• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-04Toon alle posts

Privégebruik auto viel niet onder 30%-regeling

Loonbelasting

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak behoorde tot en met 2005 niet tot het loon voor de loonbelasting. Bijtelling van en belastingheffing over het voordeel vonden plaats via de inkomstenbelasting. In een procedure was de vraag of in de jaren voor 2006 de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers invloed had op de bijtelling. De 30%-regeling maakt het mogelijk om een belastingvrije vergoeding te...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Nihilbijtelling ook voor diesels met lage uitstoot

Loonbelasting

Voor auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km geldt vanaf 1 januari 2012 een bijtelling voor privégebruik van nihil. Aanvankelijk was de verwachting dat dieselauto’s niet aan deze norm zouden kunnen voldoen. Omdat de techniek nu zo ver gevorderd is dat ook diesels aan deze norm kunnen voldoen, heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Verzamelwet 2012 opgenomen dat de nihilbijtelling ook in die gevallen geldt.

 • 26-04-2012
Lees meer 

Europees Parlement wil gemeenschappelijke heffingsgrondslag vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Het Europees Parlement pleit voor het gebruik van een verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Een dergelijke standaard voor de berekening van de heffingsgrondslag maakt het mogelijk om de resultaten van afzonderlijke vestigingen van bedrijven te consolideren en om eventuele verliezen te compenseren. In eerste instantie zou dit alleen moeten gelden voor Europese coöperatieve vennootschappen. Na vijf jaar zou dit moeten gelden voor alle bedrijven, met uitzondering van kleine...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Aanpassing sociale wetgeving aan motie Jurgens

Sociale verzekeringen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling om een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodanig te wijzigen dat deze in overeenstemming zijn met de motie Jurgens. In deze motie is de regering gevraagd om in de regelgeving op te nemen dat delegatie van wetgevende bevoegdheid bij wet aan een lagere regelgever, waarbij de lagere regelgever mag afwijken van de wet...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Tweede nota van wijziging Wet Werk en Bijstand c.s.

Sociale verzekeringen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen in behandeling. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten. De (inmiddels demissionaire) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. De nota van wijziging herstelt enkele technische fouten. In de Wet werken naar vermogen vervalt...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Navordering wegens kwade trouw

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag, op voorwaarde dat de Belastingdienst beschikt over een zogenoemd nieuw feit. Dat is een feit, dat bij het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was bij de inspecteur en dat hem aanleiding zou hebben gegeven om de oorspronkelijke aanslag anders vast te stellen. Ontbreekt een nieuw feit, dan kan de Belastingdienst...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Zzp-er voldeed aan criteria ondernemerschap

Inkomstenbelasting

Hof Leeuwarden is van oordeel dat een zzp-er die in 2007 is begonnen als zelfstandig timmerman, in dat jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting was. De zzp-er had geïnvesteerd in gereedschap, een bedrijfsauto en een pc. In 2007 behaalde hij een omzet van ruim € 42.000, waarvan € 40.000 was gefactureerd aan één opdrachtgever. Het hof vond dat geen belemmering omdat de zzp-er voorheen niet in loondienst bij deze opdrachtgever had...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Toepassing fondsenvrijstelling

Loonbelasting

De Wet op de Loonbelasting kent een vrijstelling voor bepaalde uitkeringen die een werknemer ontvangt uit een fonds waaraan de werkgever in een periode van vijf jaar voorafgaande aan de uitkeringen niet meer heeft bijgedragen dan de bij dat fonds betrokken werknemers. De uitkeringen mogen geen verband houden met ziekte, bevalling of adoptie of overlijden van de werknemer.In lijn met een uitspraak van Hof Arnhem uit 2010 oordeelt de rechtbank...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Verlengde navorderingstermijn bij Zwitsers spaartegoed

Inkomstenbelasting

De reguliere termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag is vijf jaar. De termijn begint te lopen na afloop van het belastingjaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn voor navordering over buitenlandse inkomens- en vermogensbestanddelen. De Belastingdienst legde met gebruikmaking van de verlengde navorderingstermijn navorderingsaanslagen op die betrekking hadden op in Zwitserland aangehouden spaartegoeden. Deze aanslagen werden opgelegd na een mededeling van de belastingplichtige dat hij beschikte over buitenlands vermogen dat hij...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Toepassing globalisatieregeling

