• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-04Toon alle posts

Inkomenscorrectie door inspecteur

Inkomstenbelasting

Iemand met een WAO-uitkering als enige bron van inkomen kocht een dure auto die hij contant betaalde. De koopsom voor de auto was beduidend hoger dan zijn netto uitkering. De belastingdienst veronderstelde dat de uitkeringsgerechtigde andere inkomsten moest hebben gehad en verhoogde het inkomen met een bedrag gelijk aan de koopsom voor de auto. De rechtbank vond dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de uitkeringsgerechtigde extra inkomsten moest hebben...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Poging terbeschikkingstellingsregeling te omzeilen

Inkomstenbelasting

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze vermogensbestanddelen ter beschikking te stellen aan een BV waarin iemand een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. De terbeschikkingstellingsregeling geldt ook als de BV deel uit maakt van een samenwerkingsverband en het vermogensbestanddeel aan het samenwerkingsverband ter beschikking wordt gesteld. Heeft de persoon die de vermogensbestanddelen ter beschikking stelt geen aanmerkelijk belang in de BV, dan geldt de terbeschikkingstellingsregeling...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Tweemaal legesheffing door wijziging bouwplan

Overige heffingen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning brengt de gemeente leges in rekening. De hoogte van de leges is afhankelijk van de geschatte bouwkosten. Wanneer voor een bouwvergunning het bestemmingsplan moet worden gewijzigd of wanneer een vrijstelling van het bestemmingsplan wordt aangevraagd, worden extra leges in rekening gebracht door de gemeente. Wordt vervolgens het bouwplan zodanig gewijzigd dat een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning nodig is,...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Integratieheffing niet van toepassing

Omzetbelasting

Wanneer een vrijgestelde ondernemer op eigen grond een pand laat bouwen moet bij de ingebruikname daarvan omzetbelasting worden afgedragen over de waarde van het pand inclusief de grond. De vrijgestelde ondernemer heeft wel het recht om de tijdens de bouw in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek te brengen als voorbelasting. Voor woningcorporaties en vergelijkbare instellingen geldt op grond van een besluit van Financiën dat zij deze integratieheffing niet hoeven toe...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Stuk grond is geen eigen woning

Inkomstenbelasting

Een van de weinige aftrekposten in de inkomstenbelasting die voor een particulier nog resteert, is de hypotheekrente voor de eigen woning. Als eigen woning kwalificeert niet alleen het huidige hoofdverblijf, maar ook een woning die leegstaat of in aanbouw is en die is aangeschaft om binnen twee jaar als hoofdverblijf te gaan dienen. Om die reden had een belastingplichtige, die in juli 2002 een perceel grond kocht met daarop een...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Kamervragen over belastingontwijking bij inkoop door banken

Omzetbelasting

Naar aanleiding van een bericht in het Financieel Dagblad over de ontwijking van omzetbelasting door DSB zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Financiën. De ontwijking van omzetbelasting gebeurde door een in Zwitserland gevestigde vaste inrichting de inkoop van goederen voor in Nederland gevestigde bedrijven te laten verrichten. Tussen de hoofdvestiging en een vaste inrichting is voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting geen...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Terugbetaling agio is dividenduitkering

Dividendbelasting

De teruggaaf van het op aandelen gestorte bedrag door een vennootschap is een uitkering van dividend. Voor de houder van een aanmerkelijk belang in die vennootschap vormt de terugbetaling een zogenaamd regulier voordeel. Dat is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Alleen als de teruggaaf niet hoger is dan de destijds voor de aandelen betaalde prijs en de algemene vergadering van aandeelhouders van tevoren tot teruggaaf heeft besloten en...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Kamervragen over arrest Gielen

Internationaal

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van het arrest Gielen van het Europese Hof van Justitie (zaak C-440/08). Dat arrest gaat over de toepassing van het urencriterium bij in het buitenland wonende ondernemers die een deel van hun onderneming in Nederland drijven. Volgens de Nederlandse wet tellen in die gevallen alleen de uren mee die in Nederland aan de onderneming worden besteed. Voor binnenlandse belastingplichtigen tellen alle...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Publieke WGA-verzekering

Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen kiezen hoe ze zich verzekeren tegen het risico dat werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Ze kunnen dit bij een private verzekeraar doen of via een publieke verzekering bij het UWV. Uit onderzoek blijkt geen verschil in resultaat bij de aanpak van langdurige ziekte of werkhervatting tussen publiek en privaat verzekerde werkgevers. Omdat het kabinet demissionair is zal het niet komen met voorstellen over de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Dubbele kinderbijslag

Sociale verzekeringen

Uit onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gebleken dat vaak ten onrechte dubbele kinderbijslag voor kinderen die in Egypte wonen en naar school wordt betaald. Ouders kunnen recht hebben op dubbele kinderbijslag voor kinderen die uitwonend zijn. Dit geldt ook voor kinderen die in het buitenland wonen en daar onderwijs volgen. In veel van de onderzochte gevallen verbleven de kinderen bij één van de ouders in Egypte. De SVB...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Gewijzigd besluit giftenaftrek

Inkomstenbelasting

De minister van Financiën heeft een aangepast besluit met het beleid van Financiën over de giftenregeling en de aanmerking als ANBI gepubliceerd. Het besluit vervangt een besluit uit december 2009, waarin onder meer een goedkeuring was opgenomen met betrekking tot de nieuwe ANBI-regeling die per 1 januari 2010 is ingegaan. De termijn van die goedkeuring is inmiddels verstreken. Het besluit bevat een nieuw onderdeel met een goedkeuring voor periodieke giften...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Standpuntwijziging inspecteur

Formeel recht

In het algemeen is de inspecteur niet verplicht om bij de vaststelling van een definitieve aanslag inkomstenbelasting het zelfde standpunt in te nemen als bij een eerder vastgestelde voorlopige aanslag van deze belastingplichtige. De voorlopige aanslag wordt normaliter vastgesteld aan de hand van niet of zeer globaal gecontroleerde gegevens. Dat betekent ook dat een belastingplichtige in de regel geen in rechte te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan een voorlopige aanslag.

 • 28-04-2010
Lees meer 

Invorderingsmaatregelen terecht genomen

Invordering

In een procedure stelde iemand zich op het standpunt dat hij een bezwaarschrift had ingediend tegen de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2002. In dat bezwaarschrift zou hij hebben verzocht om uitstel van betaling. De ontvanger verleende geen uitstel van betaling omdat hij niet op de hoogte was van het bestaan van een bezwaarschrift. Dat had tot het versturen van een aanmaning en het uitvaardigen van een dwangbevel...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Geen ANBI

Successiewet

Algemeen nut beogende instellingen (afgekort met de aanduiding ANBI) zijn instellingen die als doelstelling hebben het verrichten van activiteiten die rechtstreeks een algemeen belang raken. De activiteiten van de instelling moeten in overeenstemming zijn met de doelstelling. Activiteiten die voorzien in een particulier belang, zoals ontspanning voor een bepaalde kring van personen, vormen geen algemeen belang, ook niet als de activiteit indirect het algemene nut dient. Een stichting had als...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Onderzoeksplicht inspecteur

Formeel recht

De inspecteur mag, als hij geen reden tot twijfel heeft na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van een aangifte, uitgaan van de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens. Blijkt achteraf dat de gegevens niet juist waren dan heeft de inspecteur de bevoegdheid om belasting na te vorderen. Iemand die op grond van zijn geloofsovertuiging zogenaamde gemoedsbezwaren tegen verzekeringen had, was om die reden niet verzekerd...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Uitleg kalenderjaar in verdrag met China

Internationaal

Volgens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met China heeft een inwoner van Nederland recht op aftrek van dubbele belasting als hij in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in China heeft verbleven. Het verdrag bevat geen omschrijving van het begrip kalenderjaar. Dat betekent dat het begrip moet worden uitgelegd volgens de betekenis die het heeft volgens de Nederlandse wetgeving, omdat de procedure betrekking had op Nederlandse belastingen. Voor...

