• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-06Toon alle posts

Verhuurde bovenwoning ondernemingsvermogen

Ondernemingswinst

De vermogensetikettering is een lastige zaak omdat de gevolgen van een keuze vaak pas jaren later duidelijk zijn. Volgens de Hoge Raad is bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre een pand deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen de wil van de ondernemer beslissend, tenzij hij daardoor de grenzen der redelijkheid overschrijdt. Dat doet zich voor wanneer hij een deel van een juridisch niet gesplitst pand tot zijn...

 • 30-06-2011
Lees meer 

Ondernemerschap commanditaire vennoot

Inkomstenbelasting

Een commanditaire vennootschap kent twee soorten vennoten: commanditaire en beherende vennoten. Commanditaire vennoten zijn de kapitaalverschaffers, beherende vennoten zijn de personen die de werkzaamheden feitelijk uitvoeren. Een commanditaire vennoot kan ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is dat de commanditaire vennootschap een onderneming drijft. Een commanditaire vennoot wilde de waardedaling van zijn commanditaire kapitaal ten laste van zijn inkomen brengen. De vennootschap exploiteerde onroerende zaken. Een deel van de activiteiten...

 • 30-06-2011
Lees meer 

Vrijwilligersvergoedingen

Inkomstenbelasting

In de Tweede Kamer is gevraagd hoe de belastingdienst omgaat met vrijwilligersverklaringen, waarin een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verklaart dat een vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding heeft ontvangen en daarom een bedrag als gift zou kunnen aftrekken. Bepalend is of de vrijwilliger recht heeft op uitbetaling van een vergoeding. Van belang is dat de vrijwilliger de vergoeding ook krijgt als hij niet bereid is deze als gift terug te storten. Een...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Overtreding concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Een concurrentiebeding, dat is een beding dat de werknemer beperkt in zijn mogelijkheden om na het einde van de arbeidsovereenkomst elders werkzaam te zijn, is slechts geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Een concurrentiebeding kan zijn geldigheid verliezen door een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding als het concurrentiebeding daardoor aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer. De voorzienbaarheid van de wijziging van de arbeidsverhouding speelt daarbij een rol. Bij een...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Wijzigingen Pensioenwet

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over enkele wijzigingen die hij wil aan brengen in de Pensioenwet en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.  De eerste wijziging betreft partnerpensioenen die op risicobasis verzekerd zijn. Bij baanwisseling van de deelnemer in een pensioenregeling is het in die gevallen mogelijk dat er onvoldoende dekking is voor een partnerpensioen. Wanneer de deelnemer overlijdt voordat waardeoverdracht...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel valutaresultaten deelneming

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting ingediend ter invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. Volgens de in de Wet op de Vennootschapsbelasting opgenomen deelnemingsvrijstelling vallen alle voordelen (zowel positief als negatief) onder de deelnemingsvrijstelling. Er bestaat echter twijfel over de vraag of dit ook geldt voor valutaresultaten. In een aantal procedures wordt het standpunt ingenomen dat een negatief valutaresultaat...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Fiscale verzamelwet 2011

Algemeen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011 ingediend. Het wetsvoorstel wijzigt een groot aantal belastingwetten en bevat vooral technische en redactionele wijzigingen. De wijzigingen treden in beginsel op 1 januari 2012 in werking. Een aantal bepalingen treedt met terugwerkende kracht in werking. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende. Bij het Belastingplan 2011 is geregeld dat de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen, voor directe beleggingen in durfkapitaal en voor culturele...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Verhuur ligplaatsen woonboten vrijgesteld

Omzetbelasting

Voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten geldt tot 1 juli 2011 het normale btw-tarief van 19%. Op 1 juli treedt de gewijzigde Europese Uitvoeringsverordening btw in werking. Op grond daarvan geldt vanaf 1 juli een btw-vrijstelling voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten. Verhuurders kunnen hierdoor te maken krijgen met herziening van eerder in aftrek gebrachte btw.

