• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-12Toon alle posts

Vooruitbetaling koopsom geen eigen bijdrage

Loonbelasting

Tot 1 januari 2006 werd het privégebruik van een auto van de zaak via de inkomstenbelasting belast. De belastingplichtige moest een percentage van de catalogusprijs van de auto bij zijn inkomen tellen en daarover inkomstenbelasting betalen. De bijtelling werd verminderd met de eigen bijdrage voor het privégebruik. Een leasemaatschappij had een creatieve methode bedacht om de bijtelling te drukken en de berijder na afloop van het leasecontract in staat te...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Vaststelling marktrente

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft het jaarlijkse besluit met de gegevens betreffende de marktrente gepubliceerd. Het besluit is bedoeld als handvat bij het bepalen van de rekenrente voor het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Langlopende renteloze verplichtingen moeten worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. “De” marktrente bestaat echter niet. De rente die onder het kopje “marktrente” is opgenomen, is...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Belastingplan 2010 aangenomen

Algemeen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder weergegeven. Particulieren • De aanschafbelasting van personenauto’s (BPM) wordt omgebouwd naar een belasting op uitstoot. Voor zuinige auto’s geldt een korting van € 750. Voor elektrische auto’s van de zaak is de bijtelling nihil.• In 2010 en 2011 mag voor een voormalige eigen woning na een periode van verhuur de hypotheekrente weer worden afgetrokken. Doorstromers mogen de rente over...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Nieuwe ANBI-regeling

Successiewet

Vooruitlopend op een besluit met het geactualiseerde beleid van Financiën over de giftenregeling en de aanmerking als ANBI heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd met een nieuwe goedkeuring in verband met de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2010. Vanaf 1 januari 2008 moet een instelling als ANBI zijn aangemerkt voor de toepassing van de giftenaftrek in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969 en de vrijstellingen in de...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Kamervragen ondernemingspensioenfondsen

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over een recent genomen besluit waarin de mogelijkheid wordt geboden om een voorziening te vormen voor nog te verrichten betalingen aan ondernemingspensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In dergelijke gevallen moet een pensioenfonds een kortetermijnherstelplan opstellen, waarin staat hoe het pensioenfonds binnen drie jaar weer gaat voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Bij ondernemingspensioenfondsen kunnen (extra) stortingen door de aangesloten werkgever(s) deel uitmaken...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Intrekking beleidsbesluiten

Successiewet

In verband met de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal bestaande beleidsbesluiten ingetrokken.Het gaat om het besluit met nummer D4/8981 uit 1964 en het besluit met nummer 280-11466 uit 1980 over de toepassing van de fictiebepaling van artikel en aanzien van onroerende zaken, om een voorlichtend besluit uit 1982 met nummer 281-18943, om een besluit uit 2006, met nummer CPP2005/2748M over...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Ongemotiveerd cassatieberoep

Formeel recht

Wanneer een beroepschrift dat is ingediend bij de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is kan de rechtbank met behulp van een verkorte procedure de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Tegen een dergelijke uitspraak staat de mogelijkheid van verzet bij de rechtbank open. Tegen de uitspraak op het verzet van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Ook een beroepschrift in cassatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Bewijs indiening beroepschrift

Formeel recht

De rechtbank Haarlem merkte een brief met dagtekening 6 november 2006, die volgens het ontvangststempel op 8 januari 2007 was ontvangen, aan als een beroepschrift. Het beroepschrift was gericht tegen een uitspraak van de inspecteur op een door de briefschrijver ingediend bezwaar tegen de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2003. Op een kopie van deze uitspraak die bij de gedingstukken zat stond een stempelafdruk met de tekst: "Ontvangen...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Contributie golfclub was loon voor dga

Loonbelasting

Contributies voor sportverenigingen en andere kosten van sportbeoefening die een werkgever betaalt voor zijn werknemers vormen loon. Hof Amsterdam heeft in 2004 geoordeeld dat de beoefening van sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen in de privésfeer thuis hoort. De uitspraak had betrekking op de golfsport, maar geldt ook voor andere sporten. De rechtbank Arnhem oordeelde onder verwijzing naar de uitspraak van hof Amsterdam dat de belastingdienst...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Aansprakelijkheid belastingschuld ontbonden BV

