• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-01Toon alle posts

Gebruikelijk loon binnen concern

Loonbelasting

Wie werkzaamheden verricht voor de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de gebruikelijkloonregeling. In concernsituaties moet de gebruikelijkloonregeling per dienstbetrekking worden toegepast. Een dga die zowel voor de beheermaatschappij als voor de werkmaatschappij werkte, moest voor beide dienstbetrekkingen tenminste een gebruikelijk loon verdienen. De werkzaamheden voor de beheermaatschappij waren echter van ondergeschikte aard en beperkt in omvang. De rechtbank beperkte het gebruikelijk loon tot een bedrag van...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Schorsing werknemer

Arbeidsrecht

Een werkgever kan een werknemer schorsen. Dat houdt in dat de werkgever de werknemer tijdelijk verbiedt om zijn werkzaamheden te verrichten. Schorsing is geen maatregel die in de wet is opgenomen en uitgewerkt. De rechtmatigheid van een schorsing wordt getoetst aan de beginselen van goed werkgeverschap. Een werknemer heeft recht op (weder)tewerkstelling, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat hij een redelijke grond voor de schorsing heeft of indien de wedertewerkstelling...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Vermogen in stichting particulier fonds

Inkomstenbelasting

Het vermogen van een particulier, voor zover dat niet is toe te rekenen aan box 1 of box 2, is in box 3 belast. Na het overlijden gaat het vermogen over op de erfgenamen, die over hun aandeel in de verkrijging erfbelasting moeten betalen. Ter voorkoming van belastingheffing zowel bij leven als bij overlijden zoeken veel mensen naar wegen om het vermogen over te hevelen naar een ander, zonder de...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Kamervragen eerder pensioen

Loonbelasting

In de Tweede Kamer is gevraagd of het volgens het wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd mogelijk blijft om bij cao afspraken te maken over pensionering op 62-jarige leeftijd. De minister van Financiën heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de uitkering of van de premies die nodig zijn voor de financiering van het vervroegde pensioen. Uiteraard moet de pensioenregeling binnen de geldende...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Geen aanloopverlies voor ter beschikking gesteld pand

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die het mogelijk maakt dat een ondernemer zogenaamde aanloopkosten van zijn onderneming alsnog in aftrek brengt op zijn inkomen. Aanloopkosten zijn kosten en lasten die zijn gemaakt in de vijf jaren voorafgaand aan het ondernemerschap en die verband houden met het starten van de onderneming. Uiteraard mogen deze kosten niet eerder ten laste van het inkomen uit werk en woning zijn gebracht. Deze...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Schending concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Vooral bij zogenaamde sleutelfunctionarissen is het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zeer gebruikelijk. Een concurrentiebeding verbiedt in zijn gebruikelijke vorm de werknemer gedurende een zekere periode na het beëindigen van de dienstbetrekking voor een concurrent van de huidige werkgever te werken of de werkgever zelf concurrentie aan te doen. Het concurrentiebeding beperkt een werknemer na de beëindiging van zijn dienstbetrekking in zijn mogelijkheden om elders te werken. Daarom...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Toepassing landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

De winst die door een ondernemer wordt behaald met de verkoop van landbouwgrond is ten dele vrijgesteld. Deze landbouwvrijstelling houdt in, dat de waardeverandering van de grond bij voortgezette agrarische bestemming (de WEVAB) niet is belast. Andere waardeveranderingen, bijvoorbeeld door gewijzigde bestemming van de grond of door verbetering, zijn wel belast. Een melkveehouder verkocht in 1996 een perceel grasland, dat pas in 2002 werd geleverd. De vraag was of de...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Vrijval terugbetalingsverplichting

Ondernemingswinst

Een BV had een in 1995 door het ministerie van Economische Zaken verstrekt technisch ontwikkelingskrediet als schuld op haar balans opgenomen. Volgens de kredietovereenkomst hoefde het krediet niet te worden terugbetaald voor zover het na 10 jaar nog niet was afgelost. In een beschikking van 2006 deelde SenterNovem mee dat de BV aan alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst had voldaan, dat de overeenkomst was beëindigd en dat het per 31 mei...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Geen dienstbetrekking voor vrijwilligers

Loonbelasting

Het Burgerlijk Wetboek bevat een definitie van de arbeidsovereenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Essentieel voor een dienstbetrekking zijn de volgende drie elementen: a. de verplichting van de werknemer tot het persoonlijk verrichten van arbeid; b. de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; c. de verplichting van de werkgever om loon te betalen.

