorwaarde voor de vorming en instandhouding van een herinvesteringsreserve is dat de ondernemer het voornemen heeft tot herinvestering van...

 • 26-07-2012
Lees meer 

Toepassing herzieningsregeling

Omzetbelasting

Bij de levering van goederen moet in beginsel omzetbelasting worden berekend. Wordt een investeringsgoed gedeeltelijk voor belaste en gedeeltelijk voor vrijgestelde prestaties gebruikt dan komt de omzetbelasting die drukt op dat goed naar rato in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. Latere wijzigingen in de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik leiden tot herziening van de aftrek van voorbelasting. Herziening vindt plaats na afloop van een jaar bij de aangifte over...

 • 26-07-2012
Lees meer 

Geen herkwalificatie preferente aandelen

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De verkrijging van een aanmerkelijk belang in een onroerendezaaklichaam is gelijkgesteld aan de verkrijging van een onroerende zaak, wat inhoudt dat ook daarbij overdrachtsbelasting moet worden betaald.  Een stichting, die eigenaar was van een onroerende zaak, werd omgezet in een BV. Het geplaatste kapitaal van de BV bestond uit 1.200 gewone aandelen van € 10 en 800 preferente aandelen...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Stichting particulier fonds al dan niet transparant?

Inkomstenbelasting

Inwoners van Nederland moeten hun vermogen, voor zover dat niet bestaat uit een eigen woning, ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belangaandelen, aangeven in box 3 van de inkomstenbelasting. Over de waarde van het vermogen in box 3 wordt een fictief rendement van 4% aangemerkt als inkomen, dat wordt belast tegen een tarief van 30%.  Iemand liet op Curaçao een Stichting Particulier Fonds (SPF) oprichten. De SPF had als doel het beheren van...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Geen sprake van duurzaam gescheiden leven

Inkomstenbelasting

De kosten van levensonderhoud van iemands echtgenoot zijn niet aftrekbaar, tenzij de echtgenoten duurzaam gescheiden leven. Echtgenoten leven duurzaam gescheiden als zij, na de door beiden of een van beiden gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk hun eigen leven leiden alsof zij niet zijn getrouwd en deze toestand door in ieder geval een van beiden als bestendig is bedoeld.  Een inwoner van Nederland trouwde in 2006 met iemand die...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Verbreking fiscale eenheid omzetbelasting

Omzetbelasting

Voor de heffing van omzetbelasting kan sprake zijn van een fiscale eenheid tussen ondernemers vanwege de onderlinge verwevenheid op financieel, organisatorisch en economisch terrein. Een van de gevolgen van het bestaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de samenstellende delen voor de verschuldigde omzetbelasting.  Een BV vormde een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met haar dochtermaatschappij. De aandelen van de BV waren in handen...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Beantwoording technische vragen beperking renteaftrek

Vennootschapsbelasting

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 zijn technische vragen gesteld over de aftrekbeperking voor deelnemingsrente. Deze vragen zijn schriftelijk door de staatssecretaris van Financiën beantwoord.                                  De eerste vraag is, onder verwijzing naar enkele passages in de memorie van antwoord, onder welke voorwaarden renteaftrek in Nederland zal worden toegestaan. De eerste passage betreft een uitbreiding van het belang in een bestaande...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Prejudiciële vraag zorgverzekering buitenlandse gepensioneerden

Sociale verzekeringen

Sinds 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht. De Zvw valt onder de EG-verordening 1408/71. In deze verordening is ondermeer geregeld welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is op iemand die uit een andere EU-lidstaat dan zijn woonstaat inkomen ontvangt of iemand die uit meerdere lidstaten inkomen ontvangt. Diverse gepensioneerden die in het buitenland wonen en die uit meerdere landen pensioen ontvangen zijn door het College voor...

 • 25-07-2012
Lees meer 

Cofinanciering voor investering in opkomende markten

Algemeen

Met ingang van 15 juli 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een cofinancieringsfaciliteit voor Nederlandse mkb-bedrijven die willen investeren in opkomende markten als China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika. De faciliteit is in het leven geroepen vanwege de problemen bij het verkrijgen van een reguliere financiering. Banken zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van financieringen voor investeringen in opkomende markten en lokale financiers hebben vaak te...

