• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-05Toon alle posts

Btw-correctie niet op twee plaatsen

Omzetbelasting

Bij een intracommunautaire transactie geldt als uitgangspunt de toepassing van het nultarief bij de leverancier en toepassing van de verleggingsregeling bij de afnemer. Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU kunnen belastingplichtigen ingeval van fraude, misbruik of belastingontwijking geen beroep doen op het gemeenschapsrecht. Wanneer het risico bestaat dat intracommunautaire transacties niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken, kan worden afgeweken van de normale regeling van btw-heffing. Het evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel...

 • 27-05-2011
Lees meer 

Aanbrengen klanten bij kredietinstellingen

Omzetbelasting

De bemiddeling inzake kredieten is een van omzetbelasting vrijgestelde prestatie. De vraag in een procedure voor de rechtbank Arnhem was of sprake is van bemiddeling inzake krediet bij een ondernemer die een website exploiteert waarop consumenten informatie konden achterlaten over door hen gewenste consumptieve kredieten en hypotheken. Deze informatie werd verkocht aan professionele geldverstrekkers, die vervolgens de consument benaderden met een voorstel voor kredietverlening. In vrijwel alle gevallen waarin consumenten...

 • 27-05-2011
Lees meer 

Naheffingen privégebruik auto

Loonbelasting

Wie een auto van de zaak rijdt wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen voor het privégebruik dat hij van de auto mag maken. De bijtelling kan achterwege blijven als de auto per jaar voor minder dan 500 km privé wordt gebruikt. Als een werknemer aan zijn werkgever een verklaring geen privégebruik overhandigt, hoeft de werkgever geen bijtelling bij het inkomen van de werknemer te doen. De belastingdienst controleert...

 • 27-05-2011
Lees meer 

Verhuur sportaccomodaties

Omzetbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de exploitatie van buitensportaccommodaties. De vragen hebben betrekking op de toepassing van het verlaagde btw-tarief. Volgens de Wet op de Omzetbelasting is dat tarief van toepassing op het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Het verlaagde tarief is niet van toepassing als de exploitant van een sportaccommodatie symbolisch lage vergoedingen rekent...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Aanpak niet-meewerkende zwartspaarders

Inkomstenbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over mogelijke belemmeringen bij de aanpak van zwartspaarders als gevolg van een arrest van de Hoge Raad. Het arrest heeft betrekking op de toepassing van de omkering en verzwaring van de bewijslast bij zwartspaarders die niet meewerken aan het onderzoek door de belastingdienst. Omkering en verzwaring van de bewijslast houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet aantonen dat...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Gevolgen premieheffing in buitenland

Sociale verzekeringen

Mensen die wonen in Nederland zijn in beginsel verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. De Wet financiering volksverzekeringen bepaalt of iemand ook premieplichtig is in Nederland. De premieplicht geldt niet voor het gehele inkomen. Uitkeringen uit buitenlandse sociale verzekeringen die in het buitenland zijn onderworpen aan wettelijke premieheffing voor uitkeringen bij ouderdom en overlijden komen in mindering op het Nederlandse premie-inkomen. Het moet dan wel gaan om premieheffing voor buitenlandse...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel uniformering loonbegrip

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel uniformering loonbegrip naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • 26-05-2011
Lees meer 

Voortgang wetsvoorstel uniformering loonbegrip

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel uniformering loonbegrip naar de Eerste Kamer gestuurd. Het doel van dit wetsvoorstel is een vereenvoudiging van de loonadministratie met een vermindering van de administratieve lasten voor de werkgever, een vereenvoudiging van de uitvoering voor de Belastingdienst en een begrijpelijker loonstrookje voor de werknemer als gevolg. In de memorie van antwoord gaat de staatssecretaris in op vragen die door...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Heffings- en invorderingsrente naar 2,75%

