• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-08Toon alle posts

Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 biedt buitenlands belastingplichtigen de mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlands belastingplichtigen. De vraag of een dergelijke keuze steeds geldt voor het hele kalenderjaar kan niet aan de hand van de wetsbepaling of de wetsgeschiedenis worden beantwoord. De rechtbank Breda is van oordeel dat de keuze voor een heel jaar geldt, omdat ook binnenlands belastingplichtigen die niet het hele jaar in Nederland wonen...

 • 31-08-2011
Lees meer 

Toepassing verlengde navorderingstermijn

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk een te lage belastingaanslag is opgelegd kan de Belastingdienst dit in beginsel corrigeren door het opleggen van een of meer navorderingsaanslagen. Daarvoor geldt een termijn van vijf jaar. Voor uit het buitenland afkomstige inkomsten of in het buitenland aangehouden vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar. Deze verlengde termijn moet volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU terughoudend worden toegepast. De Belastingdienst mag bij het gebruik...

 • 31-08-2011
Lees meer 

Onbetaald werk telt mee voor urencriterium

Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft recht op faciliteiten als de zelfstandigenaftrek wanneer hij voldoet aan het urencriterium. Dat criterium houdt in dat de ondernemer in een jaar tenminste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming moet besteden.Een ondernemer nam in zijn urenspecificatie 300 uren aan onbetaalde werkzaamheden op. De inspecteur bestreed dat deze uren in het kader van de onderneming waren besteed. De rechtbank was van oordeel dat...

 • 31-08-2011
Lees meer 

Geen voorziening garantstelling

Ondernemingswinst

Een ondernemer kan ten laste van zijn winst een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in de periode die voorafgaat aan de balansdatum en die aan de bedrijfsuitoefening in die periode kunnen worden toegerekend. Als voorwaarde geldt dat op de balansdatum een redelijke mate van zekerheid moet bestaan dat die uitgaven zich zullen voordoen. De ondernemer die een voorziening wil opnemen op zijn balans moet aannemelijk maken...

 • 26-08-2011
Lees meer 

Kamervragen energiebelasting aardgasmotoren in schepen

Overige heffingen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de energiebelasting op aardgas ten behoeve van gasmotoren in schepen beantwoord. Aardgas dat gebruikt wordt voor de aandrijving van voertuigen kent een vast tarief van energiebelasting en is, anders dan de vragenstellers meenden, niet vrijgesteld van energiebelasting. Voor vaartuigen geldt dit vaste tarief niet, maar geldt het degressieve schijventarief van de energiebelasting. De Wet belastingen op milieugrondslag kent voor de levering van aardgas...

 • 26-08-2011
Lees meer 

Onvoldoende specifieke deskundigheid

Loonbelasting

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding. Voor toepassing van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt als eis dat zij over specifieke deskundigheid beschikken die in Nederland niet of onvoldoende aanwezig is. Om die specifieke deskundigheid te bereiken moet de werknemer een...

 • 26-08-2011
Lees meer 

Kwijtschelding vordering durfkapitaal

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 kent een bijzondere regeling voor beleggingen in durfkapitaal. Daaronder vallen onder meer leningen aan startende ondernemers. Wanneer de lening aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt een eventueel verlies op de lening in aftrek op het inkomen in box 1. Daarvoor is een beschikking van de inspecteur nodig waarin staat dat het kwijtgescholden gedeelte van de geldlening niet meer voor verwezenlijking vatbaar is. De inspecteur neemt een dergelijke...

 • 26-08-2011
Lees meer 

Mee te geven verlies bij verbreking fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Wanneer een vennootschap een belang heeft van 95% of meer in een andere vennootschap, kunnen beide vennootschappen op verzoek en onder voorwaarden als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt. Er is dan sprake van één belastingplichtige, die belast wordt voor het geconsolideerde resultaat van de eenheid. De resultaten op onderlinge transacties blijven buiten beschouwing. Wanneer tijdens het bestaan van de fiscale eenheid verliezen worden geleden, kunnen deze volgens...

 • 25-08-2011
Lees meer 

Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2011

Invordering

Het tarief van de heffings-en invorderingsrente gaat in het vierde kwartaal van 2011 wederom omhoog, en wel naar 3%. Nadat de rente gedurende zeven kwartalen gefixeerd leek op 2,50%, steeg de rente in het derde kwartaal naar 2,75%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:4e kwartaal 2011: 3,00%3e kwartaal 2011: 2,75%2e kwartaal 2011: 2,50%1e kwartaal 2011: 2,50%4e kwartaal 2010: 2,50%3e kwartaal 2010: 2,50%2e kwartaal 2010:...

