• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-02Toon alle posts

Geen integratieheffing als pand al deels in gebruik is

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen voor zover zij de geleverde diensten of zaken gebruiken voor belaste prestaties.  Een ondernemer kocht in 2002 een kantoorgebouw in aanbouw. De ondernemer bracht de op de koopprijs drukkende omzetbelasting geheel als voorbelasting in aftrek. Het kantoorgebouw was bestemd voor de verhuur. Op 1 juni 2005 werd het gebouw opgeleverd. In dat jaar werd bijna 60%...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Aansprakelijkstelling vernietigd

Invordering

Ondernemers die gebruik maken van de diensten van uitzendkrachten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor door het uitzendbureau niet betaalde loonbelasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking van de ontvanger van de belastingdienst. Een ondernemer die aansprakelijk werd gesteld voor een naheffingsaanslag loonbelasting van het uitzendbureau bestreed de juistheid van de naheffingsaanslagen. De ontvanger moest bewijzen dat de aan de beschikking aansprakelijkstelling ten grondslag liggende naheffingsaanslagen wel juist waren. De ondernemer meende dat...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Vastgoedinformatie via website Kadaster

Onroerende zaken

Het Kadaster is de landelijke organisatie die zich bezighoudt met allerlei informatie op het gebied van onroerende zaken. Veel van deze informatie wordt nu gepresenteerd op de websitehttp://www.kadaster.nl/perskamer/vastgoedcijfers.html. Het Kadaster noemt dit informatieoverzicht het Vastgoed Dashboard. Het Vastgoed Dashboard bevat maandelijks de volgende nieuwe informatie:• Prijsindex bestaande koopwoningen.• Gemiddelde koopsom landelijk, per provincie en per woningtype.• Aantal verkopen landelijk, per provincie en per woningtype.• Aantal hypotheken, hypotheeksom en aantal onvrijwillige veilingen.• Gemiddelde prijs van agrarische gronden...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Einde terbeschikkingstelling door wetswijziging per 1 januari 2005

Inkomstenbelasting

Per 1 januari 2005 is de terbeschikkingstellingsregeling in de Wet IB 2001 gewijzigd voor werkruimten in de eigen woning. In verband met die wetswijziging eindigde de terbeschikkingstelling van een aantal kantoorruimtes in de woning van een dga. De dga verwerkte het vervreemdingsverlies in zijn aangifte IB 2004.  De inspecteur wilde over het jaar 2004 de door de dga van de BV ontvangen huur voor de ter beschikking gestelde kantoorruimtes als...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering

Algemeen

Het ministerie van Financiën heeft een leidraad gepubliceerd voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.De leidraad is bedoeld als praktische handleiding voor de toepassing van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW). In de leidraad wordt ingegaan op de doelstelling van beide wetten, cliëntenonderzoek op basis van een risico georiënteerde benadering, melding...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Geen vergrijpboete voor ongespecificeerde vaste vergoeding

Loonbelasting

Een werkgever kan ervoor kiezen om aan zijn werknemers vaste vergoedingen voor onkosten te geven. Dat kan onbelast op voorwaarde dat de vergoeding vooraf is gespecificeerd naar kostensoort en veronderstelde omvang van de kosten. Op verzoek van de inspecteur moet een steekproefsgewijs onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten worden gedaan om te controleren of de vergoeding niet te hoog is.  Een werkgever die vaste vergoedingen betaalde beschikte niet over vooraf...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Woning met bedrijfsgedeelte

Omzetbelasting

Een ondernemer was eigenaar van een woning met een bedrijfsgedeelte. Voor de omzetbelasting rekende hij het gehele pand tot zijn bedrijfsvermogen. De aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting had de ondernemer geheel in aftrek gebracht. De inspecteur meende dat sprake was van twee fysiek gescheiden gebouwen en wilde de aftrek van voorbelasting corrigeren door het opleggen van een naheffingsaanslag.  Anders dan de rechtbank vond Hof Leeuwarden niet aannemelijk dat het...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Verleggingsregeling bij diensten door buitenlandse ondernemer

Omzetbelasting

Omzetbelasting over diensten wordt geheven van de ondernemer die de dienst verricht. Wanneer deze ondernemer niet in Nederland is gevestigd en ook geen vaste inrichting in Nederland heeft van waaruit de dienst wordt verricht en de afnemer van de dienst een in Nederland gevestigd lichaam is, geldt een verleggingsregeling voor de omzetbelasting. In dat geval wordt de belasting geheven van de afnemer van de dienst.  In een procedure over de...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Administratie niet verworpen

