• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-01Toon alle posts

Wijzigingsontslag niet kennelijk onredelijk

Arbeidsrecht

 In verband met een verandering in de werkwijze van een bedrijf verzocht het bedrijf om toestemming aan het toenmalige Centrum Werk en Inkomen (CWI) om de arbeidsovereenkomst met een van de medewerkers te beëindigen. Door de veranderde werkwijze verviel een deel van de werkzaamheden van de medewerker. Het CWI verleende de gevraagde ontslagvergunning op voorwaarde dat de werkgever de werknemer aansluitend aan de beëindiging van het lopende dienstverband een nieuwe...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Afkoop oude lijfrente door buitenlands belastingplichtige

Inkomstenbelasting

De behandeling van lijfrenteverzekeringen in de inkomstenbelasting is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd. De zogenaamde Brede Herwaardering van 1992 hield een ingrijpende wijziging in van het tot dan bestaande regime. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het regime nogmaals ingrijpend gewijzigd. Bij beide stelselwijzigingen zijn overgangsregelingen getroffen voor bestaande verzekeringen. In het verleden was de aftrek van betaalde lijfrentepremies ondermeer mogelijk voor kapitaalverzekeringen die waren...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Aansprakelijkheid omzetbelastingschuld

Invordering

De bestuurder van een NV of een BV kan aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting die de NV of BV verschuldigd is maar niet heeft betaald.De Wet op de Omzetbelasting kent een bepaling op grond waarvan een ondernemer de omzetbelasting die hij ten onrechte in rekening brengt op een factuur toch verschuldigd is. Op grond van deze bepaling legde de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan een BV. De BV...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Beperking renteaftrek

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat bepalingen die de aftrek van rente verhinderen. Het betreft ondermeer de rente op schulden aan een verbonden lichaam als de geldlening verband houdt met een winstuitdeling of een teruggaaf van gestort kapitaal aan een verbonden lichaam. De wet kent een tegenbewijsregeling. Als de belastingplichtige aannemelijk weet te maken dat zowel aan de geldlening als aan de winstuitdeling of de teruggaaf van kapitaal overwegend zakelijke...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Ook alimentatieverplichting schuld in box 3

Inkomstenbelasting

In een arrest uit 2009 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de contante waarde van een lijfrenteverplichting een schuld is die in mindering komt op de rendementsgrondslag van box 3. De wetgever heeft op dit arrest gereageerd door met ingang van 30 december 2009 een uitzondering op te nemen voor dergelijke schulden. In een vergelijkbare procedure oordeelde Hof Arnhem dat voor de contante waarde van een alimentatieverplichting hetzelfde geldt als...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Integratieheffing niet in strijd met regelgeving

Omzetbelasting

Een ondernemer kocht een bestaand pand voor een bedrag van € 500.000. De koopsom kon worden gesplitst in € 300.000 voor het naast het pand gelegen gedeelte van de grond, € 120.000 voor de benedenverdieping inclusief ondergrond en € 80.000 voor de bovenverdieping van het pand inclusief de waarde van de daaraan toegerekende ondergrond. Vervolgens liet de ondernemer het pand voor € 400.000 verbouwen. De benedenverdieping werd verbouwd tot restaurant.

  • 26-01-2011
Lees meer 

Herziening na beëindiging landbouwregeling

Omzetbelasting

Ondernemers die belaste prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van voorbelasting. Voor landbouwers geldt een bijzondere regeling, waardoor zij over hun prestaties geen omzetbelasting verschuldigd zijn en geen recht hebben op aftrek van voorbelasting. Op verzoek kunnen landbouwers de gewone regeling toepassen. Een varkenshouder moest, nadat de inspecteur op zijn verzoek een beschikking daartoe had afgegeven, per 1 augustus 2005 omzetbelasting berekenen over zijn prestaties. De vraag was...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Geen bewijs voor pensioentoezegging

Ondernemingswinst

Een BV wilde in haar jaarrekening over 2002 een pensioenvoorziening voor de echtgenote van de dga opnemen. De echtgenote was werkneemster van de BV. Al eerder was aan de vrouw een pensioentoezegging gedaan, maar de opbouw van dat pensioen was in 1995 gestaakt omdat de echtgenote had afgezien van verdere pensioenrechten. De vraag was of er na 1995 maar vóór de balansdatum van 2002 een nieuwe pensioentoezegging aan de vrouw...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Onterechte toepassing kasstelsel