 • 29-01-2010
Lees meer 

Verkrijging pleegouderschap niet gelijk aan adoptie

Inkomstenbelasting

De kosten van adoptie door een belastingplichtige of zijn partner zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Welke kosten in verband met adoptie aftrekbaar zijn is vastgelegd in de Wet IB 2001 en de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Andere kosten dan daar genoemd zijn niet aftrekbaar. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de regeling restrictief wordt uitgelegd. De kosten voor een procedure tot het verkrijgen van pleegouderschap zijn als zodanig niet aftrekbaar. Deze...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Geen cassatie vrijstelling inschrijfgeld

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over de behandeling van inschrijfgeld voor de heffing van omzetbelasting. Het hof vond dat het inschrijven als woningzoekende opging in de vrijgestelde verhuur van woningen. Wel is de staatssecretaris van mening dat uit de hofuitspraak niet zonder meer kan worden afgeleid of het gaat om een bijkomende dienst bij de hoofdprestatie of van één prestatie. Voor...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Optie op ter beschikking gesteld pand

Inkomstenbelasting

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door ze, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen aan een BV waarin de eigenaar van de vermogensbestanddelen een aanmerkelijk belang heeft, is belast in box 1 als resultaat uit werkzaamheid. De winst die wordt behaald met de verkoop van een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel is onderdeel van het resultaat van de werkzaamheid. Het verlenen van een koopoptie op een dergelijk vermogensbestanddeel is...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een "eigen" BV is een uitbreiding van het begrip werkzaamheid. Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling is cruciaal dat feitelijk vermogen beschikbaar wordt gesteld. De vraag is op welk moment de terbeschikkingstelling aanvangt. Voor ondernemers geldt dat ook de voorbereidingsfase al meetelt, zelfs als de uiteindelijke materiële onderneming nooit tot stand komt. Dat betekent dat de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten aftrekbaar zijn. De...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Onredelijk korte termijn voor herstel verzuim

Formeel recht

De Rechtbank Haarlem bood de indiener van een beroepschrift de gelegenheid om binnen één week aan te voeren waarom de inspecteur zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. De rechtbank ontving twee weken later een brief waarin de belanghebbende zijn beroepschrift aanvulde. De rechtbank liet deze brief buiten beschouwing omdat hij te laat was ontvangen en verklaarde het beroep ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond omdat de...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Waarderingstijdstip aandelen

Successiewet

Successierecht (tegenwoordig erfbelasting) wordt geheven van de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Een verkrijging krachtens erfrecht vindt plaats op het moment van overlijden van de erflater. Effecten die tot een nalatenschap behoren moeten op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Voor effecten die voorkomen in de zogenaamde prijscourant gold als waarde in het economische verkeer de notering in de prijscourant van de week van overlijden.

 • 29-01-2010
Lees meer 

Onterechte vervangingsreserve

Ondernemingswinst

Een fout die in een eerder jaar is gemaakt bij de vaststelling van het vermogen van een onderneming kan met toepassing van de foutenleer in een later jaar worden hersteld als herstel niet meer mogelijk is in het jaar waarin de fout is ontstaan. Toepassing van de foutenleer houdt in dat het beginvermogen van een jaar wordt gesteld op het eindvermogen van het voorafgaande jaar indien bij verbetering van de...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Verschoonbaarheid termijnoverschrijding