Formeel recht

Ondernemers zijn verplicht om een administratie bij te houden waaruit kan worden afgeleid wat hun fiscale verplichtingen zijn. De eisen die aan de administratie gesteld worden zijn onder meer afhankelijk van de aard van de onderneming.  Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij een metaalrecyclingbedrijf weigerde de inspecteur een deel van de contante inkopen als ondernemingskosten te accepteren. Die weigering was gebaseerd op het niet kunnen of willen noemen van de...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Onterechte toepassing verlengde navorderingstermijn

Formeel recht

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting bedraagt vijf jaar. Voor uit het buitenland afkomstige inkomsten of in het buitenland gehouden vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU geeft de verlengde navorderingstermijn de inspecteur geen vrijbrief om maar te wachten met het opleggen van een navorderingsaanslag. Naar aanleiding van deze rechtspraak heeft de Hoge Raad regels geformuleerd waar de...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Proceskostenvergoeding verzetprocedure

Formeel recht

De rechtbank kan het beroep tegen een uitspraak op bezwaar zonder zitting waarop partijen aanwezig zijn niet-ontvankelijk verklaren. Tegen een dergelijke niet-ontvankelijkverklaring staat het rechtsmiddel verzet open. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was of de rechtbank een procesvergoeding had moeten toekennen voor een gegrond verklaard verzet. De rechtbank had dat niet gedaan. In hoger beroep had Hof Amsterdam evenmin een proceskostenvergoeding voor het verzet toegekend zonder dat...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Geen navordering bij ambtelijk verzuim

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de inspecteur dat corrigeren door een navorderingsaanslag op te leggen. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de inspecteur wel beschikken over een nieuw feit, dat is een gegeven dat hem niet bekend was en niet bekend hoefde te zijn op het moment van opleggen van de oorspronkelijke aanslag. Als de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag een ambtelijk...

 • 24-02-2011
Lees meer 

Misbruik btw-regels

Omzetbelasting

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat wanneer een onderneming die hoofdzakelijk vrijgestelde prestaties verricht ervoor kiest om bedrijfsmiddelen niet te kopen maar te leasen, dit niet leidt tot een belastingvoordeel dat wordt toegekend in strijd met het doel van de btw-richtlijn, mits de leaseovereenkomst en de hoogte van de leasevergoeding marktconform zijn. Zijn de contractvoorwaarden zodanig dat sprake is van misbruik van recht dan moeten de transacties zo...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting lonend

Overige heffingen

Wie zijn auto parkeert op een plaats waar hij parkeerbelasting moet betalen, wordt geconfronteerd met een naheffingsaanslag parkeerbelasting indien hij niet betaalt of indien hij zijn auto langer laat staan dan de aangegeven tijd. Het maken van bezwaar en zo nodig beroep tegen een opgelegde naheffingsaanslag lijkt te lonen, zoals blijkt uit een recente uitspraak van hof Arnhem.  Een parkeercontroleur constateerde om 16.20 uur dat geen parkeerbelasting was betaald voor...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Geen koersverlies op guldensvordering

Ondernemingswinst

Een BV nam een vordering over van een andere BV. In de overeenkomst van cessie van 1 mei 2001 was een bedrag in guldens vermeld. In de jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting over de jaren 2001 en 2002 werd de vordering steeds opgenomen voor het bedrag dat in de overeenkomst van cessie was vermeld, vermeerderd met de per jaar bijgeschreven rente.  In de aangifte vennootschapsbelasting 2003 wilde de schuldeiser de vordering...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Voorstel versterking toezicht DNB en AFM

Algemeen

De minister van Financiën wil het toezicht op de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) versterken. In dat kader zal ook de bestuursstructuur van beide instellingen worden aangepast. De daartoe strekkende wetsvoorstellen zijn voor advies verstuurd naar de Raad van State.De minister van Financiën krijgt de wettelijke bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen voor de taakuitoefening van de toezichthouders. Daarnaast krijgt de minister de...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Fusiefaciliteit mag niet geweigerd worden om besparing overdrachtsbelasting

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een faciliteit voor bedrijfsfusies. Een bedrijfsfusie is het samenvoegen van twee ondernemingen. De faciliteit is een uitwerking van een Europese richtlijn. Volgens deze richtlijn mag de faciliteit worden geweigerd als het doel van de fusie is het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De Nederlandse regeling bevat een dergelijke beperking.  Op grond van deze beperking weigerde de inspecteur toepassing van de faciliteit bij een fusie...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Toerekening algemene kosten bij toepassing tonnageregeling