 • 28-04-2010
Lees meer 

In de bezwaarfase niet gehoord

Formeel recht

Iemand tekende bezwaar aan tegen de WOZ-beschikking voor zijn woning voor het tijdvak van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. Omdat de gemeente niet tijdig uitspraak op het bezwaarschrift deed, ging de belanghebbende in beroep bij de rechtbank. De heffingsambtenaar van de gemeente deed vervolgens alsnog uitspraak op het bezwaar. Daarbij werd de WOZ-waarde van de woning gehandhaafd. De rechtbank verklaarde het ingestelde beroep tegen het niet-tijdig...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Treinkaartjes nodig voor aftrek reiskosten

Inkomstenbelasting

Reiskosten voor woon-werkverkeer zijn voor werknemers alleen aftrekbaar als zij gebruik maken van het openbaar vervoer. Een van de voorwaarden voor aftrek van reiskosten is een openbaar vervoerverklaring. Deze verklaring wordt afgegeven door het openbaar vervoerbedrijf aan abonnementhouders. Voor werknemers die losse kaartjes kopen is aftrek mogelijk als de werkgever een zogenaamde reisverklaring verstrekt. Niet duidelijk is of in dat geval de werknemer ook moet beschikken over de losse vervoerbewijzen...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Opbrengstlimiet gemeentelijke heffingen

Overige heffingen

Gemeentelijke belastingen kennen een zogenaamde opbrengstlimiet. Deze limiet houdt in dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die uit de belasting worden voldaan. Bij de beoordeling van deze opbrengstlimiet mag niet van een gemeente worden verlangd dat zij van alle in een belastingverordening en de bijbehorende tarieventabel opgenomen diensten afzonderlijk op controleerbare wijze vastlegt hoe zij de kosten ter zake daarvan heeft geraamd. De wijze...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Invloed Duits huwelijksgoederenrecht

Successiewet

Bij het overlijden van een inwoner van Nederland heft Nederland successierecht over de waarde van het vermogen van de erflater. Bij het overlijden van iemand die geen inwoner is van Nederland hief Nederland tot 1 januari 2010 het recht van overgang over de waarde van in Nederland gelegen bezittingen. Het recht van overgang stond voor die tijd al ter discussie, onder meer door een arrest van het Hof van Justitie...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Verkoop meerderheidsdeelnemingen buiten EG

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent de deelnemingsvrijstelling. Deze regeling houdt in dat de voordelen die een vennootschap geniet uit een belang in een andere vennootschap niet belast zijn. Er geldt een aftrekuitsluiting voor kosten van deelnemingen. Deze aftrekuitsluiting valt, wanneer het gaat om meerderheidsbelangen in andere vennootschappen, binnen de werking van de bepaling in het EG-verdrag over de vrijheid van vestiging. Voor zover de aftrekuitsluiting het vrije kapitaalverkeer beperkt,...

 • 23-04-2010
Lees meer 

Directeur te snel ontslagen

Arbeidsrecht

Een statutair directeur van een BV wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava). De ava heeft ook de bevoegdheid om de directeur te schorsen en/of te ontslaan. Ook voor een directeur geldt dat bij een kennelijk onredelijke opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door een van de partijen de rechter aan de wederpartij een schadevergoeding kan toekennen. Het niet aanbieden van een ontslagvergoeding is op zich geen reden om de...

 • 23-04-2010
Lees meer 

Vrijstelling bij overdracht onderneming in familiekring

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. In een aantal gevallen gelden vrijstellingen. Een van deze vrijstellingen betreft de verkrijging van onroerende zaken die onderdeel zijn van een onderneming door een of meer naaste familieleden van de ondernemer. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat deze familieleden de onderneming voortzetten. In een procedure voor Hof Leeuwarden was de vraag of aan de voorwaarde voor toepassing van deze...

 • 23-04-2010
Lees meer 

Verlengde navorderingstermijn

Formeel recht

In reactie op prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de EG in zijn arrest van 11 juni 2009 geantwoord dat de verlengde navorderingstermijn voor uit het buitenland afkomstige inkomensbestanddelen of in het buitenland aangehouden vermogen niet per definitie in strijd is met het EG-verdrag. In twee arresten van 26 februari 2010 heeft de Hoge Raad vervolgens regels geformuleerd die in acht moeten worden genomen...

 • 23-04-2010
Lees meer 

Premies betaald aan buitenlandse verzekeraar

Inkomstenbelasting

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De Wet IB 2001 stelt als eis aan aftrekbaarheid van de premies dat de verzekeraar in Nederland gevestigd moet zijn. In bepaalde gevallen is uitzondering mogelijk van deze eis. Dat geldt ondermeer voor door de minister van Financiën aangewezen buitenlandse verzekeraars.   Een ondernemer had twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ene verzekering was ondergebracht bij een Nederlandse...

 • 23-04-2010
Lees meer