Invordering

De heffings-en invorderingsrente gaan in het derde kwartaal van 2011 voor het eerst sinds langere tijd omhoog, en wel naar 2,75%. De afgelopen 7 kwartalen bedroeg de rente steeds 2,50%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:3e kwartaal 2011: 2,75%2e kwartaal 2011: 2,50%1e kwartaal 2011: 2,50%4e kwartaal 2010: 2,50%3e kwartaal 2010: 2,50%2e kwartaal 2010: 2,50%1e kwartaal 2010: 2,50%4e kwartaal 2009: 2,50%3e kwartaal 2009: 2,75%2e kwartaal...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Geen cassatie tegen hofuitspraak einde terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Per 1 januari 2005 is de terbeschikkingstellingsregeling in de Wet IB 2001 gewijzigd voor werkruimten in de eigen woning. In verband met die wetswijziging eindigde de terbeschikkingstelling van een aantal kantoorruimtes in de woning van een dga. De dga verwerkte het vervreemdingsverlies in zijn aangifte IB 2004. De inspecteur wilde over het jaar 2004 de door de dga van de BV ontvangen huur voor de ter beschikking gestelde kantoorruimtes als...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Waardering bij aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Met de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 is de terbeschikkingstellingsregeling ingevoerd. Het resultaat van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een BV, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, is sinds 1 januari 2001 onderdeel van het belastbaar inkomen in box 1. Voor op 1 januari 2001 bestaande situaties geldt dat de vermogensbestanddelen per die datum op de balans moeten worden gezet voor de waarde in het economische...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Eigen woning in het buitenland

Internationaal

Wie in Nederland woont en een eigen woning bezit, kan de negatieve opbrengst van zijn eigen woning in aftrek brengen op zijn inkomen in box 1. De negatieve opbrengst van een eigen woning bestaat uit de bijtelling van het eigenwoningforfait, verminderd met de betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld. Wie een eigen woning buiten Nederland heeft maar wel inkomen in box 1 uit Nederland heeft, kan de negatieve opbrengst...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Navordering buitenlandse inkomsten

Formeel recht

De reguliere termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd is 5 jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen. De verlengde termijn is bedoeld voor situaties waarin de controlemogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst beperkt zijn en de normale navorderingstermijn van vijf jaar te kort is.  Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing was omdat geen sprake was...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Gemeentelijke baatbelasting onverbindend

Overige heffingen

Gemeenten kunnen door het instellen van een baatbelasting de kosten van gemeenschappelijke voorzieningen verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die profiteren van deze nieuwe voorzieningen. De baatbelasting is niet bedoeld om kosten van onderhoud van bestaande voorzieningen te verhalen.  Een gemeente stelde een baatbelasting in voor de financiering van de aanleg van riolering in een bepaalde straat. Volgens de belastingverordening werd belasting geheven van alle onroerende zaken die binnen...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Beleid regeling functionele valuta

Vennootschapsbelasting

Aangiften voor Nederlandse belastingen worden gedaan in euro’s. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat op verzoek van de belastingplichtige aangifte mag worden gedaan in een zogenoemde functionele valuta. De voorwaarden die daaraan gesteld worden zijn gepubliceerd in de regeling functionele valuta. De belastingplichtige moet ook de commerciële jaarrekening opstellen in de functionele valuta. De toepassing van de functionele valuta moet worden gerechtvaardigd door de activiteiten van de belastingplichtige of de groep...

 • 26-05-2011
Lees meer 

Vragen over reikwijdte integratieheffing

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting bevat een bepaling die het in eigen beheer vervaardigen van goederen door een ondernemer die vrijgestelde prestaties levert aanmerkt als een levering. Het doel van deze bepaling, die bekend staat als de integratieheffing, is waarborgen dat gekochte goederen en zelf vervaardigde goederen die bestemd zijn voor vrijgestelde prestaties in fiscaal opzicht gelijk worden behandeld. De integratieheffing is gebaseerd op een bepaling in de Europese BTW-richtlijnen. Volgens...

 • 20-05-2011
Lees meer 

Kinderopvangtoeslag wordt beperkt!

Algemeen

De minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën willen dat de kinderopvangtoeslag met ingang van volgend jaar wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. De plannen komen erop neer dat bij dagopvang voor 0 tot 4 jarigen de ouders recht krijgen op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal gewerkte uren. Voor de buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jarigen hebben ouders volgens...

