• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-06Toon alle posts

Wijziging Wet op de internationale bijstandsverlening aangenomen

Internationaal

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (33246) aangenomen.

 • 29-06-2012
Lees meer 

Bescherming zzp'ers tegen arbeidsrisico's

Arbeidsrecht

Als gevolg van een besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelden voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vanaf 1 juli 2012 dezelfde regels voor veilig en gezond werken als voor andere werkenden die op dezelfde arbeidsplaats werken. Verder worden de Arboregels voor plaatsonafhankelijk werken verlicht. Deze verlichte eisen golden al bij de werknemer thuis, maar gelden nu ook voor het werken op andere plekken buiten het bedrijf, zoals in...

 • 29-06-2012
Lees meer 

Hoofdlijnen herziening ontslagrecht

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie over de aanpassing van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie is een reactie van de minister op een open brief van een aantal hoogleraren over de hervorming van het ontslagrecht. Deze hervorming is onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord. Het huidige ontslagrecht kent twee methoden voor werkgevers om de arbeidsverhouding met een werknemer te beëindigen.

 • 28-06-2012
Lees meer 

Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

Inkomstenbelasting

Voor buitenlands belastingplichtigen kent de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Buitenlands belastingplichtigen die voor deze regeling kiezen moeten hun wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning komen in mindering op het in Nederland te belasten inkomen. Deze aftrek wordt teruggenomen als er in een later jaar per saldo sprake is van positieve...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Overzicht nota's van wijziging uitwerking Begrotingsakkoord

Algemeen

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter uitwerking van een deel van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn vier nota’s van wijziging ingediend. De eerste nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen, waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd.  Het wetsvoorstel bevat een beperking van de aftrek van rente op deelnemingsschulden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen daarvoor nadere regels worden gesteld. De...

 • 27-06-2012
Lees meer 

ANBI ondanks verhuur van ruimten

Inkomstenbelasting

In een procedure was in geschil of een instelling kon worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling. Hof Den Bosch was van oordeel dat dit, ondanks de onderverhuur van ruimten, het geval was omdat de onderverhuur plaatsvond in het kader van fondsenwerving. Volgens de in 2009 geldende tekst van de wet moeten de werkzaamheden van een instelling rechtstreeks zijn gericht op het dienen van enig algemeen belang en...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel bankenbelasting

Ondernemingswinst

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de bankenbelasting in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake dit wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • 27-06-2012
Lees meer 

Kamervragen gebruik pensioenknip

Algemeen

In de Tweede Kamer zijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over het oneigenlijk gebruik van de zogenaamde pensioenknip. Deelnemers aan een pensioenregeling hebben op het moment van ingaan van hun pensioenuitkering de mogelijkheid om het pensioen gesplitst in te kopen. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt van die mogelijkheid slechts beperkt gebruik gemaakt. De minister gaat ervan uit dat dit niet een gevolg is van...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Tweede Kamer neemt Fiscale verzamelwet 2012 aan

Inkomstenbelasting

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2012 (33245) met algemene stemmen aangenomen.

 • 27-06-2012
Lees meer 

Sociale verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale verzekeringen

In verband met de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012 gaan ook de uitkeringen van de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong omhoog. Het minimumloon stijgt van € 1.446,60 naar € 1.456,20 bruto per maand. De netto-uitkering van AOW'ers zal enkele euro’s per maand stijgen. De uitkeringen van de WW, WIA en WAO stijgen met 0,66%. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2012 € 193,09 bruto. Per...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Beantwoording vragen Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Algemeen

Overgangsregeling btwBij de behandeling van het wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 zijn vragen gesteld over het overgangsrecht bij de aanpassing van het btw-tarief. Voor de levering van roerende zaken en voor diensten komt geen overgangsregeling. Het moment van de levering of de dienst is dus bepalend voor het tarief dat van toepassing is. Dat geldt ook bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Voor prestaties die doorlopen na 30 september 2012...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Pachtnormen 2012

Agro

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden meegedeeld. Per pachtprijsgebied zijn de nieuwe regionorm, de oude regionorm en het veranderpercentage voor los bouw- en grasland vermeld. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven van de afgelopen vijf jaar. De hoogste toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen stijgen...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Overeenkomst met VS over fiscale behandeling fonds voor gemene rekening

Internationaal

Nederland en de Verenigde Staten (VS) hebben afspraken gemaakt over de fiscale aspecten van het besloten fonds voor gemene rekening. Door vermogens te bundelen in besloten fondsen voor gemene rekening kunnen financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders realiseren. De afspraken zijn op 21 mei 2012 in werking getreden.Inhoud van de afspraken is dat de VS de Nederlandse fiscale kwalificatie van een besloten fonds voor gemene rekening volgt. Voor Nederlandse inwoners...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Belastingplicht stichting die muziekfestivals organiseert

Vennootschapsbelasting

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is nodig dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer met als doel het behalen van winst. Niet de statutaire doelstelling maar de feitelijke activiteiten zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of een stichting een onderneming drijft. Ook zonder winststreven kan een stichting...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Correctie op aangifte successierecht

Successiewet

In een aangifte voor de erfbelasting moeten de erfgenamen de bestanddelen van de nalatenschap van de overledene opnemen voor de werkelijke waarde. Het opzettelijke aangeven van een onjuiste waarde is een vergrijp waarvoor de inspecteur een boete kan opleggen.  Tot iemands nalatenschap behoorde een terrein dat volgens het op moment van overlijden geldende bestemmingsplan was bestemd voor woondoeleinden. De gemeente was voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor de bestemming...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel werkgeversbonussen

Sociale verzekeringen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat bonussen toekent aan werkgevers voor het in dienst nemen en houden van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers aangenomen.

