• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-02Toon alle posts

Kamervragen over btw op glazenwassen

Omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2010 vallen schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen onder het verlaagde btw-tarief. Onder schoonmaakwerkzaamheden vallen alle normale werkzaamheden van een schoonmaker. Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant, zoals gevel reinigen en glazenwassen, vallen niet onder het lage tarief. De staatssecretaris van Financiën is vanwege de budgettaire gevolgen niet van plan om daar verandering in te brengen. Toepassing van het lage tarief op glazenwassen aan de buitenzijde van de woning zou...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Kamervragen Grondwaterbelasting

Overige heffingen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een mogelijke afschaffing van de Grondwaterbelasting. Dat is een belasting op het onttrekken van grondwater aan de bodem. Naar aanleiding van een evaluatie van de Grondwaterbelasting uit 2007 is het bescheiden milieueffect onderkend. Het kabinet heeft in 2007 aangegeven dat afschaffing een mogelijkheid is mits er een passend budget is. In afwachting van de rapportage van de Studiecommissie belastingstelsel over mogelijke vernieuwingen...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Kamervragen invorderingsbeleid

Invordering

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het invorderingsbeleid van de belastingdienst. Volgens de vragensteller worden per 1 januari jl. aanslagbedragen tot € 1.500 als oninbaar beschouwd en worden voor bedragen tot € 1.000 geen beslagopdrachten meer gegeven. Volgens de staatssecretaris is die informatie niet juist en worden als betaling uitblijft dwangmaatregelen getroffen. Wel moet de belastingdienst keuzes maken voor de inzet van invorderingsinstrumenten. Deurwaarders worden gebruikt bij de...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Kamervragen over pensioen-BV

Ondernemingswinst

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het dalen van de dekkingsgraad tot onder 100% voor pensioenen als gevolg van beleggingsverliezen voor particuliere pensioen-BV’s.  De staatssecretaris van Financiën onderkent dat daardoor mogelijk problemen ontstaan, maar wijst verzoeken tot pensioenverlaging zonder fiscale gevolgen om de dekking te herstellen af. Pensioenverlaging zonder fiscale gevolgen is alleen toegestaan als de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is. Dat doet zich voor bij surséance...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Forensenbelasting

Overige heffingen

Gemeenten kunnen een forensenbelasting heffen van mensen die niet in de gemeente wonen maar die in de gemeente gedurende in ieder geval 90 dagen per jaar beschikken over gemeubileerde woonruimte. De gemeente Nieuwkoop legde een aanslag forensenbelasting op aan de eigenaresse van een stacaravan in deze gemeente. De eigenaresse verbleef daar ieder jaar van 1 april tot 1 oktober. Buiten die periode was de camping gesloten en verbleef de eigenaresse...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Belang bij beroep tegen voorlopige aanslag

Formeel recht

Vooruitlopend op een definitieve aanslag kan de inspecteur een of meerdere voorlopige aanslagen opleggen. Op die manier wordt als het ware een voorschot genomen op de definitieve aanslag. De voorlopige aanslagen worden als vooruitbetaling verrekend met de definitieve aanslag. Zowel tegen de definitieve aanslag als tegen een voorlopige aanslag kan bezwaar en beroep worden aangetekend. De mogelijkheid om bezwaar en beroep tegen een voorlopige aanslag in te stellen is niet...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Geen recht op ouderentoeslag en -korting

Internationaal

Hof Den Bosch was van oordeel dat een buitenlands belastingplichtige recht had op de ouderentoeslag in box 3 en op het inkomstenbelastingdeel van de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting. Het hof meende dat deze toeslag en kortingen persoonlijke aftrekken waren zoals bedoeld in het belastingverdrag met België. De Hoge Raad deelt deze opvatting niet en verwijst naar een arrest uit 1996. Daarin is uitgelegd dat het gaat om alle aftrekken,...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Aanslag schenkingsrecht bij meerdere verkrijgers

Successiewet

De eigenaar van een woonhuis gaf aan zijn ouders voor onbepaalde tijd het gebruiksrecht van de woning. De ouders moesten de kosten van gas, water en licht betalen en een vergoeding van ƒ 600 per maand. De waarde van de woning bedroeg ten minste ƒ 1,4 miljoen. De financiële positie van de ouders was niet zodanig dat zij hulpbehoevend waren. Het verstrekken van het gebruiksrecht kon daarom niet worden aangemerkt...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Studiekosten en -uren zelfstandig ondernemer

