• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-12Toon alle posts

Voorwaardelijke kwijtschelding?

Ondernemingswinst

Bij de aankoop van een 100%-deelneming nam de koper ook een vordering van de verkoper op de deelneming over. De overgenomen vordering bedroeg € 680.670 (ƒ 1.500.000). De koper bleef dit bedrag schuldig aan de verkoper. Deze schuld aan de verkoper werd achtergesteld ten opzichte van andere schulden. De rente bedroeg 5% per jaar; de aflossing was winstafhankelijk, terwijl de schuld per 1 januari 2003 definitief zou vervallen. De belastingdienst...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Herstructurering doorgevoerd voor ingang fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Een herstructurering van een onderneming die in de vorm van een BV wordt gedreven kan binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting plaatsvinden zonder fiscale gevolgen. Het is wel zaak om alle formaliteiten in acht te nemen en de benodigde handelingen in de juiste volgorde af te werken. Als er geen fiscale eenheid is en er wel wordt geschoven met vermogensbestanddelen tussen de BV’s, leidt dat mogelijk tot winst en...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Strafrechtelijke veroordeling geen reden voor ontslag op staande voet

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk wanneer daarvoor een dringende reden bestaat die bovendien onverwijld aan de werknemer wordt meegedeeld. In een procedure voor de Hoge Raad was de vraag of een strafrechtelijke veroordeling een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.De procedure had betrekking op een werknemer die op 30 augustus 2006 werd veroordeeld voor een strafrechtelijk vergrijp. De werkgever stuurde de werknemer op 1 februari 2007...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Stijging CAO-lonen in 2010 0,8%

Arbeidsrecht

Volgens een publicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedroeg de stijging van de cao-lonen in 2010 gemiddeld 0,8%. In 2009 bedroeg de stijging van de cao-lonen 2,3%; in 2008 was de stijging nog 3,5%.

 • 23-12-2010
Lees meer 

Criteria toepassing 30%-regeling profvoetballers

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een in Nederland schaarse deskundigheid kan op verzoek van werkgever en werknemer de 30%-regeling worden toegepast. De belastingdienst en de KNVB hebben in onderling overleg bepaald wanneer buitenlandse profvoetballers voldoen aan het deskundigheidscriterium. De afspraken gelden voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. Een speler beschikt over specifieke deskundigheid als hij voldoet aan één van de volgende criteria:1.

 • 23-12-2010
Lees meer 

Verruiming kredietgarantie ook in 2011

Subsidies

De verruiming van de borgstellingsregeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) voor het MKB (de BMKB), waardoor het garantiepercentage 80 in plaats van 50 bedraagt, wordt met een jaar verlengd.De verruimde regeling zou aanvankelijk per 31 december 2010 vervallen. MKB-bedrijven kunnen in 2011 ook nog een beroep doen op de verruimde kredietgarantie.

 • 23-12-2010
Lees meer 

Marktrente 2010

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft het jaarlijkse besluit met de gegevens betreffende de marktrente gepubliceerd. Het besluit is bedoeld als handvat bij het bepalen van de rekenrente voor het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Langlopende renteloze verplichtingen moeten worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. “De” marktrente bestaat echter niet. De rente die onder het kopje “marktrente” is opgenomen, is...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Formele rechtskracht standaardvoorwaarden

Ondernemingswinst

Bij de geruisloze inbreng van een onderneming in een BV neemt de BV de fiscale claims op de meerwaarde in de vermogensbestanddelen van de onderneming op zich en hoeft de ondernemer die zijn onderneming inbrengt geen inkomstenbelasting te betalen over deze meerwaarde. Onderdeel van het vermogen van een geruisloos ingebrachte onderneming vormde een 50%-belang in een BV. Volgens de door de inspecteur afgegeven beschikking geruisloze overgang en de daarbij behorende...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Belastingplan 2011 aangenomen; uitstel verhoging btw podiumkunst

Algemeen

Nadat het kabinet heeft toegezegd dat de verhoging van het btw-tarief op theater- en concertkaarten wordt uitgesteld tot 1 juli 2011 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2011 aangenomen. Theater- en concertkaarten vallen nu nog onder het lage btw-tarief van 6%. Per 1 juli 2011 is het normale tarief van 19% van toepassing.  De belangrijkste maatregelen van het Belastingplan 2011 zijn de verlaging van het normale vennootschapsbelastingtarief naar 25%, het...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Aanhorigheid bij eigen woning

