• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-09Toon alle posts

Garantieregeling land- en tuinbouwers

Ondernemingswinst

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt per 1 oktober 2009 met een garantieregeling voor land- en tuinbouwbedrijven die geld moeten lenen om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling geldt voor leningen tot maximaal € 850.000 en voor gezonde bedrijven die door de economische crisis geen geld kunnen lenen voor werkkapitaal. De overheid staat voor 50% garant voor de leningen. Voor de andere 50% staat de bank garant.

 • 25-09-2009
Lees meer 

Herzien besluit investeringsaftrek

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de investeringsaftrek opnieuw uitgebracht, omdat er drie nieuwe standpunten zijn opgenomen. Het komt voor dat een ondernemer aan alle voorwaarden voor de toepassing van de energie- of de milieu-investeringsaftrek heeft voldaan, maar dat per abuis geen verzoek is gedaan om de aftrek toe te passen. In dergelijke gevallen kan onder voorwaarden een ambtshalve vermindering worden gegeven. Voor oudere jaren kan eenmalig tot...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Nieuw besluit fiscale beleggingsinstelling

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 kent twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen. De regelingen hebben verschillende voorwaarden en gevolgen. De ene regeling betreft een volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting en stelt vooral eisen op het gebied van de beleggingen. De andere regeling kent een tarief van 0% en stelt vooral eisen aan de aandeelhouders en de dividendpolitiek. In een besluit heeft de staatssecretaris het aangepaste beleid ten aanzien van de laatste...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Afwijking van standaardvergoeding

Formeel recht

Bij de beoordeling van een verzoek om toekenning van een proceskostenvergoeding in belastingzaken is de rechter in principe gebonden aan de forfaitaire regeling van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. De rechter heeft de bevoegdheid om daarvan af te wijken en bijvoorbeeld een lagere proceskostenvergoeding vast te stellen, maar dan moet hij wel motiveren welke bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.

 • 25-09-2009
Lees meer 

Bestelauto

Inkomstenbelasting

De bijtelling voor privégebruik van een auto gold in 2002 niet voor een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen. Hof Arnhem oordeelde dat twee bestelauto’s zodanig waren ingericht dat zij twee doelen dienden, namelijk personenvervoer in de bestuurderscabine en goederenvervoer in de laadruimte. Omdat in de bestuurderscabine geen voorzieningen waren aangebracht ten behoeve van het vervoer van goederen meende het hof dat het vervoer...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Aandelen met leveringsrechten

Ondernemingswinst

Een maatschap die een akkerbouwbedrijf dreef had een belang in een coöperatieve vereniging die een zetmeelfabriek exploiteerde. De aandelen in deze fabriek waren onder de noemer 'zetmeelquotum' opgenomen op de balans. De maatschap wilde op deze aandelen afschrijven ten laste van de winst. De zetmeelfabriek sloot jaarlijks teeltcontracten met telers, waarin het recht en de verplichting om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid aardappelen te leveren waren opgenomen. De...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Subsidie voor voorkomen allergieën op werk

Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een subsidie voor maatregelen die voorkomen dat werknemers allergieën oplopen op het werk. Werknemers die met stoffen werken die bij inademing een allergische reactie kunnen oproepen moeten worden beschermd. Ook wordt onderzocht wat de aanvaardbare blootstelling is van een aantal veel voorkomende stoffen voor werknemers. Werkgevers kunnen op basis van deze waarden vaststellen of de getroffen maatregelen afdoende zijn. Er wordt...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Optierecht veroorzaakte aanmerkelijk belang

Inkomstenbelasting

Wie 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit, heeft een aanmerkelijk belang. Dat heeft tot gevolg dat de verkoopopbrengst van de aandelen belast is tegen 25% als deze meer bedraagt dan de aankoopprijs. Ook ontvangen dividend is belast tegen 25%. Voor de vraag of de 5%-drempel wordt overschreden, wordt niet naar het totaal van alle aandelen gekeken maar naar het totaal per soort aandeel indien er verschillende...

 • 25-09-2009
Lees meer 

Voordeel belast als winst

Inkomstenbelasting

Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Wanneer een ondernemer zijn kennis en vaardigheden gebruikt om een voordeel te behalen, is al snel sprake van winst uit onderneming. Zo ook in het geval van een taxateur van onroerende zaken, die een oud pand kocht dat ten tijde van de aankoop gestript was.