Ondernemingswinst

Opleidingskosten van een zelfstandige ondernemer komen ofwel ten laste van de winst of zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Het onderscheid is gelegen in het bestaan van een niet aftrekbaar drempelbedrag van € 500 voor persoonsgebonden aftrek wegens studie. De kosten van een studie komen ten laste van de winst uit onderneming als de studie wordt gevolgd om het zelfstandige beroep op het bestaande niveau en in de bestaande omvang te...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Samenhangende zaken

Formeel recht

De rechter kan samenhangende zaken behandelen in één procedure. Dat spaart tijd en geld. Er hoeft dan slechts eenmaal griffierecht te worden betaald. De rechter moet beoordelen of sprake is van samenhangende zaken. Iemand diende één beroepschrift in tegen de eveneens in één geschrift vervatte gelijkluidende uitspraken op bezwaar tegen de aan hem opgelegde aanslagen verontreinigingsheffing over de jaren 2005 tot en met 2007. De aanslagen hadden betrekking op dezelfde...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Verliesbeschikking niet herzien

Formeel recht

Een negatief belastbaar inkomen is een verlies. Het belastbare inkomen kan echter niet lager worden vastgesteld dan op nihil. Een verlies wordt daarom bij beschikking vastgesteld en verrekend met positieve belastbare inkomens van eerdere of latere jaren. Een eenmaal bij beschikking vastgesteld verlies kan worden verrekend zolang de beschikking niet is herzien bij een nieuwe beschikking. Zonder herziening van de verliesbeschikking kan een verrekening van het verlies niet door middel...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Vergoeding voor geldlening belast

Inkomstenbelasting

Onder de Wet IB 1964 waren inkomsten uit vermogen progressief belast. Rente als vergoeding voor een geldlening is een vorm van inkomsten uit vermogen. De rente hoeft niet in een vast percentage van de hoofdsom te worden uitgedrukt. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van een geldbedrag kan ook bestaan uit een aandeel in de waardestijging van een goed. Een aantal geldschieters van een betaald voetbalorganisatie bedong als rendement...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Afzien van pensioen

Loonbelasting

Pensioen is uitgesteld loon. Door de werking van de zogenaamde omkeerregel is de pensioenaanspraak niet belast, maar de latere uitkeringen wel. Op pensioenrechten rust dus een belastingclaim. Een voormalige dga, die een pensioenaanspraak had op de BV, zag daar in 2002 van af. Volgens de Wet op de Loonbelasting heeft dat tot gevolg dat de pensioenaanspraak wordt aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking en er belasting betaald moet worden.

 • 26-02-2010
Lees meer 

Boete inkeerregeling wordt 30%

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat de boete bij gebruikmaking van de inkeerregeling per 1 juli 2010 wordt verhoogd van 15 naar 30%. De inkeerregeling is bedoeld om mensen te stimuleren vrijwillig opgave te doen van eerder niet aangegeven buitenlandse spaartegoeden. Tot 1 januari 2010 kon worden ingekeerd zonder boete. De boete voor zwartspaarders die door de belastingdienst zijn opgespoord is vorig jaar verhoogd tot 300% van de...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Wijziging standpunt inspecteur

Formeel recht

De belastingdienst is niet verplicht om bij de vaststelling van een definitieve aanslag Inkomstenbelasting eenzelfde standpunt in te nemen als bij een daaraan voorafgaande voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag is bedoeld als een grondslag voor het doen van vooruitbetalingen op de definitieve belastingschuld. Een voorlopige aanslag wordt vastgesteld aan de hand van niet of slechts globaal gecontroleerde gegevens. E geldt een uitzondering op de regel als een belastingplichtige een onderdeel...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Geen korting op AOW-toeslag jongere partners

Sociale verzekeringen

De eerder door het kabinet aangekondigde vervroegde afschaffing van de partnertoeslag in de AOW in 2011 voor nieuwe uitkeringsgerechtigden met een partner die jonger is dan 55 jaar gaat niet door. De maatregel was bedoeld als bezuiniging maar stuitte op veel verzet. Het financiële gat wordt gedeeltelijk gedicht door de algemene korting op de partnertoeslag te verhogen tot 8%. Deze korting geldt niet voor mensen met een inkomen van minder...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Terugwerkende kracht