 • 29-06-2011
Lees meer 

Margeregeling niet voor inkopen museumcollectie

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting bevat een bijzondere regeling voor handelaren in gebruikte goederen. Bij toepassing van deze zogenaamde margeregeling wordt de omzetbelasting berekend over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de handelaar. Een van de voorwaarden is dat de inkoop heeft plaats gevonden van iemand die geen ondernemer is of die ook kwalificeert voor toepassing van de margeregeling. In een aantal gevallen mag de globalisatieregeling worden...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Oprichting en inschrijving BV geen concurrerende activiteit

Arbeidsrecht

Bij de verkoop van alle aandelen in een BV kwamen de verkopers met de koper een non-concurrentieding overeen. Dat beding verbood de verkopers, die in dienst bleven van de verkochte BV, om binnen vier jaar na de transactiedatum of binnen 1 jaar na beëindiging van hun dienstverband betrokken te zijn bij vergelijkbare of concurrerende activiteiten van de verkochte BV of van de  koper.Twee jaar na de verkoop van de aandelen...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Voorontwerp wet aanpassing AOW- en pensioenleeftijd

Sociale verzekeringen

Naar aanleiding van het op 10 juni 2011 gesloten pensioenakkoord is een zogenaamd voorontwerp van wet gepresenteerd waarin een gedeelte van de uitwerking van het akkoord is opgenomen. Het voorontwerp bevat de volgende maatregelen:  Koppeling van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd voor fiscaal gefacilieerde ouderdomsvoorzieningen aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 waarschijnlijk naar 67 jaar. De pensioenrichtleeftijd wordt al...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Besluit omzetting rechtspersonen

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2006 over de omzetting van rechtspersonen geactualiseerd. Het civiele recht biedt rechtspersonen de mogelijkheid zich om te zetten in een andere rechtsvorm. De gevolgen van omzetting voor de heffing van de vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting zijn geregeld in artikel 28a van de Wet Vpb. Civielrechtelijk eindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. Fiscaalrechtelijk is er een fictieve liquidatie van de rechtspersoon, waarbij...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Voorraadwaardering handelaar gebruikte auto's

Ondernemingswinst

Bij de bepaling van de winst van een onderneming moeten de voorschriften van goed koopmansgebruik in acht worden genomen. Voor de waardering van voorraden schrijft goed koopmansgebruik de waardering op kostprijs voor of de waardering op de lagere marktwaarde. Een handelaar in gebruikte auto’s die de margeregeling toepaste voor de omzetbelasting, waardeerde zijn voorraad auto’s exclusief omzetbelasting. Naar zijn mening vormde de in de aankoopprijs begrepen omzetbelasting een waardeverminderende factor. De...

 • 29-06-2011
Lees meer 

Wijziging btw-correctie privégebruik auto per 1 juli

Omzetbelasting

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 over de btw-correctie voor privégebruik van de auto heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat per 1 juli a.s. wet- en regelgeving wijzigen. Met ingang van 1 juli 2011 verdwijnt het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers. Het privégebruik...

 • 24-06-2011
Lees meer 

Aanpassingen kindgebonden budget

Subsidies

In het kader van het streven van het kabinet naar het terugdringen van het begrotingstekort ligt er een wetsvoorstel om een aantal bezuinigingen aan te brengen in de regeling van het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De door het vorige kabinet ingevoerde verhoging van de bedragen van het kindgebonden budget in 2011 wordt in 2012 ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld...

 • 24-06-2011
Lees meer 

Uitvoeringsvoorschriften Belastingregeling

Internationaal

Op 5 maart 2011 en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 is de Belastingregeling voor het land Nederland in werking getreden. De Belastingregeling voor het land Nederland regelt een aantal fiscale aspecten in de verhouding tussen Nederland en de BES-eilanden. De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften voor deze regeling vastgesteld.Deze uitvoeringsvoorschriften hebben betrekking op de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op dividenden die worden...

 • 24-06-2011
Lees meer 

Prejudiciële vragen levering pand tijdens verbouwing

Omzetbelasting

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Don Bosco geoordeeld dat in geval van de levering van een bestaande onroerende zaak, die wordt gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken, sprake kan zijn van...