 • 25-09-2009
Lees meer 

Maatregelen voor particulieren

Belastingplan

1. Eigen woningHet Belastingplan 2010 bevat een aantal maatregelen met betrekking tot de eigen woning. Het gaat om de volgende: a. Herleven van dubbele hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, b. De uitbreiding van de renteaftrek over meegefinancierde kosten van de hypotheek, c. Het afschaffen van de goedkoperwonenregeling, d. Het verkorten van de verjaringstermijn eigenwoningreserve van vijf naar drie jaar, e. Omzetting monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting in subsidie. Ad a. Hypotheekrente voor de eigen...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Maatregelen voor de DGA

Belastingplan

In aansluiting op de in april 2009 verschenen notitie Fiscale Positie DGA worden nu de volgende maatregelen voorgesteld:• invoering doorschuiffacilteit bij schenken van aanmerkelijkbelang-aandelen (ab-aandelen);• aanpassing doorschuiffaciliteit vererven ab-aandelen;• aanpassing betalingsfaciliteit overdracht ab-aandelen;• eenmalige geruisloze inbreng van een ter beschikking gesteld pand in de NV of BV;• invoering herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve in de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling);• invoering tbs-vrijstelling;• uitbreiding betalingsfaciliteit tbs-regeling;• versoepeling gebruikelijkloonregeling. 1. Doorschuiffaciliteit bij schenken van ab-aandelenIemand heeft een aanmerkelijk belang (ab) als hij alleen of samen...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Maatregelen voor werkgevers

Belastingplan

Kleine banenHet aangaan van een arbeidscontract levert de werkgever en de werknemer niet alleen civielrechtelijke rechten en plichten maar ook financiële en administratieve lasten op. Voor “kleine banen” van jongeren tot 23 jaar komt er met ingang van 1 januari 2011 een bijzondere regeling. De regeling zal  het volgende inhouden: • vrijstelling van verplichte werknemersverzekeringen;• loonheffing 0%;• vrijstelling van inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;• verminderde informatieverplichtingen voor de werkgever.Vooruitlopend daarop zijn per 1 januari 2010 kleine...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Maatregelen voor ondernemers

Belastingplan

Het kabinet wil de doorgroei van ondernemers stimuleren omdat vooral snelgroeiende ondernemingen bijdragen aan innovatie en het creëren van werkgelegenheid. Afschaffen urencriterium voor MKB-winstvrijstellingDe MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken moet een ondernemer voldoen aan het  urencriterium. Deze voorwaarde vervalt per 1 januari 2010. Ook ondernemers die naast hun onderneming een baan hebben of hun onderneming in...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Belastingplan 2010

Belastingplan

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet traditiegetrouw de begroting voor het komende jaar, de Miljoenennota. De fiscale uitvoering van het kabinetsbeleid voor het komende jaar vindt zijn weerslag in het jaarlijkse Belastingplan. Waren we in vorige jaren gewend dat het Belastingplan bestond uit drie afzonderlijke wetsvoorstellen, dit jaar zijn het er zes. Naast de gebruikelijke voorstellen, te weten: - het eigenlijke Belastingplan, waarin vooral de budgettaire en koopkrachtmaatregelen zijn verwerkt, -...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Kosten woningaanpassing op medisch voorschrift

Inkomstenbelasting

De kosten van aanpassing van een woning in verband met een handicap of ziekte van een bewoner kunnen aftrekbaar zijn als de aanpassing als hulpmiddel kwalificeert. Voorwaarden voor aftrek zijn: - de aanpassing is aangebracht vanwege de functiebeperking, - op medisch voorschrift en - de waardevermeerdering van de woning door de aanpassing bedraagt niet meer dan 10% . Volgens de staatssecretaris van Financiën betekent de voorwaarde “op medisch voorschrift” dat...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Geen cassatie tegen aftrek kosten masterclass

Ondernemingswinst

Onlangs merkte Hof Arnhem de kosten van deelname aan een masterclass Tandheelkunde aan als aftrekbare bedrijfskosten. Wel rekende het Hof de kosten toe aan meerdere jaren, waardoor het bedrag niet in een keer in aftrek kon worden gebracht. De kosten van de masterclass bedroegen € 63.450. Volgens de inspecteur ging het om scholingsuitgaven en was in totaal een bedrag van € 7.500 aftrekbaar. De staatssecretaris gaat niet in cassatie tegen...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Geen toepassing beperking renteaftrek

