• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-12Toon alle posts

Herstelbeleid BPM voor bestelauto

Autobelastingen

Bij de registratie van een auto of een motorfiets in Nederland moet BPM worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe voertuigen, maar ook voor gebruikte. Voor bestelauto’s hoeft onder bepaalde voorwaarden geen BPM betaald te worden. Wanneer de auto niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet alsnog BPM betaald worden. De minister van Financiën heeft in het zogenaamde kaderbesluit BPM het herstelbeleid gepubliceerd. Volgens het herstelbeleid wordt aan de...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Belastingplan 2012 aangenomen

Algemeen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2012 c.s. aangenomen. Met ingang van 1 januari 2012 wijzigen daardoor ondermeer de volgende zaken.  Autobelastingen OldtimersVoor auto’s die op 31 december 2011 25 jaar of ouder zijn, geldt een vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting. De vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting gaat gelden voor alle auto’s van 30 jaar en ouder, met dien verstande dat een eventuele diesel- of LPG-toeslag voor auto’s die na 1 januari 2012 25...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Uitstel aanpassing tarief levende dieren

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tarief levende dieren in de omzetbelasting niet op 1 januari 2012 zal zijn. De staatssecretarie heeft de Europese Commissie verzocht om uitstel van de invoering, maar heeft nog geen reactie ontvangen op zijn verzoek. De discussie spitst zich toe op het lage tarief voor paarden. Door een amendement valt de levering...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Aanscherping bijstand en afschaffing WWIK

Sociale verzekeringen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen ter aanscherping van de Wet Werk en Bijstand en ter afschaffing van de WWIK en het wetsvoorstel Algemene Heffingskorting aangenomen. Het laatste wetsvoorstel moet voorkomen dat op termijn de bijstandsuitkering hoger zou zijn dan het netto minimumloon. De WWIK was een aparte inkomensregeling voor kunstenaars. Door de afschaffing van deze wet vallen kunstenaars die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien per 1 januari 2012...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Sociale verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale verzekeringen

De uitkeringen van sociale verzekeringen als de AOW, de ANW, de WW, de WIA, de WAO, de Wajong en de bijstand, de IOAW en de IOAZ zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Omdat het minimumloon per 1 januari stijgt van € 1.435,20 naar € 1.446,60 bruto per maand, gaan ook de bedragen van de uitkeringen van sociale verzekeringen per 1 januari 2012 omhoog. Bij de berekening van de uitkeringsbedragen is...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering buitenlander

Europese regelgeving

Per 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. De zorgverzekering vervangt de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Verzekerden betalen naast de premie een inkomensafhankelijke bijdrage. Die inkomensafhankelijke bijdrage moet ook betaald worden door in het buitenland wonende pensioengerechtigden die een wettelijk pensioen, zoals een AOW-uitkering, uit Nederland ontvangen.  Een inwoner van Spanje, die op grond van Verordening 1408/71 recht had op zorg in Spanje ten laste van Nederland...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Geen btw bij herinvoer jacht

Omzetbelasting

Na de bouw van een duur jacht in 1996 gaf de douane een verklaring voor een pleziervaartuig af, waarin ondermeer de gegevens van het pleziervaartuig waren vermeld. Verder was in de verklaring opgenomen dat zij diende als bewijs dat btw was betaald voor het pleziervaartuig en dat zij nodig was om met het vaartuig bij terugkeer in Nederland met vrijstelling van belasting te worden toegelaten. Deze verklaring gold voor onbepaalde...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Dubbele heffing BPM beperkt

Autobelastingen

De Wet BPM kent als belastbare feiten de registratie van een motorvoertuig en de aanvang van het gebruik in Nederland van de weg met een niet-geregistreerd voertuig dat feitelijk ter beschikking staat van een inwoner van Nederland. De tekst van de wet sluit niet uit dat beide belastbare feiten zich voordoen met betrekking tot hetzelfde voertuig. Het gevolg daarvan is dat voor beide belastbare feiten BPM is verschuldigd, waarbij de...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Berekening voortzettingswaarde onderneming

Successiewet

Wanneer een onderneming deel uitmaakt van een nalatenschap kunnen de erfgenamen een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter vermindering van de erfbelasting. Die faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat de erfgenamen worden gedwongen het bedrijf te verkopen om de belasting te kunnen betalen. Wanneer de onderneming wordt voortgezet wordt, afhankelijk van de waarde van de onderneming, de gehele waarde of een deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld.