Omzetbelasting

Voor handelaren in gebruikte goederen bestaat in de omzetbelasting een bijzondere regeling die moet voorkomen dat bij de verkoop van gebruikte goederen 'dubbele heffing' optreedt omdat in de inkoopprijs van de handelaar nog omzetbelasting is begrepen die hij niet als voorbelasting in aftrek kan brengen. Door de bijzondere regeling voor gebruikte goederen hoeft de handelaar geen omzetbelasting te voldoen over het deel van de verkoopprijs dat overeenkomt met zijn inkoopprijs.De...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Teruggaaf dividendbelasting aan Fins beleggingsfonds

Internationaal

Onlangs oordeelde het Gerechtshof Den Bosch dat een Fins beleggingsfonds vanwege de Europeesrechtelijke regels inzake het vrije verkeer van kapitaal recht heeft op teruggaaf van in Nederland ingehouden dividendbelasting. De staatssecretaris van Financiën deelt de opvatting van het hof niet en heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Eventuele reparatiemogelijkheden zijn afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad.Directe belastingen als de dividendbelasting behoren primair...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Vergoeding voor uitvoerend artiest belast

Inkomstenbelasting

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is sprake van een bron van inkomen als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. deelname aan het economische verkeer, 2. het oogmerk om voordeel te behalen, en 3. de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald. Een zangeres heeft in het verleden meegewerkt aan een proefopname op een cd, die niet heeft geleid tot verkoopopbrengsten. Met instemming van de zangeres werd...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Onttrekking grond en oude landbouwvrijstelling

Inkomstenbelasting

Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling gewijzigd op 26 juni 2000. De landbouwvrijstelling bepaalt dat de waardeontwikkeling van landbouwgrond als zodanig niet belast is. De Hoge Raad heeft in 2004 een drietal arresten gewezen over het bouwen van een woonhuis op grond van een landbouwbedrijf. De arresten hebben betrekking op de oude landbouwvrijstelling. De strekking van deze arresten is dat ook onder de oude...

 • 26-04-2012
Lees meer 

In- en uitslag accijnsgoederen

Douane en Accijnzen

Een groothandel in alcoholhoudende dranken had een vergunning voor een accijnsgoederenplaats waarin zij alcoholhoudende dranken onder schorsing van accijns voorhanden mocht hebben. Eind 2002 kocht de groothandel een partij van 82.763 liter alcoholhoudende producten. Voor deze partij was accijns voldaan naar het toen geldende tarief. Op 30 december 2002 werd 42.000 liter aan alcoholhoudende producten verkocht en uit de accijnsgoederenplaats uitgeslagen. Daarbij werd op aangifte accijns voldaan naar het op...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Kamerbrief Fiscale Verzamelwet 2012

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de jaarlijkse Fiscale Verzamelwet dit jaar uit drie wetsvoorstellen zal bestaan en binnenkort zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het pakket Fiscale Verzamelwet 2012 bestaat uit het eigenlijke wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012, het wetsvoorstel Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse en het wetsvoorstel Wet tot...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Vrijstelling kredietbemiddeling

Omzetbelasting

Het bemiddelen in en het verstrekken van krediet is een dienst die is vrijgesteld van omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU is bemiddeling een vorm van dienst met als doel dat twee partijen een contract sluiten zonder dat de bemiddelaar een eigen belang heeft bij de inhoud van het contract. De bemiddelingsdienst hoeft niet meer te omvatten dan een contractpartij erop te wijzen dat er gelegenheden zijn...

 • 26-04-2012
Lees meer 

Gevolgen kwijtgescholden schulden

Ondernemingswinst

Kwijtschelding van een vordering in de zakelijke sfeer leidt in beginsel tot belastbare winst voor de schuldenaar. Er geldt een vrijstelling van kwijtscheldingswinst wanneer de kwijtgescholden vordering door de financiële toestand van de schuldenaar niet kan worden geïnd. Deze vrijstelling geldt slechts voor zover de schuldenaar niet over nog te verrekenen verliezen beschikt. Heeft de schuldenaar wel verliezen die nog verrekend kunnen worden, dan wordt de belastbare kwijtscheldingswinst daarmee verrekend.

