• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-03Toon alle posts

Geen reserve of voorziening voor toekomstige investering

Ondernemingswinst

Voor een gelijkmatige spreiding van lasten over de jaren kan een ondernemer een kostenegalisatiereserve vormen. Het gaat dan om lasten die samenhangen met de ondernemingsuitoefening in het jaar waarin de reserve gevormd wordt en die leiden tot uitgaven in de toekomst. Voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden in de periode voor de balansdatum en die aan de periode voor de balansdatum kunnen worden toegerekend kan...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Kleinschaligheidsaftrek binnen samenwerkingsverbanden

Ondernemingswinst

Ondernemers hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor hun investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage daalt naarmate het investeringsbedrag hoger is. Als de onderneming wordt gedreven in een samenwerkingsverband van meerdere ondernemers worden de investeringen van het samenwerkingsverband samengeteld voor de bepaling van de investeringsaftrek. In dat kader deed zich de vraag voor of een ondernemer in een jaar deel uitmaakte van twee samenwerkingsverbanden. De...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Geregistreerd partnerschap voor 1 dag

Overdrachtsbelasting

De wet kent de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het geregistreerd partnerschap is een met het huwelijk vergelijkbare samenlevingsvorm. Zowel binnen een huwelijk als binnen een geregistreerd partnerschap kan een gemeenschap van goederen bestaan, die eindigt bij de ontbinding van het huwelijk of het partnerschap. Voor de overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling voor de toedeling van onroerende zaken in het kader van de ontbinding van het huwelijk of...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Schorsing concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om tijdens of na zijn arbeidsovereenkomst met een werkgever concurrerende activiteiten te ontplooien. Dat kan zijn voor eigen rekening van de werknemer, maar ook in dienst van een andere werkgever. Is een concurrentiebeding overeengekomen, dan kan dat zijn geldigheid verliezen bij een ingrijpende functiewijziging van de werknemer die niet te voorzien was bij het aangaan van het concurrentiebeding. Voorwaarde is dat het concurrentiebeding door de...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Laag tarief op levering paarden onterecht

Omzetbelasting

Nederland hanteert het verlaagde tarief voor de omzetbelasting op de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van levende dieren, waaronder paarden. Het lage tarief mag echter alleen worden gebruikt voor dieren die zijn bestemd voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie. Bij paarden is dat doorgaans niet het geval, zodat niet op iedere levering van een paard het lage tarief mag worden toegepast. Volgens het Hof...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Schenking onroerende zaak

Successiewet

Voor schenkingen door ouders aan hun kinderen gelden vrijstellingen. Er geldt een normale vrijstelling van € 5.030 per kind per jaar. Voor een kind tussen de 18 en 35 jaar wordt het bedrag van de vrijstelling voor één kalenderjaar tot € 24.144 verhoogd, mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan. Wanneer binnen Nederland gelegen onroerende zaken worden geschonken, wordt de schenkbelasting verminderd met de overdrachtsbelasting...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Waardering regresvordering op BV

Inkomstenbelasting

Een borgstelling door de houder van een aanmerkelijk belang ten behoeve van schulden van de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft is een vorm van werkzaamheid. Eventuele baten als een borgstellingsprovisie zijn belast; een verlies uit hoofde van de borgstelling komt in mindering op het inkomen. Tot zekerheid van kredietovereenkomsten met een bank had een aandeelhouder zich voor een bedrag van € 500.000 borg gesteld jegens de bank voor de...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Belastingdienst bestrijdt omzetafroming door kassa’s

Omzetbelasting

Nadat de FIOD ontdekte dat een kassaleverancier kassa’s verkoopt die zijn voorzien van een zogenaamde afroommodule, is uit een steekproef van de belastingdienst gebleken dat 15% van de afnemers van een dergelijke kassa gebruik maakt van de module en daarmee zijn omzet manipuleert. De belastingdienst heeft aangekondigd dergelijk gedrag aan te pakken. Wie vrijwillig aangeeft dat hij omzet heeft verzwegen kan rekenen op een boete van maximaal 30% van de...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Kosten raceactiveiten zoon deels aftrekbaar