Invordering

Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan totdat de vereffening van het vermogen is voltooid. Op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan. De rechtspersoon herleeft als de rechtbank op verzoek de vereffening heropent. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur een aanslag kan opleggen aan een niet meer bestaande rechtspersoon. De invordering van aanslagen is opgedragen aan de ontvanger. Wanneer een belastingschuldige niet betaald heeft...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Motivering beroepschrift

Formeel recht

De wet stelt aan een beroepschrift de eis dat het is gemotiveerd. Wanneer iemand een beroepschrift indient bij de rechtbank zonder motivering, wijst de griffier hem erop dat het beroepschrift moet worden aangevuld omdat het anders niet-ontvankelijk verklaard kan worden. De rechtbank Den Haag verklaarde het door iemand ingestelde beroep niet-ontvankelijk omdat hij zijn beroepschrift niet motiveerde. De belanghebbende tekende verzet aan tegen de beslissing van de rechtbank. De rechtbank...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Toerekening betaling aan rente en belasting

Invordering

Wanneer een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald, is invorderingsrente verschuldigd. Iedere betaling op een aanslag wordt gesplitst in een bedrag aan invorderingsrente en een belastingbedrag, dat wordt afgeboekt van het op de aanslag openstaande bedrag. De methodiek is uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De ontvanger van de belastingdienst hanteerde deze systematiek bij deelbetalingen op een aantal openstaande belastingschulden. De bedragen die de ontvanger als invorderingsrente aanmerkte werden bij beschikking...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Verrekenbeding en terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting

Een echtpaar had in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat er behalve de gemeenschappelijke inboedel geen enkele goederengemeenschap tussen hen kon bestaan. Verder hadden zij een verrekenbeding opgenomen voor de inkomsten. Verrekening heeft echter nooit plaatsgevonden. Een van de echtgenoten kreeg een erfenis waartoe een pakket aanmerkelijk belangaandelen behoorde. Na de verkoop van deze aandelen werd de verkoopopbrengst uitgeleend aan vennootschappen waarvan de andere echtgenoot aandeelhouder was. Deze echtgenoot wilde de...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Tariefaanpassing 2002 niet discriminerend

Vennootschapsbelasting

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002 is het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 35% naar 34,5%. Het tariefopstapje over de eerste € 22.689 is van 30% verlaagd naar 29%. Bij boekjaren die niet gelijklopen met het kalenderjaar gold de tariefsverlaging niet per 1 januari maar pas met ingang van het nieuwe boekjaar. Volgens de rechtbank Haarlem hield deze aanpassing een ongelijke behandeling van gelijke gevallen in. Ongelijke behandeling...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Vrijstelling voor farmaceutische stoffen

Douane en Accijnzen

Bij de invoer van goederen moeten douanerechten worden betaald. Voor bepaalde farmaceutische stoffen geldt een vrijstelling van douanerechten. Niet duidelijk is of de vrijstelling van douanerechten is beperkt tot deze stoffen in zuivere vorm. De vraag is of deze beperking geldt bij de toepassing van de vrijstelling. Mogen andere stoffen aan de farmaceutische werkzame stof worden toegevoegd zonder gevaar voor de vrijstelling? Is de toevoeging van andere stoffen alleen toegestaan...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Gemengde verzekering bij eigen BV

Inkomstenbelasting

De directeur en enig aandeelhouder van een BV sloot met de BV een zogenaamde gemengde levensverzekering, die recht gaf op een uitkering bij leven op einddatum en een uitkering bij eerder overlijden. De dga was de verzekerde. De dga en zijn echtgenote waren de verzekeringnemers. Zij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Door de invoering van de terbeschikkingstellingsregeling per 1 januari 2001 vormde de...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Beleid ambtshalve teruggave