 • 27-06-2012
Lees meer 

Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Agro

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten. Op grond van dit wetsvoorstel is de planologische status van gronden en opstallen bepalend voor de mate van milieubescherming. Verder past het wetsvoorstel de positie van agrarische bedrijfswoningen aan, waardoor een voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden verkocht aan burgers of bewoond kan blijven door de agrariër die zijn bedrijf heeft beëindigd. Het...

 • 27-06-2012
Lees meer 

Digitalisering is de sleutel voor het toekomstig advieskantoor

IT-audit

Toenemende concurrentie en knellende prijsdruk houden accountantskantoren stevig in hun greep. Daarnaast blijken klanten ook nog eens op een andere manier bediend te willen worden dan – pak 'm beet – zo'n vijf jaar geleden.

 • 26-06-2012
Lees meer 

Afhaaltransacties btw

Omzetbelasting

Hof Den Bosch heeft in een procedure het algemene juridisch kader van zogenaamde intracommunautaire leveringen geschetst. Voor leveringen van goederen, die worden vervoerd naar een andere lidstaat en daar zijn onderworpen aan heffing van omzetbelasting wegens een intracommunautaire verwerving, geldt het nultarief. Voorwaarden voor de toepassing van het nultarief zijn:dat de macht om als eigenaar over het goed te beschikken aan de afnemer is overgedragen;dat de leverancier aantoont dat het...

 • 21-06-2012
Lees meer 

Bewijs plaats van feitelijke leiding

Internationaal

Een naar Nederlands recht opgerichte BV wordt op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting naar nationaal recht geacht in Nederland te zijn gevestigd. Voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk werd een rechtspersoon, die inwoner was van zowel Nederland als de (voormalige) Nederlandse Antillen, geacht inwoner te zijn van het land waar de werkelijke leiding was gevestigd. Deze bepaling gold niet voor een rechtspersoon die in een...

 • 21-06-2012
Lees meer 

WOZ-waarde niet lager door beperkte uitbreidingsmogelijkheden

Onroerende zaken

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt de waarde van een woning gesteld op de waarde in het economische verkeer. Dat is de verkoopprijs die behaald zou worden bij overdracht van de volle en onbezwaarde eigendom en de verkrijger de woning in de huidige staat onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. De gemeentelijke heffingsambtenaar moet aannemelijk maken dat hij de waarde van een...

 • 21-06-2012
Lees meer 

Dance-event geen gelegenheid tot sportbeoefening

Omzetbelasting

Tot 1 januari 2011 gold voor het verlenen van toegang tot podiumkunsten het lage tarief van de omzetbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat het lage tarief kon worden toegepast op podiumkunsten die na 31 december 2010 maar vóór 1 juli 2011 plaatsvonden. Vanaf 1 juli 2011 geldt voor podiumkunsten het algemene, hoge tarief.De organisator van dance-events claimde ook na 1 juli 2011 de toepassing van het lage tarief...

 • 21-06-2012
Lees meer 

Participatie in transparant samenwerkingsverband

Ondernemingswinst

Een Nederlandse BV is in het jaar 2000 een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een A-typische stille Gesellschaft naar Duits recht. Het samenwerkingsverband dreef een onderneming. De vraag die van belang was voor de winstbepaling van de BV was of het samenwerkingsverband fiscaal transparant was of een zelfstandig belastingplichtig lichaam. Aanvankelijk waren de BV en de Belastingdienst het erover eens dat het samenwerkingsverband fiscaal transparant was. Tijdens de procedure...

 • 21-06-2012
Lees meer 

Geen precariobelasting van terras boven eigen kelder

Overige heffingen

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om een aantal gemeentelijke heffingen en belastingen in te stellen. Een van die belastingen is de precariobelasting. Dat is een belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente Amsterdam kent een precariobelasting. Die wordt ondermeer geheven van terrassen van horecagelegenheden. Volgens de gemeentelijke belastingverordening wordt geen belasting geheven ter zake van een...

 • 21-06-2012
Lees meer 

Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd ingediend

Loonbelasting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel, waarin de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt geregeld, ingediend bij de Tweede Kamer. Zoals al bekend was, wordt in afwijking van het eerdere wetsvoorstel, al in 2013 de AOW-leeftijd met één maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verder verhoogd, tot deze in 2019 66 jaar bedraagt. Vanaf 2020 stijgt de AOW-leeftijd in stappen van drie...

 • 21-06-2012
Lees meer