Ondernemingswinst

De kosten die een bedrijf maakt zijn aftrekbaar van de winst. Dat geldt ook voor kosten van reclame en sponsoring. Gemaakte kosten zijn echter niet aftrekbaar als ze niet zakelijk zijn. Bij sponsoring wil het nogal eens gebeuren, dat niet zozeer de investering in de naamsbekendheid van het bedrijf voorop staat, maar dat het gaat om uitgaven die verband houden met een hobby van de eigenaar of zijn familieleden. Dergelijke...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Realisatie pachtersvoordeel

Ondernemingswinst

Het pachtersvoordeel is het verschil tussen de door de pachter te betalen prijs van de grond in verpachte staat en de waarde van de grond in vrij opleverbare staat op het moment van aankoop. Het pachtersvoordeel is geen waardeverandering van de grond waarop de landbouwvrijstelling van toepassing is. Dat betekent dat de realisatie van het pachtersvoordeel in beginsel leidt tot belastingheffing.  In een procedure voor Hof Arnhem was de vraag...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Drijvende woning geen onroerende zaak

Onroerende zaken

In een arrest uit 2010 heeft de Hoge Raad beslist dat een drijvende constructie een schip in de zin van het Burgerlijk wetboek is. Een schip is in het algemeen een roerende zaak. Een verbinding tussen een schip en de bodem die toelaat dat het schip met de waterstand mee beweegt, maakt van een schip geen onroerende zaak, aldus nog steeds de Hoge Raad.  Onder verwijzing naar dit arrest heeft...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Gebrek aan onderzoek verhinderde navordering

Formeel recht

Wanneer ten onrechte een aanslag achterwege is gebleven of te laag is vastgesteld, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen indien hij beschikt over een nieuw feit. Een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn ten tijde van het opleggen van de aanslag, verhindert de mogelijkheid tot navordering, tenzij de belastingplichtige te kwader trouw is.  In een situatie waarin kwade trouw niet aan...

 • 31-03-2011
Lees meer 

Geen toepassing margeregeling na invoer

Omzetbelasting

De regelgeving voor de omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor gebruikte goederen. In plaats van heffing van omzetbelasting over de volledige prijs die in rekening wordt gebracht onder aftrek door de ondernemer van de hem in rekening gebrachte belasting, vindt belastingheffing plaats over de marge van de ondernemer. Over de toepassing van de regeling voor gebruikte goederen zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU.Deze vragen hebben betrekking...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Toepassing laag tarief op ter plaatse genutigde consumpties

Omzetbelasting

De Zesde EG-richtlijn op het gebied van de omzetbelasting kent de mogelijkheid om voor de levering van levensmiddelen het verlaagde tarief toe te passen. Het Hof van Justitie EG heeft onlangs antwoord gegeven op een aantal vragen over het verstrekken van voor onmiddellijke consumptie bereide etenswaren. Het arrest betreft een aantal procedures van Duitse ondernemers, ondermeer een cateringbedrijf, een snackbarhouder en een bioscoop die allemaal voor menselijke consumptie bestemde artikelen...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Werkgever mocht winstdelingsregeling wijzigen

Arbeidsrecht

Een werkgever kan de bestaande arbeidsvoorwaarden voor zijn personeel niet zomaar wijzigen, tenzij er sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding. Een wijzigingsbeding moet schriftelijk zijn vastgelegd. Daaraan is voldaan als het beding is opgenomen in de regeling waarin de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen waarop het beding betrekking heeft. Dat kan een individuele of een collectieve regeling zijn. Wanneer aan de eis van schriftelijkheid is voldaan door opname in een collectieve regeling...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Gebruik afroommodule in administratieve software

Omzetbelasting

De belastingdienst stelde op enig moment een onderzoek in bij een gebruiker van een administratief softwarepakket. Daaruit bleek dat het programma de gebruiker de mogelijkheid biedt om de omzetten met een door de gebruiker te kiezen percentage af te romen. Het onderzoek werd uitgebreid naar de leverancier van de software en naar klanten van de softwareleverancier die de afroommodule bij het pakket hadden aangeschaft. In het kader daarvan werd ondermeer...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Import van auto’s

Autobelastingen

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de werkwijze van de belastingdienst bij de import van auto’s wordt aangepast. Tot nu toe was de werkwijze bij de import dat zowel de op aangifte als ook de eventueel op naheffingsaanslag verschuldigde BPM moest zijn betaald voordat een kenteken voor de auto wordt afgegeven. Het uitgangspunt van de nieuwe werkwijze is dat direct na betaling van het aangegeven...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Naheffing MRB in beslag genomen auto