 • 18-05-2011
Lees meer 

De rechter moet ambtshalve onderzoek doen naar feiten m.b.t. de ontvankelijkheid

Formeel recht

Volgens vaste rechtspraak in belastingzaken mag de rechter geen bewijsoordeel vellen over stellingen die geen bewijs nodig hebben, zoals een stelling van de ene partij die door de wederpartij niet wordt betwist. De Hoge Raad heeft deze regel tot nu toe ook toegepast op stellingen die van belang zijn voor de beoordeling door de rechter van de ontvankelijkheid van een ingesteld beroep- of verzetschrift. De rechter moet, als de belanghebbende...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Opleggen navorderingsaanslag voor herziening verliesbeschikking

Inkomstenbelasting

De inspecteur stelt een verlies uit werk en woning (box 1) vast bij beschikking. Wanneer de inspecteur het verlies over een jaar te hoog heeft vastgesteld, kan hij deze beschikking herzien. Voor herziening van een verliesvaststellingsbeschikking heeft de inspecteur wel een nieuw feit nodig, net als voor een navorderingsaanslag.  Een inspecteur die een te hoog verlies had vastgesteld voor het jaar en dat verlies had verrekend met de inkomens van...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Toerekening arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inkomstenbelasting

Een dga had zich in privé verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De premie voor deze verzekering voerde hij jaarlijks als aftrekpost op in zijn aangifte inkomstenbelasting. Toen de arbeidsongeschiktheid zich voordeed, betaalde de BV het salaris door, naast de uitkeringen die de verzekeringsmaatschappij deed. De dga verwerkte de verzekeringsuitkeringen niet in zijn aangiften inkomstenbelasting, omdat hij meende dat deze toekwamen aan de BV ter compensatie voor het doorbetaalde salaris. Hof Leeuwarden wees deze...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Intrekking bezwaarschrift door bevoegde persoon

Formeel recht

Namens een cliënt maakte een adviseur bezwaar tegen de beschikking waarbij de ontvanger de cliënt aansprakelijk stelde voor belastingschulden. Vervolgens stuurde de adviseur een brief waarin hij meedeelde dat hij het betreffende bezwaarschrift introk. Enige tijd later verzocht de adviseur de ontvanger om de intrekking van het bezwaar als niet gedaan te beschouwen en vervolgens verzond hij de motivering van het bezwaarschrift. De ontvanger nam deze brief niet in behandeling...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Termijn indiening teruggaafverzoek

Dividendbelasting

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd pensioenfonds zonder rechtspersoonlijkheid ontving in het jaar 2002 dividend uit Nederland, waarop Nederlandse dividendbelasting was ingehouden. Het pensioenfonds verzocht in 2007 om teruggaaf van de in 2002 ingehouden dividendbelasting. Voor een dergelijk verzoek geldt echter een termijn van drie jaar. Vanwege overschrijding van de termijn verklaarde de inspecteur het verzoek niet-ontvankelijk. In beroep oordeelde de rechtbank dat het verzoek om teruggaaf van dividendbelasting terecht...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Levering bouwgrond of pand?

Overdrachtsbelasting

Als hoofdregel voor de omzetbelasting geldt dat economische handelingen zijn belast met omzetbelasting. Vrijstellingen zijn uitzonderingen op deze hoofdregel. Een van deze uitzonderingen betreft de levering van onroerende zaken. Vrijgestelde leveringen van omzetbelasting vallen onder de overdrachtsbelasting. Voor de levering van nieuw vervaardigde onroerende zaken en van bouwterreinen geldt een uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting. Leveringen die zijn belast met omzetbelasting zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting om samenloop van deze...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Gebonden aan vaststellingsovereenkomst

Formeel recht

Om een einde te maken aan een verschil van opvatting kunnen een belastingplichtige en de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst sluiten. In deze overeenkomst leggen partijen vast wat tussen hen rechtens geldt. Een vaststellingsovereenkomst kan zowel betrekking hebben op de feiten als op de toepassing van het recht. De inhoud van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst mag zelfs afwijken van de wet, tenzij dat zozeer in strijd is met de wettelijke regeling...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Woning wel eigendom maar geen eigen woning

Inkomstenbelasting

Een eigen woning valt als vermogensbestanddeel niet in box 3 maar in box 1. De rente die wordt betaald over schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning is aftrekbaar. Een eigen woning is volgens de omschrijving in de Wet IB 2001 het gebouw of gedeelte daarvan dat aan de eigenaar anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Met de toevoeging...

 • 18-05-2011
Lees meer