Formeel recht

Een beroepschrift dat na afloop van de geldende termijn is ingediend is niet-ontvankelijk tenzij de indiener van het beroepschrift niet in verzuim is geweest. Dat doet zich voor als de indiener buiten zijn schuld met vertraging kennis heeft genomen van de uitspraak en daardoor het beroepschrift pas na het verstrijken van de termijn, maar zo spoedig als redelijkerwijs kon worden verlangd, heeft ingediend. Wat bij overschrijding van de beroepstermijn kan...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Directe brutering naheffing premies werknemersverzekeringen

Formeel recht

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie worden ingesteld. Een van deze gevallen had betrekking op een naheffing voor de premies werknemersverzekeringen die door het UWV naar aanleiding van een door de FIOD-ECD ingesteld strafrechtelijk onderzoek werd opgelegd. Het ging om door een werkgever betaalde zwarte lonen. Bij het vaststellen bruteerde het UWV de niet aangegeven lonen. Het bruteren...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Meerdere verzuimboetes bij een naheffingsaanslag

Formeel recht

Het niet of te laat betalen van belasting die op aangifte moet worden afgedragen is een verzuim waarvoor de belastingdienst een boete kan opleggen. Per aangiftetijdvak waarvoor de belasting niet of te laat is betaald kan een afzonderlijke boete worden opgelegd. Dat kan ook wanneer de inspecteur één naheffingsaanslag oplegt die betrekking heeft op meerdere aangiftetijdvakken waarover niet of te laat is betaald. Dat in de wet is bepaald dat...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Beleid gebaseerd op onjuiste rechtsopvatting

Formeel recht

De kosten die een werknemer maakt in de uitoefening van zijn dienstbetrekking zijn sinds de invoering van de Wet IB 2001 niet meer aftrekbaar. De belastingdienst voerde tot en met 2005 als beleid dat wethouders en gedeputeerden wel recht hadden op aftrek van hun beroepskosten. Dit beleid was gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat wethouders en gedeputeerden geen werknemers zijn. Wethouders en gedeputeerden hebben echter sinds maart 2002 respectievelijk sinds...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Voorziening seniorenverlofregeling

Ondernemingswinst

Een werkgever voerde in 1999 een seniorenverlofregeling in. Doel van deze regeling was enerzijds oudere werknemers langer in dienst te houden en anderzijds rekening te houden met afnemende arbeidsprestaties en de moeite om bij te blijven. De regeling hield in dat werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar de mogelijkheid hadden om minder te gaan werken met inlevering van 50% van het voor de arbeidstijdverkorting geldende salaris. De werkgever wilde...

 • 29-01-2010
Lees meer 

WOZ-waarde woning met gebreken

Onroerende zaken

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Lijfrentepremie via rekening-courant

Inkomstenbelasting

Premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De voorwaarden hebben betrekking op de aard en de vorm van de verzekering en op de aanwezigheid van een pensioentekort. Als aan deze voorwaarden is voldaan is de premie tot zekere bedragen aftrekbaar, mits deze tijdig is betaald. De directeur en enig aandeelhouder van een BV liet de BV de premies voor zijn lijfrenteverzekering betalen aan de verzekeringsmaatschappij. De...

 • 29-01-2010
Lees meer 

Toepassing thincapregeling

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een bepaling die de aftrek van rente verhindert bij een vennootschap met een overschot aan vreemd vermogen. Deze bepaling geldt alleen voor vennootschappen die met andere vennootschappen een groep vormen. Een groep is een economische eenheid waarin vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is het groepsbegrip nader uitgewerkt. Zo is sprake van een groepsrelatie als een vennootschap een andere vennootschap...

 • 22-01-2010
Lees meer 

WW-uitkering voor inwoonster van België

Sociale verzekeringen

Wanneer iemand in een andere lidstaat van de Europese Unie dan zijn woonland werkt, bepaalt de Verordening EEG 1408/71 welke wetgeving op het gebied van de sociale verzekeringen van toepassing is. Volgens deze verordening heeft een volledig werkloze grensarbeider uitsluitend recht heeft op uitkeringen van de woonstaat. Deze regel veronderstelt dat in die staat de voorwaarden voor het zoeken van nieuw werk het gunstigst zijn. Volgens een arrest van het...

 • 22-01-2010
Lees meer