 • 24-06-2011
Lees meer 

Aanpassing toeslagen na overlijden partner

Subsidies

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het terug moeten betalen van een toeslag na het overlijden van de partner, over de zorgtoeslag en over een onterechte verlaging van de huurtoeslag bij het overlijden van de partner.Bij het overlijden van een partner wordt zijn inkomen voor de toepassing van de toeslagen omgerekend tot een jaarinkomen. Dit jaarinkomen wordt opgeteld bij het jaarinkomen van de achterblijvende partner. Aan de hand...

 • 23-06-2011
Lees meer 

Geen schending zorgvuldigheidsbeginsel

Algemeen

De berekening van heffingsrente blijft aanleiding tot procedures bij de rechter. In een arrest uit 2009 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de inspecteur het zorgvuldigheidsbeginsel schendt wanneer hij zich niet houdt aan de beleidsregel om binnen drie maanden na de ontvangst van een aangifte inkomstenbelasting een (voorlopige) aanslag op te leggen. Die schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is dan aanleiding om de berekening van heffingsrente te beperken. Hof Arnhem meent...

 • 22-06-2011
Lees meer 

Fiscale eenheid ondanks buitenlandse tussenholding

Vennootschapsbelasting

Wanneer een moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95% van de aandelen in een dochtermaatschappij kan op verzoek van moeder- en dochtermaatschappij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevormd. Moeder- en dochtermaatschappij moeten wel in Nederland gevestigd zijn om deel uit te kunnen maken van een fiscale eenheid. Het is niet nodig dat de moedermaatschappij direct de aandelen bezit; ook een belang dat wordt gehouden...

 • 22-06-2011
Lees meer 

Afschaffing laag tarief paarden

Omzetbelasting

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing voor de levering van een aantal soorten levende dieren. Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU wordt de generieke toepassing van het verlaagde btw-tarief voor paarden beëindigd. De staatssecretaris van Financiën heeft een wijziging ingediend op het wetsvoorstel dat de aanpassing van het tarief voor levende dieren regelt. Het verlaagde tarief geldt na de wetswijziging alleen nog voor paarden die...

 • 22-06-2011
Lees meer 

Kamervragen partnerbegrip Successiewet

Successiewet

Met ingang van 1 januari 2010 is het partnerbegrip in de Successiewet 1956 gewijzigd. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om tegelijkertijd meer dan één partner te hebben. Binnen de Successiewet 1956 zijn twee personen elkaars partner als zij gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Twee ongehuwde personen zijn elkaars partner indien zij voldoen aan de in de wet genoemde criteria.  Een van de criteria is...

 • 22-06-2011
Lees meer 

Kamervragen monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Naar aanleiding van een uitspraak van Hof Den Haag uit 2009 gold ook voor particulieren dat zij bij de aankoop van een monumentenpand geen overdrachtsbelasting hoefden te betalen omdat zij een beroep konden doen op de monumentenvrijstelling. Dat gold met terugwerkende kracht tot aan de dag waarop het hof deze uitspraak heeft gewezen. Particuliere kopers die voor de datum van deze uitspraak overdrachtsbelasting hebben betaald en geen bezwaar hebben gemaakt,...

 • 22-06-2011
Lees meer 

Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft de bevoegdheid van de belastingdienst om verzoeken om kostenvergoeding of schadevergoeding zelfstandig af te doen verruimd. De mogelijkheid om het ministerie van Financiën te vragen om een beslissing van de belastingdienst te heroverwegen wordt beperkt. De belastingdienst mag verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding tot een bedrag van € 10.000 zelfstandig afhandelen. Dat geldt ook als een verzoek wordt gedaan voor een hoger bedrag aan vergoeding...

 • 22-06-2011
Lees meer 

Uitwerking pensioenakkoord

Algemeen

Naar aanleiding van het op 10 juni gesloten pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet wat er verder moet gebeuren. Het pensioenakkoord bevat drie onderdelen: 1) de aanpassing van de AOW en de fiscale wetgeving rond pensioenen aan de stijgende levensverwachting, 2) de aanpassing van het financieel toetsingskader voor de aanvullende pensioenen, 3) het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.  Ten aanzien...

 • 22-06-2011
Lees meer