 • 25-08-2011
Lees meer 

Onregelmatig gegeven ontslag

Arbeidsrecht

Een ontslag dat op staande voet wordt gegeven, terwijl de vereiste dringende reden voor het ontslag ontbreekt, kan door de werknemer worden bestreden met een beroep op de nietigheid van het ontslag. De werknemer kan ook berusten in het ontslag en schadevergoeding eisen om dat het ontslag onregelmatig is gegeven. De werknemer heeft daarbij de keuze om vergoeding van de werkelijk geleden schade te eisen of de gefixeerde schadevergoeding te...

 • 22-08-2011
Lees meer 

30%-regeling niet discriminerend

Loonbelasting

De loonbelasting kent een bijzondere regeling voor werknemers die uit het buitenland afkomstig zijn en in Nederland in dienstbetrekking werken. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan kan 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding van zogenaamde extraterritoriale kosten worden beschouwd. Deze 30%-regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. De looptijd van de regeling wordt verkort met perioden van eerder verblijf of eerdere tewerkstelling in Nederland.

 • 22-08-2011
Lees meer 

Waardering onderlinge vorderingen en schulden

Vennootschapsbelasting

Wanneer een in Nederland gevestigde vennootschap een belang heeft van 95% of meer in een andere in Nederland gevestigde vennootschap, kan op verzoek van beiden een fiscale eenheid voor de vennootschap worden gevormd tussen deze vennootschappen. Onderlinge vorderingen worden direct voor het tijdstip waarop de fiscale eenheid tot stand komt op de bedrijfswaarde of de lagere nominale waarde gesteld. De met deze vorderingen corresponderende schulden worden op dezelfde waarde gesteld. De...

 • 22-08-2011
Lees meer 

Bestrijding en ontmanteling structuren afgezonderde particuliere vermogens

Inkomstenbelasting

Sinds 1 januari 2010 wordt zogenaamd afgezonderd particulier vermogen (APV) fiscaal toegerekend aan de insteller of de begunstigde. Die wetswijziging is bedoeld om constructies te bestrijden waarbij Nederlandse belastingplichtigen belastingheffing over hun vermogen willen voorkomen door het creëren van zwevend vermogen. Het vermogen wordt daartoe ondergebracht in buitenlandse rechtsfiguren als trusts en dergelijke. De wetswijziging per 1 januari 2010 heeft tot gevolg gehad dat de zetel van een aantal trusts...

 • 22-08-2011
Lees meer 

Langer doorwerken

Arbeidsrecht

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over automatisch leeftijdsontslag en de mogelijkheden om langer door te werken. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid bepaalt dat automatisch leeftijdsontslag alleen kan plaatsvinden op de datum waarop een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of op een later tijdstip. Automatisch leeftijdsontslag op een eerdere leeftijd kan in...

 • 22-08-2011
Lees meer 

Werknemer gebonden aan afspraak tussen werkgever en belastingdienst

Loonbelasting

Een werkgever stelde voor zijn werknemers een spaar- en beleggingsplan op. Deelnemers aan het plan moesten op het moment van inschrijving in tenminste zes maanden in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De investering in het spaar- en beleggingsplan was voor een periode van vijf jaar geblokkeerd. Voor uitkering was niet vereist dat de deelnemer nog in dienst was van de werkgever. Er was sprake van...

 • 22-08-2011
Lees meer 

Intrekking oude besluiten

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal formeelrechtelijke beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging of tijdsverloop of hebben het karakter van een interne werkinstructie of voorlichtingsmateriaal.

 • 22-08-2011
Lees meer 

Kwalificatie arbeidsinkomsten

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat een rangorderegeling voor de indeling van inkomensbestanddelen. De regeling komt erop neer dat een voordeel dat in meerdere inkomenscategorieën kan worden ingedeeld, uitsluitend wordt belast volgens de regels van het eerste hoofdstuk of de eerste afdeling of paragraaf van de wet. De belastbare winst uit onderneming komt in de wet voor het belastbare loon. Dit betekent dat eerst moet worden beoordeeld of een voordeel, dat...