Omzetbelasting

Ondernemers moeten de omzetbelasting over door hen geleverde goederen en diensten op de factuur in rekening brengen. De belasting moet aan de belastingdienst worden betaald op de aangifte over het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt, ongeacht het moment waarop de betaling van de factuur plaatsvindt. Sommige ondernemers mogen in afwijking daarvan het kasstelsel toepassen. Dat houdt in dat het tijdstip van betaling doorslaggevend is voor het moment waarop de...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Beoordeling woonplaats voor sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen

Wie in Nederland woont wordt voor de toepassing van de Algemene Kinderbijslag Wet als ingezetene aangemerkt. Waar iemand woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Bij deze beoordeling moet met alle relevante omstandigheden rekening worden gehouden. Wanneer er gelet op deze omstandigheden een duurzame persoonlijke band bestaat tussen de betrokkene en Nederland, woont de betrokkene in Nederland. Die duurzame band hoeft niet sterker te zijn dan de band met een ander...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Transfersom onderdeel loon speler?

Loonbelasting

Een betaald voetbalorganisatie (BVO) contracteerde in 1997 twee spelers. De belastingdienst was van mening dat de transfersommen als loon aan de spelers ten goede waren gekomen en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op. Aan de spelers werden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd.Hof Den Haag was van oordeel dat de transferbetalingen loon vormden. Volgens het hof hadden de spelers de transferbetalingen genoten en wisten zij dat deze betalingen het karakter van loon hadden. Ook...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Naheffing douanerecht vernietigd

Douane en Accijnzen

De douanewetgeving is geregeld op Europees niveau in het Communautair Douane Wetboek. Het Hof van Justitie EU is de gerechtelijke instantie die over de uitleg van Europese regelgeving gaat. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU bestaan naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen, waarvan de grondrechten een integrerend deel vormen. Het Hof van Justitie EU verzekert de eerbiediging van de wet en de rechtsbeginselen. De eerbiediging van de...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Conserverende aanslag naast reguliere aanslag schenkingsrecht

Successiewet

In verband met de overname van de landbouwonderneming van zijn ouders werd aan iemand op zijn verzoek een conserverende aanslag schenkingsrecht opgelegd. De woning die bij het bedrijf hoorde werd hem door de ouders geschonken. Daarvoor werd een reguliere aanslag schenkingsrecht opgelegd van 6% van de waarde van de woning in verhuurde staat omdat voor de woning een beroep was gedaan op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Wanneer in een voor...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Werkgever belast leasetermijnen door bij ontslag

Arbeidsrecht

Wanneer een werkgever aan werknemers een leaseauto ter beschikking stelt, wordt vaak een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen ten aanzien van de auto. De vraag is wat de gevolgen zijn van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer daardoor de leaseovereenkomst voortijdig beëindigd wordt. In een voorkomend geval vorderde de werkgever betaling van de nog resterende leasetermijnen van de werknemer. De gebruiksovereenkomst bevatte een vergoedingsplicht bij voortijdige beëindiging...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Belastingdienst blijft op jacht naar zwartspaarders

Inkomstenbelasting

De belastingdienst blijft op jacht naar zwartspaarders. In het kader van de onderlinge uitwisseling van inlichtingen heeft de belastingdienst van het Franse ministerie van Financiën gegevens ontvangen van Nederlanders met een Zwitserse bankrekening. Na analyse van de gegevens worden de rekeninghouders aangeschreven. De belastingdienst heeft ook gegevens ontvangen van op de Nederlandse Antillen gevestigde particuliere fondsen. De Antillen werken mee aan het onderzoek naar de bij deze fondsen betrokken natuurlijke...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Doorlopende vrijstelling schenkingsrecht in strijd met gelijkheidsbeginsel

Successiewet

Voor schenkingen die gedaan worden aan het algemeen nut beogende instellingen geldt een afwijkende regeling in het schenkingsrecht. Tot 2006 gold voor dergelijke instellingen een vast, verlaagd tarief van 11%. De belastingdienst hanteerde voor een aantal algemeen nut beogende instellingen een nog gunstiger regeling. De betreffende instellingen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlandse Rode Kruis, betaalden geen schenkingsrecht en hoefden zelfs geen aangifte schenkingsrecht te doen. Dat is gebaseerd...