 • 19-07-2012
Lees meer 

Gevolgen onjuiste waardebeschikking WOZ

Onroerende zaken

De gemeentelijke heffingsambtenaar stelde voor een kantoorgebouw, dat op de peildatum voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) in aanbouw was, 27 afzonderlijke waardebeschikkingen vast, uitgaande van een totaal van 27 te onderscheiden objecten. De totale waarde die de heffingsambtenaar aan deze objecten toekende bedroeg € 66 miljoen.In samenhang met deze waardebeschikkingen werden aanslagen onroerendezaakbelastingen opgelegd tot een totaal van € 191.000.Nadat tegen die aanslagen bezwaar was gemaakt deelde de...

 • 19-07-2012
Lees meer 

Besluit administratieve en factureringsverplichtingen omzetbelasting

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2009 over de administratieve en factureringsverplichtingen voor de omzetbelasting geactualiseerd. Het nieuwe besluit bevat een overgangsregel voor commissarissen en daarnaast nieuwe beleidsregels voor de facturering. Het betreft de onderlinge verrekening van verhuurtermijn tussen oude en nieuwe eigenaren van verhuurde onroerende zaken en hoe moet worden omgegaan met correctiefacturen. Het besluit houdt rekening met diverse wijzigingen die vanaf 1 januari 2013 gaan gelden.

 • 19-07-2012
Lees meer 

Herinvestering hoeft niet zakelijk te zijn

Ondernemingswinst

Een ondernemer die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel winst behaalt, kan de belastingheffing daarover uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aankoopprijs van investeringen in andere bedrijfsmiddelen in het jaar van verkoop en in de drie jaren daarna. In een procedure die betrekking had op de aansprakelijkstelling van een voormalige aandeelhouder van een BV voor een vennootschapsbelastingschuld van deze BV, was de vraag...

 • 19-07-2012
Lees meer 

Geen zakelijke reden splitsing

Ondernemingswinst

Voor een juridische splitsing van een vennootschap bestaan fiscale faciliteiten, waardoor directe belastingheffing kan worden voorkomen. De faciliteiten zijn niet van toepassing wanneer de splitsing geen ander doel dient dan het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Het is mogelijk om vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van de splitsingsfaciliteiten door aan de inspecteur een beschikking te vragen, waarin hij aangeeft dat de splitsing niet hoofdzakelijk is gericht op het...

 • 19-07-2012
Lees meer 

Cassatie tegen uitspraken Centrale Raad van Beroep

Sociale verzekeringen

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste nationale rechter in zaken betreffende de sociale verzekeringswetgeving. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over besluiten op grond van de sociale verzekeringswetgeving kan alleen beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad wegens schending of verkeerde toepassing van de regels over het begrip verzekerde en van de regeling over het begrip loon. Andere klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

 • 18-07-2012
Lees meer 

Naheffing wegens onterechte toepassing margeregeling

Omzetbelasting

Ondernemers moeten omzetbelasting in rekening brengen over de vergoeding die zij aan hun afnemers berekenen voor de goederen die zij leveren. In afwijking van de normale regeling mag een wederverkoper van gebruikte goederen de omzetbelasting berekenen over zijn winstmarge.De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de wederverkoper. Deze margeregeling mag alleen worden toegepast bij inkoop van een particulier of een andere wederverkoper die de margeregeling...

 • 18-07-2012
Lees meer 

Kamervragen ANBI-register

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het toegezegde maar nog steeds niet gerealiseerde ANBI-register beantwoord. Dat register zou de volgende zaken van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) openbaar moeten maken en gratis toegankelijk laten zijn: a. naam, adres en contactgegevens; b. bestuurssamenstelling; c. een verkort jaarverslag met een overzicht van de bestedingen; d. de beloningen van bestuurders en tevens de beloningen van medewerkers, voor zover deze de norm overschrijden.De...

 • 18-07-2012
Lees meer 

Nihilbijtelling dieselauto's met maximaal 50 g/km CO2

Loonbelasting

In het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012 is opgenomen dat voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km een verlaagde bijtelling voor privégebruik geldt. Als de auto vóór 1 januari 2014 voor het eerst op naam is gesteld geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van 0%. Vooruitlopend op de invoering van dit wetsvoorstel keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat met ingang van 1 januari 2012 tot 1...

 • 18-07-2012
Lees meer