 • 19-04-2012
Lees meer 

Tijdstip einde terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 geldt dat het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze al dan niet tegen een vergoeding ter beschikking te stellen aan een BV, waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, als een werkzaamheid wordt aangemerkt. De opbrengsten van een werkzaamheid, verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten en lasten, zijn progressief belast. Het resultaat van een dergelijke terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen wordt bepaald...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Pachtersvoordeel en landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

Wanneer een pachter de door hem gepachte grond in eigendom verkrijgt, behaalt hij daarbij een zogenaamd pachtersvoordeel. Dat voordeel bestaat uit het verschil tussen de waarde vrij opleverbaar en de waarde in verpachte staat. Het pachtersvoordeel is niet belast op het moment waarop de pachter eigenaar wordt, maar op het moment waarop hij de grond verkoopt of op het moment waarop hij zijn onderneming beëindigt.  Een landbouwer kocht de door...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Naheffing wegens ontbreken handelaarskenteken

Autobelastingen

De houder van het kenteken van een motorrijtuig is verplicht Motorrijtuigenbelasting te betalen, tenzij het kenteken van het voertuig is geschorst. Voor autohandelaren geldt een bijzondere regeling, de zogenaamde handelaarsregeling. Wanneer een voertuig onderdeel uitmaakt van de handelsvoorraad van een autohandelaar mag daar alleen mee gereden worden als het voertuig is voorzien van een handelaarskenteken, herkenbaar aan de groene kentekenplaten. De Belastingdienst legde aan een autohandelaar een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting met een...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Geen dringende reden, wel ontbinding arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Sommige gedragingen van een werknemer zijn zodanig onwenselijk dat zij reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet. Het Burgerlijk Wetboek omvat een opsomming van dergelijke dringende redenen. Het bestaan van een dergelijke reden kan ook de grond vormen voor een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter, als er geen ontslag op staande voet is verleend.  Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van...

 • 19-04-2012
Lees meer 

In cassatie geen nieuwe feiten aanvoeren

Formeel recht

Tegen een uitspraak van het gerechtshof kan beroep in cassatie worden ingesteld. Een beroep in cassatie kan uitsluitend betreking hebben op schending of verkeerde toepassing van het recht, omdat de Hoge Raad de zaak niet nogmaals feitelijk beoordeelt. Dat betekent dat in cassatie geen nieuwe feiten kunnen worden aangevoerd. Iemand diende een beroep in cassatie in op basis van feiten die hij voor het hof niet had aangevoerd. In ieder geval...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Nieuw verdrag met Duitsland ondertekend

Internationaal

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën en de Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken hebben het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ondertekend. Het nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 1959 en treedt naar verwachting op 1 januari 2014 in werking. Het nieuwe verdrag sluit meer aan op het OESO-Modelverdrag.Het nieuwe verdrag bevat een regeling voor Nederlandse grensarbeiders die in Duitsland werken waardoor rekening wordt gehouden met Nederlandse fiscale aftrekposten. De...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Overschrijding opbrengstlimiet

Overige heffingen

De Gemeentewet geeft gemeenten de mogelijkheid om een aantal belastingen en heffingen in te stellen. Voor gemeentelijke heffingen geldt een opbrengstlimiet, die inhoudt dat tarieven zodanig moeten worden vastgesteld dat de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde lasten van de heffing. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009 gezegd dat, wanneer een belanghebbende in een procedure betwijfelt of bepaalde door de gemeente meegenomen posten wel tot...

 • 19-04-2012
Lees meer 

Legesverordening onverbindend

Overige heffingen

De Gemeentewet geeft gemeenten de mogelijkheid om een aantal belastingen en heffingen in te stellen. Voor gemeentelijke heffingen geldt een opbrengstlimiet, die inhoudt dat tarieven zodanig moeten worden vastgesteld dat de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde lasten van de heffing. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009 gezegd dat, wanneer een belanghebbende in een procedure betwijfelt of bepaalde door de gemeente meegenomen posten wel tot...

 • 19-04-2012
Lees meer