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid voor ambtshalve vermindering of teruggave van belasting gewijzigd en vereenvoudigd. De termijn waarbinnen iemand aanspraak kan maken op ambtshalve vermindering of teruggaaf voor aanslagbelastingen is vastgesteld op zeven jaar. Voor andere aangiftebelastingen dan de loonheffingen geldt de naheffingstermijn van vijf jaar. Voor de loonheffing geldt een termijn van zeven jaar. De inspecteur ontleent de bevoegdheid om ambtshalve vermindering te verlenen aan de Algemene...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Buitenlandse samenwerkingsverbanden

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd waarin is aangegeven hoe van buitenlandse samenwerkingsverbanden en buitenlandse rechtsvormen voor de Nederlandse belastingheffing wordt beoordeeld of zij fiscaal transparant of een zelfstandig lichaam zijn. Als een lichaam transparant is, betekent dit dat het samenwerkingsverband zelf niet belastingplichtig is maar dat de resultaten worden toegerekend aan de deelnemers in het samenwerkingsverband. Kapitaalvennootschappen zijn voor de Nederlandse belastingheffing per definitie niet-transparant. Personenvennootschappen...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Kamervragen over investeren in schepen

Ondernemingswinst

Naar aanleiding van een aflevering van het TV-programma Radar over het investeren in schepen zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Anders dan de vragensteller meende had het programma geen betrekking op de scheepvaart-CV’s, maar op scheepvaartmaatschappen. In zijn antwoord geeft de staatssecretaris een voorbeeld, waar een participant voor € 25.000 deelneemt in een scheepvaartmaatschap. De eigen inleg (deelname in het eigen vermogen) bedroeg €...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Belang bij beroep

Formeel recht

De rechtbank verklaarde het beroep dat iemand had ingesteld tegen de uitspraak op een bezwaarschrift niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem anders. De procedure had betrekking op een aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag was opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van € 25.433. Bij een dergelijk inkomen moet belasting betaald worden en dus is het niet per definitie onmogelijk...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Aanslag niet bekend gemaakt aan ontbonden BV

Invordering

Bedrijven die gebruik maken van de diensten van personeel van andere werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premieheffing en de omzetbelasting van die andere werkgevers, wanneer deze de belasting niet betalen. Een tomatenkwekerij maakte in 1998 gebruik van de diensten van werknemers van een BV. Deze BV werd op 4 september 2002 ontbonden en hield op dezelfde dag op te bestaan. Naar aanleiding van een in 2000...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Nieuw belastingverdrag Japan

Internationaal

Er komt een nieuw belastingverdrag met Japan. Het nieuwe belastingverdrag wordt in 2010 officieel ondertekend en gepubliceerd. Het nieuwe belastingverdrag moet vanaf 1 januari 2011 toegepast worden. De toegestane bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s zijn in het algemeen verlaagd. Overzicht bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s   Dividenden Interest Royalty’s Deelnemingsdividenden (deelnemingspercentage) Overig Huidige belastingverdrag

 • 24-12-2009
Lees meer 

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen

De uitkeringen van diverse sociale verzekeringen gaan per 1 januari 2010 omhoog als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon. De sociale verzekeringsuitkeringen zijn daaraan gekoppeld. Het gaat om de uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong. Ook de premiepercentages worden per 1 januari 2010 aangepast. Werknemers betalen de premies voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ). Werkgevers betalen de premies voor de werknemersverzekeringen. Met ingang van...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen

De bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Omdat het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2010, gaan ook de bijstandsuitkeringen omhoog. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden tussen 27 en 65 jaar bedraagt met ingang van 1 januari € 1.299,04 netto per maand, inclusief vakantiegeld. De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen...

 • 24-12-2009
Lees meer 

Verschil in stemrecht leidt niet tot soortaandelen

Inkomstenbelasting

Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij zelf of samen met zijn partner tenminste 5% van het geplaatste kapitaal heeft in een aandelenvennootschap. Heeft de vennootschap verschillende soorten aandelen, dan wordt per soort gekeken of iemand een aanmerkelijk belang heeft. Een aandeelhouder had minder dan 5% van het geplaatste kapitaal van een BV en had dus geen aanmerkelijk belang. De BV had echter verschillende soorten aandelen uitgegeven. De vraag was...

 • 17-12-2009
Lees meer