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 hanteert als omschrijving van eigen woning een gebouw met aanhorigheden voor zover dat de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat. Uit de tekst van de wet volgt volgens Hof Amsterdam dat een eigen woning niet meer dan één zelfstandig gebouw kan omvatten. Een belastingplichtige die het perceel naast zijn woning had gekocht wilde het geheel als eigen woning aanmerken. Het hof stelde vast dat niet was...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Geen personeel, dus geen loonadministratie vereist

Loonbelasting

De belastingdienst legde naheffingsaanslagen loonbelasting op aan de exploitant van een shoarmazaak. De exploitant bestreed de naheffingsaanslag met de stelling dat hij geen personeel in dienst had en daarom niet verplicht was om een loonadministratie te voeren. Dat betekende dat er geen grond was voor omkering en verzwaring van de bewijslast. De belastingdienst beriep zich op meerdere waarnemingen waarbij anderen dan de exploitant werkend waren aangetroffen en personen van wie...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Geen fiscale eenheid OB

Omzetbelasting

Ondernemers die belaste prestaties verrichten moeten over de vergoedingen die zij aan hun afnemers in rekening brengen omzetbelasting berekenen Een management-BV stuurde aan een 50%-deelneming waarvoor zij managementactiviteiten verrichtte geen facturen. In feite handelden de BV's alsof er een fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestond. Na een bij de management-BV ingesteld boekenonderzoek legde de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting op van € 92.150 en een vergrijpboete van € 16.000. De rechtbank...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ruilverkaveling

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet 6% overdrachtsbelasting worden betaald over de waarde van de verkregen zaken. Er geldt een vrijstelling voor de verkrijging in het kader van ruilverkaveling. Ruilverkaveling was tot 2007 geregeld in de Landinrichtingswet. Volgens deze wet is ruilverkaveling bij overeenkomst de vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden om bepaalde onroerende zaken samen te voegen en het geheel onder elkaar bij notariële...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Navordering zelfstandigenaftrek

Formeel recht

De belastingdienst legde na een boekenonderzoek bij een dirigent die zich als ondernemer presenteerde een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op over het jaar 2001 ter correctie van de ten onrechte geclaimde zelfstandigenaftrek. De dirigent bestreed dat de inspecteur beschikte over het voor navordering vereiste nieuwe feit. De bewijslast voor een nieuw feit rust op de inspecteur. Naar het oordeel van de rechtbank slaagde de inspecteur er niet in aannemelijk te maken dat...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Nabetaalde alimentatie kinderen

Inkomstenbelasting

Op grond van een beschikking van de rechtbank moest een vader na zijn echtscheiding maandelijkse bijdragen betalen voor de verzorging en opvoeding van zijn beide dochters. Aanvankelijk betaalde hij deze bijdragen niet, waarna deze werden ingevorderd door inhouding op een uitkering die de vader ontving van de Sociale Verzekeringsbank. De inhoudingen vonden plaats tot augustus 2006. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2005 trok de vader deze bedragen af...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Aanvang fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Een herstructurering kan binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting plaatsvinden zonder fiscale gevolgen. Soms klopt de planning niet en vindt de herstructurering plaats voordat de fiscale eenheid tot stand is gekomen. De aandeelhouders van een BV stelden een intentieverklaring op waarin stond dat er twee dochtervennootschappen zouden worden opgericht die ieder weer een kleindochtermaatschappij zouden oprichten waarin de feitelijke activiteiten zouden worden ondergebracht. In de intentieverklaring stond dat de herstructurering...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Geen vrijstelling beleggingen van pensioenfonds

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting 1968 kent een vrijstelling voor het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens. De richtlijnbepaling die ten grondslag ligt aan de vrijstelling in de wet is bedoeld om het voor beleggers makkelijker te maken om te beleggen in effecten via beleggingsinstellingen en om het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen fiscaal gelijk te behandelen als andere gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Deze vrijstelling geldt niet voor...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Voetbalstadion is attractiepark