 • 22-08-2011
Lees meer 

Ontslag bestuurder niet altijd einde dienstbetrekking

Arbeidsrecht

Bestuurders van vennootschappen kunnen op ieder moment ontslagen worden door het orgaan van de vennootschap, dat bevoegd is tot benoeming van bestuurders. Meestal berust deze bevoegdheid bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Volgens de Hoge Raad houdt het ontslag als bestuurder ook het einde van de arbeidsovereenkomst in, tenzij er sprake is van een in het Burgerlijk Wetboek opgenomen opzegverbod. De overgang van een onderneming is een dergelijk opzegverbod. In een...

 • 22-08-2011
Lees meer 

Ontbinding BV was afkoop stamrecht

Loonbelasting

Een vergoeding bij ontslag uit een dienstbetrekking wordt nogal eens in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen gegoten. Een dergelijk stamrecht heeft als voordeel dat niet meteen loonbelasting op de vergoeding moet worden ingehouden. In plaats daarvan moet loonbelasting worden ingehouden op de uitkeringen. Voordeel van een stamrecht is dat het niet bij een professionele verzekeringsmaatschappij hoeft te worden ondergebracht, maar bijvoorbeeld bij een eigen BV kan worden...

 • 19-08-2011
Lees meer 

Eenmalige ontheffing non-concurrentiebeding

Arbeidsrecht

In de arbeidsovereenkomst van een werknemer was een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond daarvan was het hem verboden om tot één jaar na het einde van zijn dienstbetrekking binnen de provincie Limburg soortgelijke werkzaamheden of diensten te verrichten of aan te bieden als zijn werkgever. Bij het einde van de dienstbetrekking gaf de werkgever de werknemer toestemming op bij zijn nieuwe werkgever in dienst te treden zonder hem aan zijn non-concurrentiebeding...

 • 19-08-2011
Lees meer 

Ontslag op staande voet wegens diefstal fiets

Arbeidsrecht

Een werknemer nam de fiets van een collega mee omdat hij meende dat het de enkele dagen eerder gestolen fiets van zijn vrouw was. Na thuiskomst ontdekte hij dat hij zich had vergist. Desondanks bracht hij de fiets niet direct terug. Dat had verstrekkende gevolgen, want zijn werkgever ontsloeg hem op staande voet. De werkgever voerde diefstal aan als dringende reden voor het ontslag. De werkgever vond dat de werknemer...

 • 19-08-2011
Lees meer 

Woning verplicht privévermogen

Inkomstenbelasting

In het algemeen heeft een ondernemer de keuze of hij zaken tot zijn ondernemingsvermogen of tot zijn privévermogen rekent. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Zaken die uitsluitend zakelijk worden gebruikt zijn verplicht ondernemingsvermogen; zaken die (nagenoeg) uitsluitend privé gebruikt worden mogen niet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Een ondernemer wilde zijn woning tot het ondernemingsvermogen rekenen. Het deel van de woning dat uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden werd...

 • 19-08-2011
Lees meer 

Vordering op werkgever

Inkomstenbelasting

Wanneer de houder van een aanmerkelijk belang in een BV een lening verstrekt aan deze BV, is sprake van een werkzaamheid voor de toepassing van de Wet IB 2001. Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij voor 5% of meer aandeelhouder is of het recht heeft om tenminste 5% van het geplaatste kapitaal van een BV te verwerven. Een werknemer die een lening verstrekte aan de BV waarvoor hij werkte, wilde...

 • 19-08-2011
Lees meer 

Sterfhuisconstructie ter vermijding ontslagvergoedingen

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het gebruik van een sterfhuisconstructie door een werkgever om te voorkomen dat hij ontslagvergoedingen moet betalen beantwoord. De werkgever trok het ontbindingsverzoek dat hij had ingediend bij de kantonrechter in, nadat deze hem de verplichting oplegde om ontslagvergoedingen te betalen. Vervolgens vroeg de werkgever zijn faillissement aan.  De bevoegdheid om een ontbindingsverzoek in te trekken is in de wet geregeld.

 • 18-08-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel aanpassing verlofregelingen

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel ingediend om de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur aan te passen.  De Wet arbeid en zorg biedt verlofmogelijkheden om de arbeid te onderbreken wanneer andere taken tijdelijk niet kunnen worden gecombineerd met werken. De Wet arbeid en zorg bevat ook een regeling voor verlof en uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. De Wet aanpassing arbeidsduur...

 • 18-08-2011
Lees meer