Vennootschapsbelasting

De Wet Vpb bevat een bepaling die de aftrek van rente op leningen van een concernmaatschappij verbiedt als de lening verband houdt met een winstuitdeling of een teruggaaf van gestort kapitaal. Een fiscale eenheid was onderdeel van een groot concern. De moedermaatschappij in de fiscale eenheid had een lening verstrekt aan haar dochter. Deze lening werd afgelost met een lening die de dochter aanging bij een andere concernmaatschappij. Na aflossing...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Laag tarief schilderen en stukadoren

Omzetbelasting

Een van de in het Belastingplan 2010 opgenomen maatregelen is de toepassing van het lage BTW-tarief op schilder- en stukadoorswerk aan woningen van 2 jaar en ouder. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen geldt het lage tarief met ingang van 1 januari 2010. Tot nu toe was het lage tarief alleen van toepassing voor woningen ouder dan 15 jaar. De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat het lage tarief vanaf 15...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Lening via BV naar zoon

Inkomstenbelasting

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het begrip werkzaamheid uitgebreid met de terbeschikkingstellingsregeling. Dat is het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon, die deze vermogensbestanddelen gebruikt binnen zijn onderneming. De terbeschikkingstellingsregeling geldt ook wanneer de ondernemer een bloedverwant in de rechte lijn is van de terbeschikkingsteller, maar buiten de groep van verbonden personen valt. Voorwaarde is dat de terbeschikkingstelling...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Voor betalen benodigde tijd

Overige heffingen

De Gemeentewet regelt welke belastingen gemeenten mogen heffen. Een van deze belastingen is de parkeerbelasting. Parkeerbelasting wordt geheven door bij de aanvang van het parkeren een parkeermeter of een parkeerautomaat in werking te stellen op de voorgeschreven manier. Tegenwoordig is het ook mogelijk dat te doen met een mobiele telefoon. In principe moet de parkeerbelasting meteen na het parkeren van de auto worden betaald. In de rechtspraak is erkend dat...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Jongeren tot 27 jaar langer en vaker tijdelijk contract

Arbeidsrecht

Werkgevers kunnen werknemer aannemen op een tijdelijk contract. Bij elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten ontstaat na drie jaar of bij een vierde contract een vast dienstverband. Om te voorkomen dat jongeren in de huidige crisistijd niet in dienst worden gehouden, wil het kabinet voor jongeren de periode van drie jaar tijdelijk verlengen naar vier jaar en ontstaat pas bij het vijfde contract een vast dienstverband. De maatregel geldt voor een periode...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Speciale website voor e-factureren

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een speciale website over elektronisch factureren geopend. Ondernemers, accountants, financiële professionals en softwareleveranciers vinden op www.e-factureren.info een handleiding voor e-factureren, actuele ontwikkelingen en informatie over relevante regelgeving.

 • 18-09-2009
Lees meer 

Doorschuiving naar partner bij overlijden

Internationaal

Het gehele inkomen van een binnenlandse belastingplichtige is in Nederland belast, ongeacht waar het inkomen wordt verdiend. Omdat in het buitenland verdiend inkomen vaak ook in het land van herkomst is belast, zijn er regelingen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Voorbeelden zijn verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die met individuele landen worden gesloten en het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (BVDB 2001). Een binnenlandse belastingplichtige heeft op grond van...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Formeel recht

Belastingplan

1. Aanpassing navorderingDe belastingdienst mag navorderen wanneer een onjuiste belastingaanslag bij de belastingplichtige niet de indruk heeft kunnen wekken dat deze berust op een weloverwogen vaststelling van de belastingschuld door de inspecteur  Het gaat dan om de zogenaamde schrijf- en tikfouten. De geautomatiseerde verwerking van aangiften en vaststelling van aanslagen heeft invloed gehad op de vraag of sprake is van een schrijf- of tikfout. Navordering wordt voortaan mogelijk als een...

 • 18-09-2009
Lees meer 

Winstneming bij koop-/aannemingsovereenkomst

Ondernemingswinst

In een proefprocedure over het tijdstip van winstneming bij projectontwikkeling heeft de Hoge Raad onlangs arrest gewezen. De procedure had betrekking op koop-/aannemingsovereenkomsten. In een dergelijke overeenkomst wordt een perceel grond gekocht en een opdracht tot de bouw van een woning gegeven. De levering van de grond wordt ineens betaald; de bouw in termijnen naarmate deze vordert. Een van de onderwerpen was of al bij levering van de grond winst...

 • 18-09-2009
Lees meer