  • 26-01-2011
Lees meer 

Besluit fictieve verkrijgingen

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de toepassing van artikel 10 van de Successiewet gepubliceerd. Dat artikel is een van de fictiebepalingen uit de Successiewet en heeft betrekking op transacties waarbij de erflater het vruchtgebruik van zaken heeft behouden. De aangroei van blote eigendom naar volle eigendom geldt als een fictieve erfrechtelijke verkrijging.Sinds 1 januari 2010 is deze fictiebepaling ook van toepassing bij gesplitste aankoop en bij splitsing...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Kamervragen innovatiebox beantwoord

Vennootschapsbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de hoge regeldruk bij de innovatiebox. In zijn antwoord zegt de staatssecretaris van Financiën dat van te hoge regeldruk geen sprake is. Volgens de staatssecretaris heeft het MKB grote belangstelling voor de innovatiebox en is de belastingdienst zeer behulpzaam bij de invulling daarvan. Ieder regiokantoor van de belastingdienst heeft een aanspreekpunt innovatiebox. Volgens schattingen maakten tot en met 2009 ruim 500 bedrijven...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Afrekening vakantiedagen bij einde dienstbetrekking

Arbeidsrecht

Wanneer het dienstverband van een werknemer eindigt moet een eindafrekening worden opgemaakt. Heikel punt bij de eindafrekening wil nog wel eens het recht op niet genoten vakantiedagen zijn. De werkgever wil de laatste dagen van een werknemer graag als vakantie aanmerken, ook als de werknemer geen vakantie heeft opgenomen. In het algemeen geldt dat de werknemer vakantiedagen opneemt. De werkgever kan wel een of meer vrije dagen weigeren, maar kan,...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inkomstenbelasting

Wanneer een BV de premies betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ten behoeve van de dga komen zij ten laste van de winst van de BV. De uitkeringen kunnen dan toekomen aan de BV, waarbij de BV het loon doorbetaalt of direct door de verzekeraar aan de dga worden betaald. Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die de dga zelf betaalt zijn aftrekbaar van zijn inkomen. De uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid komen dan uiteraard aan...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Navorderingsaanslag na fout adviseur

Formeel recht

Om een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op te kunnen leggen moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit of moet de belastingplichtige te kwader trouw zijn geweest. Een nieuw feit is een feit dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de reguliere aanslag nog niet bekend was en ook niet bekend hoefde te zijn. Iemand is te kwader trouw wanneer hij willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat door...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting bij uitkering aan Antilliaanse moeder

Europese regelgeving

Een vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet dividendbelasting inhouden op de dividenduitkering. Wanneer het belang van de aandeelhouder in de uitkerende vennootschap onder de deelnemingsvrijstelling valt, hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden. Is de aandeelhouder gevestigd op de Antillen, dan geldt onder de Belastingregeling voor het Koninkrijk een verlaagd tarief van 8,3% aan dividendbelasting.  In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of de inhouding van dividendbelasting...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Nieuwe regeling BPM bij invoer niet juist

Autobelastingen

Bij de eerste registratie van een auto of een motor in Nederland moet BPM worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe auto’s maar ook bij de invoer van gebruikte auto’s en motoren. Bij de invoer van gebruikte voertuigen wordt het voertuig in kwestie vergeleken met eenzelfde, al in Nederland geregistreerd voertuig. Van dat referentievoertuig wordt bepaald hoeveel BPM nog in de waarde daarvan is begrepen. In twee arresten uit...

  • 20-01-2011
Lees meer 

Herinvesteringsreserve is netto reserve

Ondernemingswinst

Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan een ondernemer belastingheffing over de behaalde boekwinst uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt als eerste afschrijving in mindering gebracht op de aanschafwaarde van andere bedrijfsmiddelen. In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of de bruto of de netto boekwinst kan worden opgenomen in de herinvesteringsreserve, met andere woorden of de verkoopkosten in mindering gebracht moeten worden op de boekwinst.

  • 20-01-2011
Lees meer 

Geen keuzerecht binnenlandse belastingplicht

Inkomstenbelasting

Buitenlandse belastingplichtigen, die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen of in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat voorziet in de uitwisseling van inlichtingen, kunnen kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtigen in Nederland.  Een inwoner van Costa Rica, die in Nederland buitenlands belastingplichtig was, had niet de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige in Nederland vanwege het...

  • 20-01-2011
Lees meer