 • 21-12-2011
Lees meer 

Samenloop schenkbelasting en overdrachtsbelasting

Successiewet

Bij schenking van een onroerende zaak is zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd over de waarde van de zaak. Omdat er dan sprake is van een cumulatie van belastingheffing, geldt er een samenloopbepaling. De schenkbelasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die over hetzelfde bedrag is betaald.  Iemand kocht van haar moeder een in aanbouw zijnde woning voor een bedrag van € 400.000. Moeder schold daarvan € 95.000 ten titel van schenking...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Ontbindingsverzoek te snel ingediend

Arbeidsrecht

Iedere werkgever heeft de vrijheid om zijn bedrijf om welke reden dan ook te reorganiseren. Als een reorganisatie tot gevolg heeft dat een werknemer zijn functie kwijtraakt, dan heeft de werkgever vergaande verplichtingen om een andere en passende functie te vinden voor de werknemer. Wanneer de werkgever niet aan die verplichtingen voldoet, gedraagt hij zich niet als een goede werkgever. Een werkgever diende een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst in...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Verschil in stemrecht verhindert gelijkstelling aandelen

Inkomstenbelasting

Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij zelf of samen met zijn partner tenminste 5% van het geplaatste kapitaal heeft in een aandelenvennootschap. Heeft de vennootschap verschillende soorten aandelen, dan wordt per soort gekeken of iemand een aanmerkelijk belang heeft. Aandelen behoren tot dezelfde soort als de verschillen tussen de aandelen zich beperken tot enkele bijzondere rechten als een benoemingsrecht, het recht de naam van de vennootschap te mogen bepalen...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Sociale verzekeringen

Wanneer een werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is, moet de werkgever de re-integratie van de werknemer zoveel mogelijk stimuleren. Een werkgever die onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, loopt het risico dat hij het loon van de werknemer langer dan de reguliere termijn van 104 weken moet doorbetalen. Volgens de Centrale Raad van Beroep hoeft een werkgever alleen dan geen re-integratie-inspanningen te doen als door een arts is vastgesteld dat er geen arbeidsmogelijkheden meer...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting bij niet EU-aandeelhouder

Europese regelgeving

Wanneer een vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet daarop in beginsel dividendbelasting worden ingehouden. In een aantal gevallen verhindert de Europese regelgeving dat dividendbelasting moet worden ingehouden. De inhouding en afdracht van dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen kan zowel onder de bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging als onder de bepalingen betreffende de vrijheid van kapitaalverkeer vallen. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2010 vloeit voort dat een dividenduitkering op...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Envelop zonder poststempel

Formeel recht

De termijn om bij de inspecteur bezwaar in te stellen tegen een aanslag of om bij de rechtbank beroep in te stellen tegen een uitspraak op bezwaar bedraagt zes weken. De termijn begint op de dag na de dag waarop de uitspraak is gedateerd. Een bezwaar- of beroepschrift dat te laat wordt verzonden, kan niet ontvankelijk worden verklaard. Wanneer het bezwaar- of beroepschrift per post is verstuurd en binnen de...

 • 21-12-2011
Lees meer 

Beperking naheffingsaanslag MRB wegens schorsing

Autobelastingen

De houder van het kenteken van een motorrijtuig moet daarvoor motorrijtuigenbelasting betalen, tenzij het kenteken is geschorst. Tijdens de schorsing mag niet met het voertuig gereden worden; zodra namelijk van de weg gebruik gemaakt wordt, eindigt de schorsing.Voor de heffing van belasting wordt de schorsing als beëindigd beschouwd met ingang van de laatste dag van het tijdvak waarin het gebruik van de weg is geconstateerd. Er kan dan een naheffingsaanslag...

 • 15-12-2011
Lees meer 

Nog niet gerealiseerde winst niet verantwoorden

Ondernemingswinst

De winst van een onderneming wordt vastgesteld met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Een van deze beginselen is dat niet gerealiseerde winst niet verantwoord hoeft te worden en dat verliezen mogen worden genomen wanneer zij voorzienbaar zijn. Een voorbeeld van ongerealiseerde winst deed zich voor in de volgende casus. Een BV kocht een woonhuis met 1,8 ha grond voor € 435.000. Korte tijd later verkocht de BV het woonhuis...