Omzetbelasting

Op grond van de Nederlandse wet op de Omzetbelasting 1968 is het verlaagde tarief ondermeer van toepassing op het verlenen van toegang tot openbare musea, sportwedstrijden en attractieparken. De exploitant van een sportstadion hanteerde het lage tarief niet alleen voor het verlenen van toegang tot evenementen die plaatsvonden in het stadion, maar ook voor rondleidingen door het stadion gekoppeld aan een bezoek aan het museum van de sportvereniging die zijn thuishaven...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Geen toeristenbelasting voor kamerverhuur

Overige heffingen

Eén van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de toeristenbelasting. Dat is een belasting op het overnachten binnen een gemeente in hotels, pensions en andere vakantieverblijven door mensen die niet in de gemeente zijn ingeschreven.Een uitzendbureau dat werkte met overwegend Poolse uitzendkrachten bezat een pand waarvan de kamers verhuurd werden aan uitzendkrachten. Het bedrijf had een vergunning van de gemeente voor het exploiteren van...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Afschaffing WWIK

Sociale verzekeringen

Voor kunstenaars bestaat een aparte wettelijke regeling voor ondersteuning in het levensonderhoud, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Op grond van de WWIK kunnen kunstenaars binnen een periode van tien jaar maximaal vier jaar een aanvulling op hun inkomen krijgen. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel om de WWIK af te schaffen per 1 januari 2012, waardoor een einde komt aan de uitzonderingspositie voor kunstenaars in de sociale...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Forfaitair inkomen aanmerkelijk belang beleggings-BV

Inkomstenbelasting

Aan de houder van een aanmerkelijk belang in een in het buitenland gevestigde beleggingsvennootschap wordt jaarlijks een forfaitair voordeel toegerekend. Dit voordeel bedraagt 4% van de waarde van de aandelen. Het in aanmerking nemen van een forfaitair voordeel is geen door het EG-verdrag verboden belemmering van het kapitaalverkeer. De betreffende bepalingen in de Wet IB 2001 zijn op de voornaamste punten identiek aan de overeenkomstige bepaling van de Wet IB...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Ondernemerstarief MRB

Autobelastingen

Het Hof van Justitie EG besliste op 18 oktober 2007 in het Van der Steenarrest dat een directeur-grootaandeelhouder die een arbeidsovereenkomst heeft met zijn BV geen ondernemer voor de omzetbelasting is. De staatssecretaris van Financiën heeft de gevolgen van dat arrest voor de praktijk in een besluit uiteengezet. In dat besluit heeft de staatssecretaris meegedeeld dat niet zal worden teruggekomen op de periode tot 18 oktober 2007. Voor de toepassing...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Omliggende grond verzorgingstehuis

Onroerende zaken

Een procedure over een aanslag onroerende zaakbelasting die betrekking had op een verzorgingstehuis had betrekking op de gehanteerde heffingsmaatstaf. Uitgangspunt daarvoor was de WOZ-waarde, verminderd met de woondelenvrijstelling. Deze vrijstelling ziet op de voor bewoning bestemde appartementen die onderdeel vormen van het complex. Aan deze appartementen werd een waarde toegekend van ruim € 1.000.000. De vraag was vervolgens welk deel van de omliggende grond moest worden toegerekend aan het woondeel...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Verbouwing pand was nieuwe terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door een aanmerkelijk belanghouder aan zijn BV valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Dat is de restcategorie van box 1 waarin inkomsten vallen die niet kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking.  De dga van een BV verhuurde het bedrijfspand aan de BV. De BV exploiteerde een supermarkt die onderdeel vormde van een keten. In overleg met het...

 • 23-12-2010
Lees meer 

Kosten aanbouw begrepen in koop-/aanneemsom

Onroerende zaken

In een procedure over de WOZ-waarde van een woning in aanbouw ging de discussie over de invloed van een aanbouw op de waarde. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de waarde was gekozen voor de betaalde koop-/aanneemsom vermeerderd met de kosten van het op de toestandsdatum verrichte meerwerk. De eigenaar voerde aan dat de kosten van de aanbouw op de begane grond onderdeel vormden van de door hem betaalde koop-/aanneemsom.

 • 23-12-2010
Lees meer