Ondernemingswinst

Er geldt op verzoek een apart regime voor de bepaling van de winst uit de exploitatie van zeeschepen. Bij toepassing van dat regime wordt de winst bepaald aan de hand van de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald. Andere activiteiten dan de exploitatie van zeeschepen vallen onder het normale regime van winstbepaling.Als een onderneming zowel winst uit zeescheepvaart als normaal belaste winst geniet, hangen de niet rechtstreeks...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Mogelijk verzekeringsplicht op basis van EG-verordening

Sociale verzekeringen

Een inwoner van Spanje met de Nederlandse nationaliteit, die in dienstbetrekking was bij een in Nederland gevestigde werkgever en buiten het grondgebied van de Gemeenschap werkte aan boord van zeeschepen onder de vlag van de Nederlandse Antillen, viel in 2003 volgens de nationale wetgeving niet onder de Nederlandse volksverzekeringen. Nederland kent namelijk geen wettelijke bepaling op grond waarvan iemand in deze positie als verzekerde kan worden aangemerkt. De Hoge Raad...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Proeftijd niet schriftelijk geregeld

Arbeidsrecht

Om te voorkomen dat een werkgever langere tijd vastzit aan een werknemer die niet voldoet wordt in de arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer vaak een proeftijd opgenomen. Binnen de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door elk der partijen onmiddellijk worden beëindigd. Een proeftijdbeding moet schriftelijk zijn overeengekomen wil het beding geldig zijn. Het is niet voldoende om een dergelijk beding alleen in een concept arbeidsovereenkomst op te nemen als die niet...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Waardering vordering bij einde fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting werd per 1 januari 2004 ontbonden. De moedermaatschappij had op dat moment een vordering met een nominale waarde van € 404.210 op de dochtermaatschappij. In de loop van 2004 ging de dochtermaatschappij failliet. De moedermaatschappij wilde de vordering op de dochtermaatschappij ten laste van haar winst over 2004 afwaarderen. Voor de vraag of de moedermaatschappij in 2004 een afwaarderingsverlies op de vordering ten laste...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Alimentatieverplichting was ook schuld in box 3

Inkomstenbelasting

In een arrest uit 2009 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de contante waarde van een lijfrenteverplichting een schuld is die in mindering komt op de rendementsgrondslag van box 3. Een lijfrenteverplichting is een verplichting met een waarde in het economische verkeer en daarmee een schuld in de zin van de Wet IB 2001. De wetgever heeft op dit arrest gereageerd door met ingang van 30 december 2009 een uitzondering...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Geen dienstbetrekking voor docenten bij opleidingsinstituut

Sociale verzekeringen

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een arbeidsverhouding een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer aan drie voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn: - het bestaan van een gezagsverhouding,- de verplichting van de werknemer om persoonlijk arbeid te verrichten, en - de verplichting van de werkgever om loon te betalen. In een procedure over de arbeidsverhouding tussen een opleidingsinstituut en de docenten die voor het instituut werkten stond de verplichting om een vergoeding te betalen...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Werknemer niet gebonden aan afspraak werkgever en belastingdienst

Loonbelasting

Een werkgever voerde voor zijn werknemers een werknemersparticipatieregeling in. De regeling hield in dat de werknemers aandelen konden kopen met een korting van maximaal 20% van de marktwaarde. Na de aankoop van de aandelen gold een blokkeringsperiode van 5 jaar. In die periode konden de aandelen niet verkocht worden. De regeling kende twee vormen. Een van deze vormen hield in dat de werknemer niet rechtstreeks eigenaar werd van de aandelen,...

 • 16-02-2011
Lees meer 

Verkoopkosten aandelen niet in mindering op opbrengst optierecht

Loonbelasting

Een procedure voor Hof Den Bosch had betrekking op het voordeel dat een werknemer genoot uit een optieregeling op aandelen. Volgens de optieregeling konden de opties op twee manieren worden uitgeoefend, namelijk door het leveren van aandelen aan de werknemer en door directe verkoop van de aandelen, waarbij het verschil tussen de verkoopopbrengst van de aandelen en de uitoefenprijs van de optie na aftrek van kosten en belastingen werd uitbetaald.

 • 16-02-2011
Lees meer