 • 14-12-2011
Lees meer 

Wijziging Wet Arbeid en Zorg en Arbeidstijdenwet

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om een Europese Richtlijn inzake het ouderschapsverlof in de Wet arbeid en zorg en in de Arbeidstijdenwet te verwerken. De richtlijn leidt ertoe dat het in het Burgerlijk Wetboek opgenomen opzegverbod in verband met ouderschapsverlof moet worden aangevuld met een wettelijke regeling om de werknemer te beschermen tegen benadeling wegens het geldend maken van het verlofrecht. Ook het recht...

 • 14-12-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel Verhoging Pensioenleeftijd

Sociale verzekeringen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de nota naar aanleiding van het verslag inzake dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • 14-12-2011
Lees meer 

Intrekking wetsvoorstel uitstel ingangsdatum AOW

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel, dat het mogelijk moest maken om op verzoek van de AOW-gerechtigde de AOW-uitkering geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan, en het wetsvoorstel tot wijziging van de AOW, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar, ingetrokken.De intrekking van...

 • 14-12-2011
Lees meer 

Geen recht op heffingvrij vermogen van box 3

Inkomstenbelasting

Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU hebben inwoners van een lidstaat van de EU die in een andere lidstaat 90% of meer van hun gezinsinkomen genieten, in die andere lidstaat recht op belastingvoordelen die samenhangen met de persoonlijke en de gezinssituatie van de betrokkene. In een procedure voor de Hoge Raad was in geschil of het heffingvrije vermogen van box 3 van de inkomstenbelasting ook een dergelijk belastingvoordeel is.

 • 14-12-2011
Lees meer 

Recht op uitkering ondanks ontbreken schriftelijke arbeidsovereenkomst

Sociale verzekeringen

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtscollege in ons land op het gebied van de sociale verzekeringen, staat slechts in een beperkt aantal gevallen cassatie bij de Hoge Raad open. Het betreft ondermeer de uitleg van het loonbegrip en het werknemersbegrip. Het Wetboek van Koophandel schrijft voor dat de arbeidsovereenkomst tussen een zeewerkgever en een schepeling op straffe van nietigheid schriftelijk wordt aangegaan en door de schepeling...

 • 14-12-2011
Lees meer 

Cassatieberoep tegen ontbindingsbeschikking is beperkt

Arbeidsrecht

De kantonrechter kan op verzoek van een der partijen de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van gewichtige redenen. De mogelijkheid om beroep in cassatie in te stellen tegen een kantonrechtersbeschikking in een dergelijke procedure is in de wet uitgesloten. Volgens vaste rechtspraak is een cassatieberoep toch mogelijk als wordt aangevoerd dat de rechter buiten het toepassingsgebied van het wetsartikel is getreden, het wetsartikel ten onrechte buiten toepassing heeft...

 • 14-12-2011
Lees meer 

Bij overlijden opeisbare schenking

Successiewet

Met ingang van 1 januari 2003 gelden geen vormvoorschriften meer voor schenkingen. Er geldt een uitzondering voor zogenaamde schenkingen ter zake des doods. Dat zijn schenkingen die pas na het overlijden van de schenker worden uitgevoerd. Volgens het Burgerlijk Wetboek vervalt een dergelijke schenking door het overlijden van de schenker, tenzij de schenking in een notariële akte is vastgelegd. Een schenking ter zake des doods komt materieel overeen met een...

 • 14-12-2011
Lees meer 

Beperking verliesverrekening holding

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een beperking van de verliesverrekening voor vennootschappen waarvan de feitelijke werkzaamheid gedurende 90% of meer van het boekjaar bestaat uit het houden van deelnemingen of uit het financieren van verbonden lichamen. Dergelijke verliezen zijn alleen verrekenbaar met winsten van jaren waarin de vennootschap dezelfde activiteiten heeft verricht. Volgens de rechtbank Haarlem kwalificeren voorbereidende werkzaamheden voor het gaan houden van een deelneming niet als “het houden...

 • 14-12-2011
Lees meer