Autobelastingen

De houder van een auto moet per tijdvak aangifte doen voor de motorrijtuigenbelasting en deze belasting betalen. Als het kenteken van een auto geschorst is, hoeft geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden.  Aan de houder van een in beslag genomen auto werd een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd. De houder verweerde zich tegen de naheffingsaanslag met een beroep op een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Aan een van de voorwaarden die in...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Naheffing ingehouden maar niet afgedragen loonbelasting

Loonbelasting

Wanneer te weinig loonbelasting is aangegeven of afgedragen kan de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 1993 is naheffing van loonbelasting niet mogelijk indien in de inkomstenbelastingsfeer navordering niet mogelijk zou zijn geweest omdat het daarvoor vereiste nieuwe feit ontbreekt. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een BV die over het jaar 2004 slechts nihilaangiften had gedaan. De dga van deze...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Ontslagaanvraag geweigerd

Arbeidsrecht

Door de overgang van een onderneming gaan volgens het Burgerlijk Wetboek alle rechten en verplichtingen die voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit bestaande arbeidsovereenkomsten van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. Vanaf dat moment bestaan er geen arbeidsovereenkomsten meer tussen de oude werkgever en de werknemers die behoren tot de overgedragen onderneming. Niet noodzakelijk is dat een werknemer ten tijde van de overgang van de onderneming...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Bosbouwvrijstelling niet van toepassing

Ondernemingswinst

Voor ondernemers die een bos exploiteren kent de Wet op de Inkomstenbelasting de bosbouwvrijstelling. Voordelen uit het bosbedrijf zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting.  Een BV kocht landbouwgronden om in overleg met gemeenten en provincies de bestemming te wijzigen in bouwgrond of natuurgebied. Een zustervennootschap van de BV kocht de natuurgebieden in afwachting van een geschikte partij die deze gebieden wilde overnemen. In de tussentijd beheerde de zustervennootschap deze gebieden. Van een...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Parcours hardloopclub geen sportaccomodatie

Omzetbelasting

Voor het gebruik van sportaccommodaties geldt het lage tarief van de omzetbelasting. In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad het parkoers van de Nijmeegse wandelvierdaagse aangemerkt als sportaccommodatie.  Een loopgroep, die haar trainingen begon en eindigde op een sportcomplex, wilde het lage tarief omzetbelasting toepassen. Het sportcomplex werd alleen gebruikt voor het omkleden en voor ondersteunende diensten. De trainingen werden afgewerkt op de openbare weg. De groep wilde...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Vestingingsplaats binnenscheepvaartonderneming

Inkomstenbelasting

De eigenaar van een binnenscheepvaartonderneming woonde in Nederland. De onderneming had twee schepen die waren ingeschreven in het binnenscheepvaartregister van Duitsland met een Duitse haven als thuishaven. Beide schepen voeren onder Duitse vlag. De kapiteins van de schepen hadden de Nederlandse nationaliteit. Het vaargebied lag hoofdzakelijk in het zogeheten ARA-gebied, dat is de regio Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.De eigenaar claimde in zijn aangifte inkomstenbelasting aftrek ter voorkoming van dubbele belasting...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Deelnemers TV-programma waren in dienst bij producent

Sociale verzekeringen

Een arbeidsverhouding kwalificeert als een privaatrechtelijke dienstbetrekking als aan drie criteria is voldaan. Deze criteria zijn de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, het bestaan van een gezagsverhouding en de verplichting tot het betalen van loon. Niet van belang is welke naam partijen geven aan de arbeidsverhouding.  De deelnemers aan het televisieprogramma "De Gouden Kooi" sloten met de producent een overeenkomst van opdracht. De producent betaalde de deelnemers een...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Zeewaardig jacht als eigen woning

Inkomstenbelasting

De eigenwoningregeling houdt in dat een forfaitair bedrag dat aan de waarde van de woning is gekoppeld bij het inkomen geteld moet worden. De betaalde rente van schulden ter financiering van de eigen woning is aftrekbaar. De eigenwoningregeling kan ook van toepassing zijn op een schip, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het schip moet de bewoner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan en het schip moet...

 • 30-03-2011
Lees meer