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft twee besluiten over ondernemerschap in de inkomstenbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit heeft betrekking op de terugwerkende kracht bij het aangaan van een personenvennootschap. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1997 bepaald dat een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst tussen echtgenoten in de regel geen terugwerkende kracht kent. Om praktische redenen heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat een schriftelijke personenvennootschapsovereenkomst maximaal negen maanden mag terugwerken in...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Lijfrente uit nalatenschap niet belast

Inkomstenbelasting

In een testament werden vijf stichtingen, ieder voor gelijke delen, benoemd tot erfgenaam. Aan de nalatenschap was een last verbonden om aan een nicht van de erflaatster levenslang een lijfrente uit te keren van € 36.000 per jaar. Om de rechten van de nicht op de lijfrente veilig te stellen, plaatste de erflaatster de nalatenschap onder bewind. De erfgenamen hadden hierdoor niet de vrije beschikking over de nalatenschap. Na het...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Geen omkering bewijslast

Formeel recht

Wie een aangiftebiljet krijgt uitgereikt is verplicht om dat in te vullen en in te leveren. De aangifte moet juist en volledig worden gedaan. Als de vereiste aangifte niet is gedaan, kan dat tot gevolg hebben dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet bewijzen dat de aanslag niet juist is.De inspecteur deed een beroep op omkering en verzwaring van de bewijslast omdat...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Geen toepassing verhuisvrijstelling

Autobelastingen

Bij de registratie van een auto in Nederland moet BPM worden betaald. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor gebruikte auto’s. Er geldt een vrijstelling voor auto’s die deel uit maken van een verhuisboedel. Bij verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland hoeft geen BPM te worden betaald als de auto al minstens zes maanden in gebruik is bij de persoon die een beroep doet op de vrijstelling. Hof Den Haag...

 • 26-02-2010
Lees meer 

Opbrengst verhuur kamers in box 3

Inkomstenbelasting

Een particulier bezat vijf eengezinswoningen met in totaal 27 aan studenten verhuurde kamers. De vraag was of de woningen en de daarop rustende financieringen in box 3 vielen of dat de huurinkomsten in box 1 aangegeven moesten worden als resultaat uit werkzaamheid. Voor die laatste kwalificatie is nodig dat er meer werkzaamheden worden verricht dan gebruikelijk is bij actief vermogensbeheer. Hof Leeuwarden vond niet aannemelijk dat de aard en de...

 • 19-02-2010
Lees meer 

Intrekking besluiten

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een zestal besluiten op het gebied van de omzetbelasting ingetrokken. Het gaat om de volgende besluiten: 286-10548 van 18 juli 1986, CPP 2002/292M van 30 januari 2002, CPP2002/2263M van 23 juli 2002, CPP2003/1963M van 22 augustus 2003, CPP2007/349M van 1 maart 2007 en CPP2009/865M van 27 mei 2009.

 • 19-02-2010
Lees meer 

Besluit zorginstellingen

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de gevolgen voor de omzetbelasting voor zorginstellingen aangepast aan nieuwe jurisprudentie. De wet bevat een vrijstelling van omzetbelasting voor prestaties die zorginstellingen verrichten aan de opgenomen personen. De vrijstelling heeft betrekking op de verzorging en verpleging en handelingen die daarmee nauw samenhangen. De vrijstelling geldt ook voor diensten die een afzonderlijk geheel vormen en die kenmerkend en essentieel zijn voor de verzorging...

 • 19-02-2010
Lees meer 

Aflossing turbovordering

Inkomstenbelasting

Onderdeel van het belastbaar inkomen in box 1 is het resultaat uit overige werkzaamheden. Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een BV waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft is een dergelijke werkzaamheid. De terbeschikkingstellingsregeling is ingevoerd per 1 januari 2001. Vermogensbestanddelen die op die op die datum tot een werkzaamheid moesten worden gerekend, werden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op dat tijdstip. Voor een vordering...

 • 19-02-2010
Lees meer 

Meldingsplicht betalingsonmacht

Invordering

Een ondernemer die niet in staat is om de verschuldigde loon- en omzetbelasting te betalen is verplicht dat te melden bij de belastingdienst om aansprakelijkheid te voorkomen. Volgens een arrest van de Hoge Raad heeft de ondernemer slechts de keuze tussen tijdig betalen en melden dat hij niet tot betalen in staat is. Wanneer er al een naheffingsaanslag is opgelegd kan niet meer rechtsgeldig een melding van betalingsonmacht worden gedaan.

